Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Porfyrisjukdomar
Författare , /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2020-01-26
Specialitet Hematologi, Hud/Venereologi, Psykiatri, Endokrinologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Porfyrisjukdomar


DIAGNOSTIK AV PORFYRINMETABOLISKA RUBBNINGAR
 

Porfyri är samlingsbeteckningen på de olika rubbningarna i hemsyntesen; den metaboliska kedja som leder till bildning av hem. Hem ingår, förutom i hemoglobin och myoglobin, i flera enzymsystem som omsätter läkemedel och hormoner. Bakom varje porfyriform ligger sänkt aktivitet av ett enzym, beroende på mutation i den gen som styr syntesen av respektive enzym.

Porfyrisjukdomarna kännetecknas av ospecifika symtom och kräver alltid laboratoriediagnostik för att fastställas. Tillstånden är ofta associerade med en markant ansamling och utsöndring av intermediära metaboliter i hemsyntesen och deras oxiderade produkter. Symtomen är betingade av dessa metaboliters effekter på nervsystemet eller huden.

Porfyri kommer av det grekiska ordet "porphyros" som betyder purpur. Skälet är att urinen vid en del av porfyrisjukdomarna ofta färgas röd under symtomatisk fas.


 

PORFYRICENTRUM SVERIGE
 

Porfyricentrum Sverige är ett nationellt kunskapscentrum för porfyrinmetaboliska sjukdomar och ingår som en del i kliniken Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) vid Karolinska Universitetslaboratoriet. Klinisk behandling av porfyripatienter sker i Stockholmsregionen huvudsakligen vid Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

I Porfyricentrums verksamhet ingår:
 

 • Laboratorium för biokemisk och molekylärbiologisk diagnostik av sjukdomar och rubbningar inom porfyrinmetabolismen.
   
 • Konsultationsverksamhet avseende behandling och uppföljning av porfyrisjukdomar.
   
 • Information om lämpliga och olämpliga läkemedel vid akuta porfyrier.
   
 • Registerföring avseende släkter med porfyri.
   
 • Forskning och utveckling.


ÖVERSIKT ÖVER PORFYRINMETABOLISMEN OCH PORFYRIFORMERNA
 

porfyriny_v1.gif
1Hastighetsreglerande steg
ALAS är vävnadsspecifikt och de olika formerna kodas av separata gener. Hemsyntesesen i levern regleras av det allmänt förekommande enzymet ALAS1 genom negativ feedback av mängden fritt hem. Hemsyntesen i erytronet regleras av det erytroidspecifika enzymet ALAS2 som påverkas av järn, erytropoetin och globinsyntesen.
1X-bunden erytropoetisk protoporfyri (XLEPP)
Mutationer i den X-bundna ALAS2-genen ger upphov till sideroblastisk anemi (ej porfyri) eller till en variant av erytropoetisk protoporfyri (XLEPP, se steg 8 för symtom). Det finns inga mutationer beskrivna i ALAS1-genen.
2ALAD-brist porfyri (ALADP)
Autosomalt recessiv akut porfyri. Smärttillstånd och polyneuropati kan debutera redan under första levnadsåret.
2ALAD-hämning
Symtom i form av smärtor och polyneuropati.
a) Tyrosinemi typ I: Succinylaceton ansamlas och inhiberar ALAD.
b) Blyförgiftning: Multipel enzymhämning, bl a av ALAD.
3Akut intermittent porfyri (AIP)
Akut porfyri med begränsad klinisk penetrans. Symtom i allmänhet först efter puberteten (buksmärtor, förlamningar, psykiska symtom). Oftast utlöst av läkemedel, stress, alkohol, fasta mm. Ökad risk för njursjukdom och levercancer. Autosomalt dominant.
4Kongenital erytropoetisk porfyri (CEP)
Hudporfyri med debut i spädbarnsåldern: hemolys, röda blöjor, hyperbilirubinemi, blåsdermatos vid solexponering eller ljusbehandling. Multilerande ärr. Autosomalt recessiv.
5Porfyria cutanea tarda (PCT)
Hudporfyri utan neurologiskt engagemang. Solöverkänslighet med skör hud och blåsbildning. Oftast leverskada och sideros. Alkohol, östrogen, järn och virushepatiter är vanliga utlösande faktorer. Hemokromatosanlag är överrepresenterat vid PCT. Sporadisk eller ärftlig (autosomalt dominant).
5Hepatoerytropoetisk porfyri (HEP)
PCT i homozygot form. Hudporfyri med debut i spädbarnsåldern: röda blöjor, blåsdermatos vid solexponering. Mutilerande ärr.
6-7Hereditär koproporfyri (HCP) och porfyria variegata (VP)
Akuta porfyrier med begränsad klinisk penetrans. Akuta symtom i allmänhet först efter puberteten (buksmärtor, förlamningar, psykiska symtom). Kan även ge hudsymtom med solöverkänslighet, skör hud och blåsor (som liknar PCT). Ofta utlöst av läkemedel, stress mm. Ökad risk för senkomplikationer som njursjukdom och levercancer. Autosomalt dominant.
8Erytropoetisk protoporfyri (EPP)
Hudporfyri. Vid EPP och en nyligen upptäckt genetisk variant (XLEPP, se steg 1) ger ansamlingen av fria protoporfyriner upphov till svåra hudsmärtor vid solexponering med eller utan rodnad och ödem. Debut ofta redan i tidig barndom. Risk för allvarliga kolestatiska leverskador. Komplex arvsgång: en gendefekt i den ena allelen och en lågproducerande polymorfism i den andra allelen, alternativt defekter i båda allelerna, krävs för symtom.
Porfyrisjd_Liten.jpgFörstora tabell
INDIKATIONER FÖR UTREDNING
 

Symtom på akut porfyri
 

 • Oförklarliga buksmärtor, smärtor i rygg och ben, muskelsvaghet eller förlamning.
   
 • Psykiska symtom, framför allt irritabilitet, sömnbesvär, depression, agitation och hallucinos
   
 • Eventuellt i förening med:
  förstoppning, kräkning, takykardi, hypertoni, hyponatremi.
   
 • och särskilt när:
  symtomen uppträder efter intag av farmaka eller i samband med menstruation.

Röd urin

Röd eller rödbrun urin, utan hematuri, speciellt efter anestesi eller intag av nytt läkemedel, alkoholintag, fasta, psykisk och fysisk stress - framför allt hos patient som tillhör porfyrisläkt och/eller har hudsymtom som tyder på solöverkänslighet.


Överkänslighet mot sol eller annat kortvågigt ljus

Skör hud och blåsor framför allt på fingrar, händer och ansikte och/eller brännande smärtor i huden.


Ärftlighet för porfyri

Barn till patienter med akut porfyri bör anlagstestas före puberteten.
 

Länk till www.dermis.net - hudmanifestationer vid olika porfyrityper 

PORFYRIUTREDNING
 

En första porfyriutredning bör omfatta blodprov, urin och faeces. Vid de flesta frågeställningar tål proverna sändning till laboratoriet (se nedan).


Kontroll av porfyri/ behandlingskontroll

Porfyrisjukdomen bör följas upp regelbundet, speciellt vid insättande av farmakologisk behandling. Mer information för varje enskild porfyriform kan erhållas från laboratoriet.


Anlagsbestämning

I många fall kan anlagsbestämning med DNA-teknik utföras på blodprov av samma slag som används för screening. En del porfyriformer kräver analys av enzymaktivitet. Kontakta laboratoriet för detaljerade upplysningar.


 

REMISS
 

Ange frågeställning, anamnestiska uppgifter om porfyrisymtom samt ev porfyrihereditet på remissen.

OBS! Namnge släktingar som är kända anlagsbärare. Uppge om patienten för ögonblicket uppvisar symtom som kan tyda på porfyri. Denna uppgift är viktig för valet av analyssortiment samt för tolkningen av de aktuella analysresultaten. För varje patient behövs endast en remiss, oberoende av hur många typer av provmaterial som skickas till laboratoriet. Remissen kan skrivas ut från denna sida.


 

PROVTAGNING
 

Blod: Tag venblod i tre Na-Heparinrör och ett EDTA-rör (à 5 mL) och vänd rören 5 ggr omedelbart efter provtagningen. Märk rören med namn, personnummer och datum. Förvara provet mörkt vid rumstemperatur när det ej är under transport.

Urin: Tag ca 20 mL stickprov av urin utan tillsats (helst första morgonurin efter en natts vätskekarens). Märk flaskan med namn, personnummer och datum. Ljusskydda provet med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp när det ej är under transport.

Faeces: Tag ungefär 15 ml faeces, så färsk som möjligt. Märk burken med namn, personnummer och datum. Ljusskydda provet med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp när det ej är under transport.

Proven skall vara laboratoriet tillhanda nästa dag!
Detaljerade provtagningsinstruktioner finns på denna sida .


 

VARNINGSKORT FÖR PORFYRIKER
 

Varje anlagsbärare som diagnostiseras för akut porfyri får från Porfyricentrums läkare ett varningskort som biläggs utredningsutlåtandet till remitterande vårdgivare. Av varningskortet framgår att patienten är bärare av anlag för akut porfyri. I samband med diagnostillfället skickas även patientinformation samt information om patientföreningen RMP.

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar (RMP)

Porfyricentrum samarbetar med porfyrikernas patientförening, Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar. RMP förmedlar kontakter med medicinska rådgivare och ger ut informationsbroschyrer bl a rörande kost och läkemedel.


 

LÄKEMEDELSDATABAS
 

En databas över lämpliga och olämpliga läkemedel vid akuta porfyrier finns på:

www.drugs-porphyria.org

En tryckt version kan beställas via förlaget Vulkans webbplats. 

PORFYRICENTRUM SVERIGE
 

Post- och besöksadress:
CMMS L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 STOCKHOLM

Provlämningsadress:
Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 SOLNA

Öppettider:
Vardagar 8-16.30

Telefoner:
Porfyricentrum 08-517 714 45
Telefax 08-517 714 74
Karolinska Universitetssjukhusets växel 08-517 700 00
Ansvarig Överläkare Eliane Sardh 08-517 714 73
Konsultöverläkare Pauline Harper 08-517 714 47

E-post:
 

porfyricentrum.karolinska@sll.se

Hemsida:

www.karolinska.se/porfyricentrum (För vårdgivare)

www.karolinska.se/porfyri (För patienter)

RMP:
08-711 56 09
http://www.porfyri.se
porfyrisjukdomar@gmail.com


 

YTTERLIGARE INFORMATION
 

Socialstyrelsen - Akut intermittent porfyri

Socialstyrelsen - Erytropoetisk protoporfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Akut porfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Erytropoetisk protoporfyri

Europeiska porfyrinätverket, EPNET - Porphyria Cutanea Tarda, (PCT)ICD-10

Annan porfyri E80.2
Akut intermittent porfyri (hepatisk) E80.2A
Hereditär koproporfyri E80.2B
Hepatoerytropoetisk porfyri E80.2C
Annan specificerad porfyri E80.2W
Porfyri, ospecificerad E80.2X
Hereditär erytropoetisk porfyri E80.0
Erytropoetisk protoporfyri E80.0A
Kongenital erytropoetisk porfyri E80.0B
Erytropoetisk koproporfyri E80.0C
Annan och icke specificerad hereditär erytropoetisk porfyri E80.0W
Porphyria cutanea tarda E80.1
Porphyria variegata E80.2D

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 558

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Porfyrisjukdomar

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett

annons
annons
annons
annons
annons