Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
Författare Docent , Predicare AB/Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2020-05-31
Specialitet Lungmedicin
Skriv ut
annons





BAKGRUND
 

Detta PM avses konventionell användning av CPAP vid olika typer av respiratorisk svikt.

Användningen av CPAP inom akutvårdkedjan har ökat kraftigt sedan slutet av 80-talet. CPAP kan hos patienter med sviktande respiration till följd av akut hjärtsvikt, pneumoni och på så vis minska risken för och behovet av respiratorvård genom att andningsarbetet klaras av bättre.

Dess huvudsakliga användningsområden är till patienter med akut hjärtsvikt (framför allt vid lungödem), pneumoni samt vid akutisering av kronisk lungsjukdom (1-2). Behandling av obstruktiv sömnapné med CPAP berörs inte här.

CPAP ger ett positivt luftvägstryck under hela andningscykeln och minskar andningsarbetet, mobiliserar alveoler, minskar det venösa återflödet och därmed preload.

Vanligast är tryckluftsdrivna system som drivs av komprimerad syrgas/luft. Dessa möjliggör reglerat flöde och syrgastillförsel.

 

Respiratoriska effekter av CPAP
 

 1. Funktionell residualkapacitet (FRC) ökar.
 2. Ökad FRC medför minskad luftvägsavstängning och luftvägsresistans.
 3. Minskar atelektaser och ger ökad slemmobilisering.
 4. Alveolärt och interstitiellt ödem omfördelas.
 5. Minskat andningsarbete genom minskade tryckväxlingar mellan in- och utandning.


Cirkulatoriska effekter av CPAP
 

 1. Ökat intrathorakalt tryck minskar det venösa återflödet, preload.
 2. Systemblodtrycket sänks och afterload reduceras vilket medverkar till ökad hjärtminutvolym.



INDIKATIONER
 

 • Hjärtsvikt med alveolärt lungödem/interstitiellt ödem
 • Toxiska lungödem
 • Postoperativa atelektaser
 • Pneumoni med interstitiellt infiltrat och ödem
 • KOL och respiratorisk insufficiens (1-2)
 • Astma med akut försämring
 • ARDS (adult respiratory distress syndrom)
 • Vid annan infektiöst orsakad respirationssvikt
 • Neuromuskulära sjukdomar och samtidigt respirationssvikt



KONTRAINDIKATIONER
 

CPAP ges på läkarordination.
Sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård kan delegeras att initiera CPAP vid akuta situationer.

 

 • Pneumothorax (obehandlad)
 • Oklart subkutant emfysem


Relativa kontraindikationer
 

 • Hypovolemi
 • Illamående och kräkningar
 • Emfysem (sänk motståndet)
 • Sänkt medvetandegrad
 • Hypotension
 • Högt pCO2



KOMPLIKATIONER
 

 1. Aspiration (lämna aldrig patienten ensam)
 2. Luft i ventrikeln
 3. Pneumothorax
 4. Trycknekros vid näsroten



HANDHAVANDE OCH UTPROVNING AV CPAP
 

 1. Inför CPAP-behandling: Dokumentera BT, puls, POX, AF, ev blodgas.
   
 2. Informera patienten.
   
 3. Koppla generatorn i syrgasuttaget.
   
 4. Anslut slangar och se till att masken är luftfylld. Kontrollera att ventilen är rättvänd.
   
 5. Koppla på motståndet på masken (2,5, 5,0 eller 7,5 cm H2O).
   
 6. Gör i ordning huvudremmarna. Under tiden kan man med fördel hålla masken med handen samtidigt som man ger information och observerar hur patienten fördrar masken.
   
 7. Sätt på flödet och generatorn på "on". Kontrollera att systemet ej läcker.
   
 8. Vrid upp flödet och syrgas till önskad mängd.
   
 9. Håll masken manuellt mot patientens ansikte och kontrollera flödet.
   
 10. Om flödet är korrekt skall ventilmembranet stå öppet under hela andningscykeln.
   
 11. Kontrollera andningsfrekvens, blodtryck, pulsoximetri, puls och om patienten accepterar CPAP.
   
 12. Därefter kan, om patienten accepterar masken väl, remmarna fästas runt patientens huvud
   
 13. Patienter under CPAP-behandling skall monitoreras kontinuerligt avseende vitalparametrarna. Viktigt att monitorera är andningsfrekvens och POX%. Risk för blodtrycksfall.
   
 14. Behandling med CPAP skall ske under uppsikt av patienten. Risk för kräkning, tekniska problem e t c.
  OBS! Patienten skall aldrig lämnas utan uppsikt av vårdpersonal.


Behandling med CPAP kan ges under flera timmar eller intermittent.

I patientjournalen bör man dokumentera att patienten erhåller eller har erhållit CPAP-behandling och på vilken indikation.


 

ICD-10

Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J96.9
Hjärtinsufficiens, ospecificerad I50.9
Pneumoni, ospecificerad J18.9
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad J44.9
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad J44.1
Astma, ospecificerad J45.9

 


Referenser

Squadrone E. Frigerio P. Fogliati C. Gregoretti C. Conti G. Antonelli M. Costa R. Baiardi P. Navalesi P. Nonivasive vs invasive ventilation in COPD patients with severe acute respiratory failure deemed to require ventilatory assistance. Intensive Care Med 2004 Jul;30(7):1303-10. Länk

Dial S. Menzies D. Is there a role for mask continuous positive airway pressure in acute respiratory failure due to COPD? Lessons from a retrospective audit of 3 different cohorts. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2006;1(1):65-72. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 246

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

 
 
 
   



Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.








Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm

annons
annons
annons