Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Författare Professor, överläkare , Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare , Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2020-02-07
Specialitet Koagulation, Kardiologi
Skriv ut

BAKGRUND


Perorala antikoagulantia inkluderar warfarin (Waran) samt nya perorala antikoagulantia. Denna översikt handlar om nya perorala antikoagulantia och behandlar åtgärder och dosjustering vid blödning, medicinska sjukdomar och akut eller elektiv kirurgi samt vid överdosering.

För mer information om nya perorala antikoagulantia, se:
 

Antikoagulantia, perorala - översikt 

BLÖDNING


Åtgärder vid stora blödningar

Nedanstående åtgärder kan vara aktuella vid:
 

 • Hjärnblödning - OBS! Speciellt viktigt vid mindre blödning och vaken patient.
   
 • Trauma eller behov av akut kirurgi inom 1-2 timmar, eller annan allvarlig blödning, t ex GI-blödning.


Ta APTT och PK(INR), kreatinin och bedöm patientens njurfunktion (eGFR, se kreatininclearance-kalkylator). Övrig provtagning efter lokal rutin.

Obs! apixaban (Eliquis) har ej effekt på APTT eller PK(INR) ens i hög koncentration, varför dessa prover ej kan användas för att uppskatta antikoagulativ effekt av läkemedlet. Om blödning får reverseringsförsök av apixaban (Eliquis) göras oavsett nivå på PK(INR) och APTT.

För dabigatran (Pradaxa), edoxaban (Lixiana) och rivaroxaban (Xarelto) gäller:
 

 • Om APTT och PK(INR) är normala är läkemedelskoncentrationen låg och någon specifik åtgärd med faktorkoncentrat krävs ej.
   
 • Om tablett tagits de senaste 3-4 timmarna kan APTT och PK(INR) vara normala trots effekt av läkemedlet.
   
 • Om APTT och PK(INR) ej kan inväntas och reversering är nödvändig se Försök till reversering nedan.


Försök till reversering

Specifik antidot finns för dabigatran (Praxbind). Denna ger en direkt, komplett och varaktig reversering av dabigatrans antikoagulerande effekt vid akut stor blödning eller behov av akut kirurgi. Observera att en blödande patient av själva blödningen ändå har en påverkad hemostas varför vanlig understödjande behandling av blödningen alltid ska ges förutom antidoten.


Akut blödning eller behov av akut kirurgi
 

Ge alltid tranexamsyra (Cyklokapron) 10-20 mg/kg i.v. om ej kontraindicerat.

Kontakta koagulationsjour vid stor blödning samt rapportera blödningsbiverkan till Läkemedelsverket.


 Åtgärder vid mindre blödning
 

 • Kontrollera kreatinin, PK(INR), APTT, eGFR
 • Sätt ut läkemedlet tills blödningskällan har hittats och åtgärdats
 • Om ytlig blödning: Använd lokala hemostatika, t ex tranexamsyra (Cyklokapron) samt lokal kompression


ÖVERDOSERING


 • Kontrollera kreatinin, APTT, PK(INR), eGFR
 • Sätt ut läkemedlet
 • Om ej blödning – observera patienten
 • Om blödning – försök reversera som vid stor blödning enligt ovan
 • Vid överdosering av dabigatran kan dialys vara effektiv, alternativ om samtidig blödning/behov av ingrepp antidoten Praxbind användas
 • Dialys förväntas ej ha effekt vid överdosering av faktor Xa-hämmarna p g a hög plasmaproteinbindning


KIRURGI
 

 • Vid elektiv kirurgi används s-kreatinin (eGFR) eller Cystatin C för att uppskatta njurfunktionen.
   
 • Vid akut kirurgi tas PK(INR) och APTT för att uppskatta vilken antikoagulationseffekt patienten har av respektive preparat, se ovan. Obs: att effekten av apixaban (Eliquis) inte går att mäta med PK(INR) eller APTT.

  Mer säkra metoder som att mäta plasmakoncentration av dabigatran, Ecarin clotting test för trombinhämmare eller anti Xa-test för faktor Xa-hämmare finns inte tillgängligt som akutprov på alla sjukhus i dag. Om påverkan på PK(INR) och/eller APTT och behov av akut kirurgi kan man försöka reversera antikoagulationseffekten, se åtgärder vid "Blödning" ovan.

Elektiv kirurgi, tid från sista tablett till kirurgi
 

 • Låg/standardriskingrepp*: 1 dygn
   
 • Högriskingrepp* eller njursvikt : 2 dygn
   
 • Apixaban, edoxaban eller rivaroxaban, eGFR 15-30 och högrisk: 3 dygn
   
 • Dabigatran, eGFR 15-30 och högrisk: 4 dygn

*För definitioner av hög/lågriskingrepp, se nedan


Återstart av antikoagulantia efter kirurgi
 

 • Mindre ingrepp: 6-8 timmar efter ingrepp eller nästa dag
   
 • Standardrisk: 24-48h efter kirurgi
   
 • Högriskingrepp: Profylax med LMH postoperativt. Återinsätt NOAK vid god hemostas.


Låg/standardingrepp
 

 • Endoskopi med biopsi
   
 • Prostata eller urinblåsebiopsi
   
 • Radiofrekvensablation av SVT
   
 • Elektrofysiologi
   
 • Angiografi
   
 • Pacemakerimplantation
   
 • Benmärgsbiopsi


Högriskingrepp
 

 • LP, spinalanestesi
   
 • Thoraxkirurgi
   
 • Bukkirurgi
   
 • Större ortopedisk kirurgi
   
 • Leverbiopsi
   
 • TUR-P
   
 • Njurbiopsi


MEDICINSKA SJUKDOMAR
 

 • Dosjustering kan bli aktuell främst vid nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen bör följas på alla patienter minst årligen.
   
 • Specifika interaktioner finns som föranleder dosjusteringar av respektive oralt antikoagulantia (se FASS).
   
 • Samtidig trombocythämmande behandling under längre tid bör undvikas p g a hög blödningsrisk. NSAID i kortare kurer går bra.
   
 • Undvik kombinationer med andra antitrombotiska läkemedel som LMH, heparin, trombolytika, warfarin.


ICD-10

Intracerebral blödning, ospecificerad I61.9
Gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.2

 

Referenser


Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)
 

Weitz JI, Eikelboom JW, Samama MM. New Antithrombotic Drugs. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. CHEST 2012;141(2)(Suppl):e120S-e151S. Länk

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Information från Läkemedelsverket. 2017;28(1):12-78 Länk

ESC guidelines, EHRA practical guide NOAC. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 4360

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett

annons
annons
annons
annons