Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Fabrys sjukdom
Författare Docent, överläkare , Medicinmottagningen/Ersta sjukhus
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-10-30
Specialitet Endokrinologi, Hud/Venereologi
Skriv ut
 

BAKGRUND
 

Fabrys sjukdom ingår i gruppen lysosomala sjukdomar. Lysosomen är en cellorganell där makromolekyler bryts ned till lågmolekylära byggstenar. Lysosomala sjukdomar är ärftliga och beror på störningar i lysosomens funktion, vanligen brist på specifika lysosomala enzymer, vilket leder till upplagring av icke nedbrytbara, naturligt förekommande substanser.

Fabrys sjukdom orsakas av mutationer i arvsanlaget för alfa-galaktosidas A (GLA). Alfa-galaktosidas A är ett enzym som normalt bryter ned sfingolipiden Globotriaocylceramid (Gb3), som finns i cellmembran. Mutationer i GLA-genen resulterar i låg alfa-galaktosidas A-aktivitet och progressiv inlagring av Gb3 i kroppens celler, särskilt endotelceller, vilket så småningom orsakar organskada.

Sjukdomen finns i hela världen och förekommer hos ungefär 1 av 50 000–100 000 nyfödda. GLA-genen är belägen på X-kromosomen.

Män med muterad GLA-gen utvecklar Fabrys sjukdom. Kvinnor med muterad GLA-gen kan vara alltifrån symtomfria till att uppvisa en klassisk Fabry-symtomatologi. Denna symtomvariation hos kvinnor har tillskrivits X-kromosominaktiveringen. I varje cell inaktiveras slumpmässigt den ena av kvinnans två X-kromosomer; är det en övervikt av X-kromosomer med muterad GLA-gen som inaktiveras påverkas alfa-galaktosidas A:s enzymaktivitet inte lika mycket. Risken för sjukdomssymtom minskar då.

En man med en X-kromosombunden sjukdom kan inte överföra den till sina söner men alla döttrar blir bärare av den muterade genen. En kvinna med ett muterat arvsanlag på den ena X-kromosomen kommer med 50 procents sannolikhet att överföra det till sina barn oavsett kön.


 

SYMTOM
 

Fabrys sjukdom är en långsamt progredierande sjukdom där symtomen varierar med åldern och mellan individer.
 

 • Akroparestesi (brännande smärtor i händer och fötter) är ett vanligt debutsymtom för Fabrys sjukdom i förskole-/skolåldern. Besvären avtar dock ofta i vuxen ålder. Smärtepisoder kan utlösas av t ex feber, fysisk aktivitet eller stress, men kan även uppträda spontant.
 • Störd svettningsförmåga och värmeintolerans
 • Mag-tarmsymtom, inklusive
  - diarré
  - obstipation
  - illamående
  - meteorism
  - postprandiell buksmärta
 • Hörselnedsättning och tinnitus
 • Hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom och arytmier
 • Proteinuri och njursvikt
 • Cerebral infarkt
 • Yrsel p g a skador på balanssinnet i innerörat
 • Lymfödem
 • Obstruktiva luftvägssymtom
 • Anemi
 • Kronisk trötthet

Atypisk Fabrys sjukdom är en lindrigare variant. Drabbade individer har framträdande Fabry-symtom begränsade till ett organ, t ex njure eller hjärta, och inga eller mycket milda symtom i övrigt. Vid atypisk Fabrys sjukdom är alfa-galaktosidas A:s enzymaktivitet sänkt jämfört med friska, men den är högre än vid klassisk Fabry.


 

KLINISKA FYND
 

 • Angiokeratom är blåröda hudförändringar, med kapillärer och hyperkeratos, om ett par mm i storlek (se bilder). Återfinns särskilt i området mellan midja och knän.
 • Hypertrof kardiomyopati, klaffsjukom
 • Kranskärlsjukdom
 • Överledningsrubbningar på EKG
 • Vid njurbiopsi inlagringar av Gb3 i kapillärer och celler
 • Ögonförändringar:
  - Cornea verticillata innebär att hornhinnan har nedsatt transparens och ser ut att vara genomsatt av ekrar (se bild). Cornea verticillata förekommer hos > 90 % av Fabrypatienter. Förutom vid Fabry kan det någon gång ses vid behandling med vissa läkemedel (t ex amiodaron [Cordarone]).
  - Slingriga kärl i näthinna och bindehinna (se bilder)
  - Synnedsättning är ovanligt vid Fabrys sjukdom, men kan orsakas av inlagring i linsen


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Hos män fastställs diagnosen Fabrys sjukdom med ett blodprov som undersöker aktiviteten hos enzymet alfa-galaktosidas A i vita blodkroppar. Cirka 30 % av kvinnor med Fabrys sjukdom har normal alfa-galaktosidas A-aktivitet i vita blodkroppar. För att inte missa diagnosen hos kvinnor bör man därför sekvensera GAL-genens exoner.

DNA-analysen kan kompliceras av att det finns många beskrivna mutationer i GLA-genen, varav alla inte påverkar alfa-galaktosidas A:s aktivitet och ger Fabrys sjukdom.

Ögonundersökning för att fastställa ev cornea verticillata, liksom mätning av Gb3 i urin eller plasma, kan ge diagnostisk vägledning inför DNA-analys.

I samband med att diagnosen ställs bör man göra en släktspårning och erbjuda släktingar, som kan bära på mutationer i GLA-gener, provtagning för att diagnostisera Fabrys sjukdom. Fosterdiagnostik är möjlig.

Alfa-galaktosidas A-aktivitet i vita blodkroppar analyseras på följande laboratorier:
 

 • Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
 • Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Gb3 i urin och plasma analyseras endast vid Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även blodprov för sekvensering av GLA-genen kan skickas till dessa laboratorier.


 

BEHANDLING
 

Sedan ett tiotal år finns rekombinant alfa-galaktosidas A tillverkat i två olika cellinjer registrerat som läkemedel för behandling av Fabrys sjukdom:
 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
E75 Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen

Det finns ännu inga resultat från direkt jämförande studier av dessa preparat. Infusionsbiverkningar som frossa, feber, hjärtklappning och trånghetskänsla i svalget förekommer och behandlas med sänkt infusionshastighet och NSAID och i svårare fall antihistaminer och kortison. Patienterna kan utveckla antikroppar mot Agalsidas alfa eller beta men dessa brukar inte vara neutraliserande och inte påverka behandlingen.

Regelbunden intravenös infusion med rekombinant alfa-galaktosidas A minskar smärtor, hjärt- och njurkomplikationer samt risken för slaganfall. Behandlingen har bäst effekt om den sätts in tidigt, innan manifest organskada har uppstått.

Alla män med Fabrys sjukdom bör behandlas med rekombinant alfa-galaktosidas A. Kvinnor med Fabrys sjukdom som har tecken på påverkan på njurar eller hjärta, som har haft cerebral infarkt eller har smärta och magtarmsymtom som sänker livskvaliteten rekommenderas också enzymbehandling.

Härutöver kan olika Fabryssymtom motivera annan specifik behandling:
 

 • laserbehandling av hudförändringar
 • läkemedel vid hjärtsvikt, rytmrubbningar och hjärtinfarkt
 • blodproppsförebyggande läkemedel p g a slaganfall
 • dialys eller njurtransplantation p g a njursvikt
 • antiepileptika och antidepressiva läkemedel mot smärtor


UPPFÖLJNING
 

Efter diagnos bör man utföra följande för att kunna bedöma sjukdomsbörda:
 

 • Ekokardiografi
 • EKG och 24-timmars EKG
 • Mätning av proteinutsöndring i urin
 • Mätning av glomerulär filtration (GFR)
 • Magnetkamera av hjärna för att visualisera ev genomgångna infarkter
 • Spirometri
 • Audiogram
 • Oftalmoskopi
 • Inspektion av hudkostym
 • Mätning i urin och plasma av Gb3
 • Ev njurbiopsi
 • Blodstatus, lipider

Patienterna bör därefter kontrolleras årligen för att tidigt upptäcka sjukdomsprogress.

Såväl kvinnor som män med Fabrys sjukdom bör följas på klinik med erfarenhet av sjukdomen p g a att diagnosen är så ovanlig. De flesta patienterna i Sverige är samlade vid:
 

 • Fabrycentrum, Centrum för Endokrinologi och Metabolism (CEM), Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Centrum för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska UniversitetssjukhusetSjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
E75 Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen

ICD-10

Andra specificerade sfingolipidoser E75.2

 

Referenser


Banikazemi M, Bultas J, Waldek S, Wilcox WR, Whitley CB, McDonald M et al. Agalsidase-beta therapy for advanced Fabry disease. Ann Intern Med 2007; 146: 77-86.

Mehta A, Ricci R, Widmer U, Dehout F, Garcia de Lorenzo A, Kampmann C et al. Fabry disease defined: baseline clinical manifestations of 366 patients in the Fabry outcome survey. Eur J Clin Invest 2004; 34: 236-242.

Schaefer RM, Tylki-Szymanska A, Hilz MJ. Enzyme replacement therapy for Fabry disease. A systematic review of available evidence. Drugs 2009; 69: 2179-2205.

Wilcox WR, Banikazemi, Guffon N, Waldek S, Lee P, Linthorst GE et al. Long-term safety and efficacy of enzyme replacement therapy for Fabry disease. Am J Hum Genet 2004; 75: 65-74.

Nakao S, Takenaka T, Maeda M, Kodama C, Tanaka A, Tahara M, Yoshida A, et al. An atypical variant of Fabry's disease in men with left ventricular hypertrophy. N Engl J Med 1995; 333:288-293.

Desnick RJ, Brady R, Barranger J, Collins AJ, Germain DP, Goldman M, Grabowski G, et al. Fabry disease, an under-recognized multisystemic disorder: expert recommendations for diagnosis, management, and enzyme replacement therapy. Ann Intern Med 2003; 138:338-346.


 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3835

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Fabrys sjukdom

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Universitetssjukhuset i Linköping


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


ST-läkare
till rättsmedicinska enheten i Lund


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Överläkare onkologi, studierektor ST-läkare/med ansvarig kliniska prövning
Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/ Överläkare till VO
Barn och Ungdom i Kristianstad

annons