Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
COVID-19
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-06-05
Specialitet Infektion, Lungmedicin
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och infektionen som orsakas av detta nya virus har fått namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat SARS-CoV-2 är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

Dagligen kommer nya siffror om antalet sjuka (> 6 348 000) och dödsfall (> 380 000) 2020-06-03. Smittan har spridits från Wuhanområdet till många andra länder. Utbrottet i Kina har mattats av. Europa, USA och Brasilien är nu hårt drabbade. Ryssland, Storbritannien och Spanien har högst antal fall i Europa men smittan breder ut sig i alla länder. Folksamlingar och resor avrådes eller förbjuds i flera länder.

I Sverige finns 40 803 bekräftade fall, varav 4 542 dödsfall, och spridning i samhället har ej kunnat förhindras. Data över antal nyinskrivna fall inom intensivvården i Sverige presenteras nedan, samt en graf över utvecklingen vad gäller antal avlidna patienter.

Figur 1. Nyinskrivna unika fall inom IVA på grund av COVID-19. Data från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De senaste dygnens statistik är osäker, då data rapporterats in successivt till registret.

COVID_IVA_0306.JPGFigur 2. Antal avlidna i COVID-19 grupperat per dag, samt sammanlagt sedan 11/3. Statistik där dödsdatum är känt, utöver fallen i grafen tillkommer ytterligare 17 fall där dödsdatum ej är känt. De senaste 10 dagarnas statistik bör betraktas som inkomplett då fall dödsfall rapporteras in i efterhand.

COVID_avlidna_0306.JPGUD avråder helt från resor utomlands på grund av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen. Vilka områden i världen som anses innebära smittrisk ändras successivt.

WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge 2020-01-30 och klassat utbrottet som en pandemi 2020-03-12.

Folkhälsomyndigheten har preliminärt klassat smittan som en samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att man kan vidta åtgärder som ex karantän av smittade.


Etiologi

Kontakt med smittat djur.

Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, fr a genom droppsmitta (stora droppar) och
kontaktsmitta via smittförande sekret samt möjligtvis genom indirekt kontakt via förorenade ytor och föremål.


Smittvägar/smittsamhet
 

 • Virus finns i luftvägssekret och smittspridning sker främst som droppsmitta från hostningar och nysningar. Direkt, och möjligen indirekt, kontaktsmitta sker genom smittförande sekret.
   
 • Infekterad person anses vara störst smittsam från och med debut av luftvägssymtom och smittsamheten bedöms kvarstå till med 48 timmar efter symtomfritt och att totalt 7-8 dagar har gått sedan symtomdebut. Höga virusvärden har uppmäts i näsa/svalg dagarna före sjukdomen bryter ut.
   
 • Grunden för att minimera dropp- och kontaktsmitta är alltid basala hygienrutiner.
   
 • Symtomfria personer bedöms ha låg smittsamhet men det finns data för att det kan ske.
   
 • Efter genomgången infektion är patienten PCR-positiv i luftvägarna för COVID-19 under många dagar, ibland upp till 3 veckor. Sannolikt avtar smittsamheten snabbt efter genomgången infektion och testet är osäkert för att bedöma smittsamhet. I vardaglig situation anses smittan ha avtagit efter man varit helt frisk i 48 timmar och det gått 7 dagar sedan debut av sjukdomen. I andra situationer ex på arbetsplatser med äldre och sjuka finns inga riktlinjer ännu och det får avgöras av smittskyddsenhet och arbetsledning.


SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar. . Enstaka fall med en dags inkubationstid liksom mer än 14 dagar finns rapporterat.
 

 • Feber
   
 • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
   
 • Myalgi och artralgi
   
 • Extrem trötthet
   
 • Anosmi, d v s nedsatt luktförmåga och försämrad smak i avsaknad av snuva är ett tidigt och viktigt symtom.
   
 • Snuva och slem i luftvägarna mindre vanligt
   
 • Diarré mindre vanligt men förekommer ibland initialt
   
 • Tecken på organsvikt i svåra fall. Klassisk ARDS med stela lungor är sällsynt. Lungsvikt beror oftast på pneumonit eller tromboembolisk komplikation.
   
 • Olika neurologiska symtom finns beskrivna, t ex otrevliga pirrningar "bränningar" i huden och sensibilitetsstörningar.
   
 • Sjukdomen har ofta ett tvåfasinsjuknande där svåra lungsymtom kommer i andra fasen med kraftig försämring efter drygt en vecka (dag 8,9,10). Patienten kommer då ofta in i ett hyperinflammatoriskt tillstånd.

Män är oftare allvarligt drabbade än kvinnor. Barn verkar drabbas lindrigt, se även PM COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Sjukvårdspersonal är en speciellt utsatt grupp. Dödligheten är stor när smittan kommer in på äldreboende och sjukhem.

 

Provtagningsindikation
 

Epidemin har nu kommit till en fas när det är viktigt att provta alla med misstänkt sjukdom.


Misstänkt fall
 

 1. Klinisk bild förenlig med infektion orsakad av COVID-19
   
 2. Epidemiologiskt samband

Bekräftat fall

Minst ett av följande kriterier:
 

 • Nukleinsyrepåvisning av Sars-CoV-2-genfragment omfattande minst två olika regioner av virusgenomet varav ett är Sars-CoV-2-specifikt
   
 • Isolering av Sars-CoV-2

Misstänkta fall skall söka till regionens provtagningsenheter och inte uppsöka sjukvårdslokaler där andra patienter kan vistas ex väntrum på vårdcentraler eller väntrum på sjukhusens akutmottagningar.

Se även Folkhälsomyndighetens information


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pneumoni
 • Influensa
 • Andra viroser


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Reseanamnes
  Vistelse i epidemiskt område?

Status
 

 • Feber?
 • Hosta?
 • Dyspné?

Labb
 

 • PCR nasofarynx/svalg används oftast för diagnos. Sputum är oftast mer sensitiv än nasopharynx men inducerat sputum avrådes från p g a smittrisk. På intensivvården kan djupare prov tas med slang. BAL innebär större smittrisk. Urin, faeces eller EDTA-blod kan ge diagnos men tas inte i rutinen. Observera att provtagning från luftvägarna skall ske med personlig skyddsutrustning mot luftburen smitta, d v s andningsskydd såsom vid provtagning för SARS och MERS.
   
 • Serologi, för eventuell senare serologisk testning kan serum från den akuta sjukdomsfasen säkras men metod för serologi finns ännu inte i rutinen.
   
 • Virusisolering görs sällan
   
 • CRP. Procalcitonin ej speciellt högt i början av sjukdomsförloppet men CRP stiger ofta till 100-200 mg/l och kan vara ännu högre senare i förloppet hos svåra fall
   
 • LPK oftast inom normalområdet, lymfopeni i allvarliga fall
   
 • Förhöjda levertransaminaser ca 1/3 av fallen

PCR görs på flera viruslaboratorier. Den fullständiga genetiska sekvensen för SARS-CoV-2 är publicerad och den av WHO rekommenderade diagnostiken som påvisar SARS-CoV-2 finns på Folkhälsomyndigheten.

 

Bilddiagnostik
 

 • Lungröntgen
  - Vanlig lungröntgen kan vara helt normal eller visa ospecifika förändringar som vid andra virusinfektioner ex influensa.
   
 • CT
  - Bilaterala multipla basala ”ground glass” förändringar är vanliga och utbredd pneumonitbild i svårare fall. Med tanke på att patienterna inte skall flyttas runt på sjukhuset och att bilddiagnostik oftast inte ändrar kliniska handläggandet är det i de flesta fall onödigt att skicka patienten till röntgen.


annonsBEHANDLING
 

 • Remdesivir har i en studie från USA visat snabbare tillfrisknande (ännu ej godkänt inom EU) 200 mg i.v. dag 1 därefter 100 mg/d i 5-10 dagar. Ingen skillnad noterades mellan 5 och 10 dagars behandling i en annan studie.
   
 • När det gäller klorokinfosfat avråder Läkemedelsverket från användning och kontrollerade studier visar ingen effekt. Risken för biverkningar, fr a kardiella, kan vara betydande.
   
 • Preparat som påverkar immunologiska processer, ex IL-6 hämmare, är också mycket tveksamma eftersom de negativa effekterna är okända. Ex är preparaten inte rekommenderade vid infektioner. Understödjande terapi (vätska, syrgas m m) viktigast. Systemisk kortisonbehandling är omdebatterat men de flesta anser och flera studier visar att det inte har någon plats i rutinterapin. Det förefaller dock rimligt att dämpa hyperinflammationsfasen. Preparat som påverkar denna fas bör testas i kliniska studier.
   
 • Viktigt att ge trombosprofylax eftersom tromboemboliska komplikationer är mycket vanliga och kan vara orsaken till en snabb försämring. Lågmolekylärt heparin (Fragmin, Innohep, Klexane) ex Fragmin 5000 IE x1 till normalviktiga sjukhusvårdade patienter och dubbel dos (d v s 1x2) till svårare sjuka bör övervägas. Dessutom är det flera centra i Sverige som rekommenderar fortsatt trombosprofylax 1-2 veckor vid sjukhusvårdad covid-19 efter hemgång, t ex NOAK.
   
 • Patienten syresätter sig oftast bättre i sidoläge och framför allt i bukläge än i ryggläge.

Förhållningsregler och hygienråd

Ge information, förhållningsregler och hygienråd (se Covid-19, patientinformation). Informera patienten om när hen förväntas vara smittfri. De förhållningsregler enligt smittskyddslagen som kan vara aktuella att ge är avstängning från arbete eller skola, informationsplikt till sjukvården, skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner samt skyldighet att hålla kontakt med behandlande läkare och komma på planerade återbesök. Hygienråd bör innefatta råd om noggrann handhygien samt "host- och nysetikett". Förhållningsreglerna skall journalföras. Patienten ska avstå från sociala kontakter utanför hushållet och att resa med allmänna kommunikationsmedel, d v s iaktta skyddsplikten enligt 2 kap. 2 § smittskyddslagen. Patienten ska även informera om smittan till hushållskontakter och till personal inom vård och omsorg, t ex hemtjänst i enlighet med informationsplikten i samma lagrum.


 

ANMÄLAN ENLIGT SML
 

Enligt Folkhälsomyndighetens ändringsförfattning HSLF-FS 2020:23 skall covid-19 endast anmälas av läkare vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium, samt av läkare som utför obduktion. Den regionala smittskyddsläkaren kan dock besluta om klinisk anmälningsplikt för behandlande läkare inom sin region. Sådan anmälningsplikt gäller både öppen och sluten vård.

Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till ECDC och WHO.


 

PROGNOS
 

I likhet med influensa drabbas äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar värst. Dödligheten i infektionen är ännu inte känd men har uppskattats till 2-3 % i Kina men betydligt lägre på andra håll i världen.


 

PROFYLAX
 

Vätskeavvisande munskydd räcker ofta för att ge ett tillräckligt skydd i sjukvården, om det används tillsammans med skyddsglasögon eller visir. Säkrare andningsskydd anses fortfarande behövas i situationer där det finns en ökad risk för aerosolbildning. Några exempel är provtagning från nedre luftvägarna, munvård av hostande patient, intubering, hjärt-lung-räddning och inhalation med nebulisator. Exakt vilken skyddsutrustning som behövs i olika situationer avgörs lokalt.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor. Undvik folksamlingar och resor som kan innebära smittrisk. Inget vaccin finns.


 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1
Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.2

 

Referenser
 

 1. Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk
   
 2. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N.Zhu et al New England Journal of Medicine, January 24, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2001017. Länk
   
 3. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Huang C et al, Lancet, jan 24 2020. Länk
   
 4. Novel coronavirus. ECDC. Länk
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9257

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: COVID-19

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Barnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen City, Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Avdelningschef till Kirurgavdelning
Västerviks sjukhus


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


ST-läkare till Klinisk transfusionsmedicin och immunolog
Region Östergötland


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs

annons
annons
annons