Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Akantamöbaencefalit och disseminerad akantamöbiasis
Författare Doktorand, överläkare , Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-06-29
Specialitet HIV, Infektion
Skriv ut

BAKGRUND
 

Akantamöbor är frilevande amöbor som lever i vatten och i fuktig jord. De behöver ingen vektor och är inte beroende av värddjur. De förekommer i jord, damm, saltvatten, bräckt vatten och sötvatten och kan finnas i kranvatten, kontaktlinsvätska, luftavfuktare och luftkonditionering, simbassänger och vattenledningar. Akantamöbor tillhör protozoerna och utbredningen är global. Inom släktet Acanthamoeba är flera arter humanpatogena, bland annat A. culbertsoni och A. polyphaga. De flesta människor exponeras för akantamöbor under sin livstid, men väldigt få insjuknar. Den viktigaste sjukdomsmanifestationen är keratit hos kontaktlinsbärare. Immunsupprimerade kan sällsynt drabbas av granulomatös amöbaencefalit, GAE, eller av disseminerad infektion.

GAE är en subakut-kronisk CNS infektion. Drygt 150 fall finns beskrivna, de flesta med dödlig utgång. Riskfaktorer innefattar:
 

Enstaka fall har drabbat immunkompetenta. Andra frilevande amöbor som Balamuthia mandrillaris och Sappinia pedata kan också orsaka GAE.

Akantamöbor har två stadier i sin livscykel; trofozoiter och cystor. Cystorna är motståndskraftiga mot yttre påverkan. Smittväg är via ögat, via inhalation av cystor till nedre luftvägar eller via skadad hud. Från luftvägar och hud kan sedan hematogen spridning ske till CNS med GAE som följd. Den hematogena spridningen kan även resultera i disseminerad sjukdom eller hudlesioner. Person till person-smitta förekommer inte. Patienter med GAE kan sällan uppge någon tydlig vatten- eller jordexponering. Inkubationstiden vid keratit är troligen några dagar till någon vecka och okänd men troligen längre vid GAE.


 

SYMTOM
 

Granulomatös amöbaencefalit (GAE)
 

 • Successivt tilltagande huvudvärk under veckor till månader
 • Subfebrilitet
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Personlighetsförändring
 • Fokalneurologi
 • Så småningom ses förhöjt intrakraniellt tryck, kramper, medvetandeförlust, koma och död
 • Inkubationstiden är okänd


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Lab
 

 • Mikroskopisk påvisning av cystor/trofozoiter
  (i aktuell vävnad (hjärn- eller hudbiopsi, likvor, bronchoalveolärt lavage (BAL) etc.))

  Efter odling eller specifik färgning. Analys utförs på Folkhälsomyndigheten. Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. PCR kan ge snabbt svar men är ofta inte tillgänglig. Kontakta mikrobiologiskt laboratorium eller Folkhälsomyndigheten innan provtagning.
   
 • Hjärnbiopsi

  Krävs för diagnos. Specifika färgningar påvisar både cystor och trofozoiter. Vid samtidig förekomst av lung- och/eller hudlesioner kan biopsier från dessa organ påvisa trofozoiter.
   
 • Lumbalpunktion

  Är av värde men kan vara kontraindicerad vid fokala lesioner och förhöjt intrakraniellt tryck. I likvor ses måttlig pleocytos med lymfocytövervikt, högt proteininnehåll och låg eller normal glukosnivå. Akantamöba-trofozoiter ses sällan i likvor men kan ses vid Giemsafärgning av likvor-sediment efter centrifugering.

Radiologi
 

 • CT hjärna och MR påvisar solitära eller multipla lesioner med ringfenomen/förstärkning, i första hand i temporal- och parietalloberna.

Obduktion
 

 • Post mortem ses ödem, multipla hemorragiska områden, nekros, flercelliga jätteceller, granulom hos immunkompetenta samt trofozoiter och cystor i det perivaskulära rummet.


BEHANDLING
 

Bör handläggas i samråd med infektionskonsult. Optimal behandling och uppföljning är okänd. Amerikanska källor rekommenderar en kombination av miltefosin, flukonazol och pentamidinisethionat. Trimetoprim/sulfametoxazol (Bactrim), metronidazol (Flagyl) och en makrolid kan läggas till. Ytterligare några läkemedel har beskrivits ha effekt, antingen ensamma eller i kombination, till exempel rifampicin, azoler och caspofungin. Amfotericin B har ingen effekt mot akantamöba in vitro men en fallrapport beskriver utläkning på en kombination av amfotericin B och rifampicin. Effekten av hyperbar syrgasbehandling är osäker. Solitära CNS-lesioner bör om möjligt recesseras.


 

PROGNOS
 

Utgången är oftast dödlig. För några år sedan fanns det ungefär 150 fallbeskrivningar från hela världen varav färre än 10 patienter överlevde.


 

DISSEMINERAD SJUKDOM
 

Akantamöban kan spridas till huden, bihålorna, lungorna och andra organ; ibland ses nedslag på multipla lokaler. Disseminerad sjukdom är vanligare hos immunsupprimerade och kan förekomma med eller utan CNS-engagemang i form av GAE. Hudlesionerna kan vara röda knutor, sår eller abscesser. Infektion i näsa och bihålor är mycket sällsynt och drabbar framför allt svårt immunsupprimerade HIV-patienter. Symtomen är kroniska med purulent snuva och sinuit som inte svarar på antibiotika, hårda bruna krustor och erosion av nässkiljeväggen. Samtidiga hudlesioner förekommer.


 

ICD-10

Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes G05.2
B601 Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes


 

Referenser

Centers for Disease Control and Prevention. Parasites — Acanthamoeba — Granulomatous Amebic Encephalitis (GAE); Keratitis [Internet]. Atlanta: CDC; 2017 [uppdaterad 2017-06-05; citerad 2019-03-01] Länk

Folkhälsomyndigheten. Acantamoeba [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2017 [uppdaterad 2017-01-26; citerad 2019-03-05] Länk

Folkhälsomyndigheten. Acanthamoeba spp. [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2015 [uppdaterad 2020-03-22; citerad 2020-05-26] Länk

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om acantamoeba infektion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2017 [uppdaterad 2017-01-26; citerad 2019-03-05] Länk

Seas, C. & Bravo, F. Free-living amebas and Prototheca. In Baron, L. E. ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate, 2018. [uppdaterad 2019-10-25; citerad 2020-05-31]

Socialstyrelsen. Infektiös keratit orsakad av bakterier, svamp eller protozooer, State of the Art [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2002-02-28 [citerad 2019-03-05] Länk

Strandås, R., Rutin Infektiös keratit (hornhinneinflammation) – behandling [Internet], Skaraborg, Västra Götalandsregionen [citerad 2019-03-07] Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8484

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Akantamöbaencefalit och disseminerad akantamöbiasis

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd

annons
annons
annons
annons