Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Akut myeloisk leukemi (AML)
Författare Professor , VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2018-06-16
Specialitet Hematologi, Onkologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Akut Myeloisk Leukemi
 

BAKGRUND


Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter, erytrocyter och/eller trombocyter, men ej förstadier till lymfoida celler. AML drabbar främst benmärgen, och leder oftast till kraftig hämning av den normala blodbildningen. Omogna myeloida celler kan ofta påvisas i blodet. Vid AML ses ofta specifika kromosomrubbningar och/eller andra återkommande genetiska förändringar. I sällsynta fall kan tumörer bestående av leukemiska blaster förekomma utan leukemibild i blod och benmärg (s k myelosarkom eller klorom).


Sjukdomsmekanismer

Exposition för lösningsmedel eller joniserande strålning ökar risken för AML men i de flesta fall kan ingen utlösande orsak påvisas; de flesta drabbade är tidigare friska personer. Hos en fjärdedel av de drabbade utvecklas dock AML efter annan hematologisk sjukdom, som myelodysplastiskt syndrom och kronisk myeloproliferativ neoplasi, eller som komplikation efter tidigare given cytostatika/strålbehandlig för annan tumörsjukdom. Tidsintervallet mellan tidigare cytotoxisk behandling och debut av AML är vanligen 3-5 år, men kan vara så kort som 1 år.

AML är resultatet av förvärvade genetiska förändringar i blodbildande stamceller eller tidiga förstadier inom myelopoesen. Dessa förändringar drabbar typiskt gener som styr cellutveckling, överlevnad och tillväxt och sannolikt krävs mer än en skada för att leukemi skall uppstå. Vissa kromosomförändringar ger upphov till sjukdom med en typisk bild, till exempel:
 

 • translokation mellan kromosomerna 15 och 17
 • translokation mellan kromosomerna 8 och 21
 • inversion av långa armen av kromosom 16

Ofta ses ackumulerade multipla DNA-skador, med exempelvis deletion av långa armen av kromosomerna 5 eller 7, särskilt hos patienter som tidigare behandlats med cellgifter och strålbehandling.

Vid cytogenetisk analys ses normal karyotyp i nära hälften av fallen med AML. Sedan några år har dock omfattande analys av genförändringar gjorts, varvid ett flertal återkommande genetiska förändringar påvisats även i fall med normal karyotyp. De vanligaste förändringarna ses i FLT3, NPM1 och DNMT3A, och ett tjugotal andra gener påverkas mer sällan, och ett stort antal gener kan vara förändrade i enstaka fall. Många av dessa genetiska förändringar har stor betydelse för sjukdomens egenskaper och val av behandling, och ligger nu till grund för sjukdomsklassifikationen enligt WHO 2016. Vissa av dessa genförändringar ses även vid myelodysplastiskt syndrom och andra cancerformer.


Incidens

AML drabbar 350 svenskar per år. AML förekommer i alla åldrar från spädbarn och uppåt, men är vanligare hos äldre. Incidensen är således 10 per miljon invånare och år i åldersgruppen 25-44 år, jämfört med 130 i åldersgruppen 65-79 år. Medianåldern är 71 år, och könsfördelningen är jämn, men bland äldre är incidensen högre bland män. Prevalensen har nyligen beräknats utifrån svenska nationella AML-registret till 14 per 100000 invånare. Det är jämn fördelning mellan män och kvinnor och medianåldern är 59 år.

I WHOs klassifikation från 2016 rekommenderas att ärftlighet för blodsjukdomar efterfrågas, inklusive om det finns släktingar med avvikande blodvärden. Ärftlig risk för utveckling av AML bör övervägas främst hos patienter under 40 år vid diagnos, och med historik med avvikande blodvärden.


 

SYMTOM
 

Många patienter har endast måttliga ospecifika symtom vid insjuknandet såsom:

 • trötthet
 • lätt sjukdomskänsla
 • allmänsymtom
Somliga debuterar med blödningssymtom, och andra diagnostiseras p g a blodprovskontroll vid infektioner, som kan vara både lindriga och allvarliga. AML ger ofta en påtaglig anemi, och tydligt avvikande blodstatus. Lymfknuteförstoring och hepatosplenomegali är ovanligt.

Patienter med misstänkt akut leukemi skall alltid omedelbart remitteras till hematologisk specialistklinik. För patienter med blödningssymptom och/eller påverkat allmäntillstånd bör hematologjour omedelbart kontaktas per telefon vid alla tidpunkter. AML ingår bland de cancerformer som sedan 2015 har ett s k standardiserat vårdförlopp, för att säkra snabb och adekvat handläggning vid misstänkt sjukdom, se länk, detta finns även i en fritt nerladdningsbar app ’Cancervård’.


 

UTREDNING
 

 • Blodstatus

  Ett vanligt blodstatus är oftast kraftigt avvikande, vilket direkt leder till fortsatt utredning. Förutom anemi ger AML ofta en trombocytopeni och förändring av leukocyttalet, som kan variera från mycket lågt till mycket högt. Vid mikroskopi av blodutstryk, s k differentialräkning, kan ofta blaster och omogna myeloida celler påvisas, särskilt vid höga leukocyttal.


 • Benmärgsaspiration

  Den viktigaste undersökningen är aspiration av benmärg, vanligen från bakre höftbenskammen. Benmärgen är oftast hypercellulär med ökning av blaster (oftast > 20 % enligt WHO-klassifikationen) och omogna celler. Auerstavar ses ibland i cytoplasman, och är då i princip diagnostiskt för AML. Utmognadsrubbningar kan förekomma. Benmärgsbiopsi kan ge tilläggsinformation, särskilt om det föreligger benmärgsfibros. Benmärgsaspirat bör också analyseras med flödescytometri och kromosomanalys/molekylärgenetisk analys. Flödescytometri av leukemiceller bör göras vid de universitetskliniker som har möjlighet att fastställa fenotyp med sådan noggrannhet att framtida analys av MRD (minimal residual/measurable disease) kan göras.


 • Övrig diagnostik

  För korrekt diagnostik enligt WHO krävs förutom benmärgsmikroskopi med bedömning av ev utmognadsrubbningar även kromosomanalys, molekylärgenetisk analys och sjukhistoria med uppgift om eventuella tidigare cytotoxiska och/eller immunsuppressiva behandlingar. Genom den snabba utvecklingen av genetisk diagnostik är det nu möjligt att utföra detaljerad bestämning av hela arvsmassan med s k ’Next Generation Sequencing’. En genpanel med dryga femtiotalet gener av särskild betydelse för AML-sjukdomen kan nu analyseras inom vanlig rutindiagnostik vid flera av universitetssjukhusen. Bäst information fås om man parallellt gör genanalys av leukemiceller (från benmärg/blod) och från annan vävnad (exempelvis hudbiopsi). Den kliniska nyttan av denna extra information är ännu begränsad till förbättrad prognosbedömning, och i viss utsträckning som underlag för terapival, men kunskapsläget utvecklas mycket snabbt. Specifika behandlingsprotokoll för vissa genetiska subgrupper av sjukdomen förväntas bli aktuella under 2018.

  Det är önskvärt att spara utstryk och vitalfrysta benmärgsceller i biobank för eventuellt kompletterande analyser och forskningsändamål. Det finns en nationell biobank för benmärgsprover från AML-patienter, som handhas av Svenska AML-gruppen. Utredning bör göras avseende eventuella infektioner, och påverkan på koagulationen. HLA-typning bör göras, delvis för möjlighet att välja lämpliga blodgivare om patienten blir refraktär mot trombocyttransfusion, delvis för möjlighet att söka donator till eventuell stamcellstransplantation.


   

  KLASSIFIKATION
   

  Klassifikation av AML enligt WHO (2016) utifrån cellmorfologi, fenotyp, genetiska fynd och kliniska uppgifter som ev tidigare cytotoxisk behandling. Tidigare FAB-beteckning inom klamrar.
   


  Acute myeloid leukemia and related neoplasms
   

  • AML with recurrent genetic abnormalities
   • t(8;21)(q22;q22.1); (RUNX1-RUNX1T1)
   • inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); (CBFB-MYH11) [AML M4Eos]
   • APL with PML-RARA (t(15;17)(q22;q12) [AML M3]
   • (9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A
   • t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214
   • inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM
   • t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15-MKL1 (megakaryoblastic)
   • AML with BCR-ABL1 (provisional)
   • AML with mutated NPM1
   • AML with biallelic mutation of CEBPA
   • AML with mutated RUNX1 (provisional)

  • AML with myelodysplasia-related changes
    
  • Therapy-related myeloid neoplasms
   • alkylating agent-related
   • topoisomerase type II inhibitor-related (some may be lymphoid)
   • other types

    
  • AML not otherwise categorized
   • minimal differentiation [AML M0]
   • without maturation [AML M1]
   • with maturation [AML M2]
   • acute myelomonocytic leukaemia [AML M4]
   • acute monoblastic and monocytic leukaemia [AML M5]
   • acute erythroid leukaemia [AML M6]
   • acute megakaryoblastic leukaemia [AML M7]
   • acute basophilic leukaemia
   • acute panmyelosis with myelofibrosis

    
  • Myeloid sarcoma
    
  • Myeloid proliferations related to Down syndrome


  Acute leukemias of ambigous lineage

  • Acute undifferentiated leukemia
  • Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
  • Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23.3); MLL rearranged
  • Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS
  • Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS

   

  DIFFERENTIALDIAGNOSER


  • Andra hematologiska sjukdomar
  • Leukemoid reaktion till följd av svår inflammatorisk sjukdom, exempelvis disseminerad cancer eller sepsis  BEHANDLING
   

  De flesta patienter under 80 år är aktuella för intensiv kombinationsbehandling med cytostatika i syfte att erhålla komplett remission från leukemi. För att möjliggöra intensiv behandling och tät provtagning krävs central venkateter. Ofta behöver transfusioner ges initialt och fortlöpande under behandlingsperioden som sträcker sig över många månader. Eventuella infektioner bör om möjligt vara under god kontroll innan tung cytostatikabehandling inleds.

  Patienten skall vara väl hydrerad och i optimalt skick, och allopurinol (Zyloric) 300 mg dagligen bör inledas före cytostatikabehandling för att undvika uratnefropati. Vid höga blasttal i blodet med uratstegring och njurpåverkan bör rasburikas ges. Någon gång kan leukaferes övervägas för att minska tumörbördan före start av kemoterapi.

  Ofta har sjukdomen ett ganska lugnt förlopp initialt, varvid det finns tid att optimera förutsättningarna för cytostatikaterapin. I andra fall kan blasttalet fördubblas på bara några dagar, varvid cytostatikabehandling måste startas utan dröjsmål. Studier har gett indikation om att behandlingsresultaten kan försämras av senarelagd behandlingsstart, åtminstone hos yngre patienter.

   

  Initial behandling
   

  Induktionsbehandlingen består av

  Dosering

  I de nationella riktlinjerna för diagnostik och behandling av AML rekommenderas för de första två behandlingsomgångarna

  • infusion av daunorubicin 60 mg/m2 dag 1-3

  • ara-C 1 g/m2 morgon och kväll i 5 dygn


  Effekter och biverkningar

  Denna behandling ger en mycket kraftig benmärgshämning och alla patienter behöver multipla blodtransfusioner av såväl röda blodkroppar som trombocyter. De flesta får septisk feber och behöver intensiv antibiotikabehandling. Blodbildningen börjar återhämta sig efter 3-4 veckor, vilket först ses på trombocyt- och leukocytnivåer, särskilt för dem som uppnår komplett remission (d v s normalisering av benmärgsbilden).

  Komplett remission uppnås efter en eller två behandlingar hos tre fjärdedelar av yngre patienter (under 60 år), och hos drygt hälften av de äldre patienterna. Behandlingsresultatet värderas och dokumenteras genom förnyad benmärgsaspiration, dels tidigt efter första behandlingscykeln (dag 15 efter behandlingsstart), dels efter återhämtning av blodvärden (cirka dag 28). Det är av stort värde att uppnå komplett remission, då patienterna därvid blir symtomfria, transfusionsfria och infektioner har större chans att läka ut. Komplett remission är också en förutsättning för att kunna uppnå bot.

  För patienter som inte uppnår komplett remission på 1-2 behandlingar är det ofta rimligt att övergå till en palliativ målsättning. För vissa patienter kan intensifierad/förändrad induktionsbehandling, alternativt stamcellstransplantation övervägas.

  Stora studier har visat att daunorubicin 90 mg/m2 givit bättre resultat än 45 mg/m2, både hos yngre och äldre upp till 65 år. I en annan studie visades samma överlevnad med 90 och 60 mg/kvm, varför den rekommenderade dosen 60mg/kvm kvarstår i de svenska nationella riktlinjerna.


  Kompletterande behandling vid AML med genförändringen FLT3-ITD

  Hos patienter under 70 år med ITD (intern tandemduplikation) i FLT3-genen bör tillägg med multikinashämmaren midostaurin (Rydapt) övervägas dag 8-21 efter induktionsbehandling och konsolideringsbehandling.

   

  Behandling av akut promyelocytleukemi (APL)
   

  AML av typ akut promyelocytleukemi (APL, ="AML M3", se klassifikation ovan) karaktäriseras av translokation mellan kromosomerna 15 och 17 i leukemicellerna. Detta leder till bildandet av hybridgenen PMLRARA, vilket gör att receptorn för retinolsyra överuttrycks. Denna AML-typ medför särskilt hög risk för koagulationspåverkan och kraftigt ökad risk för tidig död på grund av blödningskomplikationer. Det är ändå den mest gynnsamma formen av AML då behandling medför mycket god chans till komplett remission och återfall ofta kan undvikas.

  APL drabbar oftare yngre personer, och kan oftast, men inte alltid, diagnostiseras genom enbart benmärgsmikroskopi. Kromosomanalys (ev FISH) och molekylär analys (RT-PCR) ger definitiv diagnos. Det är oerhört viktigt att omedelbart igenkänna och påvisa APL, då tidigt insatt behandling med all-trans-retinolsyra (ATRA) (Vesanoid, licenspreparat) minskar blödningsproblem, och ger mycket god chans till komplett remission.

  Vesanoid-behandlingen i sig ger stigande snarare än sjunkande leukocyttal initialt, varvid risk för s k differentieringssyndrom, tidigare kallat retinoidsyndrom, föreligger. Differentieringssyndrom är en potentiellt allvarlig komplikation som drabbar främst lungor och hud och som kräver prompt behandling med steroider och/eller cytostatika. Misstanke på APL skall därför alltid medföra omedelbar kontakt med regionalt hematologiskt centrum.

  I hittillsvarande behandlingsprogram har cytostatika, en antracyklin (ofta Zavedos), och ibland även ara-C ingått. Under senare år har dock stora randomiserade studier visat att ATRA i kombination med arsenik (As2O3) (Trisenox) (ATO) givit samma resultat som ATRA + cytostatika, med mindre akuta problem från neutropeni. Långtidsuppföljning vid låg/intermediärrisk APL (vita blodkroppar < 10 vid diagnos) har nyligen visat att ATRA+ATO utan cytostatika var bättre än kontrollarmen. Vid högrisk APL (vita blodkroppar > 10) behövs dock tillägg av en mindre antracyklindos initialt.
  I de svenska nationella riktlinjerna föreskrivs således ATRA+ATO som primärterapi vid APL.

   

  Fortsatt behandling av AML (ej APL)


  Patienter som uppnått komplett remission bör genomgå ytterligare 1-3 behandlingsomgångar med intensiv cytostatika med ett något modifierat program än initialterapin.

  Dessa behandlingar bör genomföras snarast efter att patienten återhämtat sig efter föregående dos, vilket vanligen innebär cirka månatliga kurer. Kontroll av eventuellt kvarvarande sjukdom (MRD, measurable residual disease) med flödescytometrisk analys av benmärg efter andra behandlingsomgången rekommenderas vid intermediär och standardrisk AML, då kvarvarande tecken på sjukdom ökar risken för återfall, varvid allogen stamcellstransplantation kan övervägas.

  Underhållsbehandling med cytostatika som rekommenderas vid akut lymfatisk leukemi har ej givit övertygande tilläggseffekt vid AML. En låg dos av cytokinet interleukin-2 (Proleukin) med tillägg av histamin (Ceplene), givet som subkutana injektioner två gånger dagligen i tre veckor i upprepade behandlingscykler under halvtannat år har i en stor jämförande studie visats förlänga tiden till återfall i leukemi jämfört med ingen behandling, särskilt vid AML av monocytär typ (FAB M5).

   

  Stamcellstransplantation

  Stamcellstransplantation ger den kraftigaste reduktionen av återfallsrisken. Det finns två typer av stamcellstransplantation:

  • allogen, där annan person är stamcellsdonator
  • autolog, där stamceller skördas från patienten själv

  Allogen stamcellstransplantation
  • Bör övervägas för patienter med AML med intermediär och hög genetisk risk, under 65-70 år som har ett gott fysiskt status. Detta beräknas reducera risken för återfall med hälften.

  • För att genomföra transplantation krävs en donator med samma vävnadstyp (HLA-typ), vilket i första hand sökes bland helsyskon, som har en chans på fyra att passa. Alternativt kan donatorer sökas i de internationella registren, som nu omfattar mer än 20 miljoner individer. Sådan sökning av donatorer tar dock åtskilliga månader i anspråk. Vid stark indikation för snabb transplantation när HLA-identisk givare ej kunnat hittas kan transplantation med haploidentisk givare övervägas. Haploidentisk innebär att HLA-typen från en av kromosomerna i paret är identisk, således är föräldrar och barn till patienten alltid haploidentiska.

  • Allogen stamcellstransplantation innebär att patientens blodbildning fortsättningsvis kommer från donatorns stamceller, och det nya immunsystemet som därvid utvecklas kan avstöta kvarvarande leukemistamceller, vilket ger en mindre risk för återfall - den s k Graft-versus-Leukemi-effekten.

  • Allogen stamcellstransplantation medför betydande behandlingsrelaterade risker, främst i form av immunkomplikationer och övergående infektionsbenägenhet, varför en individuell bedömning måste ske. Dessa risker uppträder oftast inom de första halvåren från transplantation.

  Autolog stamcellstransplantation
  • Utgör ett alternativ till allogen transplantation. Innebär att blodbildande stamceller skördas från patienten själv när patienten är i remission, och infryses. Därefter kan mer intensiv cytotoxisk behandling ges, då blodbildningen kan återupprättas med hjälp av de infrysta stamcellerna. Denna behandling bygger således på kortvarig förstärkt cytotoxisk effekt.

  • Kan minska risken för återfall, men inte i samma grad som allogen transplantation, där man även uppnår en immunkontroll genom Graft-versus-Leukemi-effekten.

  • De behandlingsrelaterade komplikationerna av autolog transplantation är mindre än efter allogen transplantation.

  • För autolog transplantation krävs att en lyckad stamcellsskörd erhållits, vilket är möjligt från drygt hälften av AML-patienter i remission.

  • Autolog transplantation är främst aktuellt för patienter med låg- och intermediär genetisk risk och där inga kvarvarande leukemiceller kan påvisas vid analys av s k MRD (minimal residual disease).

   

  Behandling vid återfall och refraktär sjukdom
   

  I princip blir patienter inte botade av enbart cytostatikabehandling efter återfall. Vid återfall som inträffar sent efter avslutad behandling kan dock ny remission uppnås med samma behandling som används initialt, medan tidiga återfall har sämre prognos. Cytostatika av antracyklintyp medför kumulativ hjärttoxicitet. Idarubicin (Zavedos), mitoxantrone (Novantrone) och amsakrine (Amekrin) ger dock mindre grad av hjärtpåverkan. Förlängd infusionstid av antracykliner är ett annat sätt att minska risken för hjärttoxicitet, vilket rekommenderas i de nationella riktlinjerna.

  Andra cytostatika som kan användas i kombinationsbehandling vid AML inkluderar etoposid (Vepesid), fludarabin (Fludara), och kladribin (2-CdA) (Leustatin, Litak). Tyvärr saknas större och jämförande studier av andralinjensbehandling.

  Chansen att uppnå remission vid ett återfall är mindre, cirka 30 %, och den förväntade remissionsdurationen blir kortare. Finns möjlighet till stamcellstransplantation bör denna genomföras snarast efter uppnådd andra remission.

   

  Annan behandling vid AML

  Mylotarg

  Ytterligare ett behandlingsalternativ är Mylotarg som är toxinbärande antikroppar mot CD33. CD33 uttrycks på de flesta AML-celler, liksom på mogna normala granulocyter, men inte på normala stamceller. Efter bindning av antikroppen internaliseras toxinet som därvid aktiveras och ger en stark cytotoxisk effekt under några sekunder.

  Mylotarg är återigen registrerat av FDA, EMA och i Sverige, nu för användning tillsammans med annan kemoterapi vid primärbehandling av AML, men TLV-granskning är ännu (juni 2018) ej klar. I stora randomiserade studier har tillägg av Mylotarg visats ha nytta för vissa patienter, framför allt med gynnsam genetisk risk. Användning av Mylotarg diskuteras i nationella riktlinjer 2018, men ingår ännu ej i rutinrekommendationen. Det föreligger inga systematiska data om Mylotargs effekt vid cytostatikarefraktär AML, men kombinationsbehandlingar har tidigare prövats.


  Purinanaloger

  Fludarabin (Fludara), en purinanalog med stor användning vid kronisk lymfatisk leukemi och inför allogen stamcellstransplantation, används ofta som tillägg i kombination med högdos ara-C i sviktterapi vid AML, men i jämförande studier har inget mervärde kunnat påvisas. Den besläktade substansen kladribin (Litak) har dock i en stor randomiserad studie från Polen visats medföra förlängd sjukdomskontroll och överlevnad vid tillägg till standardterapi daunorubicin (Cerubidin) + cytarabin (Arabine).

  Klofarabin (Evoltra) är en nyare släkting till fludarabin och kladribin, som visat effekt vid AML, såväl som enda cytostatikum som i kombination med ara-C. Evoltra är registrerat som tredjelinjeterapi för barn där konventionell kombinationskemoterapi inte varit framgångsrik, men förefaller inte få någon etablerad plats i primärterapin.

  Kinashämmare

  Många nya läkemedel studeras vid AML i olika situationer, främst hos äldre som bedömts inte vara lämpliga för vanlig intensivterapi.

  AML med kromosomförändringarna t(8;21) eller inv(16), s k CBF (core binding factor)-leukemi har ibland mutationer i KIT-genen, varvid tillägg av tyrosinkinashämmaren dasatinib (Sprycel) prövats. Resultaten är ännu ej konklusiva.

  För patienter med FLT3-ITD-avvikelse (cirka 30 % av patienterna), som medför högre risk, har tillägg av midostaurin (Ratify) visat gynnsam effekt i en randomiserad studie, och ingår nu i rekommendationerna för användning tillsammans med cytostatika. Midostaurin ges i tablettform mellan och efter cytostatikainfusionerna. Flera andra kinnashämmare studeras, som gilteritinib, crenolanib, quizartinib och sorafenib (Nexavar).

   

  Hypometylerande behandling
   

  Två läkemedel är registrerade för patienter som ej lämpar sig för konventionell intensivbehandling. Azacytidin (Vidaza) är registrerat för AML, myelodysplastiskt syndrom (MDS) och kronisk myelomonocytleukemi (KMML).

  Decitabin (Dacogen) är registrerat för AML över 65 år. Bägge läkemedlen har mindre akut toxicitet än intensiv kemoterapi. Vidaza ges subkutant i 7 dagar i rad månatligen och Dacogen intravenös bolus i 5 dagar i rad månatligen. Effekten är ofta långsamt insättande och remissionsgraden låg, men i registreringsstudier har viss förlängd överlevnad jämfört med palliativ behandling påvisats. Dessa medel kan således vara aktuella i primärbehandling av patienter över 75-80 år som önskar aktiv terapi, eller patienter över 70 år med betydande annan sjuklighet, eller vid AML med ogynnsam genetisk profil som medför dåligt svar på vanlig intensivterapi.

  Nyare analoger, som guadecitabin, med förhoppning om förbättrad farmakokinetik, behandlingslogistik och/eller behandlingsresultat är under utprövning i pågående studier.

   

  Palliativ behandling
   

  För patienter som inte bedöms tåla remissionssyftande behandling och ej är aktuella för hypometylerande behandling kan man välja att enbart ge understödjande behandling i form av blodtransfusioner och infektionsbehandling.

  Om leukocyttalet är högt och/eller snabbt ökande kan patienten få symptomlindring genom försiktig cytotoxisk behandling med syfte att begränsa leukemicellsmängden. Detta kan göras med ara-C subkutant, 20-100 mg dagligen tills leukocyttalet är under 10, vanligen under 1-3 veckor, varefter lämpligt underhållsschema uttitreras.

  Perorala alternativ är hydroxiurea/hydroxikarbamid (Hydrea, Hydroxyurea Medac) 500 mg 1-4 kapslar dagligen, eller tioguanin (Lanvis) 40 mg 1-2 tabletter dagligen.


   

  PROGNOS


  Majoriteten av patienter under 75 år uppnår komplett remission efter en eller två månaders intensiv induktionsbehandling. Trots konsoliderande behandling blir remissionerna dock ofta kortvariga, främst hos äldre, och endast få blir botade. Hos yngre är behandlingsresultaten bättre, delvis beroende på mer gynnsam biologi, delvis p g a större möjlighet till intensiv behandling inkluderande stamcellstransplantation.

  Treårsöverlevnaden är 60 % hos patienter i åldern 16-40 år i det svenska nationella akutleukemiregistret. Vissa undergrupper har god prognos med adekvat behandling, även bland äldre. Detta gäller främst APL, men även AML med något av följande: t(8;21), inv(16), NPM1-mutation utan FLT3-mutation, eller dubbelt muterad CEBPA.

  Sedan Svenska akutleukemiregistret började registrera AML-patienter 1997 har totalöverlevnaden successivt förbättrats för alla åldersgrupper upp till 80 år vid diagnos. Störst förbättring har skett i åldersgrupperna 60-70 år, sannolikt till en del beroende på ökad andel som genomgått allogen stamcellstransplantation.

   

  Prognosfaktorer
   

  • Den enskilt viktigaste prognosfaktorn är kromosomresultatet, där de balanserade translokationerna t(15;17), t(8;21) och inv(16) respektive t(16;16), eller normal karyotyp med CEBPA dubbel mutation eller NPM1-mutation utan förekomst av FLT3-ITD innebär gynnsam prognos, medan komplexa kromosomförändringar, del(5q)/-5, och del(7q)/-7, FLT3-ITD, innebär dålig prognos. Normal karyotyp och trisomi 8 indikerar intermediär prognos. Vissa specifika mutationer eller kombinationer av mutationer har också visats ha prognostisk relevans, men kunskapsläget utvecklas här snabbt.


    
  • Tidigare hematologisk sjukdom eller tidigare cytostatika/strålbehandling medför sämre prognos, liksom högre ålder och mognadsrubbningar i benmärgsceller.
    
  • Att inte uppnå komplett remission efter en induktionsbehandling innebär även sämre prognos.
    
  • Nedsatt funktionsstatus vid diagnos medför högre risk för tidig död.
    
  • I det svenska AML-registret är risken för tidig död lägre för patienter som fått intensiv behandling jämfört med primär palliativ behandling, även med justering för de olika riskgrupperna ovan.


  ICD-10

  Akut myeloisk leukemi C92.0
  Akut promyelocytleukemi [PML] C92.4

   

  Referenser
   

  Diagnostik: Acute Myeloid Leukaemias. Chapter 4-6 in World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Editors Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW. IARC Press, Lyon, 2008, sidorna 109-144. (Uppdaterad version förväntas under 2016) Länk

  Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016. 127(20):2391-405. Doi 10.1182/blood-2016-03-643544 Länk

  Burnett AK, Russell RK, Bowen D, et al. Arsenic trioxide and all-trans retinoic acid treatment for acute promyelocytic leukaemia in all risk groups (AML17): results of a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015. 16(13):1295-305. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00193-X. Länk

  Döhner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD. Acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2015;373(12):1136-1152. Länk

  Grimwade D, Ivey A, Huntly BJ. Molecular landscape of acute myeloid leukemia in younger adults and its clinical relevance. Blood. 2016;127(1):29-41. Länk

  Juliusson G, Antunovic P, Derolf A, Lehmann S, Möllgård L, Stockelberg D, Tidefelt U, Wahlin A, Höglund M. Age and acute myeloid leukemia: real world data on decision to treat and outcomes from the Swedish Acute Leukemia Registry. Blood, 30 April 2009, Vol. 113, No. 18, pp. 4179-4187. Länk

  Juliusson G, et al, for the Swedish Acute Leukemia Registry Group, the Swedish Acute Myeloid Leukemia Group, the Swedish Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Group. Hematopoietic stem cell transplantation rates and long-term survival in acute myeloid and lymphoblastic leukemia : Real-World Population-Based Data From the Swedish Acute Leukemia Registry 1997-2006. Cancer. 2011 Sep 15;117(18):4238-4246. Länk

  Juliusson G, Lazarevic V, Hörstedt AS, Hagberg O, Höglund M; Swedish Acute Leukemia Registry Group.Acute myeloid leukemia in the real world: why population-based registries are needed. Blood. 2012 Apr 26;119(17):3890-9. Länk

  Lazarevic V, Hörstedt AS, Johansson B, et al. Incidence and prognostic significance of karyotypic subgroups in older patients with acute myeloid leukemia: the Swedish population-based experience. Blood Cancer J. 2014;4:e188. Doi: 10.1038/bcj.2014.10 Länk

  Lehmann S, Juliusson G. Akut myeloisk leukemi. Ur 'Blodets sjukdomar' (redaktörer Gahrton G, Juliusson G. Studentlitteratur 2012.

  Lo-Coco F, Avvisati AM, Thiede C, et al. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. N Eng J Med. 2013;369:111-21. Länk


  Nationella Riktlinjer för diagnostik och behandling av akut myeloisk leukemi hos vuxna. www.sfhem.se/riktlinjer.

  Papaemmanuil E, Gerstung M, Bullinger L, et al. Genomic classification and prognosis in acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2016. 374(23):2209-21. Doi: 10.1056/NEJMoa1516192. Länk

  Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL, Laumann K, Geyer S, Bloomfield CD, Thiede C, Prior TW, Döhner K, Marcucci G, Lo-Coco F, Klisovic RB, Wei A, Sierra J, Sanz MA, Brandwein JM, de Witte T, Niederwieser D, Appelbaum FR, Medeiros BC, Tallman MS, Krauter J, Schlenk RF, Ganser A, Serve H, Ehninger G, Amadori S, Larson RA, Döhner H. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med. 2017 Aug 3;377(5):454-464. doi: 10.1056/NEJMoa1614359. Länk

  Blodcancerregistret. AML. Rapporter. Nås via www.sfhem.se/rapporter-blodcancerregistret.

  Copyright © Internetmedicin 2019
  ID: 806

  Kommentera >>
  Behandlingsöversikt: Akut myeloisk leukemi (AML)

   
   
   
      • Du måste vara inloggad för att skriva ut.
  Logga in eller registrera dig gratis här.

  Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
  Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

  Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

  Så här registrerar du dig och skriver ut:
  1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
  till vänster på sidan och följ instruktionerna.
  2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
  3. Logga in.
  4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
  5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
  6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
  Överläkare eller biträdande överläkare
  Patientområde Hematologi


  Avdelningschefer inom Blod- och tumörsjukdomar
  Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar


  Onkolog med intresse för strålbehandling
  Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar, strålbehandlingsavdelningen


  Nattsjuksköterska
  Hjärta Kärl avdelning 1, Kärlkirurgisk avdelning


  Sjuksköterska
  Geriatrisk Akutvårdsavdelning inriktning infektion


  Ett hållbart arbetsliv som sjuksköterska
  Ortopedavdelningen i Gävle


  Röntgensjuksköterska
  Nuklearmedicin Solna


  Sjuksköterska natt
  Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


  Sjuksköterska
  Patienflöde Skörhet, R72 i Huddinge


  Specialistsjuksköterska
  Intensivvårdsavdelningen i Gävle


  Utbildningsmöjlighet för sjuksköterska
  Barnsjukvården


  Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
  Akademiska sjukhuset


  Sjuksköterska
  Hud- och Sesammottagningen, Huddinge


  Geriatriker/specialist i allmänmedicin
  Ljusdal hälsocentral


  Sektionsledare
  HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


  Sjuksköterska
  Lungavdelningen i Gävle


  PRÖVA-PÅ-KURSEN 48H FÖR LÄKARSTUDERANDE, 18-20 OKTOBER 2019
  Försvarsmakten


  Sjuksköterska
  Internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


  Är du medicinsk sekreterare?
  Välkommen till Vårdadministrativ service!

  annons
  annons