Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Akut artrit, allmänt
Författare Med dr , Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2018-02-27
Specialitet Reumatologi
Skriv utBAKGRUND


Akuta artriter av olika genes har sammanförts i detta kapitel för att underlätta
differentialdiagnostiken vid den primära bedömningen. Med akut artrit avses här ett insjuknande med ledinflammation hos en tidigare ledfrisk individ.
Symtomutvecklingen kan vara allt från urakut till att sträcka sig över några dagar eller veckor. Genesen är mycket varierande.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Symtom
 

 • Värk (vilovärk) i en eller flera leder, med eller utan samtidiga besvär från andra delar av rörelseorganen
 • Drabbade leder upplevs ofta som svullna, hettande, ömmande och stela
 • En påtaglig dygnsvariation med symtommaximum på efternatt–morgon–förmiddag är vanligt

Kliniska fynd

Leden/lederna är vid undersökning:

 • Ömma
 • Svullna
 • Värmeökade
 • Mycket sällan rodnade

Ställ aldrig diagnosen artrit om objektiva fynd saknas vid ledstatus.

Överväg även:

HemartrosVarm, svullen, öm led efter trauma
Vid tveksamhet punktera aseptiskt
Överväg fraktur som engagerar ledytan
Lednära erysipelas, annan mjukdelsinflammationNoggrann, försiktig palpation
Överensstämmer utbredningsområdet med ledkapselns begränsning?
Ligger svullnaden ytligt om leden/senskidorna?
ArtralgiAv patienten upplevd värk i leden, men avsaknad av objektiva fynd
Kan vara delfenomen vid en mängd olika tillstånd
Kan uppträda hos i övrigt friska individer
DIFFERENTIALDIAGNOSER


Vid bedömning av artriter har man stor hjälp av anamnesen, leddistributionen samt eventuella associerade symtom eller statusfynd. Laboratorieprover har mer begränsat värde.

1. Huvudsakligen monoartriter
 

2. Huvudsakligen oligoartiter (2-4 leder)
 

 • Reaktiv artrit
 • Akut sarkoidos
 • Artrit vid viros
 • Borrelia-artrit
 • Gonokocksepsis

3. Huvudsakligen polyartriter (>4 leder)
 

 • Exacerbation av kronisk artrit
 • Debut av kronisk artrit, t ex reumatoid artrit
 • Artrit vid viros
Visa översikt "Akut artrit - differentialdiagnoser"

Visa översikt "Septisk artrit"

Visa översikt "Gikt"UTREDNING/PROVTAGNING
 

 1. Noggrann anamnes avseende kända utlösande eller associerade faktorer.
   
 2. Klarlägg tidsförlopp, symtomens karaktär och ledutbredning.
   
 3. Noggrant ledstatus och invärtesmedicinskt status med inriktning mot att särskilja differentialdiagnoser.
   
 4. Utöver CRP/SR, LPK, ledvätskeanalyser och i förekommande fall odlingar (mer sällan serologisk diagnostik) har laboratorieanalyser liten plats i diagnostiken av akuta artriter. Undantag då bakomliggande sjukdom skall påvisas, t ex hepatit. Laboratorieprover kan emellertid vara av värde för att värdera och följa inflammatorisk aktivitet. Inflammationsparametrar är vid sådan aktivitet förhöjda, i högre utsträckning vid engagemang av större eller fler leder.
   
 5. Röntgen har ringa plats i diagnostiken av akut artrit. Undantag: hemartros, där eventuell skelettskada måste uteslutas, samt vid misstanke om septisk artrit.


BEHANDLING
 

Generellt:
 

 • Ge patienten adekvata besked om förväntat förlopp och tid för utläkning.
 • Avlasta, men immobilisera ej, den inflammerade leden.
 • Uppmuntra till aktiva rörelser trots värk.
 • Symtomlindring med NSAID-preparat.

OBS! NSAID:
 

 • Försiktighet till personer över 70 år samt vid ulcusanamnes.
  Överväg då tillägg av en protonpumpshämmare, eller ett magskonande preparat som nabumeton (Relifex). COX-2 selektiva preparat såsom celecoxib (Celebra) eller etoricoxib (Arcoxia) kan även komma i fråga under förutsättning att inga kontraindikationer i form av hjärt-kärlsjukdom föreligger. Observera att de COX-2 selektiva preparaten inte ingår i högkostnadsskyddet om patienten inte haft ulcus eller på annat sätt har hög ulcusrisk. Tänk på att behandling med lågdos ASA motverkar magskyddet vid behandling med nabumeton eller COX-2 selektiva preparat.
   
 • Försiktighet vid hjärt- och njursvikt med tanke på risken för vätskeretention, gäller för alla NSAID-preparat, inte bara för COX-2 hämmarna.
   
 • Tänk på blödningsrisk vid samtidig antikoagulation. Nabumeton (Relifex) har låg risk för interaktion med warfarin.
   
 • Kognitiv dysfunktion ses ibland som biverkan. Viktigt vid behandling av äldre som kan gå in i en demensliknande bild, vilken dock går i regress då terapin sätts ut.
   
 • Försök undvika kontinuerlig medicinering under lång tid.

Om septisk artrit respektive Borrelia-artrit uteslutits kan intraartikulär steroidinjektion övervägas.

 

Reaktiv artrit

Antibiotika har ingen plats i terapin av artriten, påverkar vare sig förlopp eller tid till utläkning.


Septisk artrit

Om skälig misstanke på septisk artrit kvarstår efter akutsvar på B- och Syn-LPK samt CRP/SR, kontakta ortoped/infektionsläkare/reumatolog.
Septisk artrit är alltid inläggningsfall.
Laktat och glukos i ledvätska har lågt diagnostiskt värde vid akut oklar artrit. Analyserna kan inte skilja ut septisk artrit från högaktiv aseptisk artrit.
Vid tveksam diagnos, behandla med parenterala antibiotika som vid okänd sepsis i väntan på odlingssvar.
Strikt avlastning av leden.
Dränera abscesser mm, ev spoldrän i leden.

God prognos om tidig behandling, beroende på agens kan leden destrueras på några dygn vid fördröjd terapi.

 

Gikt
 

NSAID-preparat i fulldos tills attacken klingat av och ytterligare några dagar därefter. OBS! Försiktighet till vissa patientgrupper enligt ovan.

Eliminera kända utlösande faktorer (omprövning av pågående diuretikaterapi, diskussion med patienten om alkoholvanor).

Vid kontraindikation mot NSAID ges T kolkicin (Colrefuz) 0,5 mg 2 st i laddningsdos, 1 st en timme senare. Från andra dygnet ordineras 1+1+1. OBS! Smal terapeutisk bredd. En beskriven alternativ behandlingsmodell är kolkicin i hög uppladdningsdos första dygnet. Undvik detta förfaringssätt då risken för toxiska effekter ökar påtagligt. Om denna dosregim ändå tillämpas måste terapiuppehåll göras i 3 dygn innan underhållsbehandling med 0,5 mg x3 påbörjas.

Profylax med allopurinol (Zyloric) bör ej påbörjas under akut attack, men kan under artritskydd inledas om så bedöms nödvändigt med hänsyn till uratnivå och njurfunktion. Pågående allopurinolbehandling får ej heller avslutas eller dosjusteras under pågående giktattack, då detta ofta leder till förvärrade symtom. Profylax övervägs annars efter upprepade giktattacker.

Om terapi med allopurinol eller probenecid är indicerad p g a täta artritattacker trots försök att ändra livsstil och sanera läkemedel som ger hyperurkemi, skall målvärdet för S-urat vara < 360 μmol/l, det räcker således inte att få ner urat i referensintervallet. Detta beror på att referensnivån är definierad utifrån vad som förekommer i en ”frisk” befolkning, men kroppsvätskorna är övermättade med urat vid nivåer över ca 360 μmol/L. Så länge kroppsvätskorna är övermättade kvarstår risken för artritattacker, och tofi börjar lösas upp och försvinna först när serumnivån varit väl under 360 en längre tid. Höj således allopurinoldosen stegvis enligt anvisningar i FASS tills målvärdet uppnås, och håll sedan uratnivån under målnivå.

Ett nytillkommet alternativ till allopurinol och probenecid är febuxostat (Adenuric). Detta kan vara ett alternativ när patienten inte tolererat något av de äldre, välbeprövade preparaten. Liksom vid allopurinol finns interaktionsrisk med azatioprin. För närvarande (våren 2017) tillhandahåller leverantören Adenuric i Sverige, men det är ännu inte prisförhandlat och således gäller inte högkostnadsskyddet.

När behandling med allopurinol eller febuxostat inleds förekommer en ökad frekvens giktattacker de första månaderna. Förebyggande terapi med NSAID-preparat, kolkicin 0,5 mg, 1-2 ggr dagligen eller probenecid rekommenderas de första sex månaderna.

 

Visa översikt - "Gikt"


Borrelia-artrit

Rekommendationer från Läkemedelsverket (4:2009)

Tidiga artriter
VuxnaDoxycyklin
100 mg x 2 p.o. i 14 dagar
Barn 8-12 årDoxycyklin
4 mg/kg x 1 p.o. i 3 veckor
Barn < 8 årAmoxicillin (Amimox, Imacillin)
15 mg/kg x 3 p.o. i 3 veckor


Intraartikulär steroidinjektion före antibiotika kan öka risken för övergång i kronisk artrit.
Efter 3 veckors antibiotikaterapi kan steroidinjektion övervägas.

Om fortsatt recidiverande förlopp remiss till infektionsklinik eller reumatolog.

Information från EU om Borrelia:
http://www.eucalb.com/

 

Skov eller debut av kronisk artrit
 

Akuta mono-oligoartikulära skov kan, om inga kontraindikationer föreligger, åtgärdas med ökad NSAID-dos eller intraartikulär injektion med depå-steroider (Depo-Medrol, Lederspan, Kenacort-T, Celeston Bifas).
Högst tre större leder får injiceras vid samma tillfälle (risk för systemeffekt av steroiderna).
Glöm inte möjligheten av hematogent spridd septisk artrit i destruerad led.

Påbörja aldrig peroral terapi med steroider utan kontakt med den kollega som är ansvarig för fortsatt handläggning av fallet.


 

UPPFÖLJNING/FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

 • Indikation för sluten vård endast vid septisk artrit, gonokocksepsis samt ibland på smärtindikation vid svår gikt eller pyrofosfatartrit.
   
 • Exacerbation av känd kronisk polyartrit hänvisas för uppföljning till ordinarie behandlande läkare.
   
 • Akut sarkoidos övergår mycket sällan i kronisk sarkoidos. Remiss till lungmedicinsk eller invärtesmedicinsk klinik vid långdraget förlopp.
   
 • Majoriteten av fallen med akut artrit behöver ingen uppföljning.


ICD-10

Purulent artrit, ospecificerad M00.9
Gikt, ospecificerad M10.9
Andra specificerade kristallartropatier M11.8
Traumatisk artropati M12.5
Reaktiv artrit, ospecificerad M02.9
Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes M14.8
D868 Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Artrit vid andra virussjukdomar som klassificeras annorstädes M01.5
Artrit vid borreliainfektion M01.2
A692 Artrit vid borreliainfektion

Artrit vid borreliainfektion M01.2
A692 Artrit vid borreliainfektion


 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

M02 Reaktiva artriter

M10 Gikt

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 296

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Akut artrit, allmänt

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons