Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Polyarteritis nodosa (PAN)
Författare Professor , Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2019-02-11
Specialitet Reumatologi
Skriv ut

 

BAKGRUND


Polyarteritis nodosa (PAN) är en nekrotiserande blodkärlsinflammation (vaskulitsjukdom) som i första hand drabbar medelstora och mindre artärer. Detta resulterar i aneurysmbildning sekundärt till inflammation och kärlväggsdestruktion. Kapillärer och venoler kan också drabbas.

Tillförlitliga epidemiologiska data avseende incidensen av polyarteritis nodosa saknas. Sjukdomen drabbar främst medelålders och äldre människor med dominans för män. Vissa studier visar association av sjukdomen med hepatit B-infektion, fast i de flesta fall är den idiopatisk.

Alla organ kan drabbas. Predilektionsställen är:
 

 • hud
 • mag-tarmkanalen
 • hjärna/perifera nervbanor
 • njurar

För mer information om vaskulitsjukdomar, se:
 

Visa översikt: Vaskulitsjukdomar, primära 

SYMTOM


Sjukdomen debuterar abrupt, men allmänna symtom i form av feber, viktnedgång och artralgier/myalgier kan förekomma flera månader före debuten.

Den abrupta sjukdomsdebuten kännetecknas ofta av interstitiell ischemi/perforation, vilket t ex kan leda till:
 

 • peritonit
 • njurinfarkt
 • hudinfarkt
 • stroke
 • mononeuritis multiplex (skada på flera nerver)

Lever, testiklar och muskulatur påverkas också ofta under sjukdomens gång. Njurengagemang, vilket ofta ses i form av infarkter och tromboser, medför hypertension. Glomerulonefrit är dock ej typiskt fynd vid polyarteritis nodosa.

Obehandlad har sjukdomen i stort sett 100 % mortalitet inom 1-2 år.


 

UTREDNING


Förekomsten av aneurysmatiskt förändrade artärer är det viktigaste diagnostiska fyndet. Därför rekommenderas visualisering av blodkärl av symtomgivande organ genom MR-angio, 18F-fluorodeoxyglucose positron emission computerized tomography (18F-FDG-CT-PET), och high-resolution ultrasound (US) är av stor betydelse för att upptäcka och följa arteriella förändringar. Vanligaste sjukdomslokaler är mesenterial- och njurartärer, följt av koronar-, lever- och CNS-artärer.

Den histologiska bilden i drabbade organ kännetecknas av fibrinoid nekros och neutrofilinfiltration av kärlväggen. Övriga diagnostiska biopsier inkluderar:
 

 • muskelvävnad
 • suralisnerv
 • testiklar

Njurbiopsi används primärt för att skilja polyarteritis nodosa från Granulomatös polyangiit, tidigare Wegeners granulomatos och mikroskopisk polyangiit.

Laboratoriemässigt observeras:
 

 • leukocytos
 • förhöjda akutfasreaktanter
 • anemi

I den akuta fasen ses låga nivåer av komplementfaktorer, vilket tyder på komplementkonsumtion i samband med immunkomplexbildning och deposition. Test för antineutrofil antikroppar (ANCA)-analys brukar vara negativ.

Alla patienter med polyarteritis nodosa bör testas för hepatit B-virus.
BEHANDLING


Vid snabbt insatt och adekvat terapi överlever 80 % av patienterna sjukdomen och uppnår långvarig remission.
 

 • Snabb och korrekt handläggning är avgörande för patientens överlevnad. Remiss till reumatologiskt centrum med erfarenhet av sjukdomen vid misstanke.
   
 • Val av behandlingsstrategi baseras på omfattning och typ av inre organengagemang liksom hur snabbt funktionssvikten utvecklats. Prognosen bedöms efter Five-Factor Scale där förkomst av proteinuri > 1g/24t, kreatinin < 140 micromol/L, kardiomyopati, engagemang av CNS/PNS eller mag-tarmkanalen betraktas som livshotande. Ofta sker utredning och behandling parallellt i syfte att så snart som möjligt stoppa sjukdomsförloppet och förhindra uppkomst av irreversibla skador.
   
 • Cyklofosfamid (Sendoxan) är förstahandsval. Behandlingen kan ges peroralt eller som intermittenta infusioner. Peroral behandling är sannolikt något mer effektiv, men samtidigt behäftad med mer biverkningar. Det är rekommenderat att börja med parenteral cyklofosfamidinfusion (0,7-1,0 g/m2 kroppsyta var tredje vecka) med eventuell övergång till peroral behandling med cyklofosfamid eller klorambucil (Leukeran). Målsättning vid behandling med alkylerande cytostatika är att dämpa leukocytosen och åstadkomma mild leukopeni.
   
 • Höga doser kortikosteroider brukar användas samtidigt, initialt i form av infusioner och därefter peroralt. Kortikosteroider som singelterapi är inte effektiva och förlänger överlevnaden endast marginellt.
   
 • Vid icke omedelbart livshotande sjukdom är ett alternativ till alkylerande cytostatika peroralt metotrexat (Ebetrex) ca 20 mg/vecka eller mykofenolatmofetil (CellCept) 2-3 g/d eller azathioprine (Imurel) 150 mg/d. Motsvarande behandling kan komma i fråga för att bibehålla remission efter 1-2 års framgångrik alkylerande cytostatikabehandling.


Om standardbehandling inte hjälper
 

 1. Är sjukdomen aktiv eller är det bestående sequele man observerar? Vid misstanke om det senare utsätts behandlingen försöksvis.
   
 2. Överväg kombination med biologiska preparat som infliximab (Remicade) alt abatacept (Orencia) alt tocilizumab (RoActemra) eller dubbel immunsuppression med cyklofosfamid (Sendoxan) + kortikosteroider.
   
 3. Kombination med IL-6 receptorbehandling (tocilizumab), CTLA-4 analog (abatacept) eller, anti-B-cellsbehandling (rituximab)?
   
 4. Högdos IvIg (intravenöst immunoglobulin)?
   
 5. Experimentell behandling: anti-T-cellsbehandling, autolog/allogen stamcellstransplantation, plasmaferes, topoisomeras II-inhibitorer.


ICD-10

Polyarteritis nodosa M30.0

 

Referenser


Karadag O, Jayne DJ. Polyarteritis nodosa revisited: a review of historical approaches, subphenotypes and a research agenda. Clin Exp Rheumatol. 2018, 36 Suppl 111:135-142. Länk

Demirkesen C. Approach to cutaneous vasculitides with special emphasis on small vessel vasculitis: histopathology and direct immunofluorescence. Curr Opin Rheumatol. 2017 Jan;29(1):39-44. Länk

Mossberg M, Segelmark M, Kahn R, Englund M, Mohammad AJ. Epidemiology of primary systemic vasculitis in children: a population-based study from southern Sweden. Scand J Rheumatol. 2018 Feb 7:1-8. Länk

Imboden JB. Involvement of the Peripheral Nervous System in Polyarteritis Nodosa and Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies-Associated Vasculitis. Rheum Dis Clin North Am. 2017 Nov; 43(4):633-639. Länk

Mukhtyar C et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2009,68:310-7. Länk

Guillevin L, Pagnoux C, Seror R, Mahr A, Mouthon L, Le Toumelin P; French Vasculitis Study Group (FVSG). The Five-Factor Score revisited: assessment of prognoses of systemic necrotizing vasculitides based on the French Vasculitis Study Group (FVSG) cohort. Medicine (Baltimore). 2011; 90:19-27. Länk

Dejaco C et al. EULAR recommendations for the use of imaging in large vessel vasculitis in clinical practice. Ann Rheum Dis. 2018 77:636-643. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3129

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Polyarteritis nodosa (PAN)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT-läkare
Region Blekinge


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Sjuksköterska
Blodbussen


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg

annons
annons
annons