Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Blyförgiftning
Författare Professor , Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2018-01-12
Specialitet Arbets- och miljömedicin, Neurologi
Skriv utBAKGRUND
 

Bly (Pb) är en toxisk metall. Alla människor har ett visst dagligt intag via kosten, vilket ger en mätbar blyhalt i t ex blod. Yrkesexponerade har ett blyupptag genom inhalation av blyrök. Ibland kan rökning och måltider med dålig hygien bidra.

Akut blyförgiftning är sällsynt, men ett måttligt upptag hos barn leder till en försämrad mental utveckling och är därför viktigt att förhindra även i de fall det inte orsakar kliniska symtom.

Bly transporteras via blod till de flesta organ och elimineras via urin och avföring. Efter kortvarig (dagar eller månader) exponering är halveringstiden för bly i blod och de flesta organ cirka en månad. Den del som ansamlas i skelett har dock lång halveringstid (5-10 år). Detta gör att efter långvarig exponering (år), då en skelettpool av bly byggts upp, sjunker bly i blod långsammare.

Blyförgiftning kan vara en differentialdiagnos vid utredning av anemi och polyneuropati samt hos barn vid encefalopati. Fråga efter blyexponering och kontrollera B-Pb om misstanke föreligger.


Normalvärden och gränsvärden för bly

Vid steady state och måttlig exponering ger mätning av bly i helblod (B-Pb) en bra bild av det dagliga blyupptaget och den totala kroppsbördan. B-Pb hos svensk allmänbefolkning är oftast < 0,2 µmol/L (d v s < 40 µg/L). Genomsnittshalten hos svenska barn är cirka 0,05 µmol/L. Halten har sjunkit sedan Sverige förbjöd blyad bensin.

I många länder är genomsnittshalten flera gånger högre och kan då innebära påverkan i den växande hjärnan, vilket bör beaktas hos barn uppvuxna utomlands. Riskbedömningen för blyexponering hos gravida och små barn har skärpts under senare år. Därför bör ”onödig” exponering för bly från t ex välling och barngröt undvikas. Notera dock att blodblyhalterna hos dagens barn är 3-4 gånger lägre än de var hos barn kring 1980.

Hos yrkesexponerade vuxna män och kvinnor > 50 år ska B-Pb enligt Arbetarskyddsverkets föreskrifter ej överskrida 2,0 µmol/L i syfte att minska risken för skador vid kronisk exponering. Om halten ligger över 2,0 µmol/L ska den anställde stängas av från exponerat arbete tills blyhalten är under 1,8 µmol/L. Detsamma gäller om halten ligger över 1,8 µmol/L vid tre tillfällen. Redan vid blodblynivåer 1,8 µmol/L och 1,0 µmol/L (kvinnor under 50 år) ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska blyupptaget. Gravida får inte arbeta med bly (AFS 2005:6).


 

ORSAKER


Blyförgiftning orsakas av ett ökat upptag av bly, antingen genom yrkesexponering (inhalation av blyrök) eller genom ett onormalt högt oralt intag via kost eller dricksvatten.

Vanligaste källan till yrkesexponering är bearbetning av metall målad med blyhaltig färg, t ex vid skärbränning, blästring, slipning, svetsning, lödning. Andra källor är gruvor, smältverk eller batteritillverkning, men då är patienten i allmänhet medveten om exponeringen.

Hos allmänbefolkningen i Sverige är en möjlig orsak till onormalt blyintag förtäring av dryck eller föda som förvarats i blyglaserad keramik. Andra tänkbara orsaker (hos vuxna) är fritidsskytte (inhalation av blydamm från ammunition), intag av blyhagel som funnits i konsumerat viltkött eller användning av Ayurveda-preparat. Hos barn kan nedsväljning av blyföremål utgöra en risk om de stannar i magsäcken (> cirka 22 mm). Utomlands kan bly i dricksvattenledningar (i äldre bostäder) eller väggfärger inomhus bidra. Även kökskranar kan avge lite bly, men detta tycks vara mycket sällsynt. Dricksvatten från enskilda brunnar innehåller ibland en onödigt hög blyhalt (kommunens miljökontor kan förmedla information om hur prov tas för analys).


 

SYMTOM och KLINISKA FYND


Akut eller kronisk blyförgiftning hos vuxna kan orsaka:
 

 • Ospecifika symtom såsom trötthet och diffusa mag-tarmsymtom
 • Mer specifika symtom kopplade till:
  - Anemi
  - Perifer neuropati (oftast polyneuropati)
  - Encefalopati
  - Njurskada

Hos barn leder förhöjd exponering, åtminstone före skolåldern, till en försämrad mental utveckling emotionellt och kognitivt. Blodblyhalter kring 0,5-1,0 µmol/L under några års tid orsakar mätbar sänkning av IQ eller påverkan på andra kognitiva test. På gruppnivå ses effekter redan vid halter lägre än 0,5 µmol/L utan känd tröskel (Lanphear et al. 2005). Svenska barn har idag genomsnittshalter på < 0,1 µmol/L. Man bör sträva efter att barns blodblyhalt är under 0,2 µmol/L.


 

DIAGNOS
 

 • Anamnes (exponering, symtom)
 • Förhöjt B-Pb
 • Förbättring efter upphörd exponering
 • Uteslutande av andra orsaker till ovannämnda symtom och fynd

Ibland föreligger anemi och/eller polyneuropati.

Hos patienter med förgiftningssymtom efter kortvarig (månader) exponering är B-Pb oftast > 4 µmol/L och efter långvarig (år) exponering > 3,5 µmol/L.


 

UTREDNING


Följande delar ingår i utredningen vid misstanke om blyförgiftning:
 

 • Anamnes (yrkesanamnes hos vuxna)
 • Bly i blod (se nedan)
 • Perifert neurologstatus
 • Blodstatus
 • S-Kreatinin


Bly i helblod (B-Pb)

Bly i helblod är centralt i diagnostiken. Bly finns framför allt i erytrocyter, medan bly i plasma eller serum är tekniskt svårutförbara analyser som reserveras för forskning. Blyhalt i urin är svårtolkat.

Tänk på halveringstiden (ca 1 månad). Om det rör sig om en kortvarig exponering som ligger mer än ett halvår tillbaka i tiden kan man inte förvänta sig att blodbly är förhöjt.

B-Pb tas helst i Litium-heparinrör (t ex Vacuette). Om sådana rör inte finns tillgängliga kan även andra rör användas; om B-Pb då är lågt är resultatet direkt brukbart, om värdet är högt får man eventuellt ta om provet i "rätt rör".

Flera laboratorier i Sverige analyserar B-Pb: Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping, Lund, Göteborg, och Örebro, samt ALS Scandinavia i Luleå. Provsvar kommer normalt inom en vecka, snabbare om man per telefon ber om det.

Om blodbly är förhöjt - rådfråga Arbets- och miljömedicinsk klinik. Detsamma gäller om bestående nervskador misstänks bero på kraftig blyexponering långt tillbaka i tiden. Om det rör sig om yrkesexponering och patienten är ansluten till Företagshälsovård - kontakta denna.


 

BEHANDLING


Specifik behandling ges normalt inte. Det innebär att kelatbildare inte ges om inte omständigheterna är extrema (framför allt om blyencefalopati hos barn föreligger). Man avvaktar istället att bly elimineras på normalt sätt. Om detta inte sker, t ex om ett barn svalt ett stort blyföremål, kan källan behöva avlägsnas. Detta är normalt inte akut. Kontakta Arbets- och miljömedicinsk klinik.


 

UPPFÖLJNING


Om det gäller allmänbefolkning:
 

 • Kontrollera att den onormala exponeringen upphört
 • Följ upp att symtom går i regress
 • Kontrollera att B-Pb sjunker (nytt prov tidigast efter 2 veckor)

Om det gäller pågående yrkesexponering - hänvisa till Företagshälsovård eller AMM för uppföljning av exponering och arbetsmiljö.


 

ICD-10

Toxisk effekt av metaller T56
Bly och dess föreningar T56.0

 

Referenser


AFS 2005:6. Medicinska kontroller i arbetslivet. Arbetsmiljöverket. PDF

Lanphear BP et al. Low-level environmental lead exposure and children's intellectual function: an international pooled analysis. Environ Health Perspect 2005;113:894-9. Länk

Skerfving S, Bergdahl I. Lead. In: Handbook on the Toxicology of metals. Eds Nordberg GF, Fowler B, Nordberg M. Elsevier, 2015.

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3445

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Blyförgiftning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT läkare
Kalix sjukhus


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
region Jönköping.se


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT läkare
Gällivare Sjukhus


AT-läkare
Region Dalarna


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT- läkare
Ängelholns sjukhus


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Piteå sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona

annons
annons
annons