Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Rött öga - handläggning i primärvård
Författare ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Granskare Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Uppdaterad 2019-11-12
Specialitet Ögon, Allmänmedicin
Skriv ut

BAKGRUND


Rött öga är ett vanligt symtom hos patienter i primärvården och kan ha flera bakomliggande orsaker.

Det viktigaste i utredningen är patientens egen beskrivning av symtomen. En grundlig anamnes räcker långt för att ställa rätt diagnos. Diagnostiken förenklas också av att strukturerat gå igenom de olika statusfynden.

Akut konjunktivit är den vanligaste genesen och uppträder ofta i samband med ÖLI (övre luftvägsinfektion) och hos familjer med barn på förskola/skola, där smittorisken är hög.

Tillstånd med ensidiga besvär är alltid ett varningstecken. Kraftig värk, ljuskänslighet, synpåverkan, stas- eller perikorneal injektion eller pupillpåverkan, ger också misstanke om allvarlig diagnos som ofta kräver remiss till ögonspecialist.


 

SYMTOM


Beroende på bakomliggande diagnos kan, förutom rött öga, även nedanstående symtom förekomma:
 

 • Skav, sveda, klåda, smärta
 • Sekretion
 • Synnedsättning
 • Värk vid ögonrörelser
 • Ljuskänslighet
 • Illamående/kräkningar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Duration av symtom?
   
 • Unilaterala/bilaterala besvär?
   
 • Symtom: skav, klåda, sveda, ömhet och/eller värk?
   
 • Trauma eller främmande kropp? (Slipat, borrat, svetsat? Utsatt för kemiskt ämne? Råkat riva sig i ögat?)
   
 • Sekretion och i så fall vilken typ (pus eller klar vätska)?
   
 • Ljuskänslighet?
   
 • Synpåverkan?
   
 • Behandlingsförsök?
   
 • Kontaktlinser?
   
 • Tidigare ögonbesvär?


Status

Börja med se över huden i ansiktet. Finns blåsor runt ögat eller på nästippen (Herpes Simplex/Zoster)?

Fortsätt sedan med inspektion av ögat. Riktat status efter misstänkt diagnos.

Tips: beskriv ögat utifrån och in. Nedan följer exempel på vanliga statusfynd vid olika tillstånd.
 

 • Ögonlocken
  Felställning (entropion/ektropion)? Ögonlockssvullnad ses vid allergi och blefarokonjunktivit. Evertera ögonlocken framförallt vid misstanke om främmande kropp och allergisk konjunktivit (kullerstensliknande mönster). Vagel?
   
 • Sekretion
  Purulent sekretion ses vid bakteriell infektion. Serös ses vid allergi eller virusinfektion. Ökat tårflöde uppträder bl a vid torra ögon och allergisk konjunktivit.
   
 • Konjunktivas utseende
  Kan ses som geléartad och svullen (chemos) vid allergi. Ökad kärlfyllnad (konjunktival injektion), blödning under konjunktiva (hyposvagma)?
   
 • Typ av rodnad

  - En konjunktival injektion (mest på insidan av ögonlocken och perifert på bulben) talar för ytliga tillstånd som t ex konjunktivit.

  - Ciliär/perikorneal injektion:, vidgade kärl mest påtagliga över ögonvitan närmast kornea, ses vid djupare inflammation som irit eller påverkan på hornhinnan, t ex vid främmande kropp, erosion, eller keratit.

  - Stasinjektion: kännetecknas av ofta ganska kraftigt vidgade radierande kärl över ögonvitan och ses vid akut glaukom.

  - Lokalt avgränsad rodnad med måttlig palpationsömhet talar för episklerit. Detta går dock oftast utan andra symtom, till skillnad från sklerit som ger en mycket mer intensiv rodnad, samt ofta även allmänpåverkan och huvudvärk.

  - Blandinjektion är vanligt och är ofta ett tecken på keratokonjunktivit, där det finns engagemang av både kornea och konjunktiva, vilket vanligtvis är orsakat av virus.

  - Blodröd, homogen rodnad i hela/delar av ögat tyder på en subkonjunktival blödning. Detta är enkelt att skilja från en injektion som istället ses som vidgade kärl på ögonvitan.

  - Se länk för bilder.
   
 • Korneas utseende
  Klar? Hur ser ljusreflexen ut? Grumlingar i kornea ses vid djupare inflammationer som vid keratit. Nedsatt känsel på kornea (testa försiktigt med en tvinnad spets av en bomullspinne) talar för herpeskeratit.
   
 • Infärgning
  Infärgning med fluorescein (en droppe i konjunktivalsäcken) och belysning med blått ljus för att leta efter främmande kropp och epiteldefekter. Dendritika (färgupptag som en trädgrensliknande formation) kan ses vid keratit orsakad av Herpes simplex. Små epiteldefekter är vanligt vid torra ögon, men kan vara svåra att se utan ögonmikroskop.
   
 • Pupillutseende och ljusreaktion
  Dilaterad och ljusstel pupill kännetecknar akut glaukom. Miotisk, ljuskänslig och ev oregelbunden pupill (p g a synekier) kan ses vid irit.
   
 • Ögonpalpation
  Ögonpalpation (eller tryckmätning om möjlighet) vid misstanke om akut glaukom.
   
 • Ögonrörelser
  Kan smärta vid exempelvis episklerit.
   
 • Testa synskärpa
  Visus kan vara nedsatt vid bl a keratit, irit och akut glaukom. Synskärpan kan även påverkas av en konjunktivit p g a sekret i tårvätskan som stör strålgången men är då oftast möjlig att blinka bort.


Lab

Vid behandlingsresistent konjunktivit ska klamydiaprov tas. Vid stark misstanke om detta (exempelvis spädbarn < 6 mån, vaginalförlöst) eller svamp, gonorré eller annan allvarlig infektion ska patienten remitteras direkt till ögonspecialist för att inte försena handläggning.

Inga andra odlingar görs rutinmässigt i primärvården.


Ögonmikroskop

Ögonmikroskop kan med fördel användas för en mer noggrann inspektion. Det är bl a nödvändigt för att identifiera ljusväg och bekräfta en djupare inflammation i ögat.


 

BEHANDLING


Generellt rekommenderas att avstå kontaktlinser vid symtom från ögonen.

Nedanstående diagnoser behandlas helt eller delvis i primärvården. Se länkar för mer detaljerad information.
 

 • Infektiös konjunktivit
  Läker i allmänhet ut spontant inom en vecka. Tvätta med ljummet vatten eller koksaltlösning. Vid utebliven förbättring eller svårare bakteriell konjunktivit kan antibiotikasalva (t ex Fucithalmic) provas.
   
 • Allergisk konjunktivit
  Förbättras efter elimination av utlösande agens. Lokal behandling med natriumkromoglikat (profylaktiskt) och ögondroppar med antihistamin, samt eventuellt peroralt antihistamin.
   
 • Blefarokonjunktivit
  Behandlas i första hand med rengöring och massage. Vid svårare symtom eller utebliven förbättring kan kortisonsalva eller antibiotikasalva provas beroende på orsak.
   
 • Främmande kropp/erosion
  - Ögonsköljning med koksaltlösning
  - Påträffas inte den främmande kroppen samt vid irritation kan ögonsalva med antibiotika provas.
  - Vid kvarvarande främmande kropp (även ev rostring) på kornea kan Tetrakain 1 % ögondroppar användas innan borttagning med fuktad bomullspinne eller främmande kroppsinstrument görs.
  - Vid centralt belägen främmande kropp på kornea bör patienten remitteras till ögonspecialist för borttagning p g a risk för kornealärrbildning, om man inte är säker på hur borttagningen skall göras.
   
 • Torra ögon
  Behandlas med symtomlindrande tårsubstitution samt den bakomliggande orsaken till tillståndet. Rekommendera preparat utan konserveringsmedel, fr a vid långvarig användning.
   
 • Kemisk skada
  Kan orsakas av alltifrån syra till alkaliska medel. Oavsett ämne:
  - Den primära behandlingen är oavbruten ögonsköljning med NaCl eller Ringer-Acetat i upp till 15 min.
  - Om kemikalien är okänd kontrolleras pH med indikatorremsa. Alkaliskador skall alltid undersökas av ögonspecialist då alkali kan ge upphov till en bedräglig blekhet på ögat som kan tolkas som att ögat är friskt men kan vara tecken på ischemi.
  - För mer information om ämnet och för att uppskatta skadan, se länk till Giftinformationscentralen.
   
 • Subkonjunktival blödning (hyposvagma)
  Resorberas spontant inom 1–2 veckor. Ingen behandling.


REMISS


Följande diagnoser ska remitteras till ögonläkare:
 

 • Främmande kropp vid misstanke om perforation av metallflis (hamrat mot metall/sten) (akut, samma dag)
 • Akut glaukom (akut, samma dag)
 • Iriter/keratiter (akut, inom 1 dygn)
 • Herpes zoster / Herpes simplex (akut, inom 1 dygn)
 • Klamydiakonjunktivit (subakut, inom 1 dygn)
 • Sklerit/episklerit (subakut, inom något/några dygn)
 • Kraftigt kontusionsvåld och påverkat visus och/eller skada mediala ögonvrån med risk för tårkanalskada (akut, inom 1 dygn)


UPPFÖLJNING


Alla behandlingsförsök med terapisvikt eller försämring bör följas upp med återbesök och vidare utredning.


 

ICD-10

Akut konjunktivit, ospecificerad H10.3
Akut och subakut iridocyklit H20.0
Konjunktivit, allergisk UNS H10.1X
Andra tårkörtelsjukdomar H04.1
Blefarokonjunktivit H10.5
Främmande kropp i kornea T15.0
Frätskada på kornea och konjunktivalsäck T26.6
Glaukom, ospecificerat H40.9
Syndrom med cluster headache G44.0
Iridocyklit, ospecificerad H20.9
Keratit, ospecificerad H16.9
Konjunktivit, ospecificerad H10.9
Misstänkt glaukom H40.0
Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp S05.0
Blödning i bindehinnan H11.3
Synnervsinflammation H46.9

 

Referenser

Morrow GL, Abbott RL. Conjunctivitis. Am Fam Physician. 1998 Feb
15;57(4):735-46. Review. PubMed PMID: 9490996. Länk

Narayana S, McGee S. Bedside Diagnosis of the 'Red Eye': A Systematic Review. Am J Med. 2015 Nov;128(11):1220-1224.e1. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.06.026. Epub 2015 Jul 11. Review. PubMed PMID: 26169885 Länk

Ubah JN, Adeoti CO, Isawumi MA. Common causes of red eye presenting at an ophthalmic clinic. Niger J Med. 2006 Apr-Jun;15(2):144-7. PubMed PMID: 16805171 Länk

Janusinfo - “Riktlinjer för handläggning av röda ögon”, 2016-08-01. Länk.

Lönwe Bo, “Ögonsjukdomar i primärvården”, 2005, s. 42-58.

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 844

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Rött öga - handläggning i primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Region Sörmland


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

annons
annons
annons