Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Perikardutgjutning och tamponad
Författare Professor , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2019-01-28
Specialitet Kardiologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Utgjutning i perikardiet (exsudat eller transudat) kan orsakas av ett stort antal tillstånd. Den kan uppstå akut men också vara subakut eller kronisk. Den kan ligga runt hela hjärtat men även vara lokaliserad. Tillståndet graderas med ekokardiografi:
 

  • Lindrig < 10 mm
  • Måttlig 10-20 mm
  • Uttalad > 20 mm

En rad systemsjukdomar och maligna tillstånd kan påverka perikardiet, ofta med perikardutgjutning. Vid långsamt tilltagande vätskemängd kan betydande volymer uppstå utan att patienten blir cirkulatorisk påverkad.

Vid uttalad utgjutning i hjärtsäcken, oavsett orsak, kan hjärttamponad uppstå med dramatisk försämring av cirkulationen som följd. Perikardiet är relativt oeftergivligt och vätskeutgjutning i hjärtsäcken innebär en tryckökning som hämmar det diastoliska inflödet i hjärtats högersida. Därvid avtar slagvolymerna och till slut inträder cirkulatorisk chock och kollaps.


Etiologi

Subakut/kronisk perikardutgjutning
 

  • Idiopatisk
    Upp till 50 % av fallen finner man aldrig någon orsak till.
     
  • Perikardit/infektion
    15-30 %
     
  • Malignitet
    10-25 % av fallen. Vanligtvis malignitet i thorax som sällan penetrerar perikardiet. Ibland primär perikardmalignitet (mesoteliom). Diagnos vid tappning och biopsi.
     
  • Iatrogent/trauma
    15-20 %
     
  • Systemsjukdomar
    SLE, binvävssjukdomar och uremi, 5-15 % av fallen.
     
  • Tuberkulos
    Orsaken till över 60 % av fallen med perikardutgjutning i U-länder.

Vanliga orsaker till tamponad
 

  • Perikardit
     
  • Iatrogent
    Efter invasiva åtgärder, t ex hjärtkirurgi eller kateterintervention.
     
  • Trauma
     
  • Malignitet

Ovanliga orsaker till tamponad
 

  • Aortadissektion
    Ovanligt. Orsakar tamponad när dissektionen bryter igenom klaffplanet.
     
  • Tuberkulos
     
  • Bindvävssjukdom
    (SLE, sklerodermi)
     
  • Strålning
     
  • Postmyokardinfarkt (Dresslers syndrom)
     
  • Uremi
     
  • Aortadissektion
     
  • Bakteriell infektion

Post-cardiac injury syndrome (PCIS)

Vid skada på perikardiet uppstår relativt ofta en autoimmun reaktion som underhåller en subakut-kronisk inflammation i perikardiet med åtföljande perikardutgjutning. Även pleura kan då samtidigt drabbas av utgjutning. Här innefattas postkardiotomisyndrom, postmyokardinfarkt-perikardit (Dresslers syndrom) och posttraumatisk perikardit. Förutom anamnes på föregående perikardskada bör två av följande kriterier vara uppfyllda för att ställa diagnos:
 

  • Feber utan annan orsak
  • Perikardit- eller pleuritsmärta
  • Gnidningsljud
  • Perikard- och/eller pleurautgjutning
  • Pleurautgjutning med förhöjt CRP

Malign perikardutgjutning
 

  • Malignitet i thorax vanligast (bröstcancer, lungcancer, lymfom)
  • Oftast inte malign penetration till perikardiet
  • Malignitet kan drabba perikardiet primärt (t ex mesoteliom)
  • Cytologisk analys av perikardexsudat
  • Eventuellt installation av cytostatika i perikardiet
  • Hög risk för återfall (drän)
  • Perikardtappning påverkar inte långtidsprognosen
  • Eventuellt partiell perikardektomi för att förhindra återfall
  • Eventuellt perikardioscopi och perikardbiopsi


SYMTOM
 

Symtomen beror på hur snabbt tillståndet uppstår. Vanliga symtom vid långsam vätskeansamling är:
 

  • Inga (accidentellt fynd)
  • Symtom från bakomliggande sjukdom

Vid snabb vätskeansamling kan hjärttamponad uppstå. Symtombilden är ofta allvarligare. Förutom symtom av eventuell grundsjukdom ses:
 

  • Infektionssymtom eller andra symtom av grundsjukdomen
  • Trötthet och nedsatt allmäntillstånd.
  • Andnings- och lägeskorrelerad smärta i bröstet (endast vid liten mängd perikardvätska).
  • Andfåddhet.
  • Sväljsvårigheter (hjärtsäcken komprimerar esofagus).
  • Buksymtom och bensvullnad som tecken på högersvikt.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

  • Kartlägg symtom
    Bröstsmärtor? Sviktsymtom? Svimning?
     
  • Bakomliggande sjukdomar
    Malignitet, invasiva hjärtingrepp, infektioner, systemsjukdomar, thoraxtrauma?

Status
 

  • Hjärta
    Svaga hjärttoner, ev gnidningsljud vid liten vätskemängd.
     
  • Lungor
    Lungstas förekommer inte
     
  • Svikttecken?
    Ödem? Halsvenstas? Leverförstoring? Perifert kall?
     
  • Tamponadtecken?
    Halsvenstas? Svaga hjärttoner? Pulsus paradoxus (under spontan respiration varierar systoliskt blodtryck mer än 10 mmHg)? Hypotension? Takykardi?

EKG

Fullständigt EKG (låga QRS-amplituder, elektrisk alternans (varierande höjd på komplexen).


Labb
 

  • Blodstatus
  • Elstatus
  • Leverstatus (transaminasförhöjning)
  • CRP och SR (kan vara förhöjda)
  • Blödningsstatus
  • Myokardskademarkörer
  • Tyreoideastatus (TSH, T3/T4)

Övrig provtagning riktad mot misstänkt grundsjukdom (t ex infektion, malign eller reumatisk sjukdom).

Perikardiocentes med analys av perikardvätska (glukos, protein, celler, odling, cytologi, cancerspecifika markörer).

Konventionell virusserologi ger sällan utslag vid perikardit. Modernare diagnostik med PCR-teknik kan ibland avslöja pågående virusinfektion.


Radiologi
 

  • Lungröntgen
    Hjärtlungröntgen (hjärtförstoring, ofta saknas stastecken).
     
  • Ekokardiografi
    Perikardutgjutning ses som en hypoekoisk spalt kring hjärtat och hjärtsäcken. Kollaps av höger förmak och/eller kammare är tecken på tamponad.
     
  • DT/MR
    DT eller MR för att bedöma eventuell förtjockning i perikardiet som tecken till aktiv inflammation.

Övrigt

Vid oklar perikardsjukdom kan perikardbiopsi göras, antingen endoskopiskt eller öppet via subxiphoidal incision.


 

BEHANDLING
 

  • Omhändertagande av hjärtspecialist anbefalles.
     
  • Behandling riktad mot grundsjukdomen.
     
  • Infektionsbehandling om agens kan fastställas.
     
  • Vid postkardiotomisyndrom utan tamponad kan NSAID-preparat, kolkicin, steroider eller annan immunosuppression användas.
     
  • Hjärtsviktsbehandling med i första hand diuretika för att behandla ödem. ACE-hämmare eller betablockerare har inget dokumenterat värde och bör användas med försiktighet på grund av risk för ogynnsam hemodynamisk påverkan.
     
  • Tappning (perikardiocentes) är befogat vid större utgjutning (> 20 mm) eller för att få diagnos. Se länk nedan.
     
  • Vid recidiverande utgjutning kan kirurgisk åtgärd vara att en fenestration görs subxiphoidalt.
     
  • Vid tamponad måste perikardiocentes utföras skyndsamt (antingen med perkutan nål, eller med öppen kirurgisk teknik) för att lätta på trycket mot hjärtat. Detta följs vanligen av inläggning av kateter för kontinuerlig dränering av vätska. Övervakning av artärtryck och centralt ventryck rekommenderas vid detta ingrepp. Man kan även ge läkemedel in i hjärtsäcken, såsom steroider eller cytostatika. I väntan på perikardiocentes kan vätska behöva ges för att upprätthålla tillräcklig venös återfyllnad i höger hjärthalva.

PM - Perikardpunktion


 

UPPFÖLJNING
 

Avhängigt orsaken till perikardutgjutningen. Görs perikardiocentes lämnas ofta ett drän kvar under en till flera dagar för att tillse att vätskan inte återkommer. Läkemedel kan installeras i perikardutrymmet. I de flesta fall får man göra upprepade screeningundersökningar med ekokardiografi för att verifiera att vätskan försvinner.


 

PROGNOS
 

Vid malignitet finns det hög risk för återfall och ny tappning kan behöva göras i palliativt syfte. De flesta hjärtperforationer som uppstår i samband med interventioner läker utan bestående men. Ett fåtal fall kan resultera i en autoimmun reaktion och återkommande perikarditer.

Har perikardutgjutning orsakats av en infektion är prognosen god om infektionen läker. Bakteriell orsak är allvarligare och är behäftat med hög mortalitet och hög risk för utvecklande av konstriktiv perikardit.

PM - Konstriktiv perikardit


 

ICD-10

Utgjutning i perikardiet I31.3

 

Referenser
 

  1. Ristic AD, Imazio M, Adler Y, et al. Triage strategy for urgent management of cardiac tamponade: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2014;35(34):2279-84. Länk
     
  2. Roberts WC. Pericardial heart disease: its morphologic features and its causes. Proceedings. 2005;18(1):38-55. Länk
     
  3. Ben-Horin S, Bank I, Shinfeld A, Kachel E, Guetta V, Livneh A. Diagnostic Value of the Biochemical Composition of Pericardial Effusions in Patients Undergoing Pericardiocentesis. Am J Cardiolog 2007;99(9):1294-7. Länk
     
  4. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015;36(42):2921-64. Länk
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6127

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Perikardutgjutning och tamponad

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Operativ chef läkare
Doktor24


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sektionschef Onkologi
Verksamhetsområde Blod - och tumörsjukdomar


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs

annons
annons