Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Legionella (legionärssjuka)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2018-11-11
Specialitet Infektion
Skriv utBAKGRUND


Legionella orsakas av den intracellulärt växande bakterien Legionella pneumophila. Det finns 16 olika serogrupper av bakterien, varav serogrupp 1 orsakar 70-90 procent av alla legionellapneumonier. 2017 rapporterades det ca 200 fall och 2018 ser det ut att bli ungefär lika många fall.

Bakterien trivs i vatten och fuktig miljö. Smitta sker genom inandning av kontaminerat vatten i aerosolform. Smittan kan bl a komma från klimatanläggningar (anfuktare eller kyltorn), vattenkranar, duschar och bubbelpooler. Anrikning av bakterier i vatten kan ske om vattentemperaturen är 20-45 °C.

Cirka en tredjedel av alla patienter smittas utomlands, ofta efter vistelse på hotell i medelhavsregionen med luftkonditionering, eller efter sparesa. Luftburna utbrott har skett i Sverige (t ex i Lidköping) med smitta från kylanläggningars vattendimma. Smitta mellan patienter förekommer inte.

Legionella orsakar endast någon eller några procent av all samhällsförvärvad pneumoni. Immunsupprimerade och rökare insjuknar lättare och får ofta svårare sjukdom. Legionella kan yttra sig på två olika sätt. Det vanligaste är lunginflammation, den andra yttringen är en sällsynt variant av feber utan fokala symtom, s k Pontiacfeber.

Smittämnet upptäcktes första gången efter ett stort utbrott av pneumonier och en del dödsfall i samband med ett krigsveteranmöte (legionärer) 1976 i Philadelphia, USA.


 

KLINIK OCH SYMTOM


Symtom vid legionellapneumoni:
 

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Ofta diarré initialt (innan luftvägssymtomen)
 • Tilltagande lungsymtom med hosta och andfåddhet
 • Encefalitsymtom med förvirring kan förekomma


Komplikationer kan uppkomma i form av respiratorkrävande andningssvikt. Mortaliteten är relativt hög hos immunsupprimerade och äldre med bakomliggande sjukdomar.

Inkubationstiden är 2-10 (vanligen 5-6) dagar.


 

DIAGNOS


 • Antigentest i urin - Mest använt. Sensitiviteten är god för Legionella pneumophila serotyp 1, men sämre för andra serotyper.
   
 • PCR på luftvägssekret - Fångar alla serotyper. Vid tolkning av positivt resultat bör man beakta att bakterien är vanligt förekommande i vatten (även dricksvatten). Vid påvisande av Legionella bör fyndet värderas i relation till de kliniska fynden.
   
 • Antikroppsanalys - Fyrfaldig titerstegring är ett krav. Mycket höga antikroppstitrar kan stödja diagnosen, men analysen har begränsat värde i akutskedet.
   
 • Svalgodling är sällan, och blododling aldrig, positiv.
   
 • Ospecifika laboratorieprover i blod, t ex lågt natrium, förhöjt kreatinin och förhöjt leverstatus ses ofta och kan vara ledtrådar till diagnosen, men ses också vid t ex svår pneumokockinfektion.
   
 • Lungröntgen visar infiltrat (se bild nedan).
   
 • Odling från sputa eller BAL vätska


Figur 1. Exempel på infiltrat på lungröntgen vid legionellapneumoni.
 

Legionellapneumoni
 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

BEHANDLING


Sjukhusvårdskrävande infektioner behandlas med makrolider eller kinoloner:
 

Behandlingstiden är 14-21 dagar för immunosupprimerade patienter. För immunkompetenta rekommenderas 10 dagars behandling. Initialt ges intravenös behandling. I djurstudier är kinoloner något mer effektiva än makrolider.

Rifampicin (Rimactan p.o. eller Rifadin som finns i en i.v. beredning 300-600 mg x 2) har ibland givits som tillägg till erytromycin i mycket allvarliga fall. Bensylpenicillin och andra betalaktamantibiotika (t ex cefalosporiner och karbapenemer) har ingen effekt, p g a ringa effekt intracellulärt.

Polikliniskt behandlade immunkompetenta patienter rekommenderas makrolidpreparat, t ex erytromycin (Ery-Max) 250 mg 2 x 2, (Abboticin Novum) 500 mg 2 x 2 per os i 10 dagar, alt doxycyklin (Doxyferm) 100 mg 1 x 2 i 10 dagar per os. Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 i 10 dagar per os är också ett alternativ men utgör inget förstahandsmedel vid lunginflammation i Sverige.

Legionella är klassad som anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Skriftlig anmälan skall göras till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att fråga om fler fall av lunginflammation finns i omgivningen. Smittskyddsläkaren bör dessutom omedelbart kontaktas per telefon så att smittkällan snabbt kan identifieras.


 

PROFYLAX


Varmt vatten i vattenledningarna (lägst 50 grader vid tappstället och 60 grader i varmvattenberedaren). Hos immunsupprimerade rekommenderas dusch med stora hål i duschhuvudet eller dusch med slang utan duschhuvud.

Vaccin mot legionella finns ej.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Legionärssjuka


ICD-10

Legionärsjuka A48.1
Icke-pneumonisk legionärsjuka A48.2

 

Referenser


Diederen BM. Legionella spp. and Legionnaires' disease. J Infect. 2008 Jan;56(1):1-12. Epub 2007 Nov 5. Länk

Cunha BA. Atypical pneumonias: current clinical concepts focusing on Legionnaires' disease. Curr Opin Pulm Med. 2008 May;14(3):183-94. Länk

Darelid J. Epidemiology and long term control of nosocomial legionnaires' disease. Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 814. ISBN 91-7373-497-7.

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3082

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Legionella (legionärssjuka)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Sjuksköterska
Blodbussen


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset

annons
annons