Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Intoxikation och missbruk - Heroin, fentanyl, metadon och andra opioider
Författare Docent , Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2019-06-30
Specialitet Intoxikation
Skriv ut

BAKGRUND
 

Opioider är starkt smärtstillande och ångestlösande substanser som omfattar opiater som är naturligt extraherade från opium och olika syntetiska analoger. Opioider används för behandling av svåra smärttillstånd men substanserna har alla en beroendeframkallande effekt och världen över finns ett omfattande missbruk. Av cirka 185 miljoner droganvändare världen över beräknas 26-36 miljoner använda opioider som huvuddrog. I Europa beräknas 1,3 miljoner personer missbruka opioider (0,4 % av populationen). Av alla droganvändare beräknas 13-26 miljoner använda heroin som huvuddrog. Opioider anses vara de droger som har starkast beroendeframkallande effekt. Bland dem som får behandling för drogberoende världen över är opiatberoende vanligaste orsak (50-85 % av patienterna). Bland drogrelaterade dödsfall förekommer opioder i 90 % av fallen.

USA har under de senaste 10 åren drabbats av en mycket omfattande opioidepidemi som skördat över 200 000 liv. USA har högre konsumtion av opioider än något annat land, enligt vissa beräkningar konsumerar man cirka 85% av alla opioider i världen. 2016 föll 42 000 människor offer för opioiderna, enligt färsk statistik från myndigheten Center for Disease Control and Prevention. Under de senaste 2 åren har fentanyl och olika fentanylderivat utgjort ett särskilt problem med hög dödlighet i missbrukarledet.

2,4 miljoner amerikaner beräknas i nuläget vara beroende av opioider. Mellan juli 2016 och september 2017 ökade akutbesöken till landets sjukhus på grund av opioidöverdoser (främst morfin, heroin eller fentanyl) med 30 procent. Narkotikaöverdoser är numera den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år. Enligt statistik från 2015 har antalet dödsfall i opioidöverdoser - inklusive smärtstillande medicin - fyrfaldigats sedan 1999. Då hade över totalt 165 000 människor dött i sådana överdoser, nu är siffran en bra bit över 200 000.

En vanlig dag i USA tas över 650 000 recept på opioider (oftast värktabletter som Oxynorm och Oxycontin) ut på landets apotek.
Samtidigt prövar 580 människor heroin och 78 dör av en opioidöverdos. Statistik visar att fyra av fem av dagens opioidmissbrukare har börjat med värktabletter.

Missbruket har ökat i Asien och Afrika, medan det har varit stabilt eller minskat något i Europa under senare år. I Europa har missbruket varit högst i Skottland, England och Frankrike, det är oftast knutet till storstadsregionerna. Relationen mellan män och kvinnor som regelbundet använder opioider är runt 4:1. Cirka 44 % av opioidanvändarna är intravenösa missbrukare. Nära hälften av alla som får behandling mot drogmissbruk har heroin som huvuddrog. Heroinmissbruket inom EU är stabilt och lätt nedåtgående under de senaste åren. Antalet dödsfall relaterade till heroin minskar rent generellt, men dödsfallen relaterade till syntetiska opioider ökar. Heroin utgör 4 % av alla beslag av illegal narkotika mot Cannabis 80 %.

Heroinmissbruket inom EU är stabilt och lätt nedåtgående under de senaste åren. Antalet dödsfall relaterade till heroin minskar rent generellt, men dödsfallen relaterade till syntetiska opioider ökar och i Sverige har dessa ökat markant under senare år. I Socialstyrelsens dödsorsaksregister registrerades 765 narkotikarelaterade dödsfall under 2014. Under senaste året har en lätt minskning iakttagits. I registret registreras dödsfall där både legala läkemedel och illegala droger som heroin, kokain och amfetamin var dödsorsak eller bidragande dödsorsak. I det så kallade Tox-registret vid Karolinska Institutet registreras enbart dödsfall där ett eller flera narkotikaklassade preparat, legalt eller illegalt, bedöms som dominerande eller bidragande orsak vid rättsmedicinsk obduktion.

Starka opioder bedömdes som dödsorsak eller bidragande dödsorsak enligt tox-registret i följande antal fall år 2014 (2006 års siffror inom parantes): morfin 53 (28), metadon 104 (10), buprenorfin 84 (14), fentanyl 47 (5) och oxikodon 42 (4). Som jämförelse kan nämnas att dödsfall relaterade till heroin i stort sett ligger på samma nivå år 2014 som 1994.

Det vanligaste illegala medlet bland opioidmissbrukare är heroin. Man beräknar att det i Sverige finns mellan 8000 och 13 000 heroinister bland 29 000 tunga missbrukare. Antalet nya missbrukare i Europa är cirka 41 000 per år.

Opioider administreras huvudsakligen intravenöst men kan även tas peroralt, transdermalt i plåster eller genom inhalation (rökheroin, fentanylspray). De droger som inhaleras är opium och rökheroin men även fentanyl. Rökheroin är en brunaktig heroinbas, även kallad ”Brown Sugar” (free base).

Opioider används som potenta smärtstillande läkemedel inom sjukvården, framför allt för behandling av svår akut smärta men även kronisk smärta vid svåra sjukdomstillstånd. Bland drogrelaterade dödsfall förekommer opioder i 90 % av fallen. Den medicinska användningen av opioider har ökat markant de senaste tio åren.
 

Bland de morfinliknande preparaten märks opiater som:
 


I gruppen syntetiska opioider återfinns bl a:
 

Akut överdosering orsakas vanligen av heroin, fentanyl, buprenorfin eller metadon. Allvarliga fall och dödsfall vid överdosering av dextropropoxifen var vanligt förekommande tidigare, men har minskat betydligt efter att läkemedlet avregistrerats i Sverige. Ett betydande missbruk av oxikodon och hydromorfon har rapporterats från framför allt USA från år 2000 och framåt. År 2010 registrerades cirka 16 000 dödsfall med oxikodon involverat! I Sverige finns ett betydande missbruk av Tramadol och Subutex. Fortfarande dör runt 100 personer årligen i Sverige på grund av akut heroinöverdosering. Av dödsfallen är 90 procent äldre än 25 år. Cirka 80 procent av dödsfallen är bland män.


 

HEROIN
 

Heroin (diacetylmorfin) är den opioid som främst förknippas med narkomani och illegalt drogmissbruk. Vanligast är den bruna formen av heroin som oftast har sitt ursprung i Afganistan, mindre vanlig är den vita formen (hydrokloridsalt) som vanligen har sitt ursprung i Sydostasien. Brunt heroin kostar på gatan normalt mellan 300 och 700 kr/g. Renhetsgraden ligger mellan 10-20 %.

Heroin har smärtlindrande, sederande och ångestdämpande egenskaper. Det metaboliseras relativt snabbt till morfin i levern och utsöndras huvudsakligen via urinen. Heroin utgörs av diacetylmorfin som metaboliseras snabbt till 6-monoacetylmorfin (6-MAM) som sedan metaboliseras till morfin. Ruset av heroin kan därför delas in i 2 faser, det initiala kortvariga euforiserande ruset orsakat av diacetylmorfin och det mer långdragna lugna ruset orsakat av morfin.

Drogen kan rökas, sniffas eller injiceras; injektioner är vanligast (44 %). Intagen dos bland missbrukare uppvisar stora variationer. En normaldos heroin vid missbruk ligger runt 15-50 mg intravenöst. En överdos ses vid intag över 100 mg, allvarlig intoxikation vid intag över 300 mg eller mer. Effekterna och toleransen varierar påtagligt mellan olika individer. Observera att heroin har en relativt kort halveringstid på 2-3 timmar mot 16-60 timmar för metadon.

Metadon intas vanligen i oral lösning eller som tabletter men används även i injektionsform. Vid behandling av heroinabstinens är en normaldos metadon 60-130 mg, som doseras i oral lösning en gång per dygn.

En kapsel eller påse heroin innehåller normalt 250 mg 30-procentigt heroin vid inköp på gatan (en s k "kabbe"). Heroin framställs ur opium, främst odlat i bortre Asien, framför allt i Afghanistan. Även råopium missbrukas och importeras till Sverige. Råopium missbrukas främst genom rökning, även i Sverige. En allt större andel missbrukare röker heroin (diacetylmorfin, freebase) i stället för att injicera men många rökare övergår så småningom till injektionsmissbruk.

Heroin är välkänt för att ge snabb och kraftig beroendeutveckling med ökad tolerans och måttliga eller svåra abstinensbesvär vid utsättandet.
 

En överdos av opioider karaktäriseras av:
 

 • Medvetandesänkning, somnolens
 • Små pupiller
 • Trötthet
 • Långsamt tal
 • Stillsamhet
 • Frusenhet
 • Anestesi
 • Koma
 • Muskulär rigiditet (stelhet)
 • Urinretention
 • Andningsdepression, andningssvikt
 • Hypoxi, cyanos, gråblek hudfärg
 • Bradykardi
 • Hypotension
 • Cirkulationskollaps

Livshotande överdosering kan uppträda såväl efter injektion som efter rökning men är betydligt vanligare efter injektioner. Andningsdepression är det allvarligaste symtomet vid överdosering som snabbt kan bli livshotande. Alerta patienter har vanligen ingen andningsdepression men vakenheten kan skifta snabbt.

 

Abstinensbesvär kan upplevas redan efter en kortare tids missbruk i form av:
 

 • Frysningar
 • Darrningar (finvågig tremor)
 • Svettning
 • Hjärtklappning
 • Skakningar
 • Obehagskänsla
 • Oro
 • Agitation
 • Aggressivitet
 • Instabilt temperament
 • Stökighet
 • Våldsamhet

Ibland beskrivs abstinensbesvären som influensaliknande. Dessa symtom kan uppträda så tidigt som 4-6 timmar efter senaste dosen.

 

Risker

Ett intravenöst missbruk av heroin karaktäriseras av stora risker för smittsamma sjukdomar (HIV, hepatit B och C) och farliga överdoser. Missbruket är förknippat med betydande kriminalitet, låg livskvalitet och asocialt liv. Det har rapporterats att 66 % av alla heroinister någon gång fått en livshotande överdos, 34 % hade försökt begå självmord.

Vitt heroin (diacetylmorfin hydroklorid) har under de senaste tio åren blivit allt renare, det vill säga en allt "bättre" produkt världen över. Initialt är renhetsgraden 85-90 % som sedan späs ut till 20-30 %. Heroinet innehåller därför vanligen också olika utspädningsprodukter. Detta talar för en mer kontrollerad och förfinad produktion. I Sverige är vitt heroin vanligast i Stockholmsregionen och Malmöregionen. Missbrukaren själv vet aldrig helt säkert vilken koncentration av heroin som injiceras vid användningen. Koncentration och dos kan variera påtagligt mellan olika beredningar av heroin, vilket är en förklaring till många överdoseringar och dödsfall. I en nyligen genomförd amerikansk studie bland intravenösa heroinister hade en hög andel (> 90 %) injicerat fentanyl istället för heroin utan vetskap om att det var fentanyl.

En annan orsak till överdosering är sänkt tolerans. Sänkt tolerans utvecklas inom några få veckor efter avhållsamhet från heroin. Det psykiska suget efter drogen kan då vara fortsatt starkt, men den tolererade mängden betydligt mindre än tidigare. Många överdoseringar sker därför bland personer som nyligen släppts ut från en kriminalvårdsanstalt med påtvingad avhållsamhet.

Heroinmissbruk är en vanlig orsak till narkotikarelaterade dödsfall, cirka 100 fall inträffar årligen i Sverige (FHI). Av dessa beräknas 40-60 fall bero på akuta överdoseringar. Vid överdosering och missbruk av heroin är det vanligt med samtidig förekomst av andra potentiellt dödliga sjukdomar som hepatit C, akut leversvikt, pneumoni, akut fasciit, abscesser (tandabscesser), hjärtsvikt, myokardit, endokardit, DIC, ARDS etc. Sepsis är vanligt förekommande. Nya studier antyder att den vanligaste dödsorsaken i denna grupp av missbrukare är trauma, oftast drogrelaterat trauma. Totalt sett har antalet narkotikarelaterade dödsfall minskat inom EU från ca 7700 år 2009 till 6500 år 2011.

 

Metadon

Metadon är en renodlad opioid med lugnande, smärtstillande, ångestdämpande och sömngivande egenskaper. Metadon har sedan 60-talet använts för avgiftning av heroinmissbruk, men har genom sina egna opioidegenskaper en kraftig beroendepotential. Cirka 2500 patienter i Sverige med opioidberoende ingår i olika substitutionsprogram och medicinerar med antingen metadon eller Subutex. Metadon anses ha bättre effekt som substitutionsmedicin på tyngre och mer nergångna heroinmissbrukare jämfört med buprenorfin (Subutex). Effekten som eftersträvas med metadon är att blockera suget efter heroin samt att förebygga nytt intag av heroin. Metadonbehandling har gett fler patienter i arbete, som går tillbaks till studier, och fler som upprätthåller sociala strukturer inom familj- och samborelationer.

Metadon intas vanligen som tabletter eller i oral lösning men finns även i injektionsform. Vid behandling av heroinabstinens är en normaldos metadon 60-130 mg, som doseras i oral lösning en gång per dygn. En normaldosering vid behandling av smärttillstånd är 5-10 mg 4-6 ggr dagligen i tablettform, dygnsdosen bör ej överstiga 100 mg. Vanlig initialdos vid substitutionsbehandling är 10-30 mg. För patienter med hög opioidtolerans är normal initialdos 25-40 mg. Dosen trappas upp i steg om 10 mg per gång (var 5-7:e dag) under en period på tre veckor, vanligtvis till 70 eller 80 mg per dag.

Metadon i överdosering kan ge illamående och kräkningar, allvarlig andningsdepression samt allvarliga hjärtsymtom med farliga arytmier (Torsade de Pointes-arytmier, förlängt QT-intervall). Metadon har betydligt längre halveringstid jämfört med heroin, 16-60 timmar mot 2-3 timmar för heroin vilket gör att effekten sitter i betydligt längre och täcker dygnets alla timmar. Biverkningar vid behandling med metadon är bl a viktökning och impotens samt nedsatt libido. Vid behandling med antidoten naloxonhydroklorid (Naloxon) efter en överdosering av metadon är risken betydande att effekten blir kortvarig och övergående. De sedativa och andningsdeprimerande effekterna av metadon kan därför komma tillbaks efter en period av uppvaknande och ge allvarliga symtom. Antalet dödsfall efter överdosering med metadon har under senaste åren ökat.

 

Oxikodon (OxyContin, OxyNorm, Targinic)


Oxikodon visar affinitet till kappa-, my- och deltaopioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. Det verkar vid dessa receptorer som en opioidagonist utan antagonistisk effekt. Den terapeutiska effekten är främst analgetisk och sedativ. Den absoluta biotillgängligheten för oxikodon är 60–87 % efter oral administrering, och maximala plasmakoncentrationer uppnås efter cirka 1 till 1,5 timmar. Vid steady-state är halveringstiden för plasmaeliminering cirka 3 timmar. Oxikodon och dess metaboliter utsöndras via urin.

Förskrivningen och konsumtionen av oxikodon har ökat markant under senare år liksom beroendeproblematiken. År 2014 förskrevs cirka 250 000 recept mot strax under 50 000 år 2006. Oxikodon har bedömts som orsak eller bidragande orsak till 42 dödsfall år 2014 mot endast 4 fall 2006. Oxikodon säljs som snabbverkande läkemedel (OxyNorm) eller som depotpreparat (OxyContin, Targinic). OxyNorm finns som kapslar eller injektionslösning. Targinic är ett kombinationspreparat som innehåller både oxikodon och naloxon i förhållandet 2:1. Oxikodon finns även i injektionsform med något starkare effekt jämfört med morfin. Peroralt oxikodon är ungefär dubbelt så starkt som peroralt morfin (högre biotillgänglighet). Ekvipotensen varierar alltså med administrationsvägen.

 

Fentanyl (Fentanyl, Durogesic, Matrifen, Actic, Instanyl)
 

Fentanyl är en potent opioid som rutinmässigt används i samband med kirurgi och anestesi. Fentanyl är cirka 100 gånger så potent som morfin men den orala biotillgängligheten är betydligt lägre (2-30 %). Fentanyl kan missbrukas, det kan inhaleras, sväljas eller injiceras.

Potensen varierar påtagligt mellan olika fentanylanaloger men de flesta är betydligt mer potenta än morfin eller heroin. Redan under 1980-talet dök flera olika analoger av fentanyl upp på den illegala marknaden som såldes för att ge smärtlindring, ångestlindring eller för att dämpa abstinenssymptom efter annan opiodanvändning t ex heroin. För närvarande är ca 15 olika fentanyler reglerade enligt FN:s narkotikakonvention men nya varianter adderas kontinuerligt (EMCDDA).

Fentanyl är ett narkotiskt medel med stor risk för beroende och tillvänjning. Fentanyler är generellt betydligt starkare än heroin varför det är stor risk för överdosering och livshotande förgiftningar. Fentanyl har orsakat ett stort antal dödsfall under senare år runt om i världen men främst i USA. I Sverige inträffade en topp år 2016 med 63 dödsfall.

Ett tilltagande problem under senare år har varit missbruk av fentanyl från olika plåster som normalt används för transdermal smärtbehandling. Dessa plåster insöndrar normalt 25, 50, 75 eller 100 µg fentanyl per timma. När plåstren tas bort efter 3 dygn innehåller de fortfarande en betydande mängd fentanyl och måste kasseras. När plåstren används för missbruk förekommer det att man skrapar loss fentanylet för att extrahera det. Vanligast är att man röker det, t ex i en sönderslagen glödlampa som används som en slags pipa. Senaste 2 åren har stora beslag gjorts av fentanyl i sprayform (liknar vanlig nässpray). Illegalt fentanyl förekommer även i peroral form (kapslar). Fentanyl är lätt att överdosera och ett stort antal dödsfall har förekommit i Sverige under senare år. Fentanyl finns i många olika kemiska varianter med olika potens. Några potenta varianter är cyklopropylfentanyl, desproprionylfentanyl, carfentanil, akrylfentanyl, alfentanil, furanylfentanyl, 4-fluoro-butyrfentanyl, 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) och acetylfentanyl. De flesta är betydligt kraftfullare än morfin, 100-1000 gånger starkare varför fentanyl vanligen doseras i mikrogram och morfin i milligram.

 

Desomorfin ("Krokodil")

En enkel men smutsig variant av opioid är desomorfin som tillverkas av missbrukare i fr a Ryssland under namnet ”Krokodil”. Desomorfin tillverkas ur kodein som kan inhandlas receptfritt på apotek. Desomorfin har sedativa och analgetiska egenskaper och är mer potent än morfin. I tillverkningen används kodein, jod och fosfor som har gett en förening som är kraftigt kontaminerad och mycket oren. Namnet kommer av de fula hudförändringar liknande krokodilskinn som missbrukare får efter upprepade injektioner med ärrbildningar och nekroser.

Injektioner av desomorfin har gett kraftiga hudinfektioner, sår, dermatit, fasciit och nekroser. Missbruket har lett till omfattande ärrbildningar och amputationer av extremiteter. Flera dödsfall har ägt rum och missbrukare av desomorfin har i regel kort överlevnad (< 1 år). Slangnamnet Krokodil har även använts för den syntetiska opioden 3-metylfentanyl som också används mest i Ryssland.


 

SYMTOM VID MISSBRUK


Psykiska effekter

De akuta effekterna av opioider innefattar: eufori, avslappning, smärtlindring, sedation (dåsighet, trötthet), ångestlindring, mental avtrubbning. långsam pulsfrekvens, undertemperatur och andningssvikt. Sekundär andningsdepression har observerats i fall där stora doser ackumulerats. Biverkningar vid användning utan överdosering kan vara trötthet, frusenhet, stelhet, urinretention, förstoppning och klåda. Regelbunden användning kan leda till koncentrationssvårigheter och ökad risk för traumatiska skador på grund av minskad uppmärksamhet. Rörelser och reflexer blir tröga och långsamma liksom talet, även andningen kan bli långsam. Rösten kan vara låg och släpig under opioidpåverkan. Det finns risk för kronisk nedstämdhet på grund av missbruket och personligheten blir avflackad.


Fysiologiska effekter
 

 • Mios (små pupiller)
 • Nedsatt tarmfunktion (förstoppning, paralytisk ileus)
 • Nedsatt njurfunktion, urinretention
 • Illamående, kräkningar
 • Klåda (med rivsår)
 • Neurologiska skador, känselbortfall och domningar
 • Komplikationer vid graviditet

Heroinmissbruk kan leda till nedsatt immunförsvar och opportunistiska infektioner. Missbrukare har ökad förekomst av infektionssjukdomar, bland annat hepatit B och C, HIV, sårinfektioner (S. aureus), hudinfektioner, stelkramp, botulism, endokardit och sepsis. Risken ökar för bronkit, pneumonier och andra lungsjukdomar. Observera att nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min) höjer plasmakoncentrationen av oxikodon med 50 %.

Stickmärken på armar och ben, samt tromboflebiter ses vid intravenöst missbruk. Dålig tandstatus med kraftig karies, nedsatt hygien, aptitlöshet och avmagring är vanligt förekommande.


 

UTREDNING
 

 • Drogscreening och intoxprover
 • Pupillkontroller
 • Täta urinprover avseende opioider (U-tox)
 • Kontroll av elektrolytstatus
 • Kontroll av infektionsparametrar
  - Hepatitserologi
  - HIV-prov
 • Röntgen pulm
 • Odling av blod, sputum och urin
 • Rutinprover, blod
  - Hb
  - CRP, SR, temp
  - Leverstatus
  - LPK, TPK
  - Kreatinin
  - PK, APTT
 • Etanol i serum
 • Myoglobin i serum

Avmagrade och nedgångna patienter bör undersökas med ultraljud av hjärtat (UCG) med frågeställningen: hjärtsvikt (kardiomyopati), klaffvitium. Vid dålig tandstatus bör patienten få en tandvårdsremiss för tandsanering.

I utredningen ingår psykologbedömning och kontakt med kurator och socialtjänst. Anmälan till socialtjänsten skall alltid utfärdas vid livshotande överdosering eller livshotande missbruk.


 

BEHANDLING
 

Behandling vid akut överdosering

Sätt in livräddande åtgärder enligt HLR-principer vid livshotande överdosering och skaffa fram antidoten naloxon. Akut förgiftning med heroin är ofta del i en blandintoxikation med andra droger, alkohol och/eller läkemedel, framför allt bensodiazepiner. Gör en drogscreening på urinprov. 65 % av heroinanvändarna i en norsk studie hade någon gång allvarligt överdoserat heroin. Andningsfrekvens under 10 per minut eller syrggasmättnad under 90 % antyder överdosering.

Omhändertagandet styrs efter vilka medel som intagits, men är i huvudsak symtomatiskt.

Antidotbehandling med naloxon (naloxonhydroklorid) har en central plats i behandlingen och bör ges både intravenöst (0,4 mg) och intramuskulärt (0,8 mg) alternativt intranasalt. Högre doser kan behöva ges, särskilt efter överdosering med metadon eller fentanyl. Observera att antidoten har kortare halveringstid än intaget heroin. Efter behandling med antidot bör patienten övervakas i 2 timmar på grund av risken för ny allvarlig andningsdepression. Nödvändigheten av denna övervakning är vetenskapligt kontroversiell. Flera nyare studier från Norge (F Heyerdal et al) har visat att patienter som skrivs ut direkt från ambulansen efter livräddande åtgärder inte har ökad dödlighet jämfört med sjukhusvårdade fall. För närvarande prövas nasal administrering av naloxon som livräddande behandling givet av närstående eller räddningspersonal i samband med livshotande överdosering.

Viktigast i behandlingen är noggrann övervakning av vakenhet, andning (syremättnad/andningsfrekvens) och cirkulation, samt att slussa patienten till en avdelning där vitala livsfunktioner kan säkerställas.
 

 • Säkra fri luftväg, ge assisterad andning och syrgas vid behov.
 • Övervaka patienten på sjukhus i minst 2 timmar.
 • Sätt minst en PVK. Kontrollera Hb, LPK, CRP, trombocyter, leverstatus och drogsticka.
 • Intravenös vätsketillförsel av isotona kristalloida lösningar, till exempel Ringer-Acetat. Observera risken för lungödem.
 • Kontrollera EKG
 • Vid djup medvetslöshet intubation och kontrollerad ventilation.
 • Röntgen av lungorna med frågeställningen ödem (heroinlunga) eller pulmonell infektion bör utföras på liberala indikationer.

Läkemedelsbehandling:
 

 • Naloxonhydroklorid (Naloxon, Nexodal) 0,4 mg intravenöst som antidot, eventuellt mer. Dosen kan upprepas var 3-4:e minut tills normal andning föreligger och patienten vaknar. Därefter ges dubbla intravenösa dosen intramuskulärt, vanligen 0,8 mg. Effekten av naloxon kan vara fördröjd vid blandintoxikationer, främst med bensodiazepiner eller om anoxisk hjärnskada uppkommit.
  – Den intravenösa dosen av naloxon har effekt efter 30-60 sekunder och varar i 45-60 minuter.
  – Den intramuskulära dosen har effekt efter cirka 10 minuter och varar i 2-3 timmar.
   
 • Rekommenderad dos intranasalt (Nyxoid) är 1,8 mg administrerat i en näsborre.
   
 • Flumazenil (Lanexat) 0,1-0,3 mg/minut intravenöst kan prövas vid misstanke om blandförgiftning med opiater och bensodiazepiner. Till vuxna ges vanligen 0,3 mg intravenöst, därefter upprepas dosen med en minuts mellanrum tills effekt erhålles. Ofta räcker 2-3 doser och en total dos på 2 mg. Maximal dos till vuxna är 2-5 mg. Flumazenil är inte förstahandsmedel vid misstänkt opioidförgiftning.
   
 • Inotrop behandling vid cirkulationssvikt; noradrenalin (Noradrenalin) 0,05-0,15 μg/kg/min


Vid behandling med naloxon förekommer plötsligt uppvaknande med oro, smärta och aggressivitet. Det händer att patienten då skriver ut sig och avviker från sjukhuset. Lungödem förekommer också efter administrering av naloxon på grund av sympatikusaktivering och blodtrycksstegring, men kan även vara en följd av överdosering med heroin i sig.

Många patienter behöver efter akut behandling en psykiatrisk bedömning, samt remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänst. Prognosen vid akut heroinförgiftning är i regel god om patienten inte redan fått anoxiska hjärnskador eller annan organskada på grund av syrebrist.

 

Avvänjning

Avvänjning från heroinmissbruk kräver i regel behandling inom slutenvården på en beroendemedicinsk klinik. Studier av abstinensbehandling visar att fler patienter fullföljer behandlingen (retention) om detta sker inom slutenvården i stället för i öppenvården. Sådan behandling sker vanligen elektivt med planerad inläggning enligt specifika behandlingsprotokoll. En vård och behandlingsplan måste upprättas. Blandmissbruk måste undvikas. Patienten får först en medicinsk abstinensbehandling och därefter en medicinsk substitutionsbehandling. Parallellt ges psykosocial stödterapi. Nedtrappningen måste gå i endast en riktning och följas noggrant med toxkontroller.

Patienterna kallas till informationssamtal (bedömningssamtal) före intagningen för abstinensbehandling. Efter en tid i slutenvård (3-6 mån) kan en del patienter fortsätta abstinensbehandlingen med underhållsbehandling i öppenvård, men återfallsrisken är betydande.


Substitutionsbehandling

Vissa beroendekliniker substituerar heroinet med lättare opiater såsom kodein, dock ej utan svårigheter. Fler kliniker använder istället rena opiater som metadon (Metadon) i substitutionsbehandlingen eller partiella agonister som buprenorfin (Subutex) eller buprenorfin och naloxon (Suboxone). Metadon är inte signifikant bättre effekt än buprenorfin men fungerar många gånger bättre till nedgångna missbrukare.

Introduktionen av Subutex har gjort att fler patienter kunnat avvänjas jämfört med Metadon, men både Metadon och Subutex ger en betydande tillvänjning. Många patienter får långvarig substitutionsbehandling under kontrollerade former, initialt inneliggande och efter några veckor (månader) polikliniskt med daglig uthämtning av Subutex. Lättare och yngre missbrukare får oftare Subutex medan äldre och tyngre missbrukare oftare ges Metadon.

Suboxone (buprenorfin plus naloxon), ger mindre risk för sidointag och intravenöst missbruk jämfört med Subutex. Substitutionsbehandlingen har gjort att fler patienter kan fungera socialt med äktenskapliga relationer och studier eller arbete jämfört med obehandlade kontroller. Även sympatikusdämpande medel har använts i behandlingen av opioidabstinens som klonidin (Catapresan) och dexmedetomidin (Dexdor).


Sprututbyte

På allt fler kliniker i landet låter man de intravenösa missbrukarna byta använda sprutor mot nya sterila i ett så kallat sprututbytesprogram. Detta program är ett försök att reducera risken för kriminalitet och smittsamma sjukdomar samt få möjlighet att följa patienterna noggrant ("Harm reduction"). Försök görs även med vaccinationer mot hepatit. Dessa missbrukare bör introduceras till bruket av naloxon nasalt i händelse av överdos.

Risken för alltför tidig död är betydande bland intravenösa missbrukare (20-50 gånger det normala). Intravenösa heroinister är ofta långt gångna i sitt missbruk, de flesta är mellan 30 och 40 år gamla och har extremt låg livskvalitet med betydande asocialitet och marginaliserat liv. En viss självutläkning förekommer efter 10 års missbruk eller mer.

 

Psykosocial behandling

Psykosocial behandling vid opioidmissbruk och beroende har i sig effekt på missbrukets omfattning.
 

 • Den psykosociala behandlingen skall ha en tydlig struktur, ha fokus på missbruket och vara tillräckligt lång för att ge effekt.
   
 • En vård- och behandlingsplan skall vara upprättad.
   
 • Psykosocial behandling ges vanligen parallellt med läkemedelsbehandling.
   
 • Ingen enskild psykosocial behandlingsmetod framstår som överlägsen någon annan.
   
 • Psykoterapi såsom familjeterapi, dynamisk och kognitiv terapi framstår som effektivt när det gäller att behålla patienterna i behandlingsprogram. 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation F11.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk F11.1
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom F11.2
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens F11.3
Heroin T40.1
Andra opiater T40.2
Metadon T40.3
Andra syntetiska narkotiska substanser T40.4

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F11 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater


Referenser


Drogutvecklingen i Sverige 2011, Rapport nr 130, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling, Stockholm 2012. Länk

Årsrapport EMCDDA Situationen på narkotikaområdet i Europa 2011. Länk

Pre-Hospital Treatment of Acute Poisonings in Oslo: A One-Year Observational Study. F Heyerdahl, KE Hovda, MA Bjornaas, AK Nore, JC Figueiredo, O Ekeberg, D Jacobsen BMC Emergency Medicine 2008, 8:15.

Steentoft A, Teige B, Ceder G, Vuori E, Kristinsson J, Simonsen KW, Holmgren P, Wethe G, Kaa E: Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries. Forensic Sci Int 2001, 123:63-69. Länk

Sporer KA: Acute heroin overdose. Ann Intern Med 1999,130:584-590. Länk

Boyd JJ, Kuisma MJ, Alaspaa AO, Vuori E, Repo JV, Randell TT: Recurrent opioid toxicity after pre-hospital care of presumed heroin overdose patients. Acta Anaesthesiol Scand 2006,50:1266-1270. Länk

Buajordet I, Naess AC, Jacobsen D, Brors O: Adverse events after naloxone treatment of episodes of suspected acute opioid overdose. Eur J Emerg Med 2004, 11:19-23. Länk

Sporer KA, Dorn E: Heroin-related noncardiogenic pulmonary edema: a case series. Chest 2001, 120:1628-1632. Länk

Warner-Smith, M, Darke S, Lynskey M, Hall W. Heroin overdose. Addiction 2001;96(8)1113-1125. Länk

Bach, Peter B.; Lantos, John. "Methadone dosing, heroin affordability, and the severity of addiction." American Journal of Public Health. 1999, May. 89(5): 662-665. Länk

Cook, Stephane; Moeschler, Olivier; Michaud, Katarzyna; Yersin, Bertrand. "Acute opiate overdose: Characteristics of 190 consecutive cases." Addiction. 1998. 93(10): 1559-1565. Länk

Darke, Shane; Hall, Wayne; Weatherburn, Don; Lind, Bronwyn. "Fluctuations in heroin purity and the incidence of fatal heroin overdose." Drug and Alcohol Dependence. 1999. 54: 155-161. Länk

Fugelstad A; Ågren G; Romelsjö A. "Changes in mortality, arrests, and hospitalizations in nonvoluntarily treated heroin addicts in relation to methadone treatment." Substance Use and Misuse. 1998. 33(14): 2803-2817. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 2706

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Intoxikation och missbruk - Heroin, fentanyl, metadon och andra opioider

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons