Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Läkemedel som kan ge leverskada
Författare Professor , Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-07-24
Specialitet Hepatologi
Skriv utNyligen har läkemedel som har visat sig orsaka leverskada blivit kategoriserade1.

De läkemedel som har en mycket väl dokumenterad leverskada tillhör kategori A, som har åtminstone 50 fallrapporter, Kategori B har 12-49 fallrapporter, C 4-11 och kategori D 1-3. Sedan finns det kategori E som innehåller läkemedel som inte har bevis för leverskada.

Nedanför finns tabell med läkemedel i kategori A som kan ses vara huvudhepatoxin bland vanliga läkemedel:
 

Läkemedel

 1. Allopurinol
 2. Amiodarone
 3. Amoxicillin-clavulanate
 4. Anabola steroider
 5. Atorvastatin
 6. Azatioprin / 6-Merkaptopurin
 7. Busulfan
 8. Karbamazepin
 9. Klorpromazin
 10. Preventivmedel
 11. Dantrolen
 12. Diklofenak
 13. Didanosin
 14. Disulfiram
 15. Efavirenz
 16. Erytromycin
 17. Floxuridin
 18. Flukloxacillin
 19. Flutamid
 20. Guldpreparat
 21. Halotan
 22. Hydralazin
 23. Ibuprofen
 24. Infliximab
 25. Interferon alfa / Peginterferon
 26. Interferon beta
 27. Isoniazid
 28. Ketokonazol
 29. Metotrexat
 30. Metyldopa
 31. Minocyklin
 32. Nevirapin
 33. Nimesulide
 34. Nitrofurantoin
 35. Fenytoin
 36. Propyltiouracil
 37. Quinidin
 38. Pyrazinamid
 39. Rifampin
 40. Simvastatin
 41. Sulfametoxazol / Trimetoprim
 42. Sulfasalazin
 43. Sulfonamid
 44. Sulindak
 45. Telitromycin
 46. Tioguanin
 47. Tiklopidin
 48. Valproate

Läkemedel som förekommer i LiverTox1 och har minst 50 fallrapporter av läkemedelsindicerad leverskada.


Uppställningen nedan listar leverskada som associeras med läkemedel, dokumenterade i litteraturen.

Klassifikation enligt FASS.


 

Diagnostik av läkemedelsassocierad leverskadaA. MATSMÄLTNINGSORGAN OCH ÄMNESOMSÄTTNING
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall eller behov av levertransplantation rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
AIH = autoimmun hepatitliknande bild inducerad av droger


 

LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXAIH
Medel vid hyperaciditet, ulcus
Cimetidin-x-x----
Ranitidin-x------
Omeprazol-x------
Lansoprazol-x------
Antikolinergika och spasmolytika
Metoklopramid--x-----
Papaverin-x-----x
Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner/inflammationer
Sulfasalazinxx------
Mesalazin--x-----
Antiobesitasmedel
Orlistat-x------
Diabetesmedel
Glibenklamid-xxx----
Glimepirid--x-----
Klorpropamid---x----
Tolbutamid---x----
Tolazamid---x----
Akarbos-x------
Rosiglitazon-xx--x--
Pioglitazon--x-----
Vitaminer
Vitamin A
(>årslångt bruk)
------x-
Nikotinsyra--x---x-
B. BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
AIH = autoimmun hepatitliknande bild inducerad av droger


 

LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXAIH
Antikoagulantia
Dicumarol-x------
Warfarin-xx-----
Heparin-xx-----
Dalteparin-x------
Enoxaparin-x-x----
Klopidogrel-x------
Tiklopidin-xx-----
Medel vid anemier
Ferrosulfat------x-
Blodsubstitut och infusionsvätskor
Haes-----x--
Medel vid hyperlipidemi etc
Klofibrat-x------
Nikotinsyraxxx-----
Pravastatin---x----
Simvastatinxx-----x
Atorvastatinxx-x---x
Gemfibrozil-x------
Ezetimibe-xx----x
Plasmasubstitut och infusionsvätskor mm
TPNxxx-----
Trombocytaggregationshämmande medel
Tiklopidin-xx-----
Övriga hematologiska medel
Streptokinas-x------
C. HJÄRTA OCH KRETSLOPP

 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
AIH = autoimmun hepatitliknande bild inducerad av droger


 

LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXAIH
Antiarytmika
Kinidin---x----
Prokainamid-xx-----
Disopyramid-xx-----
Mexiletin-x------
Tokainid-x------
Propafenon-xx-----
Ajmalin-xx-----
Flekainid-x------
Amiodaronxxx-----
Antihypertensiva medel
Metyldopaxx-----x
Hydralazin
dihydralazin
-xx-----
Diuretika
Klortiazid---x----
Polytiazid---x----
Kinetazon-xx-----
Klortalidon---x----
Metolazon-x------
Etakrynsyra-x------
Spironolakton-x------
Amilorid-x------
Betareceptorblockerande medel
Propranolol-x------
Metoprolol-x------
Atenolol---x----
Alfa- och betareceptorblockerande medel
Labetalolxx------
Kalciumantagonister
Amlodipin-x------
Verapamilxx------
Nifedipin--x-----
Diltiazem-x------
ACE-hämmare
Kaptopril-xx-----
Enalapril-x------
Lisinopril-x------
Fosinopril--x-----
Angiotensin II-antagonister
Kandesartran--x-----
D. HUD
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
AIH = autoimmun hepatitliknande bild inducerad av droger


 

LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXAIH
Imidazolderivat
Ketokonazol-x------
Itrakonazol---x----
Terbinafinx--x--Veno-ocklusiv sjukdom-
Antimykotika
Griseofulvin-xx-----
Övriga dermatologiska medel
Etretinat-xx-----
Metoxypsoralen
PUVA
-x------
G. URIN- OCH KÖNSORGAN SAMT KÖNSHORMONER
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
AIH = autoimmun hepatitliknande bild inducerad av droger


 

LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXAIH
Obstetriska medel
Bromokriptin-x------
Könshormoner
P-piller-xx-----
Androgener--x-----
Cyclofenil-x------
Cyproteronxx------
Danazol-x------
Urologiska medel
Nalidixinsyra-x-x----
Nitrofurantoinxxx----x
Cinoxacin-x------
Alfuzosin---x----
H. HORMONER EXKL KÖNSHORMONER
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAH
Octreotid-x------
Kortikosteroider-x------
Thyreoideahormoner och antithyreoida substanser
Propyltiouracilxx-x----
Karbimazol--x-----
J. INFEKTIONSSJUKDOMAR
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Antibiotika
Tetracyklinerxx--------
Kloramfenikol---x------
Ampicillin-x--------
Amoxicillinx-x-------
Amoxicillin-klavulanat (klavulansyra)x-x-------
Piperacillin-x--------
Cefalexinxxx-------
Cefaklor--x-------
Ceftriaxon--x-------
Cefalotin--x-------
Ceftazidim-x--------
Trimetoprim--x-------
Erytromycinx-x-----x-
Roxitromycin-x--------
Telitromycinxx--------
Bensylpenicillin-xx-------
Dikloxacillin---x------
Kloxacillin---x------
Flukloxacillin--x-------
Klindamycin-x--------
Kinolonderivat
Ofloxacinx--x------
Ciprofloxacin-x-x------
Norfloxacin---x------
Levofloxacinxx--------
Trovafloxacin-x--------
Övriga antibakteriella medel
Fusidinsyra--x-x-----
Enoxacin-x--------
Antimykotiska kemoterapeutika
Amfotericin B--x-------
Ketokonazol-x--------
Itraconazolxx--------
Kemoterapeutika
Sulfonamiderxxxx---x--
Tuberkulosmedel
Aminosalyl-xx-------
Rifampicinxx--------
Isoniazidxx-x---x--
Pyrazinamid-x--------
Virushämmande medel för systemiskt bruk
Zidovudin-xx-------
Didanosinxx--------
Stavudin-x-------x
Ritonavir-x--------
Nevirapin-x-----x--
Efavirenz-x--------
L. TUMÖRER OCH RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Cytostatika
Cyklofosfamid-x--------
Klorambucil--x-------
Estramustin-x--------
Busulfan--x-------
Karmustin-x--------
Lomustin-x--------
Metotrexat------xx--
Azatioprin---x------
Merkaptopurin--x-------
Tioguanin-x----Nodulär regenerativ hyperplasi, Venoocklusiv sjukdom---
Cytarabin-x--------
Fluorouracil---kolangit------
Gemcitabinx-x-------
Vinkristin-x--------
Etoposid---x------
Teniposid-x--------
Daktinomycin-x--------
Doxorubicin-x--------
Daunorubicin-x--------
Bleomycin-----x----
Mitomycin-x--------
Cisplatin-x--------
Prokarbazin-x--------
Dakarbazin-x--------
Bevacizumab------Leversteatos+Portatrombos---
Amsakrin-x--------
Imatinib-x--------
Bortezomib-x--------
Endokrin terapi
Tamoxifen--xx------
Flutamid-xx-------
Anastrozol-x--------
Immunsuppressiva medel
Leflunomid-x--------
M. RÖRELSEAPPARATEN
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Opioider
Petidin--x-------
Buprenorfin-x--------
Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
Fenylbutazonxxx-------
Indometacinxxx-------
Klorambucil--x-------
Sulindac-x-x------
Diklofenakxx-x------
Piroxicamx--x------
Ibuprofen-xxx------
Naproxen-xx-------
Ketoprofen-x-------x
Celecoxib---x------
Rofecoxib-x-x------
Guldpreparatx-x-------
Muskelavslappande medel
Karisoprodol-x--------
Klormezanon---x------
Klorzoxazon-x--------
Baklofen-x--------
Giktmedel
Allopurinol-x--------
Probenecidxx--------
Övriga medel vid rubbningar i rörelseapparaten
Kinin-x-x------
N. CENTRALA NERVSYSTEMET
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Anestetika
Halotanxx-x------
Enfluranxx--------
Isofluran-x--------
Sevofluran-x--------
Tiopental-x--------
Analgetika
Petidin---x------
Dextropropoxifen-xx-------
Acetylsalicylsyra-x-x--x---
Diflunisal-x--------
Fenazon--x-------
Paracetamolxx----x---
Antiepileptika
Fenobarbitalxxx--x----
Fenytoinxxx--x----
Etosuximid-x--------
Klonazepam-x--------
Karbamazepinxxxkolangit-x----
Valproatxx--------
Medel vid parkinsonism
Bromokriptin-x--------
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
Klorpromazinx--x---x--
Levomepromazin-x--------
Flufenazin-xx-------
Perfenazin--x-------
Proklorperazin--x-------
Trifluoperazin---x------
Tioridazin---x------
Haloperidol---x------
Klorprotixen--x-------
Tiotixen-x--------
Pimozid---x------
Olanzapin-x--------
Risperidon-Steatohepatit-x------
Diazepam-xx-------
Klordiazepoxid--x-------
Alprazolam-x--------
Meprobamat---x------
Triazolamx-x-------
Klometiazol-x--------
Psykoanaleptika
Desipramin-x--------
Imipramin--xx------
Klomipramin-x--------
Trimipramin-x--------
Amitriptylinxx-x------
Nortriptylin-x--------
Klozapinx-x-------
Serotoninåterupptagshämmare
Zimeldin---x------
Fluoxetinxxxx------
Citalopram-x--------
Paroxetin-x-x------
Sertralinxx--------
Övriga antidepressiva
Duloxetinxx--------
Medel vid Alzheimers sjukdom
Tetrahydroakridinxx--------
Övriga medel
Riluzol-x--------
Disulfiramxx--------
P. PARASITSJUKDOMAR
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Metronidazol-x--------
Malariamedel
Hydroxiklorokinxx--------
Atovakvon/proguanil-x--------
Medel vid maskinfektion
Mebendazol-x--------
R. ANDNINGSORGANEN
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Antiastmatika
Montelukast-x--------
Antihistaminer för systemiskt bruk
Cyklizin-x--------
Cetirizin--x-------
Cyproheptadin-xx-------
Terfenadin--x-------
Loratadin-x--------
V. VARIA
 

Kursiv stil anger att endast en handfull rapporter finnes
† anger att dödsfall rapporterats.
H = hepatitliknande reaktioner
K = kolestatiska reaktioner
K&H = blandformer
B = isolerad bilirubinstegring
ALP/GT = isolerad ALP-/GT stegring
HOX = levercellnekros vid överdos
KAH = kronisk aktiv hepatit
PBC = primär biliär cirrhos


LÄKEMEDELHKK&HBALP/GTHOXKAHPBCSteatos
Immunsuppressiva medel
Ciklosporin--x-------
Takrolimus--x-------
Mykofenolat--x-------
Medel vid förgiftningar, överdoseringar, missbruk
Kalciumkarbimid--x-------
Obidoxim--x-------
REFERENSER
 

1. Björnsson & Hoofnagle. Categorization of drugs implicated in causing liver injury: critical assessment based on published case reports. Hepatology 2016; 63: 590-603. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 515

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Läkemedel som kan ge leverskada

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons