Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Ketoacidos, diabetes
Författare Docent , Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor , Örebro Universitetssjukhus/
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2019-06-25
Specialitet Diabetes, Endokrinologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Diabetiskt ketoacidos (DKA) föreligger definitionsmässigt vid högt P-glukos 14 mmol/L eller högre och pH < 7,3 och ketonemi.

I många fall tas numera B-ketoner på vårdcentraler, akutmottagningar eller i ambulans.

Vid DKA är B-ketoner över 3 mmol/L. Detta prov kan ersätta blodgas och analys av pH.

DKA beror på insulinbrist, absolut eller relativ. Grav acidos med koma kan utvecklas snabbt och redan vid P-Glukos 12-15 mmol/L om insulinpump trasslar eller hos patient med graviditet och typ 1-diabetes eller hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

25 % av patienterna har ingen tidigare känd diabetes. Mortaliteten är 0,5-10 %. Ju äldre och ju gravare acidos, desto större mortalitetsrisk. Ofta föreligger stor vätskebrist. Denna måste omedelbart åtgärdas enligt punkt 1 nedtill.


 

UTLÖSANDE ORSAKER
 

 • Infektioner
 • Hjärtinfarkt
 • Cerebrovaskulär händelse
 • Nydebuterad diabetes typ 1
 • Felaktig hantering/förvaring av insulin
 • Handhavandefel av diabeteshjälpmedel


SYMTOM
 

Symtomen utvecklas under timmar - dagar.


Tidiga symtom:
 

 • Ökade urinmängder
 • Ökad törst
 • Muntorrhet

Senare symtom:
 

 • Kraftlöshet
 • Ont i magen
 • Andfåddhet med Kussmaul-andning
 • Illamående/kräkningar
 • Sänkt medvetande, komaBEHANDLINGSSCHEMA
 

Vid högt P-Glukos med illamående och/eller kräkning skall blodgas (arteriell eller venös) tas för att värdera graden av ketoacidos alternativt B-ketoner. Har patienten subkutan insulinpump skall denna tas bort. I ena armen sätts en venväg med vätska (punkt 1 nedan) och kaliumdropp (punkt 3) och i den andra armen sätts insulindropp (punkt 2).

 

1. Vätska i.v.

Första prioritet, sätts direkt på akutintaget.
 

 • Under första timmen: NaCl 0,9 %, 1 liter/tim
 • Därefter under 2 timmar: Ringeracetat 1 liter/2 tim
 • Samt senare under 8 tim: Ringeracetat, 1 liter/4 tim
 • Om systoliskt blodtryck < 100 mmHg diskutera med IVA om placering där
 • Beakta risken för övervätskning vid behandling av äldre eller vid känd hjärt- och kärlsjukdom

2. Insulin

Målsättning är reduktion av P-glukos med 4 mmol/L per tim. Nyare studier förespråkar primärt ingen bolusdos av insulin.

Ge snabbverkande insulin (Humalog, Novorapid, Apidra, Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid) via pump med 0,1 E/tim/kg kroppsvikt. Detta påbörjas på akuten genom att 100 E snabbverkande insulin tillsätts till 500 mL 0,9 % NaCl. P g a insulin-plast-absorption flusha först ut ca 20 mL utanför patienten innan infusionen ges till patienten.
 

Insulindosen kan behöva reduceras hos insulinkänsliga personer. Insulinresistens kan föreligga hos andra patienter - och då kan betydligt högre insulindoser behövas. Om B-ketoner och P-Glukos inte reduceras, kontrollera insulintillförseln och överväg att öka mängden insulin per timme.

P-Glukos med direktsvar tas varje timme och vid P-Glukos under 15 mmol/L sätts sedan ett glukosdropp, se under punkt 5.

 

3. Kalium

Vid acidos föreligger alltid en relativ kaliumbrist. Hypokalemi skall förebyggas. Snabbsvar på S-Natrium och -kalium erhålls på de flesta akut-IVA-mottagningar inom 5 min. Kalium tillförs vid S-K under 5,2 mmol/L.

Kalium 10 mmol/tim ges med början på avd om det tar mer än 30 min att få svar på akut S-Kalium.

Vid känd njursvikt med GFR under 30 mL/min ges ingen kaliumtillförsel.

Sätt 50 mmol K till 500 mL 0,9 % NaCl (nyttja droppräknare). 10 mmol/tim = 100 mL/tim = 1,7 mL/min = 33 drp/min i.v.

Kontrollera S-Kalium var 1-2 tim.

Gör uppehåll övergående om första S-K är över 6,0 mmol/L.
 

 • Om S-K är under 5,0 mmol/L: ge 10 mmol K/tim, nytt S-K efter 1 tim
   
 • Om S-K under 3,0 mmol/L: fall för IVA och telemetri-övervakning med infusion av 20 mmol K/tim via CVK, S-Kalium varje tim tills normokalemi

Gäller de första 12 timmarna. Därefter individuellt utifrån kaliumvärden. Målet är S-kalium 4-5 mmol/L.

Är S-kalium under 3,3 mmol/L måste kaliumsubstitution prioriteras. Insulin får ges först efter att S-kalium är över 3,6 mmol/L Annars är det risk för fortsatt fallande S-K med livshotande arrytmier.

 

4. Buffert

Behöver sällan ges.

Endast vid acidos med pH < 7,0. Kan då ges som infusion 100 mL Tribonat i infusion under 60 min i.v. Ny blodgaskontroll 30 min efter att Tribonat givits. Tribonat-dosen kan behöva upprepas.

Obs! S-Kalium sjunker med 0,6 mmol/L för varje pH-stegring med 0,1.

 

5. Glukos

När P-glukos är under 15 mmol/L avslutas insulindroppet under punkt 2.

Istället sätts ett dropp med 500 mL Glukos 10 % (100 mg/mL) med 20 E snabbverkande insulin. Detta dropp ges med 100 mL/timme. Behandling ges tills B-ketoner normaliserats.

Är S-Kalium samtidigt normaliserat kan kaliumdropp under punkt 3 avslutas och istället tillsätts 20 mmol kalium i ovan dropp.


Alternativt

När P-glukos är under 15 mmol/L, fortsätt med snabbverkande insulininfusion via sprutpump, koppla parallell glukosinfusion med 10 % glukos, 125 mL/tim samt fortsätt med Ringer-acetat 1000 mL med Addex Kalium 20 mmol/L.

För att undvika hypoglykemi och snabba osmotiska förändringar med risk för hjärnödem tas P-Glukos med direktsvar var 4:e tim. Sikta på P-Glukos 10-12 mmol/L så länge acidos eller B-ketoner föreligger.

Patienten får lov att dricka och äta under pågående dropp. 45 minuter innan droppet avslutas, ges ett snabbverkande insulin s.c. (Humalog, Novorapid, Apidra, Faster aspart) samtidigt till en måltid. Långverkande insulin ges då också s.c.

 

6. Övriga ordinationer
 

 • Hb, LPK, CRP, elektrolytstatus, leverstatus, urinsticka/nitrit/urinodling, överväg blododling, urinmätning
   
 • KAD om ej urinproduktion på 3 tim eller om patienten är inkontinent. Sträva efter 0,5 mL per kg och tim i urinproduktion
   
 • Överväg antibiotikum (vanligt med samtidig infektion), blododling, urinodling
   
 • EKG frikostigt, överväg troponin. Telemetri vid hypo-hyperkalemi, BT/puls-kontroller
   
 • Rtg lunga om O2-saturation är < 92 %
   
 • Om komatös patient: sätt V-sond
   
 • Ge trombosprofylax med lågmolekylkärt heparin s.c.
   
 • IVA-vård vid allmänpåverkan, cirkulationssvikt, djup acidos, sepsis, allvarlig elektrolytrubbningANALYS
 

Analysera orsaken till ketoacidosen: infektionsutredning, överväg kirurg-/gynekologkonsult (akut buk?). Frånvaro av feber och även hypotermi trots infektion är vanligt vid DKA.

Gastroenterit vid typ 1-diabetes kan ge DKA – inte ovanligt att patienter själva vid gastroenteritsymtom minskar eller helt slutar ta sitt insulin – trots att de är välinformerade. Hjärtinfarkt kan vara bidragande orsak. Vid pumpbehandling kan avbrott i insulintillförseln snabbt leda till ketonproduktion p g a av betydligt mindre subkutan insulindepå jämfört med behandling där långverkande insulin ingår. Missbruk och ätstörningar kan också utlösa DKA. DKA under graviditet medför ökad risk för fosterskada och ska därför speciellt omhändertagas.

Adjuvant behandling med SGLT-2 hämmare vid typ 1-diabetes och vid behandling av typ 2-diabetes ökar risken för DKA med 2-3 gånger. Om detta sker skall SGLT-2 hämmaren temporärt sättas ut, patienten ges insulin och kolhydrater samt hydreras.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Ketos kan ses vid svält och alkoholketoacidos. Dessa tillstånd brukar vara förenade med normala eller låga P-Glukos. Vid svältketos ses ingen påverkan på pH.

Differentialdiagnoser vid metabol acidos är laktacidos, uremi och intoxikation med t ex salicylat och etylenglykol.


 

MONITORERING 0-24 tim
 

 • P-Glukos 1 ggr/tim
 • B-ketoner varannan tim
 • pH, serum-bikarbonat och S-kalium efter 1, 2, 4, 6 tim. Därefter utglesning
 • Mät BT, puls, temp, andningsfrekvens, pO2 1 gång per tim initialt
 • Överväg CVK vid S-kalium under 3,0 mmol/LBEHANDLINGSMÅL
 

De första timmarna:
 

 • B-ketoner reduceras med minst 0,5 mmol/L per tim
 • P-Glukos reduceras med 4 mmol/L per tim
 • Standardbikarbonat ökar med 3 mmol/L per tim
 • Normala S-Kalium nivåer


Första dygnet:
 

 • B-ketoner normaliserat och under 0,3 mmol/L
 • pH normalt och över 7,3
 • P-Glukos omkring 10 mmol/L
 • Standardbikarbonat över 18 mmol/L


TIPS
 

 1. Venös blodgas
  pH, bikarbonat och Base Excess (BE) kan analyseras med fördel från en venös blodgas. Denna kan tas av sjuksköterska med hepariniserad spruta, och analyseras direkt akut. Ordinera "venös blodgas".
   
 2. Dehydrering/kaliumbrist
  Tänk på att dessa patienter är dehydrerade, ofta 4-6 liter vätskebrist, och alltid har kaliumbrist, även om S-K är förhöjt.
   
 3. Insulinresistens
  Dessutom är dessa patienter insulinresistenta p g a ökad insöndring av stresshormonerna adrenalin, kortison, glukagon och tillväxthormon. Ibland kan därför i speciella fall större koncentration av insulin i droppet krävas för att få ner P-Glukos.
   
 4. Snabbsvar S-Kalium
  Det går att få snabbsvar på S-Kalium samtidigt med blodgasen - säg bara till - och svar inom 5 min!
   
 5. Om patienten sedan tidigare har långverkande insulin (NPH, Lantus, Abasaglar, Levemir, Toujeo, Tresiba) som basinsulin
  BEHÅLL detta i oförändrad dos och ge vid samma tider som vanligt under DKA-behandlingen. Detta ger ett mer stabilt P-Glukos, då DKA-behandlingen går från i.v. insulin till enbart s.c. insulin.
   
 6. Fosfat-tillförsel
  Detta kan övervägas vid hjärtmuskelpåverkan, grav muskelsvaghet och andningsdepression och vid P-fosfat under 0,3 mmol/L och då under noggrann monitorering av kalcium. Addex-kalium innehåller 4 mmol fosfat/10 mL så viss tillförsel sker genom detta.
   
 7. Buffert
  Studier har inte visat någon positiv effekt av bufferttillförsel vid pH 6,9-7,0 och rekommenderas därför inte. Vid lägre pH kan dock buffert övervägas. Tänk på att då pH stiger med 0,1 då faller S-K med 0,6 mmol/L
   
 8. Manifest hjärnödem
  Detta är mycket ovanligt hos vuxna, men finns beskrivet. Symtom uppstår inom 4-24 tim efter det att behandlingen har påbörjats. Risken ökar vid snabb sänkning av P-Glukos och osmolalitet. DT hjärna ingår i diagnostiken, men normala röntgenfynd utesluter inte diagnosen. Behandling av hjärnödem omfattar mannitol och mekanisk hyperventilation.
   
 9. Svårighetsgradering av DKA
  - Lindrig: pH 7,25-7,3
  - Måttlig: pH 7,0-7,24
  - Svår: pH < 7,0
   
 10. Osmolalitet
  Kan beräknas med formeln S-osm = 2 x S-Na + P-Glukos + S-urea och är normalt 280-300 mosmol/kg. Vid hyperosmolärt tillstånd med S-osmolalitet över 320 eftersträvas en osmolalitetssänkning på 4-5 mosmol/kg/h. Vid snabbare sänkning minskas rehydreringstakten och hastighet med vilken P-Glukos sjunker.
   
 11. S-Natrium
  När blodsockernivåerna stiger, förskjuts vätska extracellulärt genom osmos. S-Na sjunker därför genom utspädning och avspeglar mindre bra kroppens totala natriumförråd. För att uppskatta korrigerat S-Na används formeln korrigerat S-Na = uppmätt S-Na + 2,5 x ((P-Glukos – 5,6)/5,6).
   
 12. Ketoner
  U-ketoner mäter enbart acetoacetat, vilket kan undervärdera graden av DKA. Denna syra utsöndras i urinen under lång tid även efter det akuta tillståndet. Testet rekommenderas därför inte för att följa behandlingen av DKA. B-ketoner mäter betahydroxismörsyra, den dominerande ketonkroppen vid DKA. B-ketoner används som snabbtest för patienter med insulinpump, gravida med diabetes och vid upprepade DKA. B-ketoner används numera på akutmottagningar, på vårdcentraler och i ambulanser. B-ketoner underlättar monitorering av DKA och är värdefullt för differentialdiagnostik av andra orsaker till metabol acidos.
   
 13. "Urspårad" diabetes
  "Urspårad" diabetes med högt B-Glukos utan acidos kan ur praktisk synpunkt behandlas som ketoacidos, d v s med insulindropp och vätska intravenöst. Behandlingen liksom kontroller, provtagning och övervakning behöver dock inte vara lika rigorös som vid diabetes med ketoacidos. Behandlingstidens längd kan också vara kortare än 6 timmar, men minst 2 P-Glukos bör vara under 10 mmol/L innan behandlingen avbryts.


TOLKNING AV BLODKETONER
 

Blodketoner 0,6-1,5 mmol/L
 

 • Låg risk för utveckling av ketoacidos
 • Patienten behöver mer insulin enligt anvisning från diabetes-team på sjukhus
 • Kontrollera hur patienten tagit sitt insulin och kvaliteten på insulinet
 • Testa P-Glukos och B-ketoner igen efter 1-2 timmar

Blodketoner 1,5-3 mmol/L
 

 • Patienten ska direkt till akutmottagning på sjukhus
 • Risk för utveckling av ketoacidos
 • Patienten behöver mer insulin enligt anvisning från diabetesteam på sjukhus
 • Sök hjälp med akut remiss till akutvården på sjukhus
 • Överväg vätska intravenöst transport till sjukhus

Blodketoner över 3 mmol/L
 

 • Patienten ska direkt till akutmottagning på sjukhus
 • Hög risk för utveckling av ketoacidos
 • Patienten behöver mer insulin enligt anvisning från diabetesteam på sjukhus
 • Sök hjälp med akut remiss till akutvården på sjukhus
 • Överväg vätska intravenöst och direkt transport till sjukhus


ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om) komplikationer E10.9
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos E10.1A
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma E10.0A
Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos E11.1A
Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma E11.0A

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
E10 Diabetes mellitus typ 1
E11 Diabetes mellitus typ 2

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården


Referenser
 

Savage MW et al. Diabetes UK position statements and care recommendations. Joint British Diabetes Societies guideline for the management of diabetic ketoacidos. Diab Med 2011;28;508-515. Länk

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Guidelines. 2009. Available at www.ispad.org

Sheikj-Ali M et al. Can serum beta-hydroxybutyrate be used to diagnose diabetic ketoacidosis? Diabetes Care 2008; 4: 643–647. Länk

Yuen N et al. Cerebral blood flow and cerebral edema in rats with diabetic ketoacidosis. Diabetes 2008; 57: 2588–94. Länk

Fagher K, Nilsson A, Löndahl M. Ketoacidos vid diabetes hos vuxna. Läkartidningen 2013:110;Nr 51-52 Länk

DT Gammons, FL Counselman. Sodium-glucose Cotransporter-2 Induced Diabetic Ketoacidosis with Minimal Hyperglycemia. Clin Pract Cases Emerg Med. 2018 Feb; 2(1): 47–50. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 426

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Ketoacidos, diabetes

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sektionschef Onkologi
Verksamhetsområde Blod - och tumörsjukdomar


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Operativ chef läkare
Doktor24


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons