Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

HIV – resistens mot behandling
Författare Professor , Laboratoriemedicin, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-09-11
Specialitet HIV, Infektion
Skriv ut
Patientbroschyr
Att leva med hiv

BAKGRUND
 

HIV har en uttalad förmåga att mutera och anpassa sig till selektionstryck. Dogmen vid all HIV-behandling är att HIV-förökningen skall hämmas så mycket att HIV-RNA inte upptäcks i blodplasma med standardtekniker, vilket numera är < 20 kopior/ml. Den i särklass vanligaste anledningen till att en sådan hämning av virusreplikationen inte sker är bristande följsamhet till föreskriven behandlingsregim. Om HIV trots behandling fortsätter att föröka sig till detekterbara nivåer kommer resistens förr eller senare att utvecklas, oavsett vilket läkemedel där är. Hur snabbt detta sker hos den enskilde patienten beror på ett antal faktorer, fr a virusmängden under behandlingsvikt och egenskaper hos läkemedlet, den s k genetiska barriären. När resistens väl utvecklats kan den uppträda inte bara mot de läkemedel patienten behandlas med, utan även mot andra läkemedel inom samma kategori då korsresistens är vanlig mellan läkemedel inom samma kategori.

Resistens mot HIV-läkemedel och spridning av resistent HIV i Sverige har fram till nu varit ett begränsat problem. Nya data från nydiagnostiserade patienter i Sverige, erhållna från InfCare HIV databas, visar att det skett en ökning av överförd resistens under perioden 2010-2017. Denna tendens har hållt i sig även 2018 enligt preliminär analys. Även om antalet personer är begränsat som smittats med resistent virus så är trenden tydlig. Detta kan innebära en ökad risk för behandlingssvikt med åtföljande ökad resistens om detta inte upptäcks och beaktas vid diagnos. Särskilt inom gruppen migranter som infekterats utanför Sveriges gränser är prevalensen hög, senast för 2018 20 %.

Anledningen att personer nydiagnostiseras med resistent HIV kan vara att personerna smittats med resistent virus eller att de tagit HIV-läkemedel tidigare utan att förmedla den informationen till ansvarig läkare. Därför används numera begreppet ”pretreatment resistance” istället för ”transmitted drug resistance”. För den enskilde patienten kan utvecklad resistens vara ett hot mot den långsiktiga effekten av behandling och medföra svåra ställningstaganden vid terapibyte. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i praktiskt taget alla fall går det att finna en adekvat behandling även för dem som vid diagnos bär på resistent virus. Vad det gäller denna förvärvade resistens så ser vi lyckligtvis ingen ökning.

Forskning baserad på den nationella databasen InfCare HIV visar att < 15 % av alla i Sverige kända HIV-patienter bär på virus som är resistent mot ett eller flera läkemedel, men liksom för patienter med PDR (pre-treatment HIV drug resistance) kan dessa patienters virus praktiskt taget alltid hämmas med idag tillgängliga läkemedel. Antalet patienter med så kallad multiresistens, där inga eller endast enstaka läkemedel fungerar, är få.

Situationen i Europa och USA ser liknande ut även om resistensproblematiken är större, särskilt i större städer i Västeuropa och USA. Studier i låg- och medelinkomstländer (LMIC) visar en kraftigt ökande resistensproblematik som förvärras av att terapisvikten oftast upptäcks senare p g a att monitoreringen av behandlingen sällan innehåller mätning av virusmängden, samt att behandlingsalternativen är avsevärt mer begränsade. Den senaste WHO rapporten om global HIV-resistens visar exempelvis upp till 15 % "pretreatment resistance" hos patienter som ska in på första linjens terapi.

Även europeiska studier visar att smitta med resistent virus förekommer i Europa men andelen nydiagnostiserade med sådant virus är lägre än i USA och LMIC. Studier från stora städer i USA ger en annorlunda bild med högre grad av smitta med resistent virus. Nya mer känsliga metoder, s k next generation sequencing, för påvisande av resistent virus indikerar att antalet personer som smittas med resistent virus är högre än vad som tidigare är rapporterat. Om detta har klinisk relevans med sämre behandlingsutfall på sikt är idag inte helt klarlagt, men för vissa läkemedel är det med stor sannolikhet så. I en studie hävdades det att patienter där 5 % av viruspopulationen var resistent mot NNRTI (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) skulle ha en kliniskt relevant resistens mot alla NNRTI (doravirin dock inte utvärderad), men de vars virus bar NNRTI-mutationer under 5 % inte påverkades.

Resistenssituationen ställer krav på övervakning och inventering av förekomst av cirkulerande resistenta HIV-stammar, samt kontinuerlig kontroll av HIV-patienter som står under behandling. Tillgången på kostnadseffektiva och pålitliga resistensbestämningsmetoder har visats sig förbättra både det kortsiktiga och det långsiktiga behandlingsutfallet. Det finns ett antal retrospektiva och prospektiva studier (se referenslistan) som anger den kliniska nyttan av att med utgångspunkt från resistensdata bättre välja ny behandling. En optimal kombination av läkemedel ger förutom de kliniska fördelarna även en minskad risk för smitta av resistent HIV i samhället, samt lägre läkemedels- och sjukvårdskostnader.

Den senaste kategorin av HIV-läkemedel är integrashämmarna (”integrase strand transfer inhibitors, INSTI). Resistens uppstod med lätthet mot den första generationens INSTI, raltegravir och elvitegravir. Dolutegravir är den första av andra generationens INSTI. Till skillnad från raltegravir och elvitegravir är det avsevärt svårare för viruset att utveckla resistens mot dolutegravir. Det hävdades till och med att resistens inte kunde utvecklas. Detta är fel, resistens kan utvecklas mot dolutegravir, och med stor sannolikhet mot de övriga läkemedlen, cabotegravir och biktegravir, i den andra generationens INSTI. Även om det tar lång tid på falerande terapi innan resistens uppstår. Detta är särskilt tydligt vid monoterapi och sannolikt vid funktionell dubbelterapi
 

Visa behandlingsöversikt HIV - behandling

Visa behandlingsöversikt HIV - symtomatologi och diagnostik


 

METODER


Det finns två huvudprinciper för resistensbestämning av HIV-läkemedel:
 

1. Fenotypiska metoder
 

  Metoden mäter den läkemedelskoncentration som krävs för att hämma förökningen hos ett patientvirus i cellodling till 50 % (IC50) eller till 90 % (IC90). Metoden används inte kliniskt i Sverige.

 

2. Genotypiska metoder
 

  Metoden påvisar ett eller flera aminosyreutbyten i HIV-proteas, omvänt (reverse) transkriptas, integras eller höljegenerna, motsvarande resistenslokus för ett givet preparat. Idag används olika metoder för dessa gener även om grundprincipen är densamma. Metoden utförs i kliniskt bruk i Sverige vid virus-laboratorierna Karolinska och Sahlgrenska. Utgångspunkten för genotypning är patientplasma som extraheras på viralt RNA, skrivs om till cDNA, amplifieras via PCR och slutligen sker ”direkt” sekvensering av aktuell gen. Det krävs i standardtester 500-1000 HIV-RNA kopior/ml plasma för att utföra testet men ännu känsligare metoder (ca 50-100 kopior/ml) används även för rutinbruk.

  Resultatet utvärderas via de punktmutationer som återfinns i respektive gener. Respektive mutation graderas som primär mutation (nyckelmutation) eller sekundär mutation. De primära mutationerna kommer först och ger nedsatt känslighet av varierande grad för ett eller flera läkemedel medan de sekundära mutationerna framför allt ökar virusets växtförmåga, vilken vanligtvis nedsätts av de primära mutationerna.

  En svårighet med denna metod är att veta hur mycket en eller flera mutationer nedsätter känsligheten för ett läkemedel. Det har därför tagits fram ett antal databaser och konsensusdokument från expertpaneler i Europa och USA som ger vägledning för tolkning av punktmutationsdata. Den mest använda är baserad på algoritmer (Stanford), men även bioinformatiska metoder baserade på mycket stora patientdatabaser används, illustrerad av EuResist-metoden (www.euresist.org) som är framtagen av bl a Karolinska och Max-Planck Institutet för Bioinformatik.

  Behandlande kliniker bör föra en dialog med erfaren klinisk virolog om betydelsen av ett visst resistensmönster inför beslut om fortsatt behandlingsstrategi.

  En mycket viktig aspekt är att resistenstesterna endast mäter känsligheten för läkemedel hos de virus som vid den givna tidpunkten dominerar i blodet. Om en behandling sätts ut eller modifieras och selektionstrycket på viruset därmed ändras, försvinner oftast dessa resistenta virus från den dominerande viruspopulationen i blodet. Dock finns resistensen kvar, exempelvis hos virus gömda i minnesceller, och vid återanvändning av läkemedlet kan resistens snabbt komma tillbaka och slå ut effekten.

  Sedan ett antal år finns ett känsligare metod för genotypisk sekvensering, next generation sequencing. Med denna metod kan man dels sekvensera ett större antal nukleotider som gör att man bara behöver göra en sekvens för alla idag existerande läkemedel (med nuvarande teknik behövs 2-3 sekvenser) dels kan man analysera även mindre virusvarianter, ner till de som utgör 1-2 % av viruspopulationen. Metoden har ännu inte introducerats i kliniskt bruk av ett antal skäl. Ett viktigt skäl är att man inte vet vilken nivå av resistent virus som föreligger. Det är osannolikt att det har kliniskt betydelse om 1 % av viruspopulationen är resistent. Men hur är det med 5 % 10 %. Ett annat problem, som i och för sig är lösbart, är att det är svårare att sekvensera mer ovanliga subtyper som är vanliga i Sverige.


   

  KLINISK ANVÄNDNING AV RESISTENSBESTÄMNING


  Nationella (www.rav.nu) och internationella rekommendationer anger att HIV-resistensbestämning bör användas vid diagnos och/eller innan behandlingstart, samt vid terapisvikt.

  Testning rekommenderas vid all terapisvikt under förutsättning att patienten fortfarande står på behandling. Resistensbeskedet är, liksom alla provsvar, endast en av flera parametrar som vägs in i valet av ny behandling. I det i Sverige använda beslutstödsprogrammet InfCare HIV (www.infcare.se) sparas alla resistensdata och möjlighet finns att utföra automatisk reanalys av äldre resistenssekvenser med avseende på nya HIV-läkemedel. Av särskilt stor vikt är den höga förekomsten av korsresistens mellan läkemedel inom samma kategorier, vilket måste beaktas vid valet av ny behandling.

  Läkemedel har olika resistensbarriär, vilket innebär att HIV lättare utvecklar resistens mot vissa läkemedel än mot andra. Exempelvis behövs endast en mutation för fullödig resistens mot läkemedlen lamivudin (Epivir), emtricitabin (Emtriva), efavirenz (Stocrin) och nevirapin (Viramune). Resistens utvecklas även lätt mot integrashämmaren raltegravir (Isentress) och elvitegravir (ingår i kombinationstabletten Stribild) vid terapisvikt. Mot boostrade proteashämmare liksom mot integrashämmaren dolutegravir utvecklas däremot resistens mycket långsamt, oftast krävs > 1 års svikt, och resistens mot denna läkemedelskategori vid förstagångssvikt är ovanlig i Sverige.

  För dolutegravir finns idag resistensutveckling beskriven hos endast ett 50-tal patienter som falerat för första gången på en integrashämmare. Det virus som vid proteashämmarsvikt identifieras i resistens-test är med få undantag så kallade vildtypsvirus som är fullt känsligt. Det är dock fortfarande något oklart om det kan finnas mycket små mängder resistent virus hos vissa av dessa personer, som då inte upptäcks med gängse standardtekniker, eller om andra regioner av virursgenomet kan ha betydelse, p6-regionen i gag.

  Resistensmönstret är en av flera parametrar som vägs in vid valet av ny behandling. Den allra viktigaste faktorn är dock vårdpersonalens skattning av patientens förmåga att vara följsam till läkemedelsordinationen. Patienter som bedöms vara i risk för sämre följsamhet får då ofta läkemedel där virus är mindre benägna att utveckla resistens på nytt. Ytterligare en central faktor är biverkningar, framför allt de av långtidsnatur, såsom risken för blodfettstegring. Andra behandlingar som ges samtidigt, exempelvis TBC-behandling och epilepsibehandling, och som kan förväntas ge läkemedelsinteraktioner, är också av betydelse för designen av en ny läkemedelskombination. Rekommendation från Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV; www.rav.nu) är därför att patienter med flera komplicerande faktorer om möjligt bör diskuteras med virolog och/eller farmakolog.


   

  ICD-10

  Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B24
  Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9

   

  Referenser
   

  1. Bontell I, Häggblom A, Bratt G, Albert J, Sönnerborg A. Trends in antiretroviral therapy and prevalence of HIV drug resistance mutations in Sweden 1997-2011. PLoSOne 2013;8(3):e59337. doi: 10.1371/journal.pone.0059337. Epub 2013 Mar 22. Länk
    
  2. Clevenbergh P, Durant J, Halfon P, del Giudice P, Mondain V, Montagne N, Schapiro JM, Boucher CA, Dellamonica P. Persisting long-term benefit of genotype-guided treatment for HIV-infected patients failing HAART. The Viradapt Study: week 48 follow-up. Antivir Ther. 2000 Mar;5(1):65-70. Länk
    
  3. Durant J, Clevenbergh P, Halfon P, Delgiudice P, Porsin S, Simonet P, Montagne N, Boucher CA, Schapiro JM, Dellamonica P.Drug-resistance genotyping in HIV-1 therapy: the VIRADAPT randomised controlled trial. Lancet. 1999 Jun 26;353(9171):2195-9. Länk
    
  4. Haubrich R, Demeter L.International perspectives on antiretroviral resistance. Clinical utility of resistance testing: retrospective and prospective data supporting use and current recommendations. J Acquir Immune Defic Syndr. 2001 Mar 1;26 Suppl 1:S51-9. Review. Länk
    
  5. Baxter JD, Mayers DL, Wentworth DN, Neaton JD, Hoover ML, Winters MA, Mannheimer SB, Thompson MA, Abrams DI, Brizz BJ, Ioannidis JP, Merigan TC.A randomized study of antiretroviral management based on plasma genotypic antiretroviral resistance testing in patients failing therapy. CPCRA 046 Study Team for the Terry Beirn Community Programs for Clinical Research on AIDS. AIDS. 2000 Jun 16;14(9):F83-93. Länk
    
  6. Meynard JL, Vray M, Morand-Joubert L, et al. Impact of treatment guided by phenotypic or genotypic resistance tests on the response to antiretroviral therapy: a randomized trial (NARVAL, ANRS 088). Antiviral Ther. 2000;5(suppl 3):67-68
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 2979

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HIV – resistens mot behandling

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm

annons
annons