Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Cancerbehandling - monoklonala antikroppar
Författare Docent , Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Granskare Professor Roger Henriksson, Cancer centrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet
Professor Roger Henriksson, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Uppdaterad 2019-09-09
Specialitet Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Monoklonala antikroppar har använts i behandling av cancer sedan slutet av 90-talet.

För närvarande finns ca 25 monoklonala antikroppar som rutinmässigt används vid behandling av cancer (se tabell 1). Sedan 2017 har "biosimilars" börjat introducerats d v s jämförbart läkemedel med originalprodukten. De flesta monoklonala antikropparna är "ensamma". Några produkter är kopplade med andra substanser:
 

De generiska namnen för antikroppar slutar på "mab". Monoklonala antikroppar har flera olika verkningsmekanismer och vilka som är viktigast är delvist okänt och varierar mellan olika antikroppar:
 

 • Hämmar en signal som tumörcellen är beroende av för överlevnad/tillväxt
 • Aktiverar immunsystemet via komplement
 • Aktiverar immunsystemet via NK-/T-celler

Monoklonala antikroppar har lång halveringstid och kan därför ges med flera veckors mellanrum. Administreringen är intravenös eller subkutan.

Antikropparna odlas fram i celler från någon annan djurart, framför allt mus. Några av antikropparna är chimära (mix human/mus), men de flesta är helt humaniserade. Praktiskt har detta liten betydelse eftersom antikroppsbildning mot musinslaget är extremt sällsynt. De två mest använda antikropparna är rituximab vid behandling av lymfom och trastuzumab vid behandling av bröstcancer.


Tabell 1. Monoklonala antikroppar som används vid cancerbehandling. * anger "biosimilar".

NamnHandelsnamnAngreppspunktViktigaste
behandlings-indikation
Viktigaste
biverkningar
alemtuzumabMabCampathCD52KLLUttalad infektions-känslighet
atezolizumabTecentriqPD-L1Blås-, lungcancer Immunaktivering
avelumabBavencioPD-L1MerkelcellscancerImmunaktivering
bevacizumabAvastinVEGFKolon-, lung-, bröst-, njur-, cervix- och ovarialcancerTarmperforation, högt blodtryck
blinatumomabBlincytoCD19/CD3ALLCNS-toxicitet
brentuximab-vedotinAdcetrisCD30CD30+ lymfomPolyneuropati
cetuximabErbitux EGFKolorektal cancer, ÖNH-cancerHudbiverkningar
daratumumabDarzalex CD38MyelomCytokinfrisättning (kur 1)
denosumabXgevaRank-ligandJättecellstumör, profylax skelettproblem (alla cancerformer)Bennekros i käken
durvalumabImfinziPD-L1Blås- och lungcancerImmunaktivering
elotuzumabEmplicitiSLAMF7MyelomCytokinfrisättnig (kur 1)
ibritumomab-tiuxetan + 90Y isotopZevalinCD20Lymfom (B-cell)Pancytopeni
Inotuzumab-ozogamacinBesponsaCD22ALL-recidiv
ipilumumabYervoyCTLA-4MelanomAutoimmuna sjukdomar
nivolumabOpdivoPD1Melanom, huvud/hals-, lung-, blås-, njurcancer och Hodgkins lymfomAutoimmuna sjukdomar
obinutuzumabGazyvaroCD20Lymfom (B-cell), KLL
Cytokinfrisättning (kur 1)
ofatumumabArzerraCD20KLLCytokinfrisättning (kur 1)
olaratumabLartruvoPDGFRaSarkomCytokinfrisättning (kur 1)
panitumumabVectibixEGFKolorektal cancerHudbiverkningar
pembrolizumabKeytrudaPD1Melanom
Lung- blås-, skivepitelcancer (hud), Hodgkins lymfom
Autoimmuna sjukdomar
pertuzumabPerjetaHER2/neuBröstcancerHjärtsvikt
ramucirumabCyramzaVEGFAdenocarcinom
ventrikel/oesophagus/lunga
Hypertoni
rituximabMabthera
Ritemvia*
Rixathon*
CD20Lymfom (B-cell) inkl KLLCytokinfrisättning (kur 1)
trastuzumab


trastuzumab emtansin

Herceptin
Kanjinti*

Kadcyla
HER2/neu

HER2/neu
Bröstcancer, ventrikelcancer

Bröstcancer
Hjärtsvikt

Trombocytopeni
Levertoxicitet 

ALEMTUZUMAB (MABCAMPATH)


Alemtuzumab (MabCampath) är en antikropp riktad mot CD52. Uttryck av CD52 finns både på B- och T-celler. Alemtuzumab har främst använts till KLL-patienter med 17p-deletion. Andra läkemedel med bättre effekt och mindre biverkningar t ex ibrutinib har dock sista åren ersatt alemtuzumab. Alemtuzumab används fortfarande för vissa T-cellslymfom.

Även om det i föreskrifterna står att alemtuzumab ges intravenöst är det vanligast i Sverige att alemtuzumab ges subkutant, oftast via självadministration. Vid behandling av undergruppen T-Prolymfocytleukemi (T-PLL) rekommenderas i.v.
MabCampath avregistrerades 2012 för behandling av lymfom/leukemi till förmån för behandling av MS men kan för ovanstående indikationer erhållas efter kontakt med Sanofi-Aventis.


Biverkningar

Största problemet med alemtuzumab är att immunsystemet försvagas med risk för infektioner, även opportunistiska infektioner såsom CMV, EBV och pneumocystis jiroveci. Mätning av CMV-virusnivåer (PCR-teknik) 1 gång per vecka, alternativt vid minsta tecken på symtom, rekommenderas. Profylaktisk behandling mot pneumocystis och herpes zoster rekommenderas.


 

ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ)


Atezolizumab (Tecentriq) binder till programmerad celldöd ligand (PD-L1)-receptorn som uttrycks på tumörceller och/eller på tumörinfiltrerande immunceller. De regulatoriska T-lymfocyterna hämmas vilket ger cytotoxiska T-celler möjlighet att angripa tumören. Atezolizumab är registrerat för:
 

 • Blåscancer (lokalt avancerad eller metastaserad) efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt
 • Lungcancer (lokalt avancerad eller metastaserad) efter tidigare behandling med kemoterapi. Patienter med EGFR-mutation/ALK mutation bör också först fått målstyrd behandling.

Biverkningar

Atezolizumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där autoimmun kolit, hypofysit och hepatit förefaller vanligast.


 

AVELUMAB (BAVENCIO)
 

Avelumab (Bavencio) binder till programmerad celldöd ligand (PD-L1)-receptorn som uttrycks på tumörceller och/eller på tumörinfiltrerande immunceller. De regulatoriska T-lymfocyterna hämmas vilket ger cytotoxiska T-celler möjlighet att angripa. Avelumab är registrerat för:

 • Merkelcellscancer (metastaserad)

Biverkningar

Avelumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där autoimmun kolit, hypofysit och hepatit förefaller vanligast.


 

BEVACIZUMAB (AVASTIN)


Bevacizumab (Avastin) används tillsammans med andra cancerläkemedel, fr a cytostatika vid behandling av en rad olika maligniteter.
 


Biverkningar

Mycket ovanligt med akuta reaktioner. Allvarligaste biverkan är perforationer i tarmen (risk 2 %). Inflammatorisk process i buken kan vara en riskfaktor för perforationer och därför ska försiktighet iakttas vid behandling av dessa patienter. Vanligaste biverkan är hypertoni och proteinuri.

Behandling med bevacizumab kan orsaka försvårad sårläkning och ökar risken för fistelutveckling. Behandling ska således inte ges vid elektiv kirurgi.


 

BLINATUMOMAB (BLINCYTO)
 

Blinatumomab (Blincyto) är en bispecifik antikropp som binder till CD19 och CD3. Större delen av en fullständig antikropp är avlägsnade och det är de variabla delarna av antikroppen som är sammankopplade. Akut lymfatisk leukemi (ALL) uttrycker CD19 och cytotoxiska T-celler uttrycker CD3. Blinatumomab innebär att T-celler kan upptäcka och förstöra de CD19-positiva tumörcellerna. Blinatumomab är registrerat för:
 

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)-recidiv
 • MRD (minimal residual disease) positivitet större än eller lika med 0,1 % vid första eller andra kompletta remission.

Biverkningar

CNS-toxicitet i olika former t ex ospecifik encefalopati, afasi, kramper, minnesnedsättning är den svåraste biverkan som är direkt kopplat till blinatumomab. CNS-toxiciteten är reversibel.


 

BRENTUXIMAB-VEDOTIN (ADCETRIS)


Brentuximab är en antikropp riktat mot CD30 som återfinns på vissa lymfomceller och alltid i undergrupperna Hodgkins lymfom och anaplastiskt T-cellslymfom. Vedotin är ett cytostatikum, mikrotubulihämmare, som liknar vinkristin. När brentuximab-vedotin fastnat på CD30 internaliseras komplexet varefter vedotin frikopplas av lysosomala enzym och blir aktivt. Koncentrationen av vedotin blir således mycket hög intracellulärt men låg extracellulärt. Brentuximab-vedotin är indicerat för behandling av:
 

 • Hodgkin's lymfom
 • Storcelligt anaplastiskt lymfom (ALCL)
 • Kutant T-cellslymfom (efter minst 1 tidigare systemisk behandling)

Biverkningar

Trots de låga doserna extracellulärt kan behandlingen ge biverkningar främst i form av polyneuropati och diarré.


 

CETUXIMAB (ERBITUX)


Cetuximab (Erbitux) är en chimär antikropp riktad mot EGFR (epidermal growth factor receptor). Cetuximab kan ges ensamt eller i kombination med kemoterapi. Cetuximab och panitumumab (se nedan) är mycket lika varandra. Cetuximab är registrerat för patienter med epidermal EGFR-uttryckande, RAS-vildtyp metastaserande kolorektalcancer:
 

 • I kombination med irinotekanbaserad kemoterapi
   
 • Vid första linjens behandling i kombination med FOLFOX
   
 • Som monoterapi till patienter som inte svarat på oxaliplatin- och irinotekanbaserad terapi och som är intoleranta mot irinotekan
   
 • Huvud-halsskivepitelcancer (återfall och/eller metastaserad) i kombination med cytostatika eller strålbehandling

Biverkningar

De huvudsakliga biverkningarna för cetuximab är hudreaktioner, vilket uppträder hos de flesta. Vanligast är akne, men även paronykier ses ofta. Hudlesioner framkallade av cetuximab kan öka risken för infektioner (t ex med S. aureus). Flertalet hudreaktioner utvecklas under de tre första behandlingsveckorna.

Andra mindre vanliga biverkningar är hypomagnesemi och infusionsrelaterade reaktioner. Dessa är oftast milda, men enstaka allvarliga reaktioner förekommer. Lungbiverkan i form av interstitiell lungsjukdom (ILD) har observerats.


 

DARATUMUMAB (DARZALEX)


Daratumumab binder till CD38 som uttrycks i höga nivåer på ytan hos myelomceller. Darzalex är registrerat för:
 

 • Myelom som recidiverat på standardbehandling. Daratumumab kombineras oftast med annan myelombehandling.
 • Myelom som primärbehandling hos patienter som inte kan genomgå högdosbehandling. Ges som kombination med annan myelombehandling.

Biverkningar

Daratumumab har få biverkningar. Cytokinfrisättningssyndrom i samband med första kuren förekommer.

 


DENOSUMAB (XGEVA)
 

Denosumab (Xgeva) binder till RANKL. Därmed förhindras interaktionen mellan RANKL och RANK som behövs för osteoklasters funktion och överlevnad. Denosumab kan också ges som osteoporosprofylax. Dosen är då betydligt lägre och intervallet mellan behandlingarna längre (se dosering) och Prolia är läkemedelsnamnet.

 • Förebyggande av skelettrelaterande händelser (patologisk fraktur, strålbehandling, ryggmärgskompression) hos pat med skelettmetastaser
 • Jättecellstumör i skelettet

Biverkningar

Denosumab förefaller ha mycket få biverkningar förutom hypokalcemi. Alla patienter skall ges kompletterande tillskott med kalcium och vitamin D dagligen såtillvida inte patienten lider av hyperkalcemi. Käkbensnekroser finns dock rapporterade (samma biverkan som bisfosfonater) hos knappt 2 %.


 

DURVALUMAB (IMFINZI)
 

Durvalumab (Imfinzi) binder till PD-L1. Effekten blir att de regulatoriska T-lymfocyterna hämmas vilket ger cytotoxiska T-celler möjlighet att angripa tumören. Durvalumab är registrerat hos patienter med lokalt avancerad

 • Lungcancer

Biverkningar

Durvalumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där autoimmun kolit, hypofysit och hepatit förefaller vanligast.


 

ELOTUZUMAB (EMPLICITI)


Elotuzumab är riktat mot SLAMF7-proteinet som uttrycks i hög grad på myelomceller men även på friska plasmaceller och andra immunologiska celler, t ex NK-celler. SLAMF7 uttrycks inte på stamceller. Elotuzumab är registrerat för:


Biverkningar

Elotuzumab förefaller ha få biverkningar. Cytokinfrisättningssyndrom i samband första kuren och ökad risk för lunginflammationer finns rapporterat.


 

IBRATUMOMABTIUXETAN + 90Y (ZEVALIN)


Ibritumomabtiuxetan + 90Y (Zevalin) är en antikropp riktad mot CD20 som dessutom innehåller en isotop, 90Yttrium, som avger beta-strålning som har mycket kort räckvidd (5-10 mm). Användning av ibritumomabtiuxetan är mycket liten i Sverige. Zevalin ges som engångsdos och kan ges polikliniskt. Zevalin är registrerat för:

 • Follikulärt non-Hodgkins-lymfom av B-cellstyp, recidiv eller refraktärt efter rituximab.

Biverkningar

Vanligaste biverkningen är hematologisk toxicitet. Enstaka myelodysplastiska syndrom/akut myeloiska leukemier finns rapporterade.


 

INOTUZUMABOZOGAMICIN (BESPONSA)
 

Inotuzumabozogamicin (Besponsa) är en monoklonal antikropp mot CD22 som är kopplat till den cytotoxiska produkten N-acetyl-gamma-calicheamicin. Då behandling övervägs krävs CD22-positivitet vid baslinjen på > 0 %.

 • Akut lymfatisk leukemi (recidiv)

Biverkningar
Benmärgspåverkan med åtföljande infektioner. Levertoxicitet med veno-ocklusiv bild (VOD) har varit en ovanlig men allvarlig biverkan.


 

IPILUMUMAB (YERVOY)


Ipilumumab (Yervoy) är en antikropp riktad mot CTLA-4 som finns på regulatoriska T-lymfocyterna. Dessa T-lymfocyter utgör en mindre del av immunsystemet och har som funktion att skydda kroppens celler mot övriga immunsystemet. Genom att upphäva denna funktion kan cancerceller, som tidigare inte upptäckts av immunsystemet, angripas och förgöras. Ipilumumab är således en immunstimulerande antikropp. Ipilumumab är registrerat för:

 • Melanom (lokalt avancerat eller metasaserad)
 • Njurcellscancer

Biverkningar

Ipilumumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där kolit, hypofysit och hepatit är vanligast.


 

NIVOLUMAB (OPDIVO)


Nivolumab (Opdivo) binder till programmerad celldöd-1 (PD-1)-receptorn och blockerar dess interaktion med liganderna PD-L1 och PDL-2. Effekten blir att de regulatoriska T-lymfocyterna hämmas vilket ger cytotoxiska T-celler möjlighet att angripa tumören. En förstärkning av behandlingen kan i vissa situationer uppnås genom att kombinera nivolumab med ipilumumab (se FASS). Nivolumab är registrerat för:
 

 • Melanom (lokalt eller avancerat)
 • Melanom som adjuvant behandling för patienter med stor risk för återfall
 • Icke-småcellig lungcancer (lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom)
 • Njurcellscancer (recidiv)
 • Njurcellscancer i första linjens behandling tillsammans med ipilumumab
 • Hodgkins lymfom (recidiv)
 • Blåscancer (recidiv)
 • Huvud-halscancer (skivepitel)


Biverkningar

Nivolumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där kolit, tyreoidit, hypofysit och hepatit är vanligast.


 

OBINUTUZUMAB (GAZYVARO)
 

Obinutuzumab (Gazyvaro) är en antikropp riktad mot CD20. Den binder på ett annat sätt jämfört med rituximab och ofatumumab. Detta innebär att obinutuzumab är jämnare fördelat över cellytan och kan därmed ge en bättre T-cells aktivering. Dessutom är Fc-receptorn förändrad för att öka immunologiska effekten. Obinutuzumab har hos KLL-patienter samt vid follikulärt lymfom jämförts i fas-III studier med rituximab och visat bättre effekt. Obinutuzumab är registrerat för:
 

 • KLL i kombination med klorambucil där fludarabin inte är lämpligt.
   
 • Follikulära lymfom i kombination med bendamustin följt av underhållsbehandling med obinutuzumab (tidigare obehandlade).

Biverkningar

Samma som rituximab men mer uttalade cytokinfrisättningssyndrom under första kuren.


 

OFATUMUMAB (ARZERRA)


Ofatumumab (Arzerra) är en antikropp riktad mot CD20, men med en annan angreppspunkt än rituximab. Ofatumumab har nyligen registrerats för:


Biverkningar

Biverkningsprofilen är densamma som för rituximab (se ovan).


 

OLARATUMAB (LARTRUVO)
 

Olaratumab (Lartruvo) är en antikropp mot PDGFR-alfa som uttrycks på tumören och omgivande celler. Olaratumab godkändes efter en randomiserad fas II-studie. I den efterföljande fas III studien kunde inte det goda resultatet upprepas (interimanalys). Rekommendationen nu är att inte starta någon ny behandling tills slutgiltig analys från fas-III studien finns.
 

Biverkningar
 

 • Förutom enstaka allvarliga cytokinfrisättningssyndrom vid första infusionen är biverkningar av olaratumab ovanliga.


PANITUMUMAB (VECTIBIX)


Panitumumab (Vectibix) är en humaniserad antikropp riktad mot EGFR (epidermal growth factor receptor). Panitumumab används vid behandling av patienter med metastaserande kolorektalcancer med ickemuterad (vildtyp) KRAS. Panitumumab och cetuximab (se ovan) är mycket lika varandra. Vectibix är registrerat för:

 • Kolorektal cancer i första linje i kombination med FOLFOX eller FOLFIRI
 • Kolorektal cancer i andra linjen i kombination med FOLFIRI
 • Kolorektal cancer som monoterapi efter behandlingssvikt med kemoterapi

Biverkningar

Panitumumab har samma biverkningsmönster som cetuximab (se ovan), förutom att panitumumab har mindre infusionsrelaterade akuta biverkningar och kan därmed ges snabbare.


 

PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA)


Pembrolizumab (Keytruda) binder till programmerad celldöd-1 (PD-1)-receptorn och blockerar dess interaktion med liganderna PD-L1 och PD-L2. Effekten blir att de regulatoriska T-lymfocyterna hämmas vilket ger cytotoxiska T-celler möjlighet att angripa tumören. Pembrolizumab är registrerat hos patienter med:
 

 • Melanom (lokalt avancerad eller metastaser)
   
 • Adjuvant behandling av melanom med lymfkörtelengagemang (stadium III)
   
 • Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som första linje om PD-L1 > 50% av tumörcellerna eller i kombination med platinbaserad kemoterapi eller pemetrexed oavsett PD-L1 status.
   
 • Icke-småcellig lungcancer som recidiverat efter kemoterapi om PD-L1 > 1% av tumörcellerna.
   
 • Hodgkin's lymfom (recidiv eller refraktär sjukdom)
   
 • Urotelial cancer (lokalt avancerad eller med metastaser). PD-L1 status i tumörvävnad är avgörande för indikation (för detaljerad information se FASS)
   
 • Skivepitelcancer ÖNH regionen (recidiv eller metastaser). PD-L1 status i tumörvävnad är avgörande för indikation (för detaljerad information se FASS)


Biverkningar

Pembrolizumab ger ökad risk för alla slags autoimmuna sjukdomar där tyreodit, kolit, hypofysit och hepatit förefaller vanligast.


 

PERTUZUMAB (PERJETA)


Pertuzumab (Perjeta) är en antikropp riktad mot HER2/neu som har en annan angreppspunkt mot HER-2 än trastuzumab. Pertuzumab är registrerat för HER2-positiva:

 • Bröstcancer (lokalt avancerade eller metastaserad) i kombination med trastuzumab och docotaxel som inte tidigare behandlats med anti-HER2-terapi/kemoterapi.
 • Bröstcancer neoadjuvant i kombination med trastuzumab och docetaxel hos patienter med lokalt avancerad cancer.

Biverkningar

Reaktioner (cytokinfrisättningssyndrom) i samband med första infusionen kan förekomma men är därefter sällsynta. En sällsynt biverkan är hjärttoxicitet (kardiomyopati).


 

RAMUCIRUMAB (CYRAMZA)


Ramucirumab (Cyramza) binder till tillväxtfaktorn VEGF (vascular endothelium growth factor). Ramucirumab är registrerat för:

 • Magsäckscancer (adenocarcinom) inklusive gastroesofagala övergången. I kombination med paklitaxel hos patienter som recidiverat på kemoterapi.

 • Lungcancer (icke-småcellig) i kombination med docetaxel hos patienter som recidiverat på kemoterapi

 • Koloncancer, vid behandling av recidiv och ges antingen tillsammans med cytostatika eller ensamt

Biverkningar

Enstaka reaktioner (cytokinfrisättningssyndrom) i samband första infusionen. Högt blodtryck finns rapporterat liksom sällsynta fall med gastrointestinal perforation och embolism. Vid lungcancer kan ramucirumab inte ges om det finns en kaviterande tumör eller om tumören involverar större blodkärl.
 

Ventrikeltumör - behandlingsöversiktRITUXIMAB (MABTHERA, RITEMVIA, RIXATHON)


Rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon) är en antikropp mot CD20 som utrycks på nästan alla B-cellslymfom. Rituximab används i praktiken till alla B-cellslymfom som uttrycker CD20. Mabthera finns i subkutan beredning (som kan användas från kur 2 och framåt). Ritemiva och Rixathon är s k biosimilars och har inte exakt samma indikation som originalpreparatet Mabthera (se FASS).

Rituximab är registrerat för:
 

 • Follikulära lymfom, monoterapi eller i kombination med kemoterapi samt underhållsbehandling
   
 • Diffusa storcelliga B-cells lymfom, i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon)
   
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), i kombination med kemoterapi

Biverkningar

I samband med första rituximab-kuren är en akut reaktion vanlig, s k cytokinfrisättningssyndrom som oftast uppträder inom 1-2 timmar. Rituximab ger under 3-6 månader en viss ökad infektionsrisk, både för bakteriella och virala agens. En speciell biverkan är sent uppkommen neutropeni (late onset neutropenia - LON). LON uppträder hos 10-20 % av de patienter som får kombinationen rituximab/cytostatika och ses 1-6 månader efter avslutad behandling.

För mer information om lymfom, se följande översikter:
 

Lymfom - behandling

Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Mantelcellslymfom

Follikulärt lymfom 

TRASTUZUMAB (HERCEPTIN, KANJINTI)


Trastuzumab (Herceptin, Kanjinti) är riktad mot tyrosinkinasreceptorn HER2/neu och ges huvudsakligen till patienter med bröstcancer som uttrycker HER2/neu starkt (ICH3+ eller FISH/CISH-positiv). Starkt uttryck av HER2/neu ses hos 15-20 % av samtliga bröstcancerfall. Herceptin finns även som subkutan beredning. Trastuzumab är registrerat för:
 

 • Bröstcancer, både före operation (neoadjuvant), underhållsbehandling (adjuvant) och metastaserad sjukdom. Vid metastaserad sjukdom och som neoadjuvant behandling kombineras trastuzumab som regel med cytostatika. Vid underhållsbehandling ges trastuzumab ensamt.
   
 • Ventrikelcancer (mtastaserad), ges tillsammans med cytostatika till de få patienter som överuttrycker HER2/neu.

Biverkningar

Reaktioner (cytokinfrisättningssyndrom) i samband med första infusionen kan förekomma. En sällsynt men allvarlig biverkan är hjärttoxicitet (kardiomyopati). EKG och hjärtfunktionsundersökning (MUGA eller ekokardiografi) bör utföras inför behandlingsstart och upprepas var tredje månad under behandlingen. Trastuzumab skall avbrytas om hjärttoxicitet uppträder.
 

För mer information om bröstcancer, se:
 

Bröstcancer, primärbehandling

Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandlingTRASTUZUMAB EMTANSIN (KADCYLA)


Trastuzumab emtansin är ett antikropps-cytostatika-konjugat. Antikroppen är riktad mot HER2/neu (se föregående avsnitt) och emtasin är ett mikrotubulihämmande cytostatika. Emtasin frigörs i de HER2+ tumörcellerna. Trastuzumab emtansin är registrerat för:

 • Bröstcancer, lokalt avancerad eller metastaserad HER2+ sjukdom som tidigare fått trastuzumab och en taxan separat eller i kombination

Biverkningar

Vanligaste biverkningar är trombocytopeni, leverpåverkan, hjärtpåverkan och polyneuropati. Enstaka fall av interstitiell lungsjukdom (ILD) finns rapporterade, vissa allvarliga. För mer information om trastuzumab-delens biverkningar, se föregående avsnitt.


 

FRAMTID


Många nya monoklonala antikroppar testas för närvarande i kliniska studier. Nya antikroppar kan delas in i grupper:
 

 • Nya antikroppar mot strukturer som redan har etablerade antikroppar, s k "biosimilar". Några är redan på marknaden, t ex för rituximab och trastuzumab.
   
 • Nya antikroppar mot strukturer som det idag inte finns någon monoklonal antikropp mot.
   
 • Bispecifika antikroppar riktade mot CD3 + annan struktur än CD19 (= blinatumumab) t ex CD20
   
 • Antikroppar som är bärare av cytostatika/toxin. Genom antikroppar som efter bindning vid cellytan förs in i cellen (internalisering) kan mycket höga koncentrationer av cytostatika intracellulärt i tumörcellerna uppnås. Förutom de redan registrerade (trastuzumab-emtasin, brentuximab-vedotin och inotuzumabozogamicin) prövas flera i pågående studier.


Referenser


FASS 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 3471

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Cancerbehandling - monoklonala antikroppar

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm

annons
annons
annons