Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Intoxikation – Dextropropoxifen
Författare Docent , Predicare AB/Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2019-05-17
Specialitet Intoxikation
Skriv ut
BAKGRUND
 

Dextropropoxifen: ATC-kod N02A C04

Förgiftningar med dextropropoxifen har minskat i takt med att nu samtliga preparat innehållande dextropropoxifen har avregistrerats, t ex Dexofen, Doloxene, Doleron och Distalgesic. Betänk dock att det kan förekomma intoxikationer med läkemedel inköpta utanför Sverige.
 

 • Förgiftning med dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene) är en allvarlig intoxikation.
   
 • Alkohol, sedativa och barbiturater förstärker den andningsdeprimerande effekten av dextropropoxifen i betydande grad.
   
 • Redan ett fåtal tabletter i kombination med alkohol kan ge apné.
   
 • Tänk på att kombinationspreparat även kan innehålla paracetamol, acteylsalicylsyra eller att man tagit olika preparat samtidigt.
   
 • Intoxikerad patient skall inte lämnas utan uppsikt, varken på akutmottagning eller akutvårdsavdelningar.
   
 • Var uppmärksam på tecken till yttre trauma som kan vara annan orsak till symtom från CNS.
   
 • Vid ankomst till sjukhus skall en strukturerad klinisk undersökning ske direkt som omfattar dokumentation av: andningsvägar, andningsfrekvens, syrgasmättnad (POX%), hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhet och kroppstemperatur.


KLINISKA MANIFESTATIONER
 

 • CNS
  Dåsighet, illamående, desorientering, eufori, somnolens, koma, mios och kramper.
   
 • Respiration
  Plötsligt insättande och uttalad andningsdepression som kan uppstå även vid mycket ytlig medvetslöshet.
   
 • Cirkulation
  Breddökade QRS-komplex, arytmier, hjärtsvikt och blodtrycksfall, acidos.
  Vid allvarliga förgiftningar risk för lungödem samt rabdomyolys med njursvikt
   
 • Intoxikationsbilden kan vara atypisk p g a förekomsten av kombinationspreparat


DIFFERENTIALDIAGNOSER


Samtliga andra orsaker till CNS-påverkan och andningsdepression.


 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

 1. Dokumentera
  - Mängd (antal tabletter och styrka)
  - Tidpunkt för tablettintag
  - Övriga läkemedel?
  - Tomma burkar
  - Vem som lämnat uppgifterna
  - Tecken till yttre trauma?
   
 2. Ventrikeltömning om befogat. Ge medicinskt kol (Carbomix 25 g) efter ventrikeltömning
   
 3. Monitorering av vitalparametrar
  - Puls
  - Blodtryck
  - Andningsfrekvens
  - Syrgasmättnad (POX%)
  - Vakenhet (RLS-85, GCS)
   
 4. Lab:
  - Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
  - Elstatus inkl. Ca
  - Leverstatus
  - PK(INR)
  - P-glukos
  - CRP
  - S-paracetamol
  - U-sticka
  - Serumlaktat via arteriell eller venös blodgas.
   
 5. Naloxon 0,4 mg till vuxen, långsamt intravenöst mot andningsdepression, till barn 0,01 mg/kg. Upprepade doser kan behöva ges. Ibland även kontinuerlig infusion.
   
 6. Acidoskorrektion med tribonat eller natriumbikarbonat bör ske på relativt vida indikationer. Natriumbikarbonat och snabb infusion av natriumjoner kan reversera breddökade QRS-komplex och stabilisera cirkulationen. Vid samtidig rabdomyolys skall urinen alkaliseras med natriumbikarbonat för att minska risken för proteinutfällning i njurtubuli
   
 7. Vid cirkulationssvikt används dobutamin (Dobutrex) eller noradrenalin
   
 8. Vid kramper diazepam 5-20 mg intravenöst
   
 9. Vid intoxikationer skall vitalparametrarna: andning, cirkulation och vakenhet monitoreras

Patienter med misstanke om dextropropoxifen-intoxikation, även i terapeutiska dosintervall, skall vårdas på akutavdelning, alternativt intensivvård, med möjligheter att övervaka andningsfrekvens och övriga vitalparametrar.

Hög beredskap för assisterad andning.

EKG skall följas avseende förändring i QRS-komplex, e t c.


 

ÖVRIGT
 

 • Tänk på möjligheten till blandintoxikation, tag därför alltid S-paracetamol och vid behov S-salicylater.
   
 • Patienter med dextropropoxifen-intoxikation kan snabbt utvecklas till intensivvårdspatienter och skall ALLTID monitoreras avseende vitala funktioner, var patienten än vårdas.
   
 • Vid misstanke om rhabdomyolys, analysera total-CK och myoglobin i serum och urin. Arteriell blodgas är att föredra vid denna typ av intoxikation.
   
 • Om stark misstanke på, eller fastställd rabdomyolys, skall alltid diures följas (timdiures), vätska ges och en diures > 100 ml/timma eftersträvas (använd loopdiuretikum).
   
 • Alkalisera urinen. Upprepade s-elstatus, leverstatus med PTK skall tas.
   
 • Ring vid behov Giftinformationscentralen 010-456 67 19 eller 112 www.giftinfo.se
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 245

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Intoxikation – Dextropropoxifen

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Sektionschef Onkologi
Verksamhetsområde Blod - och tumörsjukdomar


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Forskningssjuksköterska
Cancerstudieenheten Huddinge


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Barnsjuksköterskor
barnallergi och lungmedicin mottagningen i Solna och i Huddinge