Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Bakteriell konjunktivit
Författare Professor, överläkare , S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2020-06-11
Specialitet Ögon
Skriv ut

 

BAKGRUND
 

Bakteriell konjunktivit (eng "pink eye") är en oftast självbegränsande sjukdom i konjunktiva. Ögats yta koloniseras normalt av en flora bestående av streptokocker, stafylokocker och corynebakterier. Vid en bakteriell konjunktivit sker oftast en obalans i den normala floran och ibland i samband med en rubbning i den naturliga barriären som utgörs av konjunktivalepitelet och tårfilmen. En dylik rubbning kan uppkomma genom extern kontamination (exempelvis kontaktlinsanvändning eller simning) alternativt genom spridning från annan infektiös härd (som när man gnuggar ögonen med en infektion på fingrarna).

Bakteriella konjunktiviter förefaller vara vanligare på vintern och våren medan virusorsakade konjunktiviter är vanligare på sommaren. Eftersom bakteriell konjunktivit är en självbegränsande sjukdom skall man undvika behandling med speciellt antibiotika. Det finns studier (van Weert et al. 2014) som visat att av de patienter som söker för konjunktivit är 30 % orsakade av bakterier men 80 % antibiotikabehandlas!


 

ORSAKER
 

Infektion i konjunktiva vanligen orsakad av:

 • Stafylokocker (S. Epidermidis, S. Aureus)
 • Haemophilus influenzae (särskilt vanligt hos barn)
 • Streptokocker, Pneumokocker
 • Moraxella
 • Corynebakterier

Om hyperakut insjuknande med mycket pus - tänk på gonokockkonjunktivit!

Hos patienter i sexuellt aktiv ålder skall man tänka på klamydiakonjunktivit!

 

Visa översikt: "Klamydiakonjunktivit"RISKFAKTORER

 

Bakteriell konjunktivit uppkommer oftast hos friska personer. Riskfaktorer är frekvent exposition för infekterade individer, kontaktlinsanvändning, ÖNH-infektion, och immunosuppression.


 

SYMTOM
 

Startar ofta i ena ögat med:

 • Purulent sekretion
 • Lätt skavkänsla
 • Rodnad i konjunktiva
 • Lätt ögonlocksödem
 • Ihopklistrade ögonlock speciellt efter uppvaknandet

Efter något dygn även i andra ögat. Föregås ofta av förkylning.


 

ANAMNES
 

Epidemiologisk anamnes viktigast!

 • Personer i närmiljön med samma besvär? (Inkubationstid ca 2-3 dagar). Tänk på skola, dagismiljö där bakteriella konjunktiviter är vanliga.
   
 • Syn? Skall vara normal hos patient med bakteriell konjunktivit. Kan dock ha grumlad syn som normaliseras efter blinkning p g a pus på kornea som kan störa strålgången.
   
 • Föregående förkylning?
   
 • Hos speciellt äldre patienter kan genomgången eller pågående urinvägs- eller luftvägsinfektion vara vägledande när det gäller agens.
   
 • Främmande kropp?
   
 • Typ av sekret? Det typiska sekretet vid bakteriell konjunktivit är purulent, gul-vitt. Mer tråddragande eller vattnigt sekret tyder på allergisk respektive viruskonjunktivit.
   
 • Skavkänsla? Finns vanligen inte vid bakteriell konjunktivit utan skall föra misstanken mot främmande kropp alternativt keratit.
   
 • Kontaktlinsanvändning/-problem?
   
 • Uni-/bilateralt? Bakteriell konjunktivit startar oftast i ett öga men efter något dygn är bägge ögonen engagerade.
   
 • Ljuskänslighet? Finns vanligen inte hos patienter med bakteriell konjunktivit och differentierar därför mot allvarligare åkommor (såsom irit och korneaproblem).
   
 • Allergi? Tänk på patient med allergiska reaktioner mot ögondroppar eller yttre agens.
   
 • Fråga efter duration och om andra behandlingsförsök redan har gjorts – i så fall med vad?
   
 • Vissa patienter reagerar på kemoterapi med en konjunktivitretning.

Hos nyfödda skall alltid klamydiakonjunktivit misstänkas. Observera att de flesta nyfödda ofta är lite kladdiga i ögonen dagarna efter förlossningen utan att detta skall föranleda misstanke om att man bör remittera/behandla. Inkubationstiden för en klamydiakonjunktivit som överförs vid förlossningen är vanligen minst 5 dagar varför detta agens inte är aktuellt hos nyfödda före denna ålder.

Vid recidiverande konjunktiviter hos barn skall tårvägsobstruktion misstänkas.


 

KLINISKA FYND
 

 • Normalt visus och ingen fotofobi (ljuskänslighet som oftast förekommer vid irit och korneaengagemang såsom keratit och främmande kropp i kornea).
   
 • Svullna ögonlock – ofta måttlig svullnad. Vid kraftig svullnad skall detta föra misstanken mot gonokockkonjunktivit.
   
 • Oftast bilateralt engagemang
   
 • Purulent sekret
   
 • Konjunktival injektion som kännetecknas av att konjunktiva är mest kärlfylld i periferin och mindre närmare kornea.
   
 • Papillär reaktion i konjunktiva – denna kännetecknas av att man i biomikroskopet kan se små upphöjningar i konjunktiva där ett kärl kommer upp i centrum. Denna typ är vanligare vid bakteriell och allergisk konjunktivit. Utseendet skiljer sig från den follikulära reaktionen där man oftast ser små konjunktivala kärl som slingrar runt basen på en liten upphöjning i konjunktiva. Den follikulära reaktionen är vanligare vid konjunktiviter orsakade av virus och klamydia.
   
 • Speciellt barn kan ha en mollusk på ögonlockskanten som utsöndrar virus och då orsakar en konjunktivit.
   
 • Inga färgbarheter på kornea vid fluoresceinfärgning
   
 • Ingen ljusväg i främre kammaren
   
 • Ev kemos (ödem i konjunktiva)
   
 • Ev preaurikulära adeniter – ganska ovanligt vid bakteriell konjunktivit men förekommer ofta vid t ex gonokockkonjunktivit och viralt orsakade konjunktiviter. 

DIFFERENTIALDIAGNOSER


 • Viral konjunktivit – vanligen s k epidemisk keratokonjunktivit
 • Klamydiakonjunktivit
 • Gonokockkonjunktivit
 • Blefarit – mer svullna ögonlockskanter och mindre reaktion i konjunktiva
 • Allergisk konjunktivit – mer vattnigt sekret och klåda
 • Keratit – ger positiv färgning vid fluoresceinfärgning
 • Kontaktlinsproblem som kan visa sig som ett eller flera små kornealsår
 • Herpes simplex-keratit – typiskt fynd vid fluoresceinfärgning i form av s k dendritika d v s grenliknande färgbarheter i kornealepitelet.
 • Herpes zoster – typiska hudutslag
 • Hordeulum – vagel kan ge konjunktivitretning. Patienten har oftast en ömmande punkt i ögonlocket.
 • Trikiasis – felväxande hår/cilier från ögonlockskanterna som skrapar mot konjunktiva/kornea – ger färgbarheter med fluoresceinfärgning och typisk främmande-kroppskänsla.
 • Episklerit som ger en lokaliserad rodnad i konjunktiva som vid palpation smärtar (bra differentialdiagnostiskt tecken).

Om unilateral konjunktivit (speciellt hos barn) fundera även på andra diagnoser såsom:

 • Främmande kropp
 • Tårvägsstenos
 • Irit
 • Keratit 

UTREDNING


 • Visus-undersökning - skall vara normal
 • Yttre inspektion
 • Inspektion med oftalmoskop/spaltlampa med fluoresceinfärgning
 • Palpera preaurikulära körtlar
 • Evertering av övre ögonlocket
 • Leta ljusväg – skall inte ses vid bakteriell konjunktivit
 • Odling - enbart vid terapisvikt eller vid speciella fall så som misstanke om gonokockkonjunktivit (extremt purulent), immunosupprimerad patient, patient som nyligen genomgått ögonkirurgi, patient med MRSA (methicillinresistent S. Aureus) 

BEHANDLING


Initialt:
 

 • Ingen behandling initialt
   
 • Tvätta med ljummet vatten och bomull, ge information och hygienråd
   
 • Om ingen förbättring inom 4-5 dagar, ny vårdkontakt och behandling enligt nedan.
   
 • Om patienten använder kontaktlinser skall man avstå från dessa under infektionen samt ett par dagar ytterligare.


Eventuellt behandling med:
 

 • Fusidinsyra (Fucithalmic - ögonsalva 1 %, finns i engångspipetter)
   
 • Kloramfenikol (Chloromycetin - ögondroppar 5 mg/ml, ögonsalva 1 %), (Kloramfenikol - ögondroppar 10 ml och 30 st endospipetter samt ögonsalva 3,5 g.)
   
 • Behandla i ca 5 dagar. Sker ingen förbättring, ny vårdkontakt och eventuellt odling och terapibyte enligt nedan.
   
 • Inget terapibyte utan ny undersökning! (det finns iriter som behandlats som konjunktivit under lång tid innan korrekt diagnos ställs)


Tänk på att droppar oftast ger ett bättre visus då salva ofta stör synen. Salvbehandling kan dock vara fördelaktigt till kvällen då salvan har längre duration i konjunktiva.

I andra hand eller vid terapiresistens (dessa läkemedel skall endast ges efter kontakt med och diskussion med ögonläkare):
 

 • Moxifloxacin (Vigamox 5 mg/ml, ögondroppar). Brett antibakteriellt spektrum.
 • Levofloxacin (Oftaquix 5 mg/ml, ögondroppar – finns i endos). Brett antibakteriellt spektrum. En ökande resistensutveckling ses för detta preparat.
 • Ciprofloxacin (Ciloxan 3 mg/ml, ögondroppar och salva). Brett antibakteriellt spektrum. En ökande resistensutveckling ses för detta preparat.
 • Azitromycin (Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare). Ej verksamt mot Pseudomonas men mot klamydia.


I undantagsfall och efter kontakt med ögonläkare:
 

Behandling med systemisk antibiotika är förbehållet de med klamydiakonjunktivit och gonokockkonjunktivit.


 

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

 • Återbesök endast om försämring eller terapisvikt.
 • Om ej bättre efter ett par dagar till en vecka - återbesök och vanligen konjunktivalodling. Provet tas genom att skrapa med en bomullspinne i nedre fornix konjunktiva.
 • Ej byte av antibiotikum utan ta reda på varför behandlingen ej verkar - kan då vara annan åkomma än banal bakteriell konjunktivit.
 • Patienten skall inte använda samma handduk som övriga familjemedlemmar under behandling/tillfrisknande.


ICD-10

Konjunktivit, ospecificerad H10.9
Mukopurulent konjunktivit H10.0

 

Referenser

van Weert HC, Tellegen E, Ter Riet G. A new diagnostic index for bacterial conjunctivitis in primary care. A re-derivation study. Eur J Gen Pract. 2014 Sep. 20 (3):202-8. Länk

Sheikh A, Hurwitz B, van Schayck CP, McLean S, Nurmatov U. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12. 9:CD001211. Länk

Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol. 2008 Feb. 86 (1):5-17. Länk

Narayana S, McGee S. Bedside Diagnosis of the 'Red Eye': A Systematic Review. Am J Med. 2015 Nov. 128 (11):1220-1224.e1. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 354

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Bakteriell konjunktivit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

annons
annons
annons
annons