Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
Författare Docent , Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2015-04-17
Specialitet Urologi, Endokrinologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Testosteron är ett nyckelhormon genom hela mannens liv. Från utvecklingen till pojke under fostertiden till danande och bibehållande av manliga karakteristika under adolescens och vuxenliv.

Testosteron bildas i testiklarna när de träffas av hormonsignaler. Dessa signaler varierar i styrka under olika faser i livet med olika hög testosteronproduktion som följd. Under fostertiden är det framförallt under de tre första månaderna som testiklarna bildar testosteron och frånsett en kort tid strax efter födseln sker ingen stimulering av testiklarna förrän i puberteten.

Puberteten illustrerar tydligt de effekter testosteron har. Musklerna växer till (tydliggörs exempelvis av att axelkonturen blir bredare och att armmusklerna utvecklas) och mängden underhudsfett minskar. Längdtillväxten skjuter fart under en period till följd av ökade testosteron- och tillväxthormonnivåer. Huden påverkas och skäggväxten tar fart liksom annan behåring på kroppen. Samtidigt minskar hårväxten på huvudet, oftast med uttunning av hårväxten i tinningregionen (vikar utan hårväxt). De manliga könsorganen växer till och produktionen av sperma startar. Sexualiteten med könsdrift, sexuell lust och förmåga vaknar.

Efter puberteten behövs testosteron för att underhålla de testosteronberoende funktionerna under mannens fortsatta liv. Testiklarna fortsätter normalt att producera både testosteron och spermier genom hela livet och i motsats till situationen hos kvinnor har män inget förutbestämt klimakterium, d v s period när könskörtlarna upphör att bilda könsceller och könshormon.


 

ETIOLOGI
 

Testosteronbrist kan utvecklas under hela vuxenlivet och beror vanligen på någon sjukdom som påverkar testiklarnas hormonproduktion direkt eller indirekt.

Sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd som kan påverka testosteronproduktionen blir vanligare med stigande ålder, vilket är en av förklaringarna till den ökade förekomsten av testosteronbrist bland äldre. Övervikt är en vanlig osak till minskade testosteronnivåer oavsett ålder. Friska normalviktiga män utvecklar sällan testosteronbrist även vid hög ålder.

Vid nedanstående tillstånd är testosteronbrist vanligare förekommande än i normalbefolkningen:
 

 • Hypofystumör
 • Testikelskador
 • Manlig infertilitet
 • Nedsatt sexuell lust, erektil dysfunktion och avsaknad av morgon erektion
 • Metabolt syndrom och typ 2 diabetes
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • HIV-infektion
 • Moderat-svår KOL
 • Osteoporos/lågenergifrakturer
 • Avancerad njursjukdom
 • Viss läkemedelsbehandling (glukokortikoider, ketokonazol, opiater)


DIAGNOS
 

Diagnosen testosteronbrist kräver repteterad uppmätning av lågt testosteron i kombination med symtom förenliga med testosteronbrist. Det räcker således inte med att testosteronnivåerna är lägre än normalt, det måste också föreligga symtom som kan bero på testosteronbrist.


 

UTREDNING
 

På klinisk misstanke om testosteronbrist tas blodprov för analys av:
 

 • S-testosteron
 • S-SHBG (SexHormonBindande Globulin)
 • S-LH
 • Hb
 • S-PSA (särskilt män > 45 år)

Provet tas fastande på morgonen kl 7-10 efter en normal nattvila.

Testosteronnivåerna hos män är normalt 10-30 nmol/L. Behovet av testosteron är dock inte detsamma för alla hormonets effekter. Dessutom varierar testosteronnivåerna, på grund av indviduella skilllnader i känslighet för hormonet. Detta tillsammans med det faktum att testosteron i blod delvis är bundet i ett inaktivt komplex med SHBG gör tolkningen av testosteronnivån något svårare i en del fall. Det finns ingen exakt gräns för vad som är normalt och laboratorieanalys av S-testosteron är endast vägledande.
 

TestosteronkoncentrationTolkning
> 12 nmol/L Sannolikt normalt
8-12 nmol/LGråzon. Kan vara både normalt och brist, beroende på individ.
< 8 nmol/LSannolikt brist. Klara skäl att överväga behandling vid symptom.Tolkning
 

 • Om testosteron är lågt bör det verifieras med ytterligare ett prov.

 • Om testosteron är lågt och LH är inom normalområdet eller därunder föreligger en sekundär hypogonadism där hypofys och hypothalamus inte svarar med kompensatoriskt ökad stimulering.

 • Vid mycket låga LH- och testosteronnivåer (< 5 nmol/L) finns anledning att komplettera utredningen med mätning av övriga hypofyshormoner (prolaktin, FSH, TSH/T4. Ev även GH/IGF-1 och ACTH/Kortison). I dessa fall kan en MRT av hypofys och hypothalamus vara indicerad för att utesluta förekomst av hypofystumör eller annan process i hypofys/hypothalamus.

 • Om testosteron är lågt och LH högt föreligger en primär hypogonadism. Detta innebär att testiklarna inte förmår att producera tillräckligt med testosteron trots ökad stimulering. Den enskilt vanligaste orsaken till detta är Klinefelters syndrom (förekomst av en övertalig X-kromosom). Detta undersöks med kromosomanalys.

I de flesta fall återspeglar mätning av den totala halten testosteron (fritt, löst bundet till albumin och fast bundet till SHBG) den verkliga tillgången på testosteron i kroppen. I undantagsfall, när nivåerna av SHBG är extremt låga eller höga, kan man dock behöva komplettera bedömningen med att beräkna den biologiskt tillgängliga mängden testosteron (endast fritt och löst bundet). Detta bör göras som komplement när totaltestosteron ligger inom gråzons området.

Det går också att mäta enbart fritt testosteron, men detta är mycket komplicerat och görs tillförlitligt endast på ett fåtal forskningslaboratorier i världen.


 

SYMTOM
 

Symtom och tecken på testosteronbrist beror på när bristen inträtt, hur länge bristen förelegat och hur låga testosteronnivåerna är.

Inträffar störning i hormonpåverkan före puberteten sker ingen virilisering och pubertetsutvecklingen uteblir. Det normala avslutet av längdtillväxten uteblir och extremiteterna fortsätter att växa, vilket förorsakar ändrade kroppsproportioner - enuchoida proportioner.

Hos vuxna män som drabbas av testosteronbrist uppstår ett komplex av symtom (se nedan).


Symtom med stark koppling till hypogonadism
 

 • Utebliven pubertetsutveckling
 • Minskad eller avsaknad av sexuell lust
 • Erektil dysfunktion
 • Minskad förekomst av spontana erektioner
 • Brösttillväxt (gynekomasti)
 • Minskad sekundär behåring och minskat behov av rakning
 • Mycket små och krympande testiklar (volym < 5mL)
 • Nedsatt fertilitet
 • Minskad kroppslängd och frakturer vid mindre trauma (osteoporos)
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Blodvallningar och svettningar

Symtom som kan vara relaterade till hypogonadism
 

 • Minskad energi, motivation, initiativförmåga, ökad aggressivitet (irritabilitet)
 • Nedstämdhet, depression
 • Försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne
 • Sömnstörningar, ökat sömnbehov
 • Mild normokrom, normocytär anemi (inom normalområdet för kvinnor)
 • Ökad uppbyggnad av subkutant och intraabdominellt fett
 • Minskad arbetskapacitet psykiskt och fysiskt


BEHANDLING
 

Kontraindikationer
 

 • Före insättande av testosteronbehandling skall prostata undersökas med palpation och mätning av PSA-värden, då prostatacancer är en absolut kontraindikation mot behandling.

 • Bröstcancer hos män

 • Höga Hb-värden med EVF > 50% utgör en relativ kontraindikation och bör utredas och behandlas innan testosteronbehandling startas. Kontrollera om patienten har sömnapnésyndrom eller annan orsak till hypoxi.

 • Män med hjärtsvikt bör ha stabil hjärtsviktsbehandling innan testosteronbehandling inleds. I sällsynta fall kan nämligen ökad vätskeretention förekomma vid behandling.

 • Män med kardiovaskulär sjukdom skall behandlas med långsam doseskalering och höga nivåer testosteron skall undvikas.

Behandlingsalternativ
 

Testosteron kan administreras i form av:
 

 • Depåinjektioner
 • Gel

Målsättningen med behandling är att uppnå testosteronnivåer i mitten av referensområdet (20 nmol/L) och normalisering av testosteronberoende funktioner.

Vid injektionsbehandling kan nivåerna utvärderas före fjärde injektionen d v s lägsta nivå efter tre injektioner. Vid transdermal behandling kan utvärdering ske en till två veckor efter behandlingsstart. Enklast är att mäta testosteronnivåer 2-4 timmar efter transdermal applikation. Då mäts peakvärdet vilket inte skall ligga under 17 nmol/L.

I Sverige finns följande preparat registrerade:

 

Depåinjektioner
 

 • Nebido 1000 mg depåinjektion.

  De två första injektionerna ges med 6 veckors mellanrum, därefter är standarddoseringen en injektion var 12:e vecka. Dosjustering görs genom ändring av injektionsintervallet eller genom reduktion av dosen till 750 mg (3 mL) eller lägre. Vid slutet av doseringsintervallet bör S-testosteron ligga mellan 10-17 nmol/L. Vid högre nivåer ökas dosintervallet, vid lägre nivåer läggs injektionerna tätare. Intervallet kan variera mellan var 8:e till var 14:e vecka.

  Kontrollera testosteronnivåerna före administrering av den fjärde injektionen. Vid fortsatt behandling kan S-testosteron kontrolleras varje till vartannat år.

   

  Transdermala geler

  Transdermala geler appliceras på ren, torr hud på armar, buk, skuldror eller lår. Gelen appliceras på morgonen efter eventuell duschning.

 • Testogel 1 %, 50-100 mg/dag, motsvarande 1-2 doskuddar
 • Tostrex 2 % gel. Startdos: 6 pumpningar gel = 3 g/dag. Dosjustering efter ca 2 veckors behandling.
 • Testim 1 % gel 50-100 mg/dag.


   

  UPPFÖLJNING
   

  Efter behandlingsstart kontrolleras, utöver testosteronnivåer, PSA, Hb och blodtryck (testosteron har i allmänhet ingen effekt på normotona personers blodtryck, men patienter med tablettbehandlad hypertoni kan behöva gå ner i antihypertensiv dos). Den kliniska effekten utvärderas och ställningstagande till fortsatt terapi görs. Under första året kontrolleras patienten efter 3-6 och 12 månaders behandling. Fortsatta kontroller kan därefter ske årligen. Risken för ökad kardiovaskulär risk vid testosteronbehandling har diskuterats men det finns inget stöd för detta i nyligen genomförda metaanalyser. Ett ställningstagande som även stöds av Europeiska Läkemedelsmyndigheten och amerikanska FDA.

  Hos män med osteoporos bör benmineralstatus följas vartannat år.

   

  ICD-10

  Testikulär hypofunktion E29.1
  Hypopituitarism E23.0

   

  Referenser

  Bhasin, S., et al., Testosterone therapy in adult men with androgen deficiency syndromes: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2006. 91(6): p. 1995-2010

  Corona, G., et al Cardiovascular risk associated with testosterone-boosting medications: a systematic review and meta-analysisExpert Opin. Drug Saf. (2014) 13(10):1327-1351

  Kapoor, D., et al., Testosterone replacement therapy improves insulin resistance, glycaemic control, visceral adiposity and hypercholesterolaemia in hypogonadal men with type 2 diabetes. Eur J Endocrinol, 2006. 154(6): p. 899-906

  WU et al Identification of Late-Onset Hypogonadism
  in Middle-Aged and Elderly Men. N Engl J Med 2010;363:123-35

  Zitzmann, M., S. Faber, and E. Nieschlag, Association of specific symptoms and metabolic risks with serum testosterone in older men. J Clin Endocrinol Metab, 2006. 91(11): p. 4335-43

  EAU guidelines Hypogonadism

  Copyright © Internetmedicin 2018
  ID: 2306

  Kommentera >>
  Behandlingsöversikt: Testosteronbrist (hypogonadism) hos män

   
   
   
      • Du måste vara inloggad för att skriva ut.
  Logga in eller registrera dig gratis här.

  Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
  Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

  Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

  Så här registrerar du dig och skriver ut:
  1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
  till vänster på sidan och följ instruktionerna.
  2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
  3. Logga in.
  4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
  5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
  6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
  Legitimerade läkare sökes till KRY
  Högtillgänglig vård


  ST-läkare allmänpsykiatri
  Region Gotland


  Specialistläkare välkomnas till
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk mottagning Gamlestaden


  Allmänspecialist – månadslön 100 000
  Balderkliniken


  Specialistläkare
  Doktor24


  Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
  Landstinget Sörmland


  Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig
  Försvarsmakten

  annons