Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel
Författare Professor, överläkare , GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2020-08-11
Specialitet Kardiologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

GUCH är den svenska akronymen för Grown Up Congenital Heart disease - vuxna med medfödda hjärtfel. I anglosaxisk litteratur ser man allt oftare i stället beteckningen ACHD; Adult Congenital Heart Disease.

Till gruppen GUCH brukar man räkna alla över 18 år med ett strukturellt, signifikant, medfött hjärtfel, oavsett om det är opererat eller inte. Andelen patienter med strukturella hjärtfel som opereras minst en gång är runt 40 %.

För vissa enkla hjärtfel, som framgångsrikt opereras i barndomen eller växer bort utan att lämna några signifikanta spår efter sig, kan kontroller och uppföljning avslutas under barndomen. Dessa följs av naturliga skäl inte heller i vuxen ålder. GUCH-mottagningarna brukar inte heller ta hand om patienter med hjärtmuskelsjukdomar av typen hypertrofisk kardiomyopati eller retledningssjukdomar, såsom taky- och bradyarytmier.

Patienter med allvarliga bindvävsjukdomar, såsom Marfans syndrom eller Ehlers-Danlos syndrom typ IV, följs ofta på GUCH-mottagningar i den mån de har aktuella hjärt- eller kärlengagemang.

 

Historisk utveckling

Antalet patienter i vuxen ålder med medfödda hjärtfel har ökat, framför allt under de senaste 20-30 åren. Detta är en följd av en sedan 1960-talet allt mer framgångsrik vård på området. De främsta framstegen som gjorts är:
 

 • Förbättrade kirurgiska metoder
  Flera metoder att operera exempelvis transpositioner har utvecklats; först med korrektion på förmaksnivå och sedan genom att flytta de stora kärlen, s k arteriell switch. Fontankirurgi (de stora venerna eller höger förmak kopplas direkt till lungartären) har skapat möjligheter att överleva upp till vuxen ålder för patienter med väldigt komplexa hjärtfel, såsom enkammarhjärta.
   
 • Diagnostiken
  Hjärtultraljudets utveckling med god tillgänglighet och tillgång till hög bildupplösning och dopplerteknik, samt förbättringar i andra radiologiska metoder och invasiv diagnostik med hjälp av nya katetrar har spelat en stor roll för att öka den diagnostiska precisionen och minska komplikationsrisken vid diagnostik.
   
 • Pre- och postoperativt omhändertagande
  Betydelsen och behovet av högkvalitativa vårdkedjor ledde till att all barnhjärtkirurgi i Sverige centrerades till två centra under 1990-talets början, vilket i sin tur bidrog till påtagligt förbättrade resultat.
   
 • Kateterinterventioner
  Tillkom som en väsentlig del i behandlingsstrategin. Från de så kallade Rashkind-septostomierna, där man skapade en större förbindelse i förmaksseptum, vilken medförde överlevnad fram till radikaloperation för patienter med transposition, till metoder som möjliggjorde stängning av förmaks- och kammarseptumdefekter, persisterande ductus samt isättning av nya klaffar.

Sammantaget ledde dessa och andra förbättringar till en påtagligt förhöjd överlevnad vid såväl relativt vanliga, mindre komplexa hjärtfel, som vid mer komplexa hjärtfel där överlevnad upp i vuxen ålder blev möjlig för majoriteten av de drabbade. För personer födda och uppvuxna i Sverige efter 1990 med hjärtfel uppnår nästan 97 % vuxen ålder.

Antalet vuxna med medfött hjärtfel översteg antalet barn med hjärtfel kring millennieskiftet. Antalet vuxna med medfött hjärtfel fortsätter att växa och det finns i Sverige idag ca 550 individer, varav ungefär 100 med komplexa fel, per 100 000 vuxna invånare.


 

ASSOCIERAD SJUKLIGHET
 

Kromosomrubbningar

Det finns flera kombinationer av hjärtfel med syndrom och kromosomrubbningar. Mest välkänd är kombinationen Downs syndrom (trisomi 21) och hjärtfel, vilket ses hos ca 40 % av individerna med Downs syndrom. Komplett atrioventrikulär septumdefekt är det vanligaste hjärtfelet hos dessa patienter.

Andra vanliga tillstånd är 22q11-deletion (DiGeorges syndrom, CATCH 22) med samtidigt hjärtfel. Hjärtfelen kan vara av olika karaktär, t ex Fallots tetrad, pulmonalisatresi eller ventrikelseptumdefekt. Turners syndrom är associerat med hjärtfel i 30 % av fallen, i regel vänstersidiga vitier såsom aortastenos eller coarctatio aortae.

 

Bindvävssjukdomar

Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom typ IV har en överrepresentation av hjärtklaffel. Mitralisinsufficiens är vanligast hos dessa patienter, allvarligast är progressiv aortadilatation respektive aortadissektion.

 

Rytmrubbningar

Risken för rytmrubbningar såsom förmaksflimmer är generellt förhöjd hos patienter med medfött hjärtfel, men varierar starkt mellan individer beroende på typ av hjärtfel, tidigare operativa åtgärder och funktionellt status. Patienter med Fallots tetrad är sannolikt mer predisponerade för ventrikulära arytmier. Förmakskorrigerade transpositioner är associerade med såväl förmaksutlösta brady- som takyarytmier. Alla patienter med medfött hjärtfel vilka utvecklar behandlingskrävande arytmier bör diskuteras med GUCH-enhet.

 

Hjärtsvikt

Sviktande systemkammare hos patienter med medfött hjärtfel är svårare att diagnostisera och behandla. Konventionella farmaka såsom betablockerare och ACE-hämmare ges ibland men det vetenskapliga underlaget är svagt. Den hemodynamiska situationen kan ibland vara starkt avvikande från den ”vanliga” vänsterkammarsvikten orsakad av en hjärtskada. Av dessa skäl bör alla patienter med medfött hjärtfel vilka utvecklar behandlingskrävande hjärtsvikt diskuteras med GUCH-enhet

Se behandlingsöversikt Hjärtsvikt

 

Endokardit

Risken för endokardit är ökad hos vuxna patienter med medfödda hjärtfel som grupp, men den individuella risken varierar och är svårberäknad. God munhygien och regelbunden kontakt med tandläkare är grundstenar i endokarditprofylaxen. Kvarstående cyanos, befintlig shunt och främmande inopererat material anses särskilt öka risken för endokardit, och den ovan nämnda gruppen är de flesta överens om bör ges endokarditprofylax. I regel använder man amoxicillin (Amimox) 2 g, 1 timme före tandingrepp. Det bör påpekas att uppfattningarna om antibiotikaprofylax hos GUCH-gruppen inför tandvård divergerar men de flesta GUCH-enheter praktiserar en policy enligt ovan, i enlighet med internationella guidelines.

Se behandlingsöversikt Endokardit
Se behandlingsöversikt Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp

 

Psykosocial problematik

Psykosocial problematik förekommer i varierande grad. Ibland är sådan associerad med samtidig sjuklighet i form av olika syndrom och kromosomrubbningar, men besvär kan även uppstå till följd av en uppväxt präglad av multipel kirurgi och frånvaro från skola och kamrater.


 

OMHÄNDERTAGANDE
 

GUCH-vården ska utgå från ett livslångt perspektiv. En normal livslängd, inte palliation under ett begränsat antal år, är målet. Således måste sekundära riskfaktorer såsom hypertoni, fysisk inaktivitet och rubbningar i glukosomsättning beaktas, liksom exempelvis strålningsbelastning. Samtliga vuxna med medfött hjärtfel skall, om de inte är tydligt avförda från kontroller via barnhjärtsjukvården, åtminstone någon gång passera och bedömas av en GUCH-enhet. Den relativa risken för en patient att utveckla hjärtsvikt, stroke, rytmrubbningar eller andra fatala eller icke-fatala komplikationer är kraftigt ökad jämfört med friska jämnåriga. I absoluta termer är dock risken för den enskilde individen med medfött hjärtfel mycket låg.

 

Planering av åtgärder

Det är viktigt att ha en strukturerad, långsiktig plan för återkommande kirurgiska åtgärder och/eller kateterinterventioner för GUCH-patienter. Det finns ingen exakt gräns för hur många sternotomier som rent praktiskt kan utföras, men det blir mer tekniskt komplicerat för varje gång och risken för kvarstående smärtsyndrom i bröstkorgen ökar. Således behöver man planera och ”hushålla” med avancerade ingrepp och fördela dessa över livstiden. Försiktig expektans, noggrant val av tidpunkt för intervention, samt en blandning av medicinska åtgärder, kateterinterventioner och thoraxkirurgi är hörnstenar i en sådan strategi.
 

Växande individer är känsligare för strålning och GUCH-patienter kan många gånger redan i tidig ålder ha exponerats för mycket strålning, oaktat att genomförda radiologiska undersökningar varit motiverade och väl genomförda i sig. En utvecklad ”strålningshygien” är sannolikt oerhört viktig för GUCH-patienterna.
 

Det är också viktigt att beakta de olika faser av livet som patienten går igenom och som har betydande inverkan på den vård och omsorg som efterfrågas eller behöver ges. Det är ofta svårt, men potentiellt viktigt, att hålla en kontinuerlig kontakt med en ung patient som flyttar runt på olika studieorter, byter adress, fortfarande är skriven hemma men bor på andra platser e t c.

 

Graviditet

Graviditet och barnafödande ställer många saker på sin spets; risker och bedömningarna av dessa, kraven på multidisciplinärt omhändertagande vad det gäller obstetrik, anestesiologi och kardiologi. Alla gravida kvinnor med medfött hjärtfel skall diskuteras med GUCH-enhet inom ramen för en multidisciplinär konferens. Prekonceptionell rådgivning liksom val av antikonceptionsmetod diskuteras på högspecialiserad nivå vid komplexa hjärtfel. Personer med mindre komplexa hjärtfel behöver i regel ingen speciell rådgivning avseende antikonception.

 

Yrkesrådgivning

Yrkesval och utbildning behöver beaktas vid GUCH. För en rad yrken krävs att arbetstagaren är fullt hjärtfrisk. Det är svårt att ge evidensbaserad yrkesrådgivning vid GUCH då det i mångt och mycket saknas referensmaterial och adekvata jämförelsegrupper.

 

Fysisk aktivitet

På senare år har det uppmärksammats att många GUCH-patienter tränar fysiskt i låg utsträckning och har en nedsatt muskelstyrka. Helst redan i tonåren, men senast som ung vuxen, bör varje GUCH-patient bedömas av, och vid behov etablera kontakt med, fysioterapeut med kunskap om och intresse för GUCH. Adekvat bedömning av GUCH-patient som önskar träna på hög nivå, eller idka tävlingsidrott, kräver noggrann undersökning inkl ergospirometri, hjärtultraljud, pulsoximetri och ofta MR/CT i kombination med kompetent värdering och är en grannlaga uppgift. Regionala GUCH-enheter bör involveras i denna typ av bedömningar.

 

Livskvalitet

De flesta undersökningar visar att patienter med medfödda hjärtfel har en god livskvalitet på samma nivå som hjärtfriska personer av samma kön och ålder. Det föreligger ofta en viss begränsning i känslan av fysisk prestationsförmåga och symtom av något slag rapporteras något mer frekvent, men totalt sett är alltså livskvaliteten mycket god. Detta kan tyckas förvånande, men speglar sannolikt att GUCH-patienter uppfattar det egna medfödda hjärtfelet som normalt och att hjärtsjukdomen i sig inte har så stor inverkan på livskvaliteten. Vissa patienter med mycket komplexa hjärtfel rapporterar en känsla av att ”komma ikapp”, alltså att trots dåliga odds lyckas klara sig och att detta i sig skapar en positiv känsla.

Personer med medfödda hjärtfel har ofta en betydande erfarenhet av sjukvården. Deras krav på information och delaktighet är stora och de är i regel mycket väl pålästa och insatta i sitt tillstånd. Detta ställer större krav på sjukvården.

 

Vårdorganisation

I Sverige är GUCH-sjukvården organiserad kring stora regionala enheter. De två största finns i Lund och Göteborg, vilka också är kopplade till kompletta verksamheter med tillgång till barnhjärtkirurgi och (re-)kirurgi i vuxen ålder, så kallad GUCH-kirurgi. Flertalet regionala enheter har ”satellitverksamheter", d v s GUCH-verksamhet på läns- och länsdelssjukhus där man sköter patienterna gemensamt eller i någon typ av konstant konsultationssystem.

 

Referenser
 

Moons P et al. Temporal trends in survival to adulthood among patients born with congenital heart disease from 1970 to 1992 in Belgium. Circulation 2010;122:2264-2272. Länk

Verheugt C et al. Mortality in adult congenital heart disease. Eur Heart J 2010;31:1220-1229. Länk

Berghammer M et al. Self-reported health status (EQ-5D) in adults with congenital heart disease. Int J Cardiol 2013;165:537-43. Länk

Berglund E et al., High incidence of infective endocarditis in adults with congenital ventricular septal defect. Heart. 2016 Jul 21. pii: heartjnl-2015-309133. doi: 10.1136/heartjnl-2015-309133. Länk

Mandalenakis Z et al. Survivorship in children and young adults with congenital heart disease in Sweden. JAMA Intern Med, doi:10.100/jamainternmed.2016.7765. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 5368

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons