Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
COVID-19
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-04-07
Specialitet Infektion, Lungmedicin
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och infektionen som orsakas av detta nya virus har fått namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat SARS-CoV-2 är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

Dagligen kommer nya siffror om antalet sjuka (> 1 391 000) och dödsfall (> 81 000) 2020-04-08. Smittan har spridits från Wuhanområdet till många andra länder. Utbrottet i Kina har mattats av. Europa och USA är nu hårt drabbade liksom Iran. Italien, Spanien och Frankrike har högst antal fall i Europa men smittan breder ut sig i alla länder. Folksamlingar och resor avrådes eller förbjuds i flera länder.

I Sverige finns 8 419 bekräftade fall, varav 687 dödsfall, och spridning i samhället har ej kunnat förhindras. Data över antal nyinskrivna fall inom intensivvården i Sverige presenteras nedan, samt en graf över utvecklingen vad gäller antal avlidna patienter.

Figur 1. Nyinskrivna unika fall inom IVA på grund av COVID-19. Data från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De senaste dygnens statistik är osäker, då data rapporterats in successivt till registret.

COVID_IVA_0804.JPGFigur 2. Antal avlidna i COVID-19 grupperat per dag, samt sammanlagt sedan 11/3. Statistik där dödsdatum är känt, utöver fallen i grafen tillkommer ytterligare 17 fall där dödsdatum ej är känt.

COVID_avlidna_0804.JPGUD avråder helt från resor till Hubeiprovinsen och Iran samt från icke-nödvändiga resor till resten av världen på grund av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen. Vilka områden i världen som anses innebära smittrisk ändras successivt.

WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge 2020-01-30 och klassat utbrottet som en pandemi 2020-03-12.

Folkhälsomyndigheten har preliminärt klassat smittan som en samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att man kan vidta åtgärder som ex karantän av smittade.


Etiologi

Kontakt med smittat djur.

Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, fr a genom droppsmitta (stora droppar) och
kontaktsmitta via smittförande sekret samt möjligtvis genom indirekt kontakt via förorenade ytor och föremål.


Smittvägar/smittsamhet
 

 • Virus finns i luftvägssekret och smittspridning sker främst som droppsmitta från hostningar och nysningar. Direkt, och möjligen indirekt, kontaktsmitta sker genom smittförande sekret.
   
 • Infekterad person anses vara smittsam från och med debut av luftvägssymtom och smittsamheten bedöms kvarstå till och med 48 timmar efter symtomfrihet.
   
 • Grunden för att minimera dropp- och kontaktsmitta är alltid basala hygienrutiner.
   
 • Symtomfria personer bedöms inte vara smittsam
   
 • Efter genomgången infektion är patienten PCR-positiv i luftvägarna för COVID-19 under många dagar, ibland upp till 3 veckor. Sannolikt avtar smittsamheten snabbt efter genomgången infektion och testet är osäkert för att bedöma smittsamhet. I vardaglig situation anses smittan ha avtagit efter man varit helt frisk i 48 timmar. I andra situationer ex på arbetsplatser med äldre och sjuka finns inga riktlinjer ännu och det får avgöras av smittskyddsenhet och arbetsledning.


SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar. . Enstaka fall med en dags inkubationstid liksom mer än 14 dagar finns rapporterat.
 

 • Feber
 • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
 • Myalgi och artralgi
 • Snuva och slem i luftvägarna mindre vanligt
 • Diarré mindre vanligt
 • Tecken på ARDS och organsvikt i svåra fall

Män är oftare allvarligt drabbade än kvinnor. Barn verkar drabbas lindrigt, se även PM COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Sjukvårdspersonal är en speciellt utsatt grupp. Dödligheten är stor när smittan kommer in på äldreboende och sjukhem.

 

Provtagningsindikation
 

provtagningcovid200317.jpg


Strategin fokuserar på att identifiera fall inom sjukvården för att på så sätt skydda de mest utsatta grupperna. För definition av misstänkta fall av COVID-19 hänvisas till falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen (se nedan). Misstänkta fall i samhället hos individer med gott allmäntillstånd och utan behov av sjukvård hanteras i första hand genom isolering i hemmet och social distansering.

Regionala och lokala anpassningar samordnas av smittskyddsläkaren utifrån vad som är mest ändamålsenligt
baserat på aktuellt epidemiologiskt läge och regionala och lokala strukturer.


Misstänkt fall

Samtliga av följande kriterier:
 

 1. Klinisk bild förenlig med infektion orsakad av COVID-19
   
 2. Epidemiologiskt samband

Bekräftat fall

Minst ett av följande kriterier:
 

 • Nukleinsyrepåvisning av Sars-CoV-2-genfragment omfattande minst två olika regioner av virusgenomet varav ett är Sars-CoV-2-specifikt
   
 • Isolering av Sars-CoV-2

Misstänkta fall skall inte hänvisas till akutmottagningar utan skall handläggas via telefonkontakt, och skall, om inneliggande vård behövs, vårdas på enkelrum företrädesvis på infektionsklinik. Dagbakjour eller bakjour på infektionsklinik skall omedelbart kontaktas för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut om hur ett misstänkt fall ska transporteras till infektionsklinik.

Utbrottet understryker vikten av att alltid tidigt efterfråga reseanamnes hos patienter som söker på grund av infektionssymtom.

Se även Folkhälsomyndighetens information


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pneumoni
 • Influensa
 • Andra viroser


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Reseanamnes
  Vistelse i epidemiskt område?

Status
 

 • Feber?
 • Hosta?
 • Dyspné?

Labb
 

 • PCR sputum/inducerat sputum/BAL i första hand. Även nasofarynxsekret, urin, faeces eller EDTA-blod kan ge diagnos. Observera att provtagning från luftvägarna skall ske med personlig skyddsutrustning mot luftburen smitta, d v s andningsskydd såsom vid provtagning för SARS och MERS.
   
 • Serologi, För eventuell senare serologisk testning bör serum från den akuta sjukdomsfasen säkras.
   
 • Virusisolering
   
 • CRP. Procalcitonin ej speciellt högt
   
 • LPK oftast inom normalområdet, lymfopeni i allvarliga fall
   
 • Förhöjda levertransaminaser ca 1/3 av fallen

PCR görs på flera viruslaboratorier. Den fullständiga genetiska sekvensen för SARS-CoV-2 är publicerad och den av WHO rekommenderade diagnostiken som påvisar SARS-CoV-2 finns på Folkhälsomyndigheten.

 

Bilddiagnostik
 

 • Lungröntgen
  - Vanlig lungröntgen kan vara helt normal eller visa ospecifika förändringar som vid andra virusinfektioner ex influensa.
   
 • CT
  - Bilaterala multipla basala ”ground glass” förändringar är vanliga och utbredd pneumonitbild i svårare fall. Med tanke på att patienterna inte skall flyttas runt på sjukhuset och att bilddiagnostik oftast inte ändrar kliniska handläggandet är det i de flesta fall onödigt att skicka patienten till röntgen.


BEHANDLING
 

 • Ingen specifik behandling finns men olika befintliga antivirala medel testas i studier, t ex remdesivir (går inte få tillgång till i Sverige) 200 mg i.v. dag 1 därefter 100 mg/d i 5-10 dagar.

  För närvarande bedömer jag och kollegor i Göteborg, (i avvaktan på nationella råd) att man inte skall ge denna behandling p g a risk för kardiologiska biverkningar och brist på visad effekt. Preparat som påverkar immunologiska processer, ex IL-6 hämmare, är också mycket tveksamma eftersom de negativa effekterna är okända. Ex är preparaten inte rekommenderade vid infektioner. Understödjande terapi (vätska, syrgas m m) viktigast. Systemisk kortisonbehandling är omdebatterat men de flesta anser och flera studier visar att det inte har någon plats i rutinterapin.


ANMÄLAN ENLIGT SML
 

Fall ska rapporteras från såväl behandlande läkare som från laboratorium till regionens Smittskyddsenhet samt till Folkhälsomyndigheten enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Smittskyddsenheten fyller i samråd med behandlande läkare och laboratorium i ett utförligt fallformulär från WHO.

Misstänkta fall ska även anmälas i SmiNet, i nuläget via Sars-formuläret.

Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till ECDC och WHO.


 

PROGNOS
 

I likhet med influensa drabbas äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar värst. Dödligheten i infektionen är ännu inte känd men har uppskattats till 2-3 % i Kina men betydligt lägre på andra håll i världen.


 

PROFYLAX
 

Vätskeavvisande munskydd räcker ofta för att ge ett tillräckligt skydd i sjukvården, om det används tillsammans med skyddsglasögon eller visir. Säkrare andningsskydd anses fortfarande behövas i situationer där det finns en ökad risk för aerosolbildning. Några exempel är provtagning från nedre luftvägarna, munvård av hostande patient, intubering, hjärt-lung-räddning och inhalation med nebulisator. Exakt vilken skyddsutrustning som behövs i olika situationer avgörs lokalt.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor. Undvik folksamlingar och resor som kan innebära smittrisk. Inget vaccin finns.


 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1
Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.2

 

Referenser
 

 1. Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk
   
 2. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N.Zhu et al New England Journal of Medicine, January 24, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2001017. Länk
   
 3. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Huang C et al, Lancet, jan 24 2020. Länk
   
 4. Novel coronavirus. ECDC. Länk
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9257

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: COVID-19

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare & specialistläkare för utveckling av framtidens sjukvård
Product Development - Stockholm


Verksamhetschef till anestesikliniken
Anestesikliniken i Nyköping


Chefsläkare till behandlingshem sökes!
Stockrosen vård & omsorg


Vårdenhetschef ögonmottagningen Eskilstuna
Ögonmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Doktor24 söker sjuksköterskor till framtidens vårdmottagningar i Stockholm
Medical Operations - Stockholm


Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar
Region Gotland


​Doktor24 söker specialister i allmänmedicin - tillsammans skapar vi hållbar digifysisk vård
Medical Operations

annons