Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Hirsutism
Författare Professor , Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2018-01-13
Specialitet Endokrinologi, Gynekologi/Obstetrik
Skriv utBAKGRUND
 

Från sitt ursprung i bland annat Afrika spred sig människan över jordklotet. På väg mot solfattigare områden glesnade hudpigmenteringen och den androgenberoende sekundärbehåringen förändrades.

Människor bosatta i främre orienten har i stor utsträckning en mer uttalad sekundärbehåring medan människor söder om Sahara, i bortre Sydostasien liksom indianerna i Nord- och Sydamerika har sparsam sekundärbehåring.


Mäns reaktion på egen och andras hirsutism

Många män fördrar eller t o m gläds åt den androgenberoende sekundärbehåringen i ansiktet. Den tolkas som en positiv komponent i manligheten. Det androgenberoende avfallet av primärbehåringen på huvudet med ökade tinningvinklar, flintskallighet och allmänt tunn primärbehåring kan däremot uppfattas som något negativt. Många kvinnor finner istället sin androgenberoende sekundärbehåring besvärande - särskilt när den sitter i ansiktet, på armarna, bålen, benen och ryggen.


Kvinnors reaktion på egen och andras hirsutism

Många kvinnor i Sverige rakar sig t ex i axiller och på ben och finner detta oproblematiskt men anser rakning av ansiktet ”motbjudande manligt” och vill ha hjälp att långsiktigt få bort den ökade behåringen, främst i ansiktet.

Dessa kulturellt betingade olikheter i upplevelsen av sekundärbehåring
medför att ett mycket stort antal friska kvinnor i världen lider av sin
hirsutism (lat. lurvig, luden) även kallad hypertrikos (grek. ökad
behåring).

En del författare använder begreppet hypertrikos enbart i betydelsen överskott av den fina mjuka bleka icke androgenberoende vellusbehåringen. Hypertrikos i den bemärkelsen ses vid anorexia nervosa, maligniteter, svält och vissa läkemedel.

 

Hårcykeln
 

Varje hårfollikel har sin egen cykel oberoende av sina grannar. Hårcykeln har tre faser:
 

 • Anagen fas (tillväxtfas) - nytt hår genereras från dermalpapillen i botten av hårfollikeln (d v s under det gamla)
 • Katagen fas (involutionsfas) - papillen krymper och hårtillväxten avstannar
 • Telogen fas (vilofas) - papillens vilofas då ingen tillväxt sker

Hårcykelns längd varierar kraftigt. Primärbehåringens (huvudhårets) cykel är cirka fyra år (varav ca 90 % utgörs av anagen fas) medan kvinnans lårvellushår har 22 dagars anagen fas.

Hårväxten över kroppen är asynkron men graviditet och droger kan synkronisera hårväxten. Det ibland mycket dramatiska håravfallet efter partus kallas telogent effluvium, troligen orsakat av den dramatiska sänkningen av östradiol vid partus.

 

Androgener och hårtillväxt

Sekundärbehåringen över kroppen stimuleras inte bara av androgenerna 5-alfa-dehydrotestosteron, testosteron, androstendion, DHEA och DHEAS utan också av IGF-I, epidermal growth factor, transforming growth factor samt insulin. IL-1-alfa och TNF-alfa inhiberar hårväxt. En hårfollikel kan få ökad känslighet för androgener bland annat genom ökad 5-alfa-reduktasaktivitet eller ökat antal androgenreceptorer.
 

Androgeners påverkan på olika slags hårväxt kan belysas av hur kroppsbehåringen ser ut vid följande tillstånd:
 

 • Vid testikulär feminisering (komplett androgenokänslighet) har en individ med XY-genotyp kvinnlig fenotyp med normal huvudbehåring och normala ögonbryn och ögonfransar. De saknar dock den androgenberoende pubes- och axillarbehåringen.
   
 • Män med 5-alfa-reduktasbrist har kvinnlig axillar- och genitaliabehåring, inte skägg och inte flint.

Testosteron i cirkulationen
 

 • Cirkulerande testosteron hos kvinnor i fertil ålder härrör från direktsekretion från binjurar (25 %), direktsekretion från äggstockar (25 %) samt från fettväven (50 %) där prekursorer från ovarier och binjurar omvandlas till testosteron. Bilateral ooforektomi halverar testosteronkoncentrationerna i serum hos en kvinna i fertil ålder.
   
 • Cirkulerande testosteron (ref. 0,3-3 nmol/L hos kvinnor i fertil ålder) förekommer fritt (1 %), SHBG-bundet (80 %) och albuminbundet (19 %).
   
 • Ökat fritt testosteron kan bero på minskad SHBG och/eller minskad albuminkoncentration i serum.
   
 • Kvoten testosteron/SHBG är ett finare mått på fritt, biologiskt aktivt testosteron. Den ligger normalt under 0,06 och vid lindrig hyperandrogenism såsom vid PCO från 0,07–0,5.
   
 • Serumtestosteron överstigande 2 x 2 SD, ca 6 nmol/l, talar för testosteronproducerande tumör i ovarier eller binjurar.
   
 • Har patienten för åldern för högt DHEAS talar detta för att binjureandrogener är orsak till hirsutismen.

Etiologi
 

Den vanligaste formen av hirsutism är en hereditär normalvariant. Hirsutism kan emellertid också orsakas av störd androgenmetabolism med förhöjd produktion av androgener, förhöjd nivå av fria androgener eller ökad känslighet hos hårfollikeln för androgener. En rad bakomliggande tillstånd kan påverka androgenmetabolismen och därmed indirekt orsaka hirsutism (se tabell 1). Oftast kan dock inte orsaken till hirsutism stadfästas, och kallas då idiopatisk hirsutism.

 

Virilism

Virilism innebär uttalad förmanligande effekt av testosteron hos kvinnor och män. Förutom hirsutism ses även en rad andra kliniska tecken och symtom:
 

 • Större tinningvinklar
 • Ökad talgproduktion, acne
 • Livid cervix uteri
 • Klitorishypertrofi
 • Utveckling av flintskallighet
 • Sänkt röstläge
 • Ökad muskulatur
 • Bröstatrofi, minskad fettansättning
 • Manlig kroppskonstitution
 • Menstruationsrubbningar


KLINIK OCH UTREDNING
 

De allra flesta som söker på grund av besvärande kroppsbehåring visar sig vara genetiskt predisponerade med ursprung i främre orienten eller sydeuropa, alternativt med vallonsk härstamning.

Vanligen har patienterna regelbundna menstruationer med ovulation och som hos andra normala har behåringen manifesterat sig under puberteten eller de följande 10–15 åren efter denna. Om testosteronanalys visar normala nivåer eller överkantsvärden (övre ref. gräns = + 2 SD = 3 nmol/l) krävs ingen ytterligare utredning.
 

Utredning bör drivas vidare när hirsutism kan vara tecken på sjukdom (Tabell 1)
Vid virilism

Vid menstruationsrubbningar, infertilitet

När hårtillväxten försnabbats

När behåring uppträder på nya ställen efter 20-års-åldern

När serumtestosteron ligger över 6 nmol/lTabell 1: Orsaker till och diagnostik av hirsutism

OrsakerDiagnostik
NormalvariantTestosteron, SHBG
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)Testosteron, SHBG, LH, FSH
Ovariell hyperthekos = PCO-variant med luteinisering av stromaceller, virilisering, insulinresistensTestosteron, SHBG, LH, FSH
21-hydroxylasbristdU pregnantriol + kortisol eller 17-OH-progesteron basalt eller under ACTH-stimulering
Cushing-syndromdU-kortisol + dexametasonhämningstest*
KortisolresistensdU-kortisol + dexametasonhämningstest*
Testosteronproducerande binjure- eller ovarialtumörS-Testosteron ligger över 6 nmol/L topisk diagnostik tar vid.
Akromegali (har förgrovat hår)IGF-1 i serum
Iatrogen eller självförvållad via androgener eller glukokortikoiderAnamnesKongenital adrenal hyperplasi (CAH)/adrenogenitalt syndrom

Samtliga barn födda i Sverige screenas, alltsedan 1986, via 17-OH-progesteronanalys med avseende på den vanligaste formen av AGS/CAH som finns hos båda könen. Hos båda könen kan adrenogenitalsyndromet/CAH förekomma i en sendebuterande vuxen form. Hos kvinnor ses som regel förhöjda nivåer av S-17-OH-progesteron i follikelfas av menstruationscykeln. Ibland behöver ACTH-stimuleringstest utföras för att påvisa 21-hydroxylas-bristen, särskilt om man inte har tillgång till dU-pregnantriol.


Polycystiskt ovariesyndrom (PCO)

Eftersom polycystiskt ovariesyndrom är den näst efter idiopatisk hirsutism vanligaste orsaken till hirsutism är transvaginalt ultraljud av ovarierna med flödesmätning ett tidigt steg i utredningen av hirsutism.

 

Tabell 1: Orsaker till och diagnostik av hirsutism


* Dexametasonhämningstest: Klockan 23 sväljes 1 mg dexametason. Följande morgon 08-09 analyseras S-kortisol, som normalt skall ha hämmats till en nivå < 50 nmol/l.

 

Gradering av behåring

Behåringen, initialt och under behandling, kan graderas och följas enligt Gallwey & Ferrimans skala (se bild och nyckel nedan).
 

hirsutism.jpg

 • Haka
  1. Enstaka spridda hår
  2. Små spridda ansamlingar av hår
  3. Glest heltäckande
  4. Tätt heltäckande
   
 • Överläpp
  1. Enstaka hårstrån lateralt
  2. En liten mustasch lateralt
  3. Mustasch halvvägs in mot mittlinjen
  4. Heltäckande mustasch
   
 • Bröst
  1. Hår runt areolae
  2. Mittlinjehår +1
  3. Fusion av 1+2, täcker upp till 3/4 av bröstet
  4. Täcker hela bröstet
   
 • Rygg-Övre
  1. Enstaka spridda hår
  2. Små spridda ansamlingar av hår
  3. Glest heltäckande
  4. Tätt heltäckande
   
 • Rygg-nedre
  1. Sakral hårtest
  2. Lateralspridning +1
  3. 3/4 täckning
  4. Heltäckande
   
 • Lår-Baksida
  1. Sparsam växt, mindre än 1/4 täckning
  2. Mer än 1/4 täckning
  3. Glest heltäckande
  4. Tätt heltäckande


BEHANDLING av IDIOPATISK HIRSUTISM
 

Övervikt stimulerar hårväxt och ska undvikas. Det viktigaste är sålunda att
säkerställa normal vikt hos patienten. Viktnedgång medför minskad hirsutism
bland annat genom att SHBG-koncentrationerna då höjs.

Om patienten har låga SHBG-nivåer eller förhöjd Testosteron/SHBG-kvot och därmed hög koncentration fritt testosteron kan östrogendominerade p-piller prövas för att öka SHBG-nivåerna. Ett numera vanligt förstahandspreparat är Diane som är en kombination av antiandrogenet cyproteron och östrogen.

Patienterna ska informeras om att hirsutismen är tecken på en anabol situation där de som lider av hirsutism statistiskt torde löpa mindre risk för katabola tillstånd såsom skört skelett eller sköra slemhinnor.

Systemisk endokrin behandling bör om möjligt undvikas med hänsyn till de biverkningar som alltid riskeras vid östrogen-, progestagen- och antiandrogenbehandling av annan typ.

Kosmetisk behandling av idiopatisk hirsutism sker bäst genom rakning med de moderna dubbelrakbladen efter mjukgörande tvättning av huden. Rakning stimulerar inte hårväxten. Notera paradoxen att kvinnor rakar sig med lätthet i axiller och på ben men drar sig för att raka ansiktet. Epilering är smärtsamt och dyrt och ger endast temporär effekt. Elektrolys och termolys är också smärtsamt och kostsamt men ger mer bestående effekt. Laserbehandling har varit en ny och lovande, dyr och tidsödande metod, som dessvärre inte infriat förhoppningarna om långvarig hårborttagning.

Om patienten inte kan fås att acceptera behåringen kan systemisk behandling med spironolakton provas, särskilt hos äldre kvinnor. All systemisk behandling måste pågå minst 6–10 månader för att eventuell effekt på hirsutismen ska ses.

Patienten skall informeras om att så fort systemisk behandling avslutas återkommer behåringen.


 

ICD-10

Hirsutism L68.0

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 2250

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hirsutism

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Barnsjuksköterskor
barnallergi och lungmedicin mottagningen i Solna och i Huddinge


Forskningssjuksköterska
Cancerstudieenheten Huddinge


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Sektionschef Onkologi
Verksamhetsområde Blod - och tumörsjukdomar


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård