Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
T-cellslymfom, perifera
Författare Docent , Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Granskare Professor Roger Henriksson, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Uppdaterad 2018-04-21
Specialitet Hematologi, Hud/Venereologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Immunsystemet är uppdelat i B-celler och T-celler där B-cellerna är specialiserade på försvaret mot bakterier medan T-celler är specialiserade på försvaret mot svamp och virus. T-cellerna är också viktigast för kroppens förmåga att skilja egen vävnad mot främmande vävnad.

T-cellslymfom utgår från immunsystemets T-lymfocyter. T-cellslymfom som utgår från tymus är mycket omogna lymfom (prekursor-T-lymfoblastlymfom) och behandlas som akut lymfatisk leukemi. Övriga kallas för perifera T-cellslymfom och ingår i denna översikt.

I Sverige insjuknar årligen cirka 100 personer i perifert T-cellslymfom vilket utgör 5-7 % av alla lymfom. De kan delas upp i ett 10-tal olika undergrupper där varje grupp har speciella kliniska särdrag och behandling. Enstaka undergrupper kännetecknas av långsam, indolent tillväxt, men de flesta är aggressiva. De vanligaste grupperna ingår i denna översikt.


Riskfaktorer

Ökande ålder är den viktigaste riskfaktorn för att insjukna i T-cellslymfom. För några av undergrupperna finns kända riskfaktorer som beskrivs nedan. Ärftliga faktorn är mycket liten.


Stadieindelning

För stadieindelning används oftast Ann Arbors system, se Lymfom - symtom och utredning. Om lymfomengagemang över 7 cm används benämningen ”bulkig”. Stadie I (en sjukdomslokal) är sällsynt. Oftast är stadiet III-IV, d v s spridd sjukdom.


Klassificering

En uppdelning av de perifera T-cellslymfomen är att ange från vilket organ lymfomet upptäcks och därefter ange den specifika undergruppen.


Histopatologi

Patologiskt utmärks perifera T-cellslymfom av en matta av diffust växande lymfocyter som kan vara av olika storlekar. Immunhistokemiskt färgas lymfomcellerna ofta för CD3, CD4 eller CD8, CD7 och ibland för CD30. Perforin och granzym kan också överuttryckas.


 

SYMTOM
 

Vanligaste symtom vid diagnos är:
 

 • Förstorade lymfkörtlar
   
 • Allmänsymtom med trötthet, feber oCH viktnedgång
   
 • Diarré och buksmärtor (när lymfomet utgår från tarmen)
   
 • Rodnade, eksemliknande, förtjockade förändringar i huden (när lymfomet utgår från huden)
   
 • Hemofagocytos innebär en fruktad paramalign komplikation där överstimulerade makrofager ger livshotande multiorgansvikt. Detta är ett sällsynt tillstånd men som har perifera T-cellslymfom som vanlig bakomliggande faktor. Se även Hemofagocyterande lymfohistiocytos


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

T-cellslymfom är kända för att vara svåra att diagnostisera. De viktigaste differentialdiagnoserna är:
 

 • Andra lymfom, speciellt Hodgkins lymfom och en variant av diffust storcelligt B-cellslymfom där rikligt med friska T-celler samlas runt de maligna B-lymfocyterna.
   
 • Inflammation där friska T-celler är många och aktiverade, t ex infektion med Epstein Barr virus (EBV), parasit, svamp. Sarkoidos kan i vissa fall likna T-cellslymfom.


UTREDNING
 

Perifera T-cellslymfom utreds som övriga lymfom med:
 

 • Blodprover – viktigast blodstatus (flödescytometri av blod om ökat antal lymfocyter), kreatinin, leverstatus inklusive LD, P-proteinfraktion (”elfores”), HIV- och hepatit-serologi.
   
 • DT-thorax/buk
   
 • PET – kan vara av värde
   
 • Benmärgsbiopsi
   
 • Riktade provtagning beroende på symtom, t ex undersökning av spinalvätska och MR av hjärnan om CNS-symtom.


PERIFERA T-CELLS LYMFOM SOM UTGÅR FRÅN LYMFKÖRTLAR (NODALA)
 

T-cellslymfom utgår oftast från lymfkörtlar (nodala) och kan i sin tur indelas i några undergrupper. Nodala T-cellslymfom (undergrupperna beskrivs nedan) upptäcks oftast p g a förstorade lymfkörtlar. Allmänsymtom (feber, viktnedgång, nattsvettningar) är vanliga liksom olika paraneoplastiska syndrom, såsom t ex hemolytisk anemi. CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon) eller CHOEP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, etoposid, prednisolon) är grundpelare i behandlingen.


Primärbehandling
 

 • Icke-bulkig stadium I-II: CHOP x 3 följt av strålbehandling 2 Gy/fraktion till 40 Gy.
   
 • Övriga yngre (riktlinje < 70 år) CHOEP x 6 + konsolidering med autolog benmärgstransplantation (vid remission), undantaget ALK-positiva anaplastiska lymfom där konsolidering med autolog benmärgstransplantation inte behövs.
   
 • Övriga äldre (riktlinje> 70 år) CHOP x 6

Behandling vid återfall
 

 • Första återfall hos yngre: Platinabaserad kemoterapi (GDP, DHAP eller IKE). Om stabil remission kan allogen benmärgstransplantation diskuteras.
   
 • Första återfall hos äldre: Många val finns. Anpassad platinabaserad kemoterapi (t ex GEMOX), bendamustin, Caelyx ensamt eller tillsammans med gemcitabin är också alternativ.
   
 • Följande återfall: Något val enligt ovan alternativt T. cyklofosfamid (Sendoxan) 50-100 mg x 1 ev tillsammans med prednisolon.

Perifert T-cellslymfom ospecificerat

Ospecifika T-cellslymfom med ursprung i lymfkörtlar är den vanligaste undergruppen. Obehandlat är överlevnaden kort. Med ovanstående behandling kan cirka 30 % botas.


Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (AITL)

Lymfomet utgår från de T-celler som finns i lymfkörtelns germinalcentra, d v s den struktur som domineras av B-celler. AITL brukar vara kopplat till fynd av EBV i tumören och ofta finns EBV i de kvarvarande friska B-lymfocyterna. Obehandlat är överlevnaden kort även om undantag finns. Med ovanstående behandling kan cirka 30 % botas.


ALK-negativa anaplastiska T-cellslymfom

ALK-negativa T-cellslymfom har alltid som egenskap uttryck av CD30 vilket gör att CD30-antikroppen brentuximab som är kopplat till cytostatikat vedotin (Adcetris) är en aktiv behandling. Primärbehandlingen är densamma som övriga nodala T-cellslymfom enligt ovanstående. Vid eventuella återfall ingår Adcetris som en viktig del av behandlingen. En speciell variant av ALK-negativt anaplastiskt T-cellslymfom med egna särdrag är de bröstprotesassocierade lymfomen som beskrivs under rubriken extra-nodala lymfom.


ALK-positivt anaplastiskt T-cellslymfom

ALK-positiva anaplastiska T-cellslymfom är vanligast hos unga. P g a att prognosen är bättre ju yngre man är så ingår inte konsolidering som autolog benmärgstransplantation. ALK-positiva anaplastiska T-cellslymfom uttrycker alltid CD30. Adcetris har blivit ett viktigt läkemedel vid återfall. Majoriteten av patienter med ALK-positivt T-cellslymfom botas av primärbehandlingen.


 

PERIFERA T-CELLS LYMFOM SOM UTGÅR FRÅN BLOD
 

T-cellslymfom som utgår från blodet ger störningar i den normala blodbilden med anemi, granulocytopeni och trombocytopeni som initiala fynd och orsak till symtom. Lymfocytos och splenomegali är också vanliga fynd.


Prolymfocytleukemi (PTL)

Obehandlat är överlevnaden mycket kort (månader) men det finns undantag där sjukdomen tillväxer långsamt. PTL är ett svårbehandlat lymfom. Bästa behandlingsresultat fås av CD52-antikroppen alemtuzumab (MabCampath). Alemtuzumb är avregistrerat för lymfom men går att få tillgång till genom speciell överenskommelse med läkemedelsbolaget Aventis. Alemtuzumab ensamt är inte botande så rekommendation är konsolidering med benmärgtransplantation, antingen allogen eller autolog efter att remission uppnåtts.

Cytostatikabehandling kan också vara av värde och fludarabin/cyklofosfamid är en kur som används. Nyligen har lovande resultat på enstaka patienter rapporterats med bcl-2-hämmaren venetoclax (Venclyxto).


Large granular leukemia (LGL)

LGL är en leukemi och tillhör en av de få undergrupper av T-cellslymfom som har långsam tillväxt. LGL ger infektionskänslighet p g a neutropeni. Mjälten är ofta förstorad. Många patienter med LGL har också reumatoid artrit. Behandlingen består i första hand av veckovis metotrexat. Även om LGL inte är botbar är prognosen är god.


 

PERIFERA T-CELLS LYMFOM SOM UTGÅR FRÅN HUD
 

T-cellslymfom som utgår från huden är som regel långsamt växande och i mycket sent skede infiltrerar lymfomet annan vävnad än hud. Diagnos fås då biopsier tas från huden när patienten söker för diverse olika hudbesvär. Vanligast är rodnade upphöjda områden i huden ibland eksemliknande och ibland kliande. MF kan förväxlas med psoriasis.


Mykosis fungoides (MF)/Sezary syndrom

MF/Sezary syndrom är i särklass det vanligaste kutana T-cellslymfom och beskrivs i detalj i separat behandlingsöversikt. Även om MF inte är botbar är prognosen god. Vid spridning ut i blodet (Sezary syndrom) är prognosen sämre.


 

PERIFERA T-CELLS LYMFOM SOM UTGÅR FRÅN VÄVNAD UTANFÖR BLOD/LYMFKÖRTLAR (EXTRANODALA)
 

De extranodala T-cellslymfom har var för sig speciella egenskaper. Symtom uppkommer från det organ därifrån lymfomet startar.


Enteropatiskt T-cellslymfom (EATL)

EATL startar i tarmen och är ofta kopplat till celiaki. Symtom är diarré, buksmärtor, viktnedgång samt akut tarmperforation. Behandlingen är samma som nodala lymfom. Behandlingen kan vara svår att genomföra på grund av det dåliga nutritionsstatus som kan finnas innan diagnos. Till detta tillkommer ofta nyligen utförd bukkirurgi. Prognosen är dålig och bara 15-20 % blir långtidsöverlevare.


Hepatospleniskt T-cellslymfom

Hepatospleniskt T-cellslymfom har vid diagnos förstorad lever och mjälte. Benmärgen är som regel angripen. Allmänna sjukdomssymtom är vanliga. Hepatospleniskt T-cellslymfom är mycket svårt att behandla och det finns ingen etablerad standardbehandling. Behandlingen utgörs i regel av intensiv cytostatikabehandling, där platina-baserad behandling möjligen är bättre än CHOP-liknande kurer. Om remission uppnås bör konsolidering ske antingen med autolog eller allogen benmärgstransplantation. Prognosen är dålig och det är bara enstaka patienter som botas.


Bröstprotesassocierat T-cellslymfom

Bröstprotesassocierat T-cellslymfom är en relativt ny undergrupp. Som namnet anger är detta lymfom alltid kopplat till bröstproteser. Första symtomet är att bröstet blir uppsvällt p g a att det bildas vätska (serom) runt bröstprotesen. Undersökning av serom-vätskan visar lymfomceller som är CD30+. Bröstprotesassocierat T-cellslymfom är ett anaplastiskt ALK-negativt lymfom. Om bröstprotesen avlägsnas tillsammans med kapseln blir majoriteten av patienterna botade. Det är oklart hur vanligt lymfomet är. Incidensen uppskattas vara 1/3000 – 1/30 000 av bröstprotesbärare. Ytstrukturen på bröstprotesen kan ha betydelse och förändringar i tillverkning av ytstrukturen pågår. För de få patienter som får spridning utanför bröstet ges behandling som vid ALK-negativt anaplastiskt T-cellslymfom (se nodala lymfom).


 

PROFYLAX MOT BIVERKNINGAR
 

Liksom för övriga lymfom med stor tumörbörda som får intensiv cytostatikabehandling bör tumörlysprofylax med allopurinol ges före och några dagar efter första behandling. Enstaka patienter med mycket stor tumörbörda och förhöjt urat i blodet kan behöva rasburikas (Fasturtec) i samband med första kuren.

Vid diagnos är många patienter med T-cellslymfom defekta i sitt immunsystem. Behandlingen som ges förvärrar detta tillstånd. Profylaktisk behandling mot infektion är viktigt. Under behandlingen och cirka 1 månad efter ges trimetoprim-sulfametoxazol (Eusaprim forte, Bactrim) t ex i dosen 1x1 måndag, onsdag, fredag alternativt inhalationer med pentacarinat. Om tecken på aktiv hepatit B skall profylax ges (t ex lamivudin) som skydd mot hepatit-aktivering. Stimulering av neutrofiler med granulocytstimulerande faktor (G-CSF) efter cytostatikakurerna bör ges frikostigt.


 

PROGNOS
 

Liksom för övriga lymfom är ålder den viktigaste prognostiska faktorn. Tumörbörda är den näst viktigaste. T-cellslymfom har som regel sämre prognos än andra lymfom men det finns undergrupper med god prognos t ex de kutana T-cellslymfomen.


 

UPPFÖLJNING
 

Efter avslutad behandling följs de patienter som uppnått remission var tredje månad i 2 år med klinisk undersökning och begränsad blodprovstagning. Efter 2 år kan planerade kontroller avslutas eftersom återfallsrisken är låg.

De patienter som har exspektans/palliativ behandling följs livet ut, oftast med intervall 3-6 månader.


 

FRAMTID
 

T-cellslymfom har jämfört med B-cellslymfom halkat efter i tillgång på läkemedel. Det finns t ex ännu inte någon terapeutisk antikropp. Troligen kommer inom de närmste åren nya behandlingar för T-cellslymfom. Intressanta nya läkemedel är antikroppar som ger PD-1-hämning. HDAC-hämmare och plerixafor har också visat viss effekt och kan vara nya droger i kombinationsbehandlingar. En annan framtida utveckling är att ge Adcetris istället för vinkristin i primärbehandlingen för de T-cellslymfom som är CD30+. Venetoclax (Venclyxto) är också en intressant substans eftersom man noterat effekt vid den svårbehandlade undergruppen T-PLL.


 

ICD-10

Mogna T/NK-cellslymfom C84
Mycosis fungoides C84.0
Sézarys syndrom C84.1
Perifert T-cellslymfom, ej klassifierat C84.4
Andra mogna T/NK-cellslymfom C84.5
Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt C84.6
Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt C84.7
Kutant T-cellslymfom, ospecificerat C84.8
Moget T/NK-cellslymfom, ospecificerat C84.9
Andra specificerade typer av T/NK-cellslymfom C86
Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typ C86.0
Hepatospleniskt T-cellslymfom C86.1
Enteropatiskt (intestinalt) T-cellslymfom C86.2
Subkutant pannikulitliknande T-cellslymfom C86.3
Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom C86.5
Primärt kutana CD30-positiva T-cellsproliferationer C86.6

 

Referenser

dÀmore et al. Peripheral T-cell lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2015:Suppl 5:108-15. Länk

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom 2017. Svensk hematologisk förening, riktlinjer. Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 7062

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: T-cellslymfom, perifera

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


Klinisk fysiolog
Stockholm Heart Center


Överläkare/ Specialistläkare (LUS)
till VO Vuxenpsykiatri avd 2 Lund


Specialistläkare alternativt ST-läkare till infektionskliniken
Infektionskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare
Klinisk immunologi och tranfusionsmedicin Universitetsjukhuset i Linköping


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Specialistläkare
Doktor24


Specialistläkare Allmänmedicin - med nytänkande till framtidens vårdcentral
Närhälsan Kongahälla vårdcentral


Allmänläkare, ST-läkare, leg läkare
Oden vårdentral i Falköping

annons
annons