Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Humerusfraktur, proximal, hos vuxna
Författare Överläkare , Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2018-04-06
Specialitet Ortopedi/frakturer, Ortopedi
Skriv utBAKGRUND
 

Proximala humerusfrakturer utgör ca 5% av alla frakturer som behandlas på sjukhus. Liksom vid höftfrakturer skadas metafysärt ben. Osteoporos är en viktig bakgrundsfaktor. De proximala humerusfrakturerna drabbar vanligen patienter i 60-80 års ålder.

 

Definition
 

En proximal humerusfraktur kan involvera caput humeri, muskelfästena tuberculum minus och majus, samt ha utlöpare i distal riktning in i humerusskaftet (diafysen). Den kan även vara förenad med en luxation i humeroskapularleden.

 

Orsaker
 

Hos den äldre patienten med osteoporos är frakturen oftast orsakad av ett enkelt fall, d v s ett lågenergivåld. Hos yngre patienter är frakturen oftare orsakad av ett högenergivåld vid t ex trafikolyckor, fallolyckor från hög höjd eller vid idrottsutövning.

Såväl direktvåld mot axeln som indirekt våld vid fall på utsträckt arm kan orsaka fraktur av proximala humerus.


 

UNDERSÖKNING
 

Anamnes
 

 • Annan orsak till frakturen än fallolycka?
 • Vid högenergivåld – skademekanism?
 • Andra associerade sjukdomar?

Status
 

 • Inspektera axel och arm.
 • Rörelsepröva axelleden passivt eller om möjligt aktivt.
 • Palpera igenom hela armen.
 • Kontrollera distal temperatur, radialispuls och färg (vid kraftigt dislocerade frakturer förekommer allvarliga kärlskador, t ex av a. axillaris).
 • Sår på armen? Öppen fraktur?
 • Kontrollera perifer nervfunktion:
  • n. axillaris: sensibilitet i området lateralt på överarmen där m. deltoideus infäster. Försörjer delar av deltoideusmuskeln motoriskt.
  • n. musculocutaneus: sensibilitet radialt på underarmen och motorisk påverkan av armbågsflexorerna.
  • n. suprascapularis: sensibilitet upptill och bakåt vid axeln.

Statusfynd
 

 • Patienten håller armen skyddad intill kroppen.
 • Rotationsprövning ger smärta i axelområdet.
 • Passivt rörelseomfång kan sällan tas ut såvida inte frakturen är stabilt inkilad eller odislocerad.
 • Svullnad och palpationsömhet över axeln och övre del av överarmen ses.
 • Om frakturen är någon dag gammal ses ofta ett omfattande sänkningshematom på överarm och ibland även bröstkorg.
 • OBS! Pulsar och nervfunktion! (se ovan). Vid flerfragmentsfrakturer är nervskador vanligt förekommande (5-30%).


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Axelledsluxation
 • Rotatorcuffruptur
 • Kontusion
 • Klavikelfraktur
 • Humerusdiafysfraktur


AKUT OMHÄNDERTAGANDE
 

 • Klinisk undersökning enligt ovan
 • Smärtlindring parenteralt i form av morfinanalgetika
 • Fasta till röntgenundersökning utförts och beslut om behandling tagits
 • Mitella som smärtlindring v b
 • Röntgen enligt nedan

Röntgenundersökning
 

Den skadade axeln undersöks med:

 1. Frontalbild och sidobild
 2. En extrabild tagen uppifrån (axillär vy) kan vara till stor hjälp
 3. Vid mer omfattande skador kan datortomografi bli aktuell som preoperativ kartläggning.

Klassifikation
 

Det finns flera klassifikationssystem där indelningen görs efter antalet fragment. Flerfragmentsfrakturer är svåra att klassificera. Ofta används Neers klassifikation. Häri inbegrips inte odislocerade fragment – fissurer. Enligt Neers klassifikation ska dislokationen uppgå till > 1 cm alternativt > 45° för att fragmentet ska räknas som dislocerat!

Man särskiljer vanligen följande fyra möjliga fragment:
 

 • Tuberculum majus (fäste för bl a supraspinatusmuskeln)
 • Tuberculum minus (fäste för subscapularismuskeln)
 • Caput humeri med sin broskbeklädda ledyta
 • Humerusskaftet

Frakturtyper enligt Neer
 

 • Tvåfragmentfraktur: skaftfragment + ett annat fragment, bild 1-4. Den s k Collum chirurgicum-frakturen är den vanligaste tvåfragmentsfrakturen.
   
 • Trefragmentfraktur: skaftfragment + proximalt fragment + tub majus eller minus, bild 5-6.
   
 • Fyrfragmentfraktur: skaftfragment + proximalt fragment och såväl tub majus som minusfragment, bild 7.

Härtill kommer luxationsfrakturerna som tidigt kräver kirurgiska insatser (dessa ingår även i Neers klassifikation).

 

proxhumerusfraktur2.gif 

FORTSATT BEHANDLING och UPPFÖLJNING
 

 • Fyra av fem proximala humerusfrakturer är odislocerade eller med liten dislokation och kan behandlas icke-kirurgiskt.

 • Indikationen för kirurgisk behandling ökar med antal frakturfragment, graden av dislokation och ju yngre patienten är.

  Avsvullnadsbehandling med pumpövningar för handen startas direkt på akutmottagningen vid samtliga frakturtyper!

Odislocerad eller ringa dislocerad fraktur
 

Oavsett antal frakturlinjer: icke-kirurgisk behandling.

I. Vid stabilt komprimerad (odislocerad eller ringa dislocerad) collum chirurgicum-fraktur (bild 2): Mitella eller slynga i max 1 vecka. Omedelbar rörlighetsträning.

II. Vid ringa dislocerad men ej stabil fraktur: Mitella eller s k collar-n'-cuff-förband i max 2 veckor. Rörlighetsträning därefter.

III. Vid tuberculum majusfraktur med dislokation < 5 mm (bild 3): Axelbandage med armen intill kroppen (OBS! glöm inte kudde i axillen och hygienråd!) i 3-4 veckor med samtidigt successivt ökad rörlighetsträning hos sjukgymnast.
 

 • Röntgenundersökning för lägeskontroll vid III hos yngre patient och vid II hos yngre och vitala äldre patienter där kirurgisk åtgärd kan vara aktuell vid lägesförsämring.
 • I övrigt ingen röntgenuppföljning av läge eller läkning.
 • Sjukgymnastkontakt för mobilisering och rehabilitering.

Dislocerad tvåfragmentsfraktur
 

I. Helt avhoppad eller kraftigt felställd collum chirurgicum-fraktur:

 • Sluten reposition med efterföljande stabil fixation med perkutan märgspikning. Enbart sluten reposition leder mycket sällan till ett bra läge som bibehålles under läkningstiden.
 • Omedelbar rörlighetsträning.
 • Röntgen postoperativt och efter 8 veckor.

II. Tuberculum majus-fraktur med betydande dislokation (> 5-10 mm) uppåt eller bakåt:
 • Öppen reposition med efterföljande öppen cerclagering skruvfixation eller plattfixation. Alternativt sluten (om möjligt) reposition med perkutan skruvfixation.
 • Röntgen postoperativt och efter 8 veckor.
 • Vid stabil osteosyntes omedelbar rörlighetsträning.


Trefragments- och fyrfragmentsfrakturer
 

I. Icke-kirurgisk behandling vid kombinationen av grav osteoporos, dåligt allmäntillstånd och begränsad rehabiliteringspotential.

Vid icke-kirurgisk behandling - mitella/collar-n'-cuff-förband som smärtlindring i 2 veckor. Därefter mobilisering. Ingen röntgenkontroll.


II. Intern fixation hos yngre, samt hos äldre patient med rehabiliteringspotential.

A. Öppen reposition och fixation:

 • Slutet (perkutant) med stift eller skruvar (ej hos äldre med osteoporos)
 • Öppet med cerclage, skruvar eller platta.
 • Öppet med märgspik + cerclage.
B. Primär halvprotes

Flerfragmentsfrakturer med kraftig dislokation behöver ofta behandlas med protes primärt. Osteosyntes kan dock ibland användas men risken för avaskulär nekros är avsevärd vid fyrfragmentsfrakturer (se nedan).

Vid stabil fixation omedelbar mobilisering. Röntgen postoperativt.

Vid instabil fixation och proteskirurgi med tuberkelfixation - förband intill kroppen i 3-4 veckor med successivt ökande rörlighetsuttag. Röntgenkontroll postoperativt och efter 8 veckor vid proteskirurgi. Upprepad röntgenundersökning var 8:e vecka till läkning.

 

Allmänt
 

 • En stor mängd kirurgiska tekniker och implantat har använts vid axelfrakturkirurgi.

 • Kombinationer av ovanstående metoder kan bli aktuella.

 • Fraktur med samtidig luxation kan vara operationstekniskt komplicerade och kräver ofta tidig, öppen operation.

 • Kombination av flerfragmentsfraktur och grav osteoporos medför att valet oftast står mellan icke-kirurgisk behandling och primär axelprotes. Beslutet måste grundas på bedömning av hela patienten, inte enbart röntgenbilden.

Prognos och komplikationer
 

Målsättningen med frakturbehandlingen är avhängig patientens funktionsnivå före skadan. En miniminivå av funktionskrav hos den äldre patientkategorin är att med den skadade armens hand kunna nå munnen, håret och kunna sköta sina toalettbestyr.

Flerfragmentsfrakturer medför nästan alltid rörlighetsinskränkning oavsett behandling.

Flerfragemetsfrakturer kompliceras i hög frekvens av avaskulär nekros. Smärta och funktionsinskränkning i den obelastade axelleden är dock ett mindre problem än motsvarande komplikation i den belastade höftleden.


 

LÄNK TILL MER INFORMATION HOS AO FOUNDATION

På frakturorganisationen AO Foundations hemsida finns ytterligare information samt detaljerade beskrivningar av operationsmetoder.

Länk till proximala humerusfrakturer.

 

ICD-10

Fraktur på övre delen av humerus S42.2

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
S42 Fraktur på skuldra och överarm

Referenser
 

Browner & Jupiter: Skeletal Trauma, Saunders, 2003.

Lindgren & Svensson: Ortopedi, Liber, 2001.

Rüedi & Murphy: AO principles of fracture management, Thieme, 2001. 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 984

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Humerusfraktur, proximal, hos vuxna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Är du Ultraljudsbarnmorska och vill utveckla din kompetens?
Akademiska Sjukhuset


Blekinge flygflottilj söker psykolog till försvarshälsan
Försvarsmakten


Överläkare/ specialistläkare
hjärtenheten Hudiksvalls sjukhus


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Biträdande avdelningschef infektionssjukdomar
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Sjuksköterska
BB och Gynavdelningen i Hudiksvall


Sjuksköterska till smärtcentrum
Akademiska Sjukhuset


Legitimerad Barnmorska
Förlossningen i Hudiksvall


Sjuksköterska
Lungavdelningen i Gävle


Vi söker en sektionschef
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
ortopedavdelningen i Gävle


Sjuksköterska
internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


Specialistläkare/handledare
Vårdcentralen Kolmården


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen- Dosplanering
karolinska Universitetssjukhuset