Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Urinvägsinfektion, kateterassocierad
Författare Docent , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-03-07
Specialitet Infektion, Urologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Kvarliggande kateter i urinblåsan är en vanlig orsak till vårdrelaterad urinvägsinfektion (UVI). Incidensen av bakteriuri ökar med ca 3-8 % per kateterdygn, vilket innebär att praktiskt taget alla kateterbärare har växt av bakterier i urinblåsan inom ett par veckor. Man brukar skilja mellan korttidskateterisering (< 30 dygn) inom akutsjukvård och långtidskateterisering (≥ 30 dygn).

Med kateterrelaterad UVI avses symtomgivande infektion som kräver antibiotikabehandling. Incidensen är svårbedömd eftersom flertalet studier inte differentierar mellan asymtomatisk och symtomgivande infektion. Överdiagnostik är vanligt förekommande då feber hos kateterbärare sällan beror på UVI och symtom som sveda, trängningar och urinläckage kan orsakas genom mekanisk påverkan av katetern.

Febril UVI uppträder med en frekvens av ungefär en episod per 100 kateterdygn och inträffar vanligen vid obstruktion för urinavflödet och mer sällan i samband med kateterbyte.


 

PATOGENES
 

Bakterier migrerar till urinblåsan i en biofilm som först bildas på kateterns utsida och så småningom även längs dess insida. Vid långtidskateterisering etableras en polymikrobiell flora bestående av olika bakteriearter med varierande resistensmönster samt jästsvamp. En del bakterier, som Proteus, bildar ureas vilket kan orsaka utfällning av kristaller på katetern och slemhinnan i urinblåsan med risk för komplikationer i form av stenbildning, grumlig urin och stopp för urinavflödet.


 

KLINISK DIAGNOS
 

Febril UVI är en uteslutningsdiagnos i frånvaro av nytillkomna symtom som flanksmärta och ömhet över njurar, suprapubisk smärta eller akut stopp för urinavflödet. Andra orsaker till feber än UVI bör således alltid övervägas när symtom från urinvägarna saknas.

Sveda, trängningar och urinläckage i frånvaro av feber beror sällan på infektion.


 

PROVTAGNING FÖR DIAGNOSTIK
 

Testremsa för påvisande av nitrit eller leukocytesteras (pyuri) har inget diagnostiskt värde hos kateterbärare eftersom bakteruri och pyuri alltid föreligger.

Urinodling med art- och resistensbestämning ska alltid göras. Urinprov kan tillvaratas på två olika sätt:
 

 1. Den gamla katetern avlägsnas och ersätts med en ny ur vilken blåsurin tillvaratas för odling innan antibiotikabehandling påbörjas. Detta förfarande rekommenderas vid långtidskateterisering.
   
 2. Genom punktion av kateterslangen (endast latex- och silikonkatetrar) nedanför förgreningsstället efter att slangen varit avstängd 30 minuter. Odlingsfyndet överensstämmer inte alltid med det som fås genom suprapubisk blåspunktion hos långtidsbärare av KAD, utan avspeglar snarare vad som växer i kateterns biofilm. Denna metod lämpar sig bäst vid kort kateterduration.

Blododling rekommenderas på sjukhus eftersom resultatet av urinodlingen kan vara svårtolkat.


 

BEHANDLING
 

Febril UVI vid korttidskateterisering

För peroral terapi väljs i första hand, innan odlingssvar föreligger, ciprofloxacin 500 mg x 2.

För inledande parenteral behandling rekommenderas cefotaxim 1 g x 3 i.v. Vid allvarlig typ-I allergi mot penicillin eller cefalosporin kan en aminoglykosid (gentamicin eller tobramycin 5 mg/kg x 1 i.v.) övervägas. Vid septisk chock kan antibakteriellt spektrum breddas genom att under första behandlingsdygnet kombinera piperacillin/tazobactam 4 g x 4 i.v. med gentamicin eller tobramycin 7 mg/kg x 1 i.v.


Febril UVI vid långtidskateterisering

Ökad risk för multiresistenta bakterier som orsak till infektionen. Behandlingen kan inledas med piperacillin/tazobactam 4 g x 3 i.v. med ökad dosering och tillägg av en aminoglykosid vid septisk chock enligt ovan.

För peroral uppföljning väljs enligt resistensbesked ciprofloxacin 500 mg x 2 eller trimetoprim-sulfametoxazol 160/800 mg x 2.

Total behandlingstid 7-10 dygn.

Om fortsatt behov av KAD föreligger och den gamla katetern inte avlägsnades före behandlingsstart rekommenderas alltid kateterbyte under pågående antibiotikakur.


 

UTREDNING
 

Vid kateterstopp som orsak till feber hos långtidsbärare av urinvägskateter och samtidigt fynd av Proteus i urinodling bör cystoskopi övervägas för att utesluta förekomst av infektionsstenar i urinblåsan.


 

FÖRBYGGANDE ÅTGÄRDER
 

 • Kateterfri vård eftersträvas.
   
 • Minimera tiden för kateterisering vid akutsjukvård. Indikation (läkarordination), datum för in- och utsättande av kateter samt eventuella komplikationer skall journalföras. Daglig omprövning av behovet av kateter.
   
 • Överväg ren intermittent kateterisering (RIK) av urinblåsan eller suprapubisk blåskateter som alternativ till KAD när långvarigt behov av dränage föreligger. För män kan uridom ibland vara ett alternativ. Dessa metoder medför färre lokala komplikationer och sannolikt mindre risk för symtomgivande UVI.
   
 • Basala hygienrutiner vid insättande och skötsel av KAD.
   
 • Antibiotikaprofylax rekommenderas inte vid korttids- eller långtidsanvändning av KAD.
   
 • Det saknas vetenskaplig evidens för nyttan av metenaminhippurat (Hiprex) eller tranbär som profylax mot kateterrelaterad UVI. Vid öppet katetersystem förväntas inte Hiprex ge någon antibakteriell effekt i urinblåsan.
   
 • Det saknas vetenskaplig evidens för att katetrar impregnerade med ädelmetallföreningar minskar risken för symtomgivande UVI eller lokala infektiösa komplikationer vid kort- eller långtidskateterisering. Det finns viss dokumentation för att sådana katetrar kan fördröja uppträdandet av asymtomatisk bakteriuri vid korttidskateterisering.
   
 • Katetrar impregnerade med antibiotika (nitrofural) har i en kontrollerad studie visat en signifikant men inte kliniskt betydelsefull minskning av symtomgivande UVI vid korttidsanvändning. En nackdel var betydande obehag av katetern som medförde frekventare kateterbyten. Det finns således inget stöd för rutinmässig användning av sådana katetrar.
   
 • Det saknas vetenskaplig evidens för att regelbunden spolning av katetern, med eller utan antiseptika, kan förebygga infektioner.
   
 • Patient som är långtidsbärare av KAD och som drabbas av febril UVI i samband med kateterbyte bör erbjudas antibiotikaprofylax vid kommande byten (t ex T. ciprofloxacin 500 mg som engångsdos).


ICD-10

Nosokomial infektion Y95.9
Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9

 

Referenser

Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical practice guidelines from the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2010;50:625-63. Länk

Pickard R, Lam T, MacLennan G, et al. Antimicrobial catheters for reduction of symptomatic urinary tract infection in adults requiring short-term catheterisation in hospital: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2012;380:1927-35. Länk

Nicolle LE. Catheter associated urinary tract infections. Antimicrobial resistance and infection control 2014;3:23-30. Länk

Lam TBL, Omar MI, Fisher E, Gillies K, MacLennan S. Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation of hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev 2014:CD004013. Länk

Bergqvist D, Brönnestam R, Hedelin H, Ståhl A. The relevance of urinary sampling methods in patients with indwelling foley catheters. Br J Urol 1980;52:92-5. Länk

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017 (5): 31. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 5934

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Urinvägsinfektion, kateterassocierad

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus

annons
annons