Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Gallsten
Författare Docent , Linköping Health Care/ Linköping
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2018-03-11
Specialitet Kirurgi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Gallstensbildning
 

Gallstenens huvudbeståndsdelar är kolesterol, bilirubin och kalcium samt mindre mängder fettsyror, triglycerider, proteiner och polysackarider. Förutsättningen för bildning av kolesterolkristaller och konkrement i gallblåsan är en galla som är övermättad med kolesterol, s k lithogen galla, men man vet också att gallsten kan bildas trots normal sekretion av kolesterol från levern, men då i kombination med samtidig nedsatt sekretion av gallsyror. Kolesterolgallsten, som är den övervägande formen i västvärlden, innehåller minst 70 procent kolesterol.

Gallblåsans funktion spelar också en viktig roll för uppkomsten av gallsten. Födointag stimulerar frisättning av cholecystokinin (CCK), som inducerar gallblåsekontraktion och relaxation av den ampullära sfinktern. Kolesterolkristaller, som ansamlas i gallblåsan mellan måltiderna, töms därmed ut vid födointag. Vid nedsatt tömning, t ex vid graviditet eller vid långvarig svält eller extrem bantning, riskerar kolesterolkristaller att ansamlas vilket kan leda till stenbildning. Nedsatt förmåga till tömning av gallblåsan är vanligt hos patienter med gallsten och gallstensbildningen föregås ofta av "gallstas".
 

I västvärlden har stenar belägna i de djupa gallvägarna i över 90 % av fallen bildats i gallblåsan och passerat dit via ductus cysticus.


Vid primära gallgångsstenar bör behandlingen framför allt inriktas på att förhindra stennybildning. Vid exempelvis benign struktur, vilket predisponerar bildning av primära gallgångsstenar, kan såväl medikamentell behandling som anläggandet av en permanent biliodigestiv förbindelse (t ex endoskopisk sfinkterotomi eller kirurgiskt anlagd biliodigestiv anastomos) vara motiverat.

Vid sekundära gallgångsstenar kan endast avlägsnandet av dessa stenar, ibland i kombination med kolecystektomi, vara tillräckligt.

I praktiken kan det vara svårt att skilja mellan primära och sekundära gallgångsstenar. De stenar som primärt bildas i de djupa gallvägarna är oftast s k pigmentstenar. Dessa består till mer än 50 % av kalcium-bilirubinat och brukar klassificeras som antingen svarta eller bruna. Svarta pigmentstenar är ofta associerade med hemolys eller cirrhos, medan bruna pigmentstenar är associerade med stas och infektion (förekomst av beta-glukuronidasproducerande bakterier). Pigmentgallstenar är oftast 2-5 mm stora och innehåller definitionsmässigt mindre än 25 procent kolesterol. Bruna pigmentstenarna förekommer på alla kontinenter men är vanligast i Sydostasien och syndromet ”Oriental cholangitis” (feber, buksmärtor, ikterus) karaktäriseras av såväl intra- som extrahepatisk bildning av pigmentstenar. Förekomst av juxtapapillära duodenaldivertiklar anses också vara associerat med ökad förekomst av primära gallgångsstenar och orsaken anses vara bakteriell överväxt.

 

Epidemiologi
 

I Sverige har ca 30 % av kvinnorna och 20 % av männen äldre än 40 år gallsten eller har tidigare opererats för gallsten. Prevalensen ökar med stigande ålder och skillnaden mellan könen tenderar att plana ut i de högre åldersgrupperna.

Kvinnor bildar i regel gallsten tidigare än män, vilket bl a anses bero på graviditet. Detta p g a att kolesterolmetabolismen förändras under graviditet med utsöndring av en mer lithogen galla, men också p g a försämrad gallblåsetömning. Däremot är det inte klarlagt att intag av p-piller ökar risken för gallstensbildning.

Även genetiska faktorer påverkar gallstensbildningen. Man vet exempelvis att vissa släkter eller populationer ytterst sällan bildar gallsten, t ex Masaierna i Östafrika, medan prevalensen gallsten hos t ex Pimaindianerna i södra Arizona är ca 70 procent. I Sverige är gallstensprevalensen högre i den södra delen av landet jämfört med den norra delen.

 

Naturalförlopp
 

Av samtliga gallstenspatienter (såväl symtomatiska som asymtomatiska) blir ca 10-30 procent förr eller senare opererade med kolecystektomi, antingen beroende på återkommande besvär eller p g a akuta komplikationer.

Det råder samstämmighet om att asymtomatisk gallstenssjukdom ej skall behandlas (gäller förekomst av stenar i gallblåsan).


Relationen gallsten - gallblåsecancer

I Sverige är incidensen gallblåsecancer ca 6-7 fall/100 000 invånare/år och cancer finns i 1-3 procent av de gallblåsor som tas bort vid kolecystektomi. Det är den femte vanligaste cancern i gastro-intestinalkanalen och diagnosticeras i många fall först vid en eventuell obduktion. Gallsten förekommer hos cirka 90 procent av alla patienter med gallblåsecancer. Omvänt drabbas mindre än 1 procent av patienter med gallsten av gallblåsecancer.

Eftersom risken för gallstenspatienter att drabbas av gallblåsecancer inte signifikant överstiger de risker en galloperation innebär, så är de flesta eniga om att kolecystektomi för ”tysta” gallstenar som profylax mot gallblåsecancer ej rekommenderas. Det har beräknats att man i Sverige skulle undvika ett fall av gallblåsecancer per 115 kolecystektomier. Det är dock viktigt att i sammanhanget påpeka att gallblåsecancer sällan drabbar patienter under 60 år, medan flertalet patienter som gallopereras är yngre än 60 år.

Röntgen- eller ultraljudsfynd av gallblåsa med förkalkningar i gallblåseväggen, s k "porslinsgallblåsa", möjliggör tidig diagnos och behandling av en manifest eller potentiell gallblåsecancer. Prevalensen gallblåsecancer i denna grupp är ca 25 procent. "Porslinsgallblåsa", symtomatisk eller ej, anses därför vara en absolut indikation för kolecystektomi, såvida inget annat talar mot kirurgi hos den enskilde patienten.

Gallblåseadenom som är mindre än 10 mm är sällan maligna medan sådana som är större än 15 mm ofta är maligna.


 

SYMTOM
 

 • Attackvis påkommande svår/dov smärta med varierande intensitet.
   
 • Ofta utstrålning mot ryggen och höger skulderblad.
   
 • Patienten är oftast rastlös och har svårt att ligga still.
   
 • Smärtans utbredning motsvarar dermatomen Th5-6 höger sida, vilka innerverar gallblåsan.
   
 • Ömhet över gallblåsan i anslutning till smärtattackerna.
   
 • Smärtattackerna kan ibland, men långt ifrån alltid, utlösas av intag av fet eller stekt mat, ägg, äpple eller annan frukt. Patienten upplever detta som återkommande koliksmärta.

Stenar i de djupa gallvägarna:

Ger i regel smärtor först när gallan stasas och spänner ut gallgångarna. Dov, djupt belägen molvärk över levertrakten med utstrålning mot ryggen och höger skulderregion.

Vid inkilad papillsten kan den ampullära sfinktern ge samma typ av kramper som gallblåsesten, men smärtan är oftast lokaliserad till epigastriet.


 

DIAGNOSTIK
 

Elektiv utredning avseende gallstenssjukdomen utförs i första hand inom primärvården.

Vid misstänkta gallstensbesvär är ultraljudsundersökning av gallvägarna förstahandsundersökning.

Vid misstanke på sten i de djupa gallvägarna, laboratoriemässigt och/eller från ultraljud, kan MRCP utföras för närmare diagnostik. Denna diagnostik har idag lika god sensitivitet och specificitet som ERCP. Har man däremot övertygande tecken till förekomst av gallgångssten kan man gå vidare direkt med ERCP utan föregående MRCP.

Om ERCP visar gallgångssten så behandlas dessa med sfinkterotomi och stenextraktion. Ej rutinmässig kolecystektomi, ställning till detta kan tas på nytt om patienten ånyo skulle få gallstensrelaterade besvär. Endast 10-15 % av alla patienter som behandlas med endoskopisk sfinkterotomi och stenextraktion pga gallgångssten behöver senare kolecystektomeras, antingen p g a fortsatta gallstensrelaterade besvär eller p g a akut kolecystit. Detta inträffar i så fall vanligtvis inom 1 år efter den endoskopiska behandlingen.

Hos yngre patienter (< 40 år) med misstanke på gallgångssten, kan kolecystektomi utföras primärt såvida inte patienten är ikterisk eller har tecken på kolangit. Peroperativ kolangiografi hos denna grupp verifierar/utesluter gallgångssten (se flödesschema).


 

BEHANDLING VID AKUT GALLSTENSANFALL
 

Inj. diklofenak 75 mg i.m. (Obs! kontraindikationer). Vid otillräcklig effekt inom 30 minuter ges ytterligare 50-75 mg i.m.

Vid kontraindikation mot diklofenak rekommenderas t ex inj. Spasmofen 1-2 ml s.c eller långsamt i.v. Kan också upprepas vid otillräcklig effekt (Obs! Kontroll av eventuell andningsdepression vid upprepad behandling. Kan hävas med naloxon).

Patienter med återkommande gallstensrelaterade anfall bör förses med supp. diklofenak á 50 mg (Obs! maxdos 150 mg/dygn). Som alternativ till diklofenak föreslås supp. Spasmofen högst 4 ggr/dygn (Obs! kontraindikationer och biverkningar).

Som akutbehandling till gravida kvinnor kan diklofenak ges som enstaka doser enligt ovan (Kategori C). Upprepad behandling med prostaglandinhämmare bör ej ges till gravida. Detta är framför allt viktigt under 3:e trimestern där upprepade doser ökar risken för tidig slutning av ductus arteriosus samt störd njurfunktion. Gravida kvinnor bör således ej erhålla recept på diklofenak för att ta mer regelbundet vid återkommande attacker av gallkolik. Som alternativ kan även här supp. Spasmofen ges, dock ej inom 3 timmar före väntad förlossning p g a risken för neonatal andningsdepression. Diklofenak passerar över i modersmjölken (Grupp II) men risk för påverkan på barnet är liten vid terapeutiska doser.


 

BEHANDLING
 

Elektiv kolecystektomi
 

 • Symtomgivande gallstenssjukdom, bör ha recidiverande besvär
 • Förkalkad gallblåsevägg ("porslinsgallblåsa")
 • En eller flera gallblåsepolyper

Varje enskild patient skall värderas individuellt avseende aktuella symtom, livssituation och livskvalitet.

Även äldre patienter (>70 år) tolererar en planerad kolecystektomi väl. Ålder i sig kontraindicerar ej en galloperation.

 

Operationsmetod:
 

1. Laparoskopisk kolecystektomi är förstahandsmetod.

2. Öppen elektiv kolecystektomi föredras vid


 

 • Graviditet
 • Känd koagulationsstörning som kan förväntas komplicera operationen
 • Misstanke om gallblåsemalignitet
 • "Porslinsgallblåsa" påvisad vid den preoperativa utredningen
 • Levercirrhos och/eller portal hypertension
 • Vissa patienter med svår hjärtsjukdom eller emfysem där pneumoperitoneum kan medföra stor kardiopulmonell belastning. Bedöms i samråd med anestesiolog.

Konvertering:

Om det p g a blödning eller uttalade inflammatoriska förändringar är svårt att säkert kartlägga gallvägsanatomin skall tröskeln hållas låg för att konvertera en laparoskopisk galloperation till en öppen operation. Skall ses som en nödvändig åtgärd i det enskilda fallet för att genomföra säker kirurgi.

Konverteringsfrekvensen vid elektiv laparoskopisk kolecystektomi är ca 3-5 procent.


Peroperativ kolangiografi:

Bör alltid utföras vid såväl öppen som laparoskopisk kolecystektomi. En normal preoperativ MRCP eller ERCP är inget skäl att avstå.
 

 • Identifierar abberenta gallgångar (förekommer i 20%)
 • Minskar risken för allvarlig peroperativ gallgångsskada
 • Diagnostiserar gallgångsstenar (förekommer i 10-15%)

Vid fynd av en eller flera stenar i de djupa gallvägarna vid en laparoskopisk galloperation kan försök till transcystisk extraktion av konkrementen utföras. Detta kräver i regel dilatation av ductus cysticus. Alternativt kan stenarna lämnas kvar för endoskopisk åtgärd med ERCP den 1:a eller 2:a postoperativa dagen. Finns logistiken att utföra peroperativ ERCP så är detta förstås att föredra.

För att förhindra "blow out" av ductus cysticus, p g a obstruerande sten i choledochus, rekommenderas att man försörjer ductus cysticus med en loop-ligatur, ej enbart med clips.

Hos patienter som tidigare är ventrikelresecerad ad modum B II eller Roux-en-Y, rekommenderas däremot konvertering och koledochotomi om transcystisk extraktion ej är möjlig. Gallgångssten som påvisas vid öppen operation avlägsnas via koledochotomi. En förutsättning är att gallvägarna är dilaterade, annars rekommenderas även här stenextraktion vid per- eller postoperativ ERCP.

 

Förutsättningar för poliklinisk galloperation:

 • Patienten tillhöra ASA-klass 1 eller 2, dvs skall vara frisk eller endast ha en välreglerad systemsjukdom, t ex diabetes eller hypertoni.
   
 • Patienten bör ej vara ensamboende.
   
 • Ingen andningspåverkan eller upprepade kräkningar får förekomma postoperativt och behovet av smärtstillande medicin efter operationen skall vara begränsat.
   
 • Konvertering till öppen operation skall ej ha skett och per-op kolangiografi skall ej ha påvisat gallgångssten.
   
 • Patienten skall i förväg vara informerad och inställd på att gå hem operationsdagen.Preoperativ förberedelse vid elektiv kolecystektomi:
 

 • Profylaktisk antibiotikabehandling ges ej rutinmässigt.
  Undantag:
  Till patienter med hjärtklaffssjukdom, mekanisk hjärtklaff eller som tidigare haft endokardit ges antibiotika i form av en dos ampicillin (t ex Doctacillin 2 g i.v.) i kombination med en aminoglykosid som gentamicin, tobramycin, amikacin eller netilmicin (t ex Netilyn 1,5 mg/kg i.v.) 30 minuter före planerad kirurgi.
   
 • Trombosprofylax ges till alla patienter i form av lågmolekylärt anti X-a heparin, t ex inj. Fragmin 2500 E s.c. operationsdagens morgon eller 5000 E kvällen före planerad operation.
   
 • EKG på patienter äldre än 60 år och/eller vid anamnes på hjärtinsufficiens, angina pectoris eller hypertoni.
   
 • Giltig blodgruppering bör finnas. Bastest tas ej rutinmässigt utan endast vid koagulationsstörning eller på särskild ordination.
   
 • Hb på alla kvinnor samt män äldre än 60 år.
   
 • Kalium endast på patienter som medicinerar med diuretika eller senaste tiden besvärats av frekventa kräkningar.
   
 • PK-INR analyseras om patienten står på Waran eller har en känd leversjukdom.
   
 • Kreatinin på patienter med känd njursjukdom eller diabetes mellitus.
   
 • Bilirubin, ALP, ASAT och ALAT.
   
 • B-glukos på patienter med diabetes mellitus.
   
 • Såväl insulin som perorala antidiabetika samt ACE-hämmare sätts ut operationsdagen.
   
 • Patienter som medicinerar p g a epilepsi, astma eller står på beta-respektive calciumblockerare, skall ta dessa mediciner på op-dagens morgon.
gallsten_elektivcholecystektomi_v2.gif


 

ICD-10

Gallsten utan kolecystit K80.2
Annan specificerad gallstenssjukdom K80.8
Hydrops i gallblåsan K82.1
Kolesterolos i gallblåsan K82.4
Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan K82.8

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

K80 Gallstenssjukdom

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 478

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Gallsten

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Kliniskt verksam forskningshandledare
FoU-centrum, Region Sörmland, Eskilstuna


Blekinge flygflottilj söker specialistläkare till Försvarshälsan
Försvarsmakten


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska sökes till spännande kombinationstjänst inom kardiologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Utbilda dig till specialistsjuksköterska med lön.
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare
Region Skånes Ätstörningscentrum i Lund


Biobanksamordnare
FoU-centrum vid Region Sörmland, Eskilstuna

annons
annons