Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

COVID-19 och cancer
Författare Docent , Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Granskare Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2020-07-16
Specialitet Infektion, Onkologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

COVID-19 pandemin har påverkat våra liv och gett upphov till många nya frågeställningar, bl a för råd och åtgärder för riskgrupper såsom cancerpatienter. Patienter med cancer förefaller drabbas av fler komplikationer av detta virus jämfört med övriga befolkningen beroende på nedsatt immunsystem av sjukdom och behandling.

Socialstyrelsen har i juni 2020 publicerat svenska data (se referens) som visar att personer som får eller nyligen har fått cytostatikabehandling mot cancer har en ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp vid covid-19 jämfört med jämförbara (ålder, kön) patienter utan cancer. För personer med lungcancer och hematologisk cancer var risken högre för svårt sjukdomsförlopp oavsett om patienterna hade pågående cytostatikabehandling eller inte. Erfarenhet får Kina, USA, Kanada och Spanien har kommit fram till liknande resultat (ref Lancet Onc. Tian o Liang)

 

Risken att smittas av COVID-19 för patienter med cancer

Risken att smittas av COVID-19 är något högre än i normalbefolkningen enligt Socialstyrelsen men det kan bero på att dessa patienter provtas i högre utsträckning


Incidensen av cancer under COVID-19 epidemin

Cancer-incidensen i Sverige har under pandemi-våren 2020 minskat med 30 %. Orsaken bedöms inte vara mindre screening utan att patienter inte sökt i samma utsträckning som tidigare vid symtom. Rimligtvis borde detta leda till att patienter med cancer kommer få ett mer avancerat stadium i den våg av nya cancerpatienter som förväntas när epidemin ebbat ut.


Covid-19 och immunsystemet

Nedsatt immunsystem förefaller vara en riskfaktor. Största risken för livshotande problem av Covid-19 förefaller vara att ha nedsatt funktion av T-lymfocyter. Åldern som riskfaktor är mycket påtaglig och beror troligtvis på att T-cellernas antal och funktion försämras med ökad ålder.

Cytostatika, speciellt de intensiva behandlingarna, påverkar också T-cellerna negativt. Övergående brist på neutrofila vita blodkroppar som förekommer efter cytostatikabehandling är också en riskfaktor att få allvarliga problem av COVID-19 i form av bakteriella infektioner.

Paradoxalt verkar immunsuppression vara ett sätt att akut behandla en livshotande COVID-19 infektion med lungkomplikationer där cytokinfrisättning är en bakomliggande orsak. Preparat som tozilizumab (IL-2 receptor hämmare) och anakinra (interleukerin-1a hämmare) har visat lovande resultat.


Ökad risk att bli svårt sjuk av COVID-19 för patienter med cancer

Patienter som har eller haft cancer är en heterogen grupp där cancern är en av ibland flera riskfaktorer för att bli svårt sjuk av COVID-19. Livshotande problem förefaller öka:
 

 • Om cancer växer i lungorna. Lungorna kan vara påverkade av primärtumör (t ex lungcancer) eller lungmetastaser.
   
 • Om lungorna påverkas av onkologisk behandlingen. Strålbehandling (se nedan) eller läkemedelsutlöst pneumonit.
   
 • Om immunsystemet påverkas av cancer. Immunsystemet kan vara påverkat av cancersjukdom t ex myelom, lymfom och leukemier dels p g a brist på neutrofiler eller hypogammaglobulinemi.
   
 • Om immunsystemet påverkas av onkologiska behandlingen. Cytostatikabehandling och en del monoklonala antikroppar påverkar immunsystemet (se nedan).
   
 • Tidigare splenektomi kan också vara ett problem.
   
 • Om allmäntillståndet är försämrat av sjukdom eller behandling.
  Många patienter med fr a kroniska cancersjukdomar har nedsatta krafter av sjukdom och tidigare behandling och därmed sämre möjlighet att klara av en COVID-19 infektion.


CYTOSTATIKA
 

All cytostatikabehandling förefaller öka risken för att bli svårt sjuk i COVID-19. Största risken förefaller vara under och 4 veckor efter avslutad behandling, och 3 månader efter avslutad behandling bedöms riskökningen vara borta. Intensiv cytostatikabehandling som ges vid behandling av lymfom, bröstcancer och sarkom som ger mest påverkan på T-celler och neutrofila leukocyter vilket innebär störst risk. En enkel bedömning av om behandlingen är ” intensiv” är om G-CSF ges.


 

MONOKLONALA ANTIKROPPAR
 

Antikroppar mot CD-20 (rituximab, obinutuzumab) ger brist på B-lymfocyter och därmed ökad risk för bakteriella infektioner. Hur farligt CD-20 antikroppar är fortfarande inte känt. I en mindre studie från Spanien hade MS-patienter som behandlats med CD-20 antikroppar snarare mindre komplikationer vilket talar för att brist på B-lymfocyter inte är farligt.


 

B-CELLSRECEPTORHÄMMARE
 

Ibrutinib har rapporterats kunna förhindra allvarliga lungkomplikationer hos patienter med COVID-19


 

HORMONBEHANDLING
 

Hormonbehandling vid bröstcancer (tamoxifen, aromatashämmare) bedöms inte öka risken för komplikationer. Män som får hormonbehandling (anti-testosteron) mot prostatacancer förefaller ha mindre komplikationer (Montopoli et al) vilket andra studier haft svårt att bekräfta.


 

STRÅLBEHANDLING
 

De flesta strålbehandlingarna innebär inte någon ökad risk för komplikationer av COVID-19. Undantag är:
 

 • Strålbehandling av stora områden av lunga t ex Hodgkin strålade före 1995 med s k mantelbehandling
   
 • Pågående strålning mot lunga

Vid strålbehandling av bröstcancer (en av de vanligaste orsakerna till strålning) bedöms stråldosen vara så liten mot lungan att det inte innebär någon riskökning.


 

CTLA-4/PD-1/PDL-1 HÄMMARE
 

Hämmare av T-hjälparceller aktiverar immunsystemet. Ingen vet idag riskerna med denna grupp av läkemedel. Gissningen är behandlingen inte innebär någon stor riskökning för COVID-19 komplikationer eftersom det är en inaktivering av immunsystemet som är farligt.


 

ÖVRIGT
 

Vanliga onkologiska behandlingar – som troligen inte innebär ökad risk:
 

Hur stor är risken att få sämre behandling p g a COVID-19 pandemin?

Ännu så länge inga stora förändringar. Många kliniker har genomfört:
 

 • Uppföljande fysiska besök skiftas till telefonkontakt
 • Vissa behandlingar förenklas (tex tabletter istället för infusioner)
 • G-CSF ges mer frikostigt för att undvika neutropeni
 • Vissa palliativa behandlingar skjuts upp
 • Screening minskas, t ex mammografi

Referenser

https://www.cancerfonden.se/rad-och-stod/coronavirus-och-cancer

Förekomst och utfall av covid-19
hos personer med cancer. Socialstyrelsen. Länk

Burki et al. Cancer guidelines during the COVID-19 pandemic. Lancet Oncology 2 april 2020. Länk

He et al. COVID-19 in persons with haematological cancers. Leukemia April 24, 2020.a population-based study (n=4532). Annals Oncology prepub.6 May 2020. Länk

Montopoli M et al. Androgen deprivation therapies for prostate cancer and risk of infection by SARS-CoV-2:protection. Länk

Fung et al. Clinical outcomes and serological response in solid organ transplant recidpients with COVID-19: A case series from the United states. Am J Transplantation prepub June 2020. Länk

Luo. Covid-19 in patients with lung cancer. Juni 2020. Ann Oncol. Länk

Tian et al. Clinical characteristics and riskfactors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicenter, retrospective, cohort study: Lancet Oncology 2020;2045:1-11. Länk

Liang et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncology 2020;21:335-337. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9465

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: COVID-19 och cancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons