Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit
Författare Professor, överläkare , S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-07-30
Specialitet Ögon, Virologi
Skriv ut

BAKGRUND


Adenoviruskonjunktivit är den vanligast förekommande viruskonjunktiviten och förekommer hos människa bl a i serotyperna 3, 4, 7, 8, 11, 19, 37. Dessa kan alla manifestera sig som akut konjunktivit, med eller utan övre luftvägsinfektion. Mindre vanliga agens är t ex picornavirus (Enterovirus 70 och Coxsackie A24) och poxvirus (Molluscum contagiosum). Generellt sett har virala konjunktiviter ett mer långdraget förlopp än bakteriella konjunktiviter och durationen är vanligen 2-4 veckor även om sekvele kan förekomma även lång tid efter detta.

Vissa serotyper förefaller vara mer benägna att ge upphov till punktatakeratit och subepiteliala infiltrat i kornea.

Man räknar vanligen med att adenovirus orsakar två tillstånd i ögats främre delar:
 

 • EKC - epidemisk keratokonjunktivit (kallas ofta "pink eye" i amerikansk litteratur) som detta PM handlar om.
 • FCF - farokonjunktival feber - se nedan under diffdiagnoser. Viss skillnad i symtombild från EKC.

Viss symtomöverlappning föreligger mellan tillstånden.


Orsak

Infektion med adenovirus i konjunktiva, vanligen av serotyp 8, 11, 19 och 37. Ofta engageras även kornea i infektionen.

Smittar via direkt eller indirekt kontakt med smittkälla.

Mycket smittsamt! Vid epidemier av EKC sker spridningen ofta på dagis, skola, arbetsplats, mottagningar på sjukhus, simbassänger e t c. Anledningar till att EKC är så smittsamt är bl a att viruset är viabelt upp till 5 veckor utanför ögat, det är resistent mot vissa desinfektionsmedel såsom propylalkohol och att viruset sprids från en infekterad patients öga från 3 dagar innan till 14 dagar efter symtomdebut.

EKC förekommer mest hos vuxna (20-40 år) men kan förekomma i alla åldrar. Inkubationstiden är 2-14 dagar och man är smittsam upp till 2 veckor efter symtomdebut.


 

SYMTOM


 1. Vanligen startar besvären med en övre luftvägsinfektion, ibland liknande influensa med sjukdomskänsla, feber, hosta, muskelvärk, illamående och kräkningar under ett par dagar.
   
 2. Därefter kommer initialt ensidiga symtom från ögat.
   
 3. Övergår i dubbelsidiga besvär efter ett par dagar även om det ofta föreligger en asymmetri i symtombilden. Mer än 50 % av fallen har dubbelsidiga besvär efter 7 dagar.

Dessutom:

 • Främmande kroppskänsla som ibland tenderar att bli en stickande smärta.
 • Ljuskänslighet p g a punktatakeratit.
 • I svårare fall kan tillståndet börja med periorbital smärta och synnedsättning
 • Ofta viss allmänpåverkan med feber och allmän sjukdomskänsla.


Viktiga anamnestiska uppgifter
 

 • Ofta finns det i anamnesen en kontakt med någon som haft ett rött öga
 • Subfebrilitet
 • Uni/bilaterala besvär - först ett öga sedan över till andra
 • Epidemiologi. Mycket smittsamt! Inkubationstid 1-2 veckor
 • Skav/klåda
 • Typ av sekretion (serös)
 • Ljuskänslighet
 • Syn kan vara nedsatt, speciellt om patienten har korneala infiltrat
 • Ofta ett bifasiskt förlopp på sjukdomen med en initial sjukdomsperiod på några dagar som sedan blir bättre, varefter man får mera besvär igen


KLINISKA FYND
 

 • Syn oftast normal (men de subepiteliala infiltraten kan påverka synen i senare stadier samt orsaka bländningsfenomen)
   
 • Ofta svullna, ömmande preaurikulära adeniter. Till en början på samma sida som ögonsymtomen.
   
 • Svullna och rodnade ögonlock
   
 • Vattnigt sekret
   
 • Chemos, d v s en geléartad glasklar svullnad i konjunktiva
   
 • Ljuskänslighet (speciellt vid korneal punktata-keratit, vilken ger upphov till färgbarheter)
   
 • Follikulär konjunktivit speciellt i nedre fornix (kallas i anglosaxiska länder ofta för "pink-eye")
   
 • Ibland småblödningar i konjunktiva, både subkonjunktivalt på bulben men även petechier i den tarsala konjunktivan (på ögonlockets insida)
   
 • Pseudomembraner i nedre fornix som ofta kan lyftas ut med en bomullspinne eller främmande kroppsinstrument
   
 • Konjunktival/blandinjektion samt hyperemi i konjunktiva
   
 • Subepiteliala infiltrat (50 %, består av en immunologisk reaktion som kan bli persisterande stromainfiltrat) eller SPK (subepitelial keratit) efter ca 10 dagar. Dessa ger dock ej upphov till en förändring av kornealsensibiliteten.
   
 • Diagnosen är uteslutande klinisk men tester finns (se nedan)

Picornavirus är ovanligt men om det förekommer ger det upphov till en akut hemorragisk konjunktivit som liknar adenoviruskonjunktiviten men är mer allvarlig och hemorragisk.

Poxvirus ger upphov till mollusker som kan ge en kronisk follikulär konjunktivit som uppstår p g a att mollusken, vanligen belägen på ögonlockskanten, sprider ut virus i konjunktiva.


Förlopp

Till en början får man en diffus epitelial keratit som efter ett par dagar går ner djupare i kornealepitelet.

Efter ytterligare ett par dagar eller en vecka ersätts den epiteliala keratiten av en djupare retning, s k subepiteliala infiltrat, som ser ut som små vita "moln" djupt i epitelet och subepitelialt. Kornea har ofta läkt på dessa ställen så man ser inget som färgas med fluoresceinfärg.

De subepiteliala infiltraten anses vara av immunologiskt ursprung och kan finnas kvar månader efter en genomgången infektion. De kan ge upphov till måttlig synnedsättning lång tid (månader) efter genomgången EKC.

Sjukdomen är självbegränsande men kan ha ett mycket långdraget förlopp.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Faryngokonjunktival feber - FCF
  - Adenovirus med annan serologi, vanligen serotyp 3, 4, 7
  - samma symtom men kombinerat med faryngit och feber
  - har vanligen ett mindre uttalat kornealt engagemang.
   
 • Klamydiakonjunktivit – ofta mer intensiv rodnad/kärlfyllnad i konjunktiva och saknar de för EKC typiska subepiteliala infiltraten.
   
 • Bakteriell eller allergisk konjunktivit
   
 • Kontaktlinsorsakad keratit
   
 • Herpes simplexkeratit
   
 • Onchocerciasis
   
 • Trakom 

UTREDNING
 

 • Visus
 • Yttre inspektion av ögonlock
 • Palpation av preaurikulära körtlar
 • Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa med fluoresceinfärgning (leta färgbarheter på kornea)
 • Evertering
 • Leta ljusväg
 • Adenoviruskonjunktiviten är en klinisk diagnos men adenoviruset kan påvisas genom
  - immunofluorescens
  - virusisolering
  - förhöjda antikroppstitrar
   
 • Virusisolering kan påvisa adenoviruset i upp till 14 dagar efter symtomdebut
 • ELISA-test blir mer och mer vanligt och är en snabb teknik för diagnos
 • PCR-test förekommer också


BEHANDLING


Farmakologisk
 

 • Ingen verksam behandling finns
   
 • Kalla våta kompresser på slutna ögonlock sägs lindra besvären
   
 • Ofta har tårsubstitution en viss effekt på klådan och irritationen. Försök med dylika såsom Isopto-Plain, Bion Tears, Viscotears (det senare mer visköst – kan vara bra i dessa fall).
   
 • Eventuellt steroider (t ex Ultracortenol) som lindrar förloppet men effekten är ytterst tveksam. Denna behandling brukar vara förbehållen de patienter som får membranbildning i konjunktiva.

  Obs! Steroidbehandling insättes endast efter undersökning och ställningstagande på ögonklinik.

  Steroiderna har en begränsande effekt på de korneala infiltraten, men när man sätter ut steroiderna recidiverar oftast infiltraten.
   
 • Försök med NSAID, t ex Voltaren Ophtha (kan ge gott resultat)
   
 • Cykloplegi kan försökas om patienten har kraftig fotofobi
   
 • Excimerlaserbehandling i form av fototerapeutisk keratektomi (Yamazaki et al. 2011) har försökts tillsammans med lågdos mitomycin med visst resultat på infiltraten
   
 • Tacrolimus 0,03 % topikalt har visats sig ha god effekt (Levinger et al. 2014) men detta finns ännu ej i den svenska läkemedelsarsenalen


Information
 

 • Informera patienten om att detta är en långdragen sjukdom där symtombilden blir värre de första 7 dagarna och att han/hon inte kan räkna med att vara helt återställd förrän efter 2-3 veckor
   
 • Sjukskriv patient som har mycket kontakt med barn, t ex daghemspersonal
   
 • Barn och ungdomar skall ej gå till skolan så länge ögonen har en kraftig infektion och de har epifora (ökat tårflöde)
   
 • Var noga med handhygienen hos sjukvårdspersonal som haft kontakt med patienten för att undvika ytterligare smittspridning
   
 • Kontaktlinser skall ej användas under pågående infektion - byt ut dessa efter tillfrisknandet
   
 • Ögonmakeup skall kastas och förnyas efter det att infektionen läkt ut
   
 • OBS! Mycket smittsamt, vanligen upp till 10-12 dagar efter insjuknandet. Patienten skall ha egen handduk, inga handskakningar, undvika att gnugga i ögonen.
   
 • Patienter med hyperakut konjunktivit och/eller korneala sår/infiltrat skall ses snarast av en ögonläkare


UPPFÖLJNING / FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

Patienten kan få symblefaron (sammanväxningar i konjunktiva) eller tårvägsproblem i efterförloppet p g a membranbildningen.

Kom ihåg att dessa patienter kan ha besvär länge. Först värk och skavkänsla, senare synnedsättning på grund av de korneala infiltraten.

Patient som fått lokal steroidbehandling bör kontrolleras på ögonmottagningen på grund av risken för ökat intraokulärt tryck samt katarakt orsakad av medicineringen.


 

ICD-10

Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus B30.0
Konjunktivit orsakad av adenovirus B30.1
Faryngokonjunktivit orsakad av virus B30.2
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit B30.3
Annan viruskonjunktivit B30.8
Viruskonjunktivit, ospecificerad B30.9

 

Referenser

Yamazaki ES, Ferraz CA, Hazarbassanov RM, Allemann N, Campos M. Phototherapeutic keratectomy for the treatment of corneal opacities after epidemic keratoconjunctivitis. Am J Ophthalmol. 2011 Jan. 151(1):35-43.e1. [Medline]. Länk

Levinger E, Trivizki O, Shachar Y, Levinger S, Verssano D. Topical 0.03% tacrolimus for subepithelial infiltrates secondary to adenoviral keratoconjunctivitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014 May. 252(5):811-6. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 456

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Sjuksköterska
Blodbussen


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


AT-läkare
Region Norrbotten


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Region Blekinge


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg

annons
annons