Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Anafylaxi, vuxna
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2020-02-04
Specialitet Allergologi, Anestesi, Infektion
Skriv ut
Patientbroschyr
Till dig som fått behandling med Epipen
annons


BAKGRUND
 

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande.

Anafylaktiska reaktioner kan börja med lindriga symtom som efter några minuter blir häftiga och livshotande. Den klassiska anafylaktiska reaktionen orsakas av IgE-medierad överkänslighet mot något ämne, ofta ett födoämne (t ex nötter, sojapreparat, skaldjur), ett läkemedel (t ex penicillin), exposition av latex ex i samband med kirurgi eller insektsbett.

Andra mekanismer till anafylaxi är: immunkomplexmedierade reaktioner efter behandling med blodprodukter, direkt histaminfrisättning efter röntgenkontrastmedel eller dextranprodukter och intolerans mot vissa analgetika. Orsaken till anafylaktoida reaktioner mot analgetikapreparaten acetylsalicylsyra och NSAID är inte helt kända, men en förändrad arakidonsyrametabolism spelar roll.

Fråga alltid om allergi och tidigare reaktioner mot läkemedel innan behandling.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Den anafylaktiska reaktionen kan indelas i tre stadier:

– Initialstadiet. Inom ett par minuter till en timme efter kontakt med utlösande agens. Kan börja med klåda i handflator och fotsulor, klåda i svalget med hosta, stramhetskänsla i hårbotten, känsla av oro och obehagskänsla eller tryck över bröstet. Var uppmärksam på dessa symtom!

– Progresstadiet. Mer generella symtom med urtikaria, angioödem, andningssvårigheter, takykardi, oro, gastrointestinala smärtor. Utvecklas varierande tid efter initialstadiet.

– Chockstadiet. Medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps.
 

 • Hudsymtom: klåda, myrkrypningar, rodnad, nässelutslag, svullnad och ögonklåda.
   
 • Luftvägssymtom: klåda, svullnad i halsen, hosta, nysning, astma och andningsstillestånd.
   
 • Buksymtom: illamående, kväljningar, urinavgång, diarré och krampartade buksmärtor.
   
 • Cirkulationssymtom: kallsvettning, blekhet, snabb hjärtrytm, oregelbunden puls, blodtrycksfall, kramper, medvetslöshet och hjärtstillestånd.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Vasovagal reaktion t ex i samband med läkar- eller tandläkarbesök. Denna reaktion går med låg puls!

OMEDELBARA ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING (vuxna)
 

Eftersom man aldrig vet hur snabbt förloppet utvecklas är det viktigt att redan i initialstadiet starta behandling med adrenalin som är det absolut viktigaste läkemedlet. Kortison och antihistamin bör också ges. Därefter avgör förloppet behandlingsstrategin. Intensivvård är nödvändig vid de svåraste fallen. Urticaria utan övriga symtom på anafylaxi angivet ovan kan behandlas med kortison, antihistamin och observation av förloppet.
 

 • Adrenalin 1 mg/ml Mylan, 0,3-0,5 mg (vuxna) ges snabbt intramuskulärt i lårets utsida. Om en enkel dos adrenalin inte har tillräcklig effekt för att häva verkningarna av en anafylaktisk reaktion, kan ytterligare injektioner ges med ca 5-10 minuters mellanrum.
   
 • Om patienten redan är i progresstadiet, befinner sig inom akutsjukvården och intravenös venväg och EKG-registrering finns, kan intravenöst Adrenalin, Adrenalin 0,01 % Martin Pharmaceuticals licens (denna styrka motsvarar det gamla spädda adrenalinets APL-styrka på 0,1 mg/ml, Adrenalin APL har ingen rikslicens längre) i dos 1-5 ml användas av personal med erfarenhet av behandlingen. Om inte denna beredning finns kan den starkare i Sverige godkända lösningen Adrenalin Mylan 1 mg/ml spädas för intravenös administration; 1 ml blandas med 9 ml isoton koksaltlösning, ge därefter 1-5 ml intravenöst d v s 0,1-0,5 mg. Injektionstiden bör vara minst ett par minuter.

  Ett praktiskt alternativ att ha till hands hos personer med tidigare känd anafylaktisk reaktion är adrenalinpenna för självinjektion; Emerade, EpiPen eller Jext injektionsvätska 300 mikrogram/dos, en dos i låret intramuskulärt till vuxna. Dosen 500 mikrogram/dos (endast Emerade) kan övervägas till de som väger > 60 kg. Alla injektionspennorna kan användas genom tunna kläder.
   
 • Ge snabb vätsketillförsel intravenöst, t ex Ringer-acetat.
   
 • Hastig uppresning av patienter med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall.
   
 • Ge kortikosteroider (betametason, hydrokortison, metylprednisolon eller dexametason) t ex Betapred antingen i tablettform med 10 tabletter á 0,5 mg som löses i vatten alternativt 4 mg/ml 2 ml intravenöst när tillståndet har stabiliserats. Ytterligare doser kan ges vid utebliven effekt upp till 20 mg. Andra alternativ är Solu-Cortef 200 mg intravenöst (kan upprepas efter 15-30 minuter), Solu-Medrol 10-125 mg intravenöst.
   
 • Om bronkospasm dominerar ge inhalation av t ex salbutamol (Ventoline) inhalationsvätska 5 mg/ml 2 ml.
   
 • Ge antihistamin t ex T. Aerius munlöslig 10 mg (det är dubbelt så mycket jämfört med normaldos) annars cetirizin eller loratadin (T. Clarityn) 20 mg peroralt.
   
 • Allvarliga reaktioner skall följas upp inneliggande, minst 4-12 timmar beroende på svårighetsgrad
   
 • Före hemgång skall patientens reaktion ha klingat av. Patienten skall klara av att dricka varm dryck samt i allvarliga fall få recept på Emerade, EpiPen eller Jext, i avvaktan på fortsatta instruktioner från ordinarie läkare/allergolog. Ge information om att urticaria eller rodnad ofta kommer tillbaka dagen efter då kortisonets effekt gått ur kroppen. Se till att patienten har kortikosteroider hemma t ex T. Betapred 0,5 mg 10-12 tabletter som löses i vatten och tas som engångsdos samt antihistamin t ex T. Aerius 5 mg alternativt T. Clarityn 10 mg x 1.
   
 • Prov för serumtryptas , som tecken på mastcellsaktivitet, kan vara värdefull information. Bör tas under den akuta reaktionen, helst inom 1 – 2 timmar efter reaktionens början. Mest betydelse vid insektssting och läkemedel.

OBS! För behandling och dosering till barn se behandlingsöversikten: Anafylaxi, barn


 

PROFYLAKTISKA ÅTGÄRDER
 

 • Undvik misstänkt utlösande agens.
   
 • Allergologremiss direkt för patienter med tidigare okänd anafylaktisk reaktion eller återbesök med ställningstagande till sådan remiss. Allergiutredning skall inte starta förrän efter mer än 2 veckor har gått och fullföljas inom 6 månader efter den anafylaktiska reaktionen.
   
 • Märk journalen med tänkbart agens.
   
 • Vid analgetikaintolerans kan oftast paracetamol användas.
   
 • Överväg remiss till hyposensibilisering t ex vid bi- och getinggiftsallergi.


ICD-10

Anafylaxi UNS T78.2B
Anafylaktisk chock, ospecificerad T78.2X

 

Referenser
 

Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling. Svenska föreningen för allergologi, SFFA 2015. Länk

Anaphylaxis; F Estelle, R Simons; The Journal of Allergy and Clinical Immunology
Volume 125, Issue 2, Supplement 2 , 161-181, February 2010 Länk

Gulen T, Gottberg L. Anafylaxi-en potentiellt livshotande systemisk reaktion. Läkartidningen.2007;104:1982-1988. Länk

Björkander J, Odebäck P. Anafylaktisk chock. Läkemedelsboken 2014 sid 20-26.

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 708

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Anafylaxi, vuxna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


ST-läkare till Klinisk transfusionsmedicin och immunolog
Region Östergötland


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Avdelningschef till Kirurgavdelning
Västerviks sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen City, Eskilstuna


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Barnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett

annons
annons
annons