Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
HBT-frågor
Författare Överläkare , Infektion/Venhälsan/Södersjukhuset
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2018-01-13
Specialitet Övrigt
Skriv ut


BAKGRUND
 

Sexualiteten är uppbyggd av biologiska, psykologiska och sociala uttryck som bestämmer människans behov, könsidentitet, sexuella preferens och livsstil i förhållande till andra personer. Den i samhället rådande heteronormativiteten innebär att icke-heterosexuella personer riskerar att bli osynliggjorda och diskriminerade. Hälso- och sjukvården är också präglad av denna heteronormativitet. Heteronormativitet betyder att man i samhälletutgår från att alla personer man möter är heterosexuella och att alla familjekonstellationer består av kvinna, man och barn. Nästan alla vårdutbilningar utgår ifrån samma syn vilket leder till att läkare och all annan vårdpersonal utgår från detta vid anamnesupptagandet. Därmed kan helhetsbilden av patient och anhöriga gå förlorad med felaktig diagnos och behandling som följd samt att patienten kan känna sig kränkt.

Epidemiologi

 • Homosexualitet - 4-5 % av befolkningen
 • Bisexualitet - okänt
 • Transsexualitet - okänt, mycket mindre vanligt än homo- och bisexualitet
 • De senaste åren har det varit en stark ökning av utredning för transsexualitet både bland barn, unga och vuxna.
 • HBT finns i alla länder och kulturer på jorden, men acceptansen är väldigt olika från land till land.

BEGREPP OCH DEFINITIONER
 

Nedan följer ett antal begrepp som man bör vara förtrogen med om man vill förbättra kontakten med och omhändertagandet av patienter som inte uppfyller heteronormen.
 

 • Homosexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av det egna könet.
   
 • Bisexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av båda könen.
   
 • Heterosexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av det motsatta könet.
   
 • Transsexuell är den person som inte känner sig tillfreds med det biologiska kön som personen är född med, som identifierar sig som tillhörande det motsatta könet och som därför har bytt eller har en stark önskan att byta kön. En transsexuell person har som de flesta andra en sexuell identitet, det vill säga är hetero-, homo- eller bisexuell.
   
 • Asexuell är den person som inte tillmäter sin sexuella drift någon styrande betydelse i sitt liv, och väljer att leva sitt liv utifrån detta. Asexuell är också en sexualmedicinsk term och avser då en person som av medicinska orsaker saknar sexualdrift eller har en mycket svag sådan drift. Hypogonadism, depression och medicinering med SSRI-preparat är exempel på tillstånd som kan leda till det senare.
   
 • Transvestit är den person som känner ett behov av att klä sig i motsatta könets kläder och upplever en emotionell tillfredställelse av att göra detta. Fenomenet transvestism är vanligtvis tydligt endast hos män, eftersom det i många kulturer är allmänt socialt accepterat för kvinnor att klä sig i manskläder, men finns på likartat sätt även hos kvinnor.
   
 • Transperson är ett samlingsbegrepp som kan avse såväl en transsexuell person som en transvestit.
   
 • Queer är den person som vägrar att låta sig kategoriseras och etiketteras i normativa termer som "heterosexuell", "transvestit" eller "homosexuell". Även relationer eller familjekonstellationer som skiljer sig från normen kan betecknas som queera.
   
 • Bög - en homosexuell man.
   
 • Lesbisk, flata - en homosexuell kvinna.
   
 • Komma ut är ett utvecklingspsykologiskt begrepp som avser den process det innebär att göra klart för sig själv och för sin omgivning att man inte uppfyller en förväntad sexuell norm, att ta konsekvenserna av detta och att acceptera sig själv som den man känner att man är avseende den sexuella orienteringen.


HÄLSORELATERADE PROBLEM
 

HBT-personer har samma grundläggande hälsoproblem som heterosexuella men är mer utsatta för våld, ett våld som kan utövas av okända personer eller från mer närstående såsom t ex grannar eller partner. HBT-personer har även ökad risk för depression, suicidtankar och suicid samt ångest hos yngre personer. Tänk på detta; att patienten framför dig med dessa tillstånd kan vara en HBT-person.

De psykiska hälsoproblemen är i hög grad relaterade till samhällets heteronormativitet och kan ses som ett uttryck för en så kallad ”minoritetsstress” d v s att en grupp, som i viktiga avseenden befinner sig utanför majoritetssamhället, diskrimineras på olika sätt.

Män som har sex med män riskerar att drabbas av sexuellt överförda sjukdomar och HIV i högre grad än heterosexuella män och kvinnor. Risken är lägre hos kvinnor som har sex med kvinnor.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Tänk på att patienter med schizofreni kan ha funderingar över sin sexuella identitet som led i den osäkra egna kropps- och personlighetsuppfattningen. De kan alltså ha oro för att vara homo- bi eller transsexuell utan att de behöver vara det.


 

ANAMNESTAGNING
 

För en läkare är det viktigt att i mötet med sina patienter ha en öppen inställning, och använda ett inkluderande språk. För många är detta inte självklart eftersom tid att reflektera kring och öva på detta ofta är begränsad under utbildningen.

Ställ öppna frågor om relationer och sexualitet såsom:
 

 • Har du någon livskamrat-partner-relation?
 • Är din partner en man eller kvinna?
 • Berätta lite om din närmaste familj
 • Är du sexuellt aktiv?
 • Vilket kön har din sexuella partner?
 • Är din sexuella partner en man eller en kvinna eller både och?
 • Ser du dig som heterosexuell?
 • Ser du dig som lesbisk, bög, bisexuell, eller något annat?


UTREDNINGAR
 

 • Patienter som vill utredas för transsexualitet skall remitteras till mottagning som utreder detta. Det finns tre mottagningar i Sverige som har vårdteam för detta:
  - Sexualmedicinskt Centrum vid Karolinska sjukhuset i Huddinge
  - Lundströmmottagningen i Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus
  - Könsidentitetsmottagningen, Vuxenpsykiatriska kliniken, Lund

  På psykiatriska klinikerna vid universitetssjukhusen i Uppsala, Linköping, Umeå finns det även en psykiatriker som kan utreda.
   
 • Patienter med problem avseende sin HBT-identitet, personligen eller i relation till sin omgivning, bör remitteras till exempelvis HBT-hälsan, Södersjukhuset, om personen bor i Storstockholm eller till kurator, psykolog, psykiatriker eller sexolog som har kompetens. Adressuppgifter till dessa kan hämtas t ex via RFSL, som har avdelningar i de flesta städer i Sverige.
   
 • Patienter som planerar att skaffa eller redan har barn kan remitteras till Mamma Mia i Stockholm eller liknande klinker som vänder sig till HBT-personer.

HBT-certifiering
 

 • Kunskapen i sjukvården om HBT-frågor är mycket varierande p g a stora brister i utbildningen. För att råda bot på detta finns det nu utbildningar i Storstockholm, där Landstinget förebygger Aids (LAFA) ombesörjer detta. Västra Götalandsregionen har utbildning i egen regi och RFSL ordnar även utbildningar. Efter genomgången utbildning kan man få en certifiering eller diplom på att man kan ta hand om HBT-patienter.


UPPFÖLJNING
 

HBT-patienter följs upp precis som alla andra patienter, d v s inga särskilda rutiner.


 

ICD-10

Transsexualism F64.0

 

OBS: En översyn av diagnosen görs nu på socialstyrelsen. (2017) Eventuellt kommer den att försvinna eller ersättas.Referenser

Westerståhl A och Grützmeier S: Hälsorelaterade problem hos hbt-personer. Allmänmedicin (red B Hovelius) Studentlitteratur. Andra utgåvan 2015. s 1036-1042.

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. Nationellt centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet 2009. Länk

Krock eller möte (om professionellt bemötande och heteronormen). Fritt Fram RFSL 2006. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 5884

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HBT-frågor

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerad Barnmorska
Förlossningen i Hudiksvall


Sjuksköterska till smärtcentrum
Akademiska Sjukhuset


Blekinge flygflottilj söker psykolog till försvarshälsan
Försvarsmakten


Biträdande avdelningschef infektionssjukdomar
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Överläkare/ specialistläkare
hjärtenheten Hudiksvalls sjukhus


Sjuksköterska
Lungavdelningen i Gävle


Specialistläkare/handledare
Vårdcentralen Kolmården


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Sjuksköterska
internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


Sjuksköterska
BB och Gynavdelningen i Hudiksvall


Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen- Dosplanering
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska
ortopedavdelningen i Gävle


Är du Ultraljudsbarnmorska och vill utveckla din kompetens?
Akademiska Sjukhuset


Vi söker en sektionschef
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset