Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Kolmonoxidförgiftning
Författare Docent , Predicare AB/Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2019-05-17
Specialitet Intoxikation
Skriv ut

BAKGRUND
 

Kolmonoxidförgiftning uppstår i huvudsak vid brand i organiska material i slutna rum. CO är lukt- och färglös. Vid rökskada är en vanlig orsak till respiratorisk svikt också ödem i lungvävnaden och ocklusion av de små luftvägarna.

CO-förgiftningen är ofta kombinerad med brännskador på hud och i luftvägar. Förgiftning med andra gaser (cyanid, ammoniak, väteklorid) kan också förekomma.

Den vanligaste dödsorsaken vid bränder är inte brännskada utan CO-förgiftning.

De senaste åren har det i Sverige och västvärlden blivit populärt att röka vattenpipa. Förutom att rökning med vattenpipa kan ge högre halter av de vanliga giftiga substanserna kan det också ge CO-förgiftning även vid måttlig rökning.

CO-förgiftning ger minskad syrgasleverans till vävnaden genom att CO binds till hemoglobinmolekylen > 200 gånger starkare än syrgas och bildar COHb.

 


ORSAKER


Kolmonoxid (CO) förgiftning uppstår vid inkomplett förbränning av organiskt material.

Graden av CO-förgiftning beror på:
 

 1. Koncentrationen av CO i den omgivning man vistats i
 2. Tiden för exposition
 3. Andningsfrekvensen hos den exponerade (fysiskt arbete vid utrymning spelar roll)
 4. Syrgastensionen i omgivningen. Ju lägre O2, desto snabbare CO-förgiftningSYMTOM OCH KLINIK
 

CO via inandningsluften passerar snabbt ut till blodbanan, där det binds till hemoglobin i erytrocyterna. Därmed bildas COHb (carboxyhemoglobin).

COHb binds starkare till hemoglobinet och konkurrerar ut syrgasmolekylen, vilket medför att syrgas ej avges på normalt sätt i vävnaden. COHb gör att oxyhemoglobinets dissociationskurva förskjuts åt vänster, vilket försvårar avgivandet av syrgas till vävnaden och förvärrar hypoxin.

Symtom och kliniska tecken vid CO-förgiftning:
 

 • Sot runt mun och näsa
 • Takypné
 • Takykardi
 • Synkope
 • CNS-påverkan (synstörning, konfusion, kramper, ataxi, koma)
 • Trakeobronkit och även lungödem (som ett resultat av rökskadan)
 • Rhabdomyolys med njursvikt vid svår CO-förgiftning
 • Laktatacidos
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Trötthet

Graden av CO-förgiftning är ofta relaterad till graden av termisk påverkan på lungor och luftvägar, eftersom båda hänger samman med expositionstiden.
Har patienten yttre brännskador föreligger sannolikt även lungbrännskada.

Övriga komplikationer vid lungrökskada är ARDS (adult respiratory distress syndrome) som kan komma snabbt (inom timmar) till upp till flera dagar efter exposition.

Tänk också på risken för aspiration vid medvetandepåverkan eller annan samtidig intoxikation av andra orsaker.

CO är också direkt kardiotoxiskt med risk för ventrikulära arytmier och myokarddepression och hypotension.

 


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 HANDLÄGGNING AV CO-FÖRGIFTNING OCH LUNGRÖKSKADA
 

 1. Inhämta uppgifter och dokumentera:
  från patient, anhöriga eller räddningspersonal
  typ av exposition, inomhus eller utomhus
  tidsförlopp
  medvetslös eller andra CNS-symtom
  andra skador (brännskador, frakturer, mjukdelar)
   
 2. Ge hela tiden maximalt med syrgas. CO normala halveringstid är 4-5 timmar om patienten andas luft. Om 100 % syrgas ges minskar halveringstiden till 30-90 minuter. Vid hyperbar behandling (dykarklocka) sjunker halveringstiden till 15-20 minuter.
   
 3. Tag alltid COHb
  Normalt är detta 0,4-0,8 %. Om < 10 % ej säkert patologiskt (rökare). Om > 10 % säkert CO-förgiftning.
   
 4. Tag artiell blodgas med serumlaktat (ofta metabol acidos p g a vävnadsischemi)
  Ger besked om ev hyperkapni (hypoventilation) och acidos. Tänk på att pO2 är normalt vid CO-förgiftning. Även pulsoximetri är normal vid CO-förgiftning.
   
 5. Tag alltid Hb, LPK, TPK, elstatus, P-glukos, leverstatus, CK, CRP, U-sticka, ev graviditetstest på kvinnor i fertil ålder, EKG. Upprepa efter individuellt behov.
   
 6. Lungröntgen bör tas på alla som är i behov av akutmedicinsk vård på sjukhus. Tänk på att första akuta lungröntgen ofta är normal.
   
 7. Auskultera regelbundet lungor för att upptäcka tidiga larynxödem, luftvägsobstruktion och lungödem.
  Dessutom krävs en regelbunden monitorering av vitala funktioner för att upptäcka ev CNS-symtom, arytmier, respirationssvikt e t c.
   
 8. Tillse att patienten är väl hydrerad. Vid bränder är ofta patienten dehydrerad vid inkomst dels p g a värmen men också p g a ökade förluster via andningsvägarna.
   
 9. Vid samtidig hudbrännskada bör patienten vårdas på intensivvårdsavdelning initialt.BEHANDLING AV CO-FÖRGIFTNING OCH LUNGRÖKSKADA
 

Allmänt:

Låt inte provtagning, röntgen och övrig diagnostik fördröja behandlingen.

Behandlingen inriktar sig främst på att behandla bronkobstruktion, ödem i övre och nedre luftvägar samt att eliminera CO. Halveringstiden vid rumstemperatur är 3-4 timmar och med maximal syrgastillförsel reduceras den till 30-90 minuter och vid hyperbar syrgasbehandling till 15-20 minuter.

Tänk på att tidigare lungsjuka har mindre marginaler och att patienter med ischemisk hjärtsjukdom löper större risk för kardiell ischemi vid CO-förgiftning.

Behandlingen skiljer sig i princip inte för barn annat än att doserna justeras.

Det finns numera mätare för CO i utandningsluften. Om dessa finns kommersiellt tillgängliga i Sverige är oklart.

 

 1. Maximalt med syrgas till ALLA.
   
 2. Symtomatisk behandling med inhalationer av beta2-receptorstimulerare (Ventoline, Bricanyl) och antikolinerg bronkdilaterare (Atrovent).
  Eventuellt kan inhalationssteroider användas i symtomlindrande syfte.
  Inhalationsbehandlingen kan initialt upprepas mycket ofta och bör kombineras med andningsgymnastik, positivt endexpiratoriskt tryck (PEEP).
   
 3. Slemlösande behandling med acetylcystein peroralt eller som inhalation.
   
 4. Ventilationsstöd med i första hand CPAP, ev BiPAP och vid behov respirator.
   
 5. Hyperbar behandling i tryckkammare.
  Gäller framför allt patienter med CNS-symtom och/eller COHb > 25 %, metabol acidos eller kardiella symtom.
  Vid behandling av gravida kvinnor kan hyperbar behandling behöva genomföras på vidare indikationer p g a att fetalt-Hb binder CO med högre affinitet än normalt Hb.
   
 6. Antibiotika till patienter som uppvisar lungröntgenförändringar, eller med misstänkt aspiration, tidigare lungsjukdom, immunosupprimerade och/eller andra tecken till infektion.
  Cirka 8-10 % med rejäl lungrökskada får sekundär infektion, medan 20-50 % med termisk skada i luftvägarna löper risk för sekundärinfektion.
  En ökad risk för sekundärinfektion föreligger vid tecken till yttre brännskador, som utgör en indikator på längre exponering och/eller exponering för högre temperatur.

 • Tänk på att vid acidoskorrektion förskjuts dissociationskurvan till vänster och försvårar avgivandet av syrgas ytterligare.
   
 • Tänk på att metabolisk acidos (förhöjt S-laktat) kan, utöver CO-förgiftningen, vara tecken till cyanidförgiftning. Cyanokit.
   
 • Buffra först vid svår acidos, pH < 7,2
   
 • Kontakta Giftinformationscentralen 010-456 67 19 eller 112 vid misstanke om cyanidförgiftning. www.giftinfo.se


ICD-10

Toxisk effekt av kolmonoxid T58.9

 

Referenser

Buehler JH. Berns AS. Webster JR. Addington WW. Cugell DW. Lactic acidosis from carboxyhemoglobinemia after smoke inhalation. Ann Intern Med 1975 jun;82(6):803-5. Länk

Ilano AL. Raffin TA. Management of carbon monoxide poisoning. Chest 1990 Jan;97(1):165-9. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 243

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kolmonoxidförgiftning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping

annons
annons
annons