Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Videoarkivet

Nedan finns direktlänkar till videosekvenser på externa webbplatser. För att kunna se filmerna kan videospelare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad

Bukväggskirurgi Laparoskopisk kirurgi
Chirurgia minor Laparotomi
Ekokardiografi Neurokirurgi
Gynekologi & Obstetrik Patientvideo
Handkirurgi Sonder, katetrar och implantat
Kirurgisk teknik Thoraskopisk kirurgi
Kliniska undersökningar Urologi
Kärlkirurgi

Myxom
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
64 år gammal kvinna som vårdades för debut av hjärtsvikt. Den transthorakala ekoundersökningen visade en mycket ovanlig orsak till hjärtsvikt. En stor tumör obstruerade mitralostiet och orsakade hemodynamik som påminner om tät mitralstenos. Myxom är den vanligaste förekommande hjärttumören.
Längd: 0:03 1 Spela upp


Myxom - TEE
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Se Myxom ovan först, ytterligare undersökning: Den transesofageala undersökningen motiverades av att det är bra för kirurgen att veta exakt tumörens utgångspunkt. TEE undersökningen visade att tumören utgick ifrån den basala delen av förmaksseptum och den kunde avlägsnas via hö.förmak och öppning motsvarande foramen ovale. Operationen genomfördes utan problem.
Längd: 0:03 1 Spela upp


Aortainsufficiens - med lindriga symtom
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
50-år gammal fysiskt aktiv kvinna som senaste månaderna har känt andfåddhet i samband med ansträngning. NYHA klass II. Mycket kraftigt förstorat vä.kammare (diastolisk volym enligt Simpson 239 ml), normal EF 68%.

På filmen visas en fyrrumsbild med tecken på stort läckage.

Det är viktigt att ta ställning till läckagets storlek men halva jobbet återstår! Den hemodynamiska betydelsen måste också beskrivas. Individer kan gå med stor aortainsufficiens i åratal utan tecken på hjärtsvikt eller nedsatt funktion.

Kontinuerlig doppler registrering visar ett stort läckage med kraftig svärtning men relativt hög slutdiastolisk hastighet. Den höga slutdiastoliska hastigheten talar för att det är en relativt stor skillnad i tryck mellan aortaroten och vänster kammare i slutet av diastole.
Längd: 0:07 1 Spela upp


Aortainsufficiens - livshotande
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
32 år gammal man som opererades för en dissektion i ascendens med ett suprakoronärt graft. Några dygn efter operation upptäcks en aortainsufficiens. Svårvärderad anamnes kort tid efter operation. EF skattades till 50%.

På filmen visas en fyrrumsbild med tecken på stort läckage.

Kontinuerlig doppler registrering visar ett stort läckage med kraftig svärtning med en alarmerande låg hastighet i slutdiastole.

Den låga slutdiastoliska hastigheten ger stark misstanke på tryckytjämning mellan aorta och vänster kammare med högt diastoliskt kammartryck vilket är ett allvarligt tillstånd där mors subita förekommer. Diastolisk vänsterkammardysfunktion och ökat run-of i aorta kan bidra till låg hastighet. Det finns en del andra tecken som talar för högt diastolisk kammartryck. Ett "klassiskt" ekokardiografdiskt tecken är prematur stängning av mitralklaffen. M-mode registreringen visar att det finns en öppning sent i diastole. Pulsande Doppler registreringen visade dock inget flöde i samband med förmakskontraktionen och kontinuerlig doppler i mitralis visar en diastolisk mitralinsufficiens. Efter halva diastole överstiger trycket i vänster kammare trycket i vänster förmak.

Patienten opererades dagen efter och fick ett komposite graft.
Längd: 0:09 1 Spela upp


Protesobstruktion
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hög hastighet i en mekanisk aortaprotes kort tid efter operation:

74 år gammal man som opererades för en aortastenos och fick en St. Jude protes storlek 23. Svår att mobilisera efter operation och den aktuella ekokardiografiska undersökningen gjordes efter 3 veckor.

Transthorakal undersökning kan ibland visa de två skivorna som en St. Jude protes har i aortaposition, antingen i parasternal längs- eller kortaxel. Ofta är det tyvärr svårt att se skivorna såsom den aktuella förstorningen av protesen visar.

Hastigheten med kontinuerlig Doppler var hög (4,2 m/s) och föll utanför normalområdet för den aktuella protestypen och storlek (Bech-Hanssen et al. JASE 1998;11:466-77).

Misstanken på obstruktion stärktes av att den subvalvulära hastigheten var låg (0,75 m/s). Hastigheter och Dopplergradienter är flödesberoende vilket är en begränsning särskilt i den tidiga postoperativa fasen. Många patienter har hög hastighet även i vä. kammares utflödesdel orsakat av hypovolemi och en relativt kort ejektionstid. För att korrigera för ökat flöde (ml/s) är det av värde att beräkna hastighetsindexet (HI, maxhastighet i protes/subvalvulär hastighet). Hos den aktuella patienten blev HI 6,2 vilket är klart ökat.

Den cinefluoroskopiska undersökningen visade att en av skivorna hade endast antydan till öppningsrörelse. Normalt finns en 135° öppningsrörelse. Patienten reopererades och man fann att en skiva hade fastnat i subvalvulär vävnad.
Längd: 0:02 1 Spela upp


Pulmonell hypertension - fall 1
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs först bakgrundsinformationen.

Man, 20 år med andfåddhet senaste 6 mån.

Apikal 4-rumsbild visar kraftigt dilaterad, hypertrof hö kammare (klicka på länken nedan).

Eftersom läckaget i trikuspidalis var litet var det nödvändigt att välja ett icke standard fönster (visa video).

Registrering med kontinuerlig Doppler blev ändå inte optimal (visa bild) och hö kammartrycket skattades till åtminstone 85 mmHg (centralt ventryck bedömdes normalt).

Patientens slagvolym skattades normal 83 ml (visa bild), likaså hjärtminutvolym 5 l/min.

Sammanfattningsvis en patient med uttalad pulmonell hypertension men i vila inga tecken på manifest hö kammarsvikt (normal hjärtminutvolym och diastoliskt kammartryck/CVT).
Längd: 0:02 1 Spela upp


Pulmonell hypertension - fall 2
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs först bakgrundsinformationen.

Kvinna, 18 år, med familiär pulmonell hypertension.

Kortaxelprojektionen visar en extrem höger kammardilatation med rundad form och misstanke på uttalad tryckstegring (se länk nedan).

Misstanken bekräftades av trikuspidalisgradienten på 160 mmHg (visa bild).

Hjärtminutvolymen skattades till nedre normalområdet 4,0 l/min (visa bild). Fyndet tillsammans med skattat högt CVT talar för höger kammarsvikt. Om det vid nästa undersökning skattas ett lägre tryck i höger kammare blir bedömningen av hjärtminutvolym (och patientens klinik) avgörande.

Orsakas lägre gradient av mer uttalad höger svikt med mindre slagvolym eller gynnsam effekt av behandling?
Längd: 0:04 1 Spela upp


Pulmonell hypertension - fall 3
Överläkare Odd Bech-Hansen, Klinisk Fysiologi / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läs först bakgrundsinformationen.

Kvinna, 45 år, som ett dygn efter behandling för malignitet utvecklade svår dyspne. Spiral CT var negativ avseende lungemboli. Ultraljudundersökning gjordes två dygn efter behandling och visade en uttalad dilatation av höger kammare (se länk nedan) som var nytillkommen jämfört med tidigare (visa video).

Bedömningen av höger kammartryck visade gradient 20 mmHg mellan höger kammare och höger förmak. Det centrala ventrycket bedömdes högt vilket gav max tryck 35-40 mmHg. Således ingen uttalad tryckbelasting.

Registreringen av flödeshastighet i vänster kammares utflödesdel visar en mycket uttalad reduktion (visa bild) av slagvolym (˜ 20 ml).

Sammanfattningsvis endast lindrig tryckstegring men sannolikt uttalat ökning av motståndet i lilla kretsloppet som har orsakat manifest höger kammarsvikt. Den mest sannolika orsaken lungemboli avfördes och patienten svarade bra på behandling med vasodilatation.
Längd: 0:02 1 Spela upp


UCG med förmaksflimmer
Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB /
Patient som upptäckt förmaksflimmer med Smartphone-EKG vilket sedan kunde ses på UCG.
Längd: 0:03 2 Spela uppSjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Operativ chef läkare
Doktor24


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten

annons
annons