Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Vaccinationer, resemedicin i primärvård
Författare Docent , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2018-12-21
Specialitet Vaccination/Resor, Infektion
Skriv utBAKGRUND


Denna översikt ger vägledning om de typer av resor för vilka varje vårdcentral bör kunna erbjuda vaccination och annan profylax och summerar samtidigt vilken reseprofylax som bör ordineras.

Vacciner mot polio, difteri/tetanus, hepatit A och kombinationsvaccin för hepatit A och B, samt för mässling, påssjuka och röda hund bör finnas vid varje vårdcentral så att adekvat grundskydd och profylax för resenärer till våra vanligaste resmål kan ges. Alla primärvårdsläkare bör vara väl förtrogna med dessa vacciner och med principerna för malariaprofylax i områden med måttlig malariarisk.

För vissa resmål gäller att det epidemiologiska läget avseende olika sjukdomar inklusive malaria kan variera avsevärt. Detaljkunskaper om smittvägen för en del ovanligare sjukdomar kan även behövas och ibland krävs vaccination med ovanliga eller dyra vacciner. Vaccination och rådgivning för vissa resmål behöver därför handläggas av specialist. Självklart kan dock varje läkare själv utföra även dessa uppgifter om specialkunskaper finns och aktuella rapporter om förändringar i det epidemiologiska läget följs.

Som ett stöd för den läkare som vill ta på sig ansvaret även för resmål utanför de här rekommenderade, finns information från bl a Folkhälsomyndigheten, WHO och 1177.se och dessutom flera kommersiella informationskällor som kontinuerligt uppdateras (se nedan under Referenser/konsensusdokument).
Ett krav för att ta sig an dessa typer av resor är att man kan fullfölja vaccinationsprogrammet i sin helhet.

 

Vissa grundregler
 

 • All ordination av vacciner för reseprofylax utförs av läkare som också är ansvarig för konsekvenserna av eventuella felaktiga ordinationer.
  Ordination av grundvaccination inom barn- och skolhälsovård samt influensa- och pneumokockvaccin i enlighet med givna kriterier, kan utföras av sjuksköterskor med speciell delegation.
   
 • En bra princip är att alla ordinationer och vaccinationer sker på ett ställe.
  I de flesta fall kan man klara sig med ett vaccinationsbesök.
  Det är inte försvarligt att t ex börja med polio- och difteri/tetanusvaccination på vårdcentralen och sedan hänvisa patienten till annan mottagning för kompletterande vaccination mot gula febern eller japansk B-encefalit.
  Påbörja aldrig ett vaccinationsprogram som inte kan fullföljas på optimalt sätt för patienten!
   
 • De vacciner man i första hand bör använda är de som rekvierats via t ex apotek eller SBL Vaccin.
  Att få vaccin utskrivet på individuella recept blir ofta dyrare för patienten. Flera landsting har gemensam upphandling av vaccin och därmed kraftiga prisrabatter.


MALARIAPROFYLAX
 

Malaria är ett problem i stora delar av världen. Läget förändras ständigt med uppblossande lokala epidemier, förändrad resistenssituation m m.

Resistens mot klorokinfosfat finns rapporterad från en mängd håll i Asien, Afrika och Sydamerika. Samtidigt varierar riskerna att utsättas för och insjukna i malaria väldigt mellan olika platser.

Ingen profylaxregim kan sägas vara helt säker. Malariaprofylax för resenärer till ordentliga problemområden bör därför handläggas av specialintresserade läkare.
Alla primärvårdsläkare bör dock vara förtrogna med klorokinfosfat och atovakvon/proguanil som malariaprofylax till de "lågriskområden" som definieras nedan.

Det viktigaste malariaskyddet är att försöka undvika myggstick (moskitnät, myggmedel m m). Impregnerade myggnät kan köpas på en rad infektionskliniker, vaccinationscentraler och friluftsbutiker.


Klorokinfosfat ges i dosen 2 tabl. á 250 mg per vecka till vuxna (2 1/2 tabl. om vikt 75-90 kg, 3 tabl. om vikt ≥ 90 kg).
Det räcker i princip att börja med klorokinfosfat vid avresan men man bör ta två veckodoser under den första veckan (t ex dag 1 och 4) för att snabbt nå adekvata koncentrationer.

Malariaprofylax med klorokinfosfat måste alltid tas under 4 veckor efter att man lämnat malariaområdet.

Patienter med psoriasis eller epilepsi bör ej ta klorokinfosfat.

Gravida är en riskgrupp för allvarlig malaria och man bör därför vara mer liberal med klorokinfosfat till denna grupp (t ex vid kortresor till områden med förhållandevis liten malariarisk). Samtidigt har de områden där klorokinfosfat rekommenderas som profylax blivit allt färre.

Atovakon/proguanil (bl a Malarone) ges i dosen 1 tablett dagligen till vuxna. Till barn finns Malarone Junior (10-20 kg: 1 x 1, 20-30 kg: 2 x 1, 30-40 kg: 3 x 1). Man börjar profylaxen senast på ankomstdagen och fortsätter t o m 5-7 dagar efter utresa från malariaområde. Detta innebär att atovakvon/proguanil ofta är lämpligt när man under en längre resa bara befinner sig i riskområde för malaria under en begränsad period.

Atovakvon/proguanil rekommenderas inte som profylax till gravida och vid amning.

 

Se även nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Direktlänk till dokumentet i PDF-format: Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer för malariaprofylax.


 

DIARRÉPROFYLAX/TIDIGBEHANDLING
 

Profylax mot bakteriell diarrésjukdom kan ske med antibiotikaprofylax i enstaka utvalda fall.
OBS! Profylax och tidig antibiotikabehandling (på platsen) av gastroenterit är endast aktuell vid vissa resor till tredje världen!

Antibiotikabehandling är i normalfallet inte indicerad till turister som söker vård för gastroenterit efter hemkomsten.


Antibiotika

Profylax:

Ciprofloxacin 500 mg x 1.

Kan ges till riskpatienter under korta resor (ej mer än 2 veckor) - immunsupprimerade, patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, akyliker, e t c.


Tidig behandling:

Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 1-3 dagar alt azithromycin 500 mg x 1 i 1-3 dagar (dock ej godkänd indikation i Fass).

Patienten bör instrueras att avvakta några timmar efter symtomdebut, så att man undviker att behandla en självläkande matförgiftning.

Restriktivitet!

I flera länder kan antibiotika köpas receptfritt på apotek - man kan då ge en lapp med dosering och generiskt namn att använda vid behov. Samtidigt bör beaktas risken att patienten inte får en kontrollerad antibiotikaprodukt.


 

PROFYLAX VID OLIKA RESMÅL


EUROPA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor till Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien, forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien och TurkietGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skydd.Difteriskydd är speciellt viktigt vid resor till delar av forna Sovjet.
Alla övriga länderGrundskydd (tetanus/ difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)


Bör handläggas av speciellt intresserade/specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse (> 3 månader) i forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien, Turkiet och delar av forna Jugoslavien kan vaccination mot hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. I Turkiet kan även tyfoidvaccination behövas i enstaka fall.


 

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor (≤ 3 veckor)Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skyddVid vallfärdsresor till Mecca krävs meningokockvaccin.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse i dessa länder kan t ex vaccination mot tyfoid, hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. Malaria förekommer i låg frekvens i delar av området.


 

ÖVRIGA ASIEN
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Affärsresor och kortare (≤ 3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till alla viktiga storstäder och till Japan, Sydkorea, Taiwan, Kina, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia (utom Borneo), Sumatra, Java, Bali, Maldiverna, Sri Lanka, Indien, Pakistan samt till badturistorter (inklusive utflykter med enstaka övernattningar på landsbygd).Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skydd, men inte medikamentell malariaprofylaxBesökare som övernattar på landsbygden på indonesiska öar öster om Lombok bör erbjudas malariaprofylax (Lariam eller atovakon/proguanil). Man kan avstå från hepatit A-skydd vid resor till Japan. Malariaprofylax är sällan aktuell i Kina. Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.
Kringresande med flera övernattningar på landsbygden i Bhutan, Nepal, Laos, Kambodja, Myanmar, östra Indonesien och på Borneo.Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), hepatit A-skydd samt malariainformation. Malariaprofylax (atovakon/proguanil) kan övervägas.Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid resor > 3 veckor, vid mycket kringresande på ovanstående resmål eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B-, japansk B-encefalit-, tyfoid- och koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Resor till vissa områden i Asien kan kräva speciell malariaprofylax och/eller kvalificerad rådgivning.


 

AFRIKA SÖDER OM SAHARA
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Affärsresor och kortare (≤ 3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till Sydafrika (om man ej ämnar besöka de nordöstra delarna nära Moçambique), Namibia (om man ej reser till den nordligaste fjärdedelen), södra Botswana samt Mauritius, Réunion och SeychellernaGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skydd, men inte malariaprofylax och inte gula febern-vaccinationVid längre vistelser eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas och sannolikheten för utfärder in i malariaområden diskuteras.
Malariaprofylax behövs vanligen inte vid enstaka övernattningar i nationalparker i Sydafrika (t ex Krugerparken). Vid flera övernattningar kan atovakon/proguanil övervägas (under nationalparks¬vistelsen plus 5-7 dagar).


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Övriga resor i Afrika bl a p g a risken för malaria och gula febern.


 

AUSTRALIEN OCH OCEANIEN
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Australien och Nya ZeelandGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)
Kortare resor (≤ 3 veckor) till öar i Stilla Havet (förutom nedanstående)Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skyddVid längre resor till dessa öar bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Resistent malaria är vanligt förekommande på Vanuatu, Papua Nya Guinea samt Solomonöarna, varför resenärer dit bör ha rådgivning av speciellt intresserad läkare.


 

NORD- OCH MELLANAMERIKA, VÄSTINDIEN
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/restyp ProfylaxKommentar
USA och KanadaGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)
Kortare resor (≤ 3 veckor) till Mexiko, Mellanamerika och VästindienGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skyddVid flera övernattningar på landsbygden i låglandsdelar av Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken kan malariaprofylax med Klorokinfosfat övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre vistelse i Mexico, Mellanamerika samt på Haiti och Dominikanska republiken bör bl a hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas. Gula febern-vaccination rekommenderas till resenärer till Dariénprovinsen i Panama (öster om kanalen).


 

SYDAMERIKA
 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor (≤ 3 veckor) till Sydamerikas storstäder och turistorter, kustprovinserna i Brasilien (upp till Amazonasbäckenet), Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay samt höglandsområden i AndernaGrundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skyddPågående gula febern-utbrott i bl a södra Brasilien - vaccination kan behövas. Gränspassager i de andinska länderna kan underlättas av ett bevis på gula febernskydd. Malariaprofylax med atovakon/proguanil kan vara aktuell vid flera övernattningar på landsbygden i Amazonas.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Om en längre vistelse planeras i dessa länder bör ofta hepatit B-, tyfoid- och i vissa fall koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Vid kringresande eller längre vistelse i övriga Sydamerika är oftast gula febern-vaccination aktuell och det lokala malarialäget bör diskuteras med speciellt intresserad läkare.


 

ICD-10

Läkemedel mot diarréer T47.6
Vaccination avseende polio Z24.0
Vaccination avseende rabies Z24.2
Vaccination avseende gula febern Z24.3
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination Z27.1
Vaccination mot difteri + tetanus (DT) Z27.1A
Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT) Z27.1B
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Vaccination avseende virushepatit Z24.6
Vaccination avseende kolera enbart Z23.0
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart Z23.1

 

Viktiga konsensusdokument och länkar
 

 1. www.1177.se ägs landstingsgemensamt och innehåller landspecifik information)
 2. Reserådet.
 3. Folkhälsomyndigheten (171 82 Solna) www.folkhalsomyndigheten.se
 4. VaccinationsGuiden AB (Apotekareg. 13E, 582 24 Linköping) www.vaccinationsguiden.se
 5. International Travel and Health, Vaccination requirements and health advice, WHO www.who.int/ith/


Blanketter

För medtagande av läkemedel på resan
 

Läkarintyg, narkotikaklassade läkemedel

Läkarintyg, insulinsprutor

Läkarintyg, trombosprofylax

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 241

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vaccinationer, resemedicin i primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


AT-läkare
Region Blekinge


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Sjuksköterska
Blodbussen


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


AT-läkare
Region Norrbotten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

annons
annons