Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
HbA1c
Författare ST-läkare , Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar
Granskare Svensk förening för Klinisk Kemi (SFKK) , /http://www.kliniskkemi.org/
Uppdaterad 2019-11-22
Specialitet Diabetes
Skriv ut

BAKGRUND
 

Hemoglobin A1c (HbA1c) korrelerar väl med risken att utveckla diabeteskomplikationer. Intensiv glukossänkande behandling med målvärde för HbA1c i den nivå som ses hos icke-diabetiker har visats korrelera med en minskad risk för mikro- och makrovaskulära komplikationer hos typ 2-diabetiker. Samtidigt har man sett att ju lägre HbA1c desto högre är risken för behandlingskrävande hypoglykemier hos diabetiker. Sedan januari 2014 används även HbA1c för diagnostik av typ 2-diabetes i Sverige.

HbA1c definieras (IFCC) som den andel av hemoglobin som har glukos bundet till β-kedjans N-terminala aminogrupp (valin). HbA1c bildas genom en icke-enzymatisk reaktion där glukos binder irreversibelt till hemoglobin A, så kallad glykering. Graden av glykering beror på glukoskoncentrationen i blodet. HbA1c speglar de senaste 2–3 månadernas genomsnittliga koncentration av glukos i blodet, där 50 % av HbA1c bestäms av glukoskoncentrationen den senaste månaden. Eftersom glykeringen pågår under erytrocytens hela livslängd har kortvariga förändringar av glukoskoncentrationen i blodet liten inverkan på HbA1c. Däremot påverkas mängden HbA1c av faktorer som förändrar erytrocyternas livslängd eller hemoglobinets förmåga att bli glykerat.

Det finns flera olika metoder för att mäta HbA1c. En del laboratorier använder sig av metoder, som exempelvis jonbyteskromatografi (HPLC), eller kapillärelektrofores, där man separerar provets olika komponenter genom att utnyttja laddningsskillnaden hos olika molekyler. Dessa metoder kan ofta påvisa närvaro av de vanligaste hemoglobinvarianterna. Andra laboratorier använder sig av immunokemiska metoder där antikroppar binder till en epitop på HbA1c-molekylen och skapar ett antigen-antikroppskomplex som kan mätas. Till skillnad från HPLC och kapillärelektrofores kan de immunkemiska metoderna inte påvisa hemoglobinvarianter. För patientnära analyserande av HbA1c används metoder som exempelvis boronat-affinitetstest eller immunokemi.

Analyskvaliteten för HbA1c i Sverige är god: ett HbA1c-resultat på 53 mmol/mol som skickas till ett annat laboratorium i Sverige för kontrollmätning varierar som mest med ±4 mmol/mol.

I USA är det nu standard att benämna analysen A1C.

 

INDIKATIONER
 

 • För uppföljning av behandlingseffekt hos patienter med diabetes mellitus.
   
 • HbA1c kan användas som kompletterande analys vid diagnostik av typ 2-diabetes hos icke-gravida vuxna (≥ 20 år).
   
 • HbA1c ska inte användas vid kort sjukdomsduration eller vid misstanke om hyperglykemisymtom. Då ska glukosbaserad diagnostik användas.TOLKNING
 

Faktorer som påverkar och relevanta felkällor
 

 • Glukoskoncentrationen i blodet.
   
 • Erytrocytens livslängd. Tillstånd med förändrad livslängd hos erytrocyten kan därför påverka analysresultatet. Vid tillstånd som förlänger erytrocytens livslängd, t ex järnbristanemi, kan falskt förhöjda värden av HbA1c ses eftersom det då finns fler äldre erytrocyter i blodbanan som exponerats för glukos under längre tid. Tillstånd som förkortar erytrocytens livslängd, t ex akut blödning, kan ge falskt låga värden.
   
 • Förekomst av hemoglobinvarianter kan i olika grad påverka analysresultatet av HbA1c och ge både falskt höga och falskt låga resultat beroende på analysmetod.
   
 • Nyligen genomgången erytrocyttransfusion.


Höga värden
 

Förhöjd koncentration av HbA1c ses vid diabetes mellitus. För diagnos av typ 2-diabetes krävs två uppmätta HbA1c ≥ 48 mmol/mol eller ett HbA1c ≥ 48 mmol/mol i kombination med P-glukos (fastande eller efter glukosbelastning) över diagnostiska gränsvärdet för diabetes. Ett gränsvärde för HbA1c (42-47 mmol/mol) kan tyda på intermediär hyperglykemi, en form av dysglykemi, med ökad risk för diabetesutveckling.

Målvärdet för HbA1c hos patienter med diabetes bör individualiseras med hänsyn till faktorer som samsjuklighet, diabetesduration, ålder samt patientens motivation. I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för glukoskontroll vid typ 2-diabetes anges målvärde 42–52 mmol/mol hos nydiagnostiserade patienter samt 53–69 mmol/mol för patienter med diabetesduration > 10 år och/eller svårighet att uppnå lägre målvärde p g a hypoglykemier eller biverkningar. Läkemedelsverket rekommenderar inte att man använder sig av målvärden för HbA1c för glukoskontroll hos patienter med svår kronisk sjukdom, kort förväntad överlevnad eller hög ålder.
 


Låga värden

Sänkt koncentration av HbA1c kan ses vid bl a ökad erytrocytomsättning (t ex vid talassemi och hemolytisk anemi) samt vid graviditet p g a fysiologiska förändringar.

 

Referenser

Lilja M, Hellgren M, Jansson S. Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2. Läkartidningen 2018;115:EYWX. Länk

Nordin G, Boija EE. Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på. Läkartidningen. 2019;116:FHDW. Länk

Equalis. Kvalitetsmål för HbA1c-metoder som används för diagnostik av typ 2 diabetes. Länk

Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e upplagan. Sid 375-7.

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. 2017. Länk

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6:e upplagan. Sid 1160-1200.

Campbell L, Pepper T, Shipman K. HbA1c: a review of non-glycaemic variables. J Clin Pathol 2019;72:12–19. Länk

English E, Idris I, Smith G, Dhatariya K, Kilpatrick ES, John WG. The effect of anaemia and abnormalities of erythrocyte indices on HbA1c analysis: a systematic review. Diabetologia. 2015 Jul;58(7):1409-21. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8897

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HbA1c

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

annons
annons
annons
annons
annons