Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Hypotermi
Författare Med dr, överläkare , /Linköpings Universitetssjukhus
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2020-03-15
Specialitet Anestesi
Skriv ut

BAKGRUND


Med hypotermi menas en kroppskärntemperatur < 35 ºC. Beroende på orsaken delas hypotermi in i:
 

 • Accidentell
 • Iatrogen
 • Symtomatisk
 • Endogen

Vanligaste orsaken är iatrogen följd av accidentell hypotermi. Hypotermi kan också vara ett symtom vid sepsis, istället för feber.


Orsaker

Iatrogen hypotermi
 

 • Långdragen operation (oftast)
 • Läkemedel
 • Terapeutisk hypotermi


Accidentell hypotermi
 

 • Drunkning/bad
 • Idrottsolyckor (vintertid)
 • Intoxikation
 • Trauma med immobilisering
 • Nedsatt köldkänsla med inadekvat isolering, uppvärmning och klädsel (främst äldre personer eller barn)


Symtomatisk hypotermi
 


Endogen hypotermi
 

 • Primär felregulation utan annan påvisbar orsak


SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Hypotermi fastställs genom mätning av kroppskärntemperaturen. De mest pålitliga temperaturvärdena fås genom invasiv mätning med:
 

 • Esofagussond
 • Arteriell kateter
 • Pulmonaliskateter
 • Blåskateter

Rektaltemperatur eller oral mätning är dock oftast tillräckliga för diagnosen.

Fördelen med invasiv temperaturmätning är att den ger möjligheten till kontinuerlig mätning. Nackdelen är att proceduren kräver en infrastruktur som oftast endast finns på intensivvårdsavdelningar.

Beroende på graden kan hypotermi vara allting från asymtomatisk till livshotande. Lätt hypotermi (32-35 ºC) leder genom adrenerg reaktion till ett allmänt sympatikuspåslag med takykardi, vasokonstriktion och takypné. Med sjunkande kärntemperatur avtar kroppsfunktionen, och patienten går över till ett allmänt reducerad tillstånd med bradypné, bradykardi, hypotoni och till och med asystoli.

Påverkat omdöme och allmän kognitiv nedsättning uppstår tidigt i förloppet av hypotermin och graden av cerebral påverkan korrelerar med hypotermins svårighetsgrad.


Gradindelning av hypotermi

LättMåttligGrav
Kärntemperatur32-35 ºC28-32 ºC< 28 ºC
AndningTakypné
Hyperventilation
Bradypné
Hypoventilation
Apné
Lungödem
CirkulationTakykardi
Vasokonstriktion
Bradykardi
Förmaksarytmi
EKG: J-våg, förlängd QT-tid
Ventrikelarytmi
Asystole
PEA (pulslös elektrisk aktivitet)
NeurologiApati
Ataxi
Hyperreflexi
Påverkad talförmåga
Nedsatt omdöme
Medvetandepåverkan
Hyporeflexi
Pupilldilatation
Koma
Ljusstela pupiller
0-linje EEG < 20ºC
MusklerFrossaIngen frossa, stelhetRabdomyolys
MagtarmkanalIleusPankreatit
Gastrit
Pankreatit
Gastrit
UrinvägarKölddiures
Blåspares
Kölddiures
Blåspares
Oliguri
BehandlingPassiv uppvärmning
Varma drycker och kalorier
Aktiv + passiv extern uppvärmning
Glukos i.v.
Vid hjärtstopp: HLR tills patienten är varmare än 35 ºC eller har effektiv puls! Defibrillering max x3 < 28 ºC
Aktiv + passiv extern uppvärmning + aktiv intern uppvärmning
Glukos i.v.


För att se behandlingsalternativ för passiv respektive aktiv extern uppvärmning, samt aktiv intern uppvärmning, var god se rubrik "Behandlingsmöjligheter och bevisad effektivitet" nedan.


Generella effekter vid hypotermi
 

 • Ökning i hematokrit, 2 % per minskad grad
 • Koagulationsstörning, även DIC (disseminerad intravasal koagulation)
 • Trombocytopeni
 • Trombocytfunktionsnedsättning
 • Nedsatt leukocytfunktion och immunförsvar
 • Generellt nedsatt metabolism under 30 ºC


UTREDNING
 

Blodprover
 

 • Kapillärt B-glukos, Hb, TPK, LPK inkl diff, CRP, elstatus inkl kreatinin, koagulationsstatus, arteriell blodgas.
   
 • Vid misstanke om endokrin orsak (hypotyreos, hypoglykemi eller Addison-kris): TSH, T3, T4, kap B-glukos, Na, K, Krea.
   
 • Vid misstanke om sepsis: urinsticka, blododling, urinodling, nasofarynxodling, ev. lumbalpunktion. Kristalloider, antibiotika enl STRAMA, överväg kortikosteroider (se översikt: Sepsis och septisk chock).
   
 • Vid misstanke om intoxikation: kap B-glukos, blodgas, elektrolytstatus, leverstatus, S-alkoholer, intoxprover, EKG, koagulationsstatus.


BEHANDLING
 

Prehospitalt
 

 • Säkra andningsvägen! Om måttligt till gravt hypoterm företrädesvis med intubation. Vid misstanke om trauma - stabilisera halsryggen!
   
 • Ge (varm) syrgas!
   
 • Stoppa vidare värmeförlust genom avlägsnande av blöta kläder i torr miljö (i ambulans eller inomhus), med bra isolering och värmeskydd av patienten.
   
 • Sätt gärna två grova nålar. Om ingen venös tillgång hos medvetslös patient inom två minuter - överväg intraosseös nål.
   
 • Hantera patienten varligt! Risk för så kallad "afterdrop": plötslig omfördelning av kallt blod från periferin till hjärtat med svårbehandlade arytmier som följd. Detta kan uppstå vid oförsiktig bärgning av patienten eller genom oförsiktig perifer uppvärmning med öppnande av perifera kärl och snabbt återflöde av kallt blod till hjärtat.
   
 • Koppla upp patienten med saturationsmätare (kan vara opålitlig), EKG och blodtryckmonitoring.
   
 • Om ventrikelflimmer - defibrillera enligt A-HLR. Vid kroppstemperatur < 28 ºC max 3 defibrilleringar. Om utan effekt, fortsätt A-HLR tills patienten har åtminstone 30 ºC.
   
 • Mät patientens temperatur med oral eller rektal termometer eller esofagussond om det finns tillgängligt. Temperaturmätningar med respirator hos intuberade patienter är p g a mätfel opålitliga, eftersom luften påverkas i tuben och sladdsystemet.
   
 • Om tillgängligt, påbörja behandling av moderat till gravt nedkylda patienter med värmefilt och varma infusioner. Rådgör i sådana fall med mottagande läkare.
   
 • Nyligen förlöst kvinna: överväg sepsis eller Sheehans syndrom (hypofysnekros/-infarcering) och konsultera läkare angående indikation för steroider!


På sjukhus
 

 • Säkra andningsvägen, enligt ovan. Ge (varm) syrgas. Hantera patienten varligt! Risk för "afterdrop" (se ovan).
   
 • Stoppa vidare värmeförlust genom avlägsnande av blöta kläder. Isolera patienten med filtar.
   
 • Sätt två grova nålar. Koppla upp till saturationsmätare (kan vara opålitlig), EKG och blodtryckmonitoring.
   
 • KAD behövs när måttlig eller grav hypotermi föreliggar.
   
 • Patienten är hypovolem och behöver vätskebehandling. Lätt hypoterma patienter kan dricka själva. Ge alltid kalorier till patienten, hos måttligt till gravt hypoterma patienter gärna uppvärmd glukoslösning.
   
 • Mät patientens kärntemperatur med oral eller rektaltermometer, blåskateter eller pulmonaliskateter om tillgänglig. Esofagussond kan vara ett alternativ. Temperaturmätningar med respiratorn hos intuberade patienter är p g a mätfel opålitliga, eftersom luften påverkas i tuben och sladdsystemet.
   
 • Kontakta bakjouren och intensivvården vid moderat till gravt nedkylda patienter angående lokala uppvärmningsmöjligheter och rutiner.
   
 • Om nyligen förlöst kvinna: överväg sepsis eller Sheehans syndrom.


Intensivvård
 

 • Koppla upp patienten med saturationsmätare (kan vara opålitlig), EKG och blodtrycksmonitoring.
   
 • Sätt artärkateter.
   
 • Sätt KAD med temperatursond.
   
 • Överväg pulmonaliskateter med möjlighet till invasiv uppvärmning.
   
 • Fortsätt eventuellt pågående HLR.
   
 • Påbörja/fortsätt passiv och aktiv uppvärmning enligt lokala förhållanden och möjligheter.
   
 • Kontrollera koagulationsstatus.
   
 • Om hjärtstopp föreligger initialt eller under behandling är terapeutisk hypotermi i åtminstone 24 timmar indicerad (33-35 ºC).
   
 • Rekommenderad uppvärmningshastighet 1-2 ºC/h.
   
 • Acidosbehandling: endast på intensivvårdsnivå!
   
 • Undvik hypertermi > 37.5 ºC efter hypotermi och behandla i sådana fall aggressivt. Var uppmärksam på infektionstecken. Hypotermi påverkar immunförsvaret, slembildning och ciliemotilitet i luftvägen, vilket ökar infektionsrisken.


Behandlingsmöjligheter och bevisad effektivitet

Passiv externAktiv externAktiv intern uppvärmning
 • Varm dryck 0,5-2 (4)ºC/h
 • Isolering
 • Varmluft 1-2,5 ºC/h
 • Varma filtar?
 • Varmvattenbad 2-4 ºC/h
 • Vangaard-teknik (uppvärmning av extremiteter i varmt vatten)
 • Fuktad varmluft genom respirator 0,5 ºC/h
 • Peritoneallavage 1-3 ºC/h
 • Pleuralavage 2-3 ºC/h
 • Hemodialys 2-3 ºC/h
 • Arteriovenös bypass med extern uppvärmning 2-3 ºC/h
 • Extrakorporeal cirkulation/hjärt-lungmaskin 7-10 ºC/h
 • Intravaskulär

  Osäker effekt:
 • Blåssköljning
 • Ventrikelsköljning ca 1-2 ºC/h •  

  PROGNOS


  Vid lindrig hypotermi beror prognosen på den underliggande orsaken. Accidentell hypotermi har mycket god prognos.

  Måttlig hypotermi har i genomsnitt 20-35 % mortalitet beroende på orsak och komorbiditet. Vid accidentell hypotermi är mortaliteten 20 %.

  Vid grav hypotermi är mortaliteten 53-80 % vid accidentell hypotermi.


   

  UPPFÖLJNING


  Neurologisk uppföljning rekommenderas för alla patienter med måttlig till grav hypotermi. I svårare fall kan långdragna neurologiska bortfall ses. Efter intensiv rehabilitering kan dessa förbättras upp till två år efter den initiala händelsen.


   

  ICD-10

  Hypotermi T68.9
  Hypotermi som ej är förenad med låg temperatur i omgivningen R68.0

   

  Referenser

  Lindblom H. Hypotermi – kylskador, drunkningstillbud i kallt vatten. Scand J Trauma Resusc Emerg med 2004:12:110-113. Länk

  Kempainen RR, Brunette DD. The Evaluation and Management of Accidental Hypothermia. Respiratory care Feb 2004 (49) 2:192-205. Länk

  Lasater M. Treatment of Severe Hypothermia With Intravascular Temperature Modulation. Crit Care Nurse. 2008;28: 24-29. Länk

  Hellemann Olsen D, Gothgen IH. Behandling av accidentell hypotermi” LÄKARTIDNINGEN 97 (44) 2000:4992-4997. Länk

  Biem J, Koehncke N, Classen D, Dosman J. Out of the cold: management of hypothermia and frostbite. CMAJ • FEB. 4, 2003; 168 (3). Länk

   

  Copyright © Internetmedicin 2020
  ID: 3104

  Kommentera >>
  Behandlingsöversikt: Hypotermi

   
   
   
       Du måste vara inloggad för att skriva ut.
  Logga in eller registrera dig gratis här.

  Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
  Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

  Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

  Så här registrerar du dig och skriver ut:
  1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
  till vänster på sidan och följ instruktionerna.
  2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
  3. Logga in.
  4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
  5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
  6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
  Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
  Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


  Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
  Södra Älvsborgs sjukhus


  Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
  Länssjukhuset i Kalmar


  Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
  Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


  Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
  Mälarsjukhuset Eskilstuna


  Sjuksköterska
  Njuravdelning Eskilstuna


  Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
  Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


  Sjuksköterska, geriatrik
  Länssjukhuset i Kalmar


  Röntgensjuksköterska
  Oskarshamns sjukhus


  ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
  Mälarsjukhuset Eskilstuna


  Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
  Nyköpings lasarett


  Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
  Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


  Undersköterska, geriatrik
  Länssjukhuset i Kalmar


  Psykolog till primärvården
  Vårdcentralen Linden, Katrineholm

  annons
  annons