Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Salmonella
Författare Docent , Smittskydd Stockholm/
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-10-21
Specialitet Infektion, Vaccination/Resor, Gastroenterologi
Skriv utBAKGRUND
 

I Sverige diagnostiseras årligen 2000-4000 fall av salmonella, varav ca 75 % är smittade utomlands. Mer än 90 % av fallen med tyfoidfeber och paratyfoidfeber har förvärvat smittan utomlands.

Kliniskt kan infektionen indelas i fyra huvudgrupper:
 

 • Asymtomatiskt bärarskap
 • Salmonellaenterit
 • Septisk salmonellos (tyfoid och paratyfoid)
 • Fokala manifestationer

Orsaker
 

 • Salmonella är en fakultativt anaerob, gramnegativ stav tillhörande familjen Enterobacteriacae.

 • Cirka 2500 serotyper finns registrerade, alla utom S. Typhi och S. Paratyphi förekommer också i djurvärlden.

 • De vanligast förekommande serotyperna är S. Enteritidis och S. Typhimurium.

 • Smittspridning till människa sker framför allt via födoämnen, t ex kontaminerade ägg- och köttprodukter, men även förorenade frukter, kryddor och grönsaker. Person till person smitta förekommer men är mindre vanlig eftersom infektionsdosen ofta är hög. Reptiler och sköldpaddor är ofta koloniserade med Salmonella och kan överföra smitta.


SYMTOM
 

 1. Asymtomatiskt bärarskap
   
 2. Salmonellaenterit:
  Inkubationstid 1-3 dygn. Stora variationer i sjukdomsbild. Ofta akut insjuknande, feber, vattniga, voluminösa diarréer; ibland kolit med blodig, slemmig avföring.
  Som regel spontan läkning inom 7-14 dygn.
  Septisk sjukdom förekommer, framför allt hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.

 3. Tyfoidfeber:
  Inkubationstid 10-14 dygn. Hög feber, 39-40 °C, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, ibland omtöcknat allmäntillstånd.
  Diarré förekommer, men ibland förstoppning.
  Relativ bradykardi, mjältförstoring och roseoler, 3-4 mm runda utslag, sparsamt spridda över framför allt bålen, är klassiska statusfynd, men inte obligata.
  Obehandlad varar sjukdomen 2-3 veckor. Fruktade komplikationer i obehandlade fall är tarmperforation och blödning.

 4. Fokala manifestationer:
  Framför allt i anslutning till tarmkanalen, t ex cholecystit, diverticulit, men även i andra organ vid septisk spridning - spondylit, artrit, thyreoidit, orchit, pyelonefrit m fl
  Infektioner i “locus minoris resistentiae”, t ex aneurysm, proteser, kärlgrafter.
  Reaktiv artrit ses i 2-3 %.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

DIAGNOSTIK
 

Mikrobiologisk diagnostik
 

 • Fecesodling x 2-3. Serotypning av salmonella görs rutinmässigt endast på inhemska fall. Därför måsta alltid smittland, Sverige eller annat land, uppges på remiss för avföringsodling. PCR-baserad diagnostik som komplement till fecesodling har införts på vissa laboratorier.

 • Om hög feber och allmänpåverkan även blododling x 2 och urinodling

 • Odling från ev fokala infektioner

 • Serologi vid t ex misstänkt reaktiv artrit, om odling är negativ


BEHANDLING
 

Vätskebehandling enligt sedvanliga principer

Antibiotikabehandling
 

Septisk salmonellos

En ökande resistens mot kinoloner ses framför allt i Asien varför förstahandsvalet till patienter som smittats i denna del av världen bör vara ceftriaxon (eller cefotaxim) eller azitromycin, innan resistensbestämning är klar. Stammar av S. Typhi som producerar ESBL har rapporterats från bl a Indien.

Om stammen inte har nedsatt känslighet för kinoloner är ciprofloxacin att föredra. Till resenärer från Afrika och Sydamerika bör ciprofloxacin fortfarande vara förstahandsval, men viktigt med observans på eventuell antibiotikaresistens, som även ses öka i dessa världsdelar.

Peroral behandling ges om möjligt till opåverkad patient.

Behandlingsalternativ (endera medlet, se ovan):
 

 1. Ciprofloxacin (Ciproxin) 500 mg x 2 peroralt eller 400 mg x 2 i.v. Med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad kan ciprofloxacin även ges till barn: 10 mg/kg x 2 per os. Behandlingstid vanligen 10 – 14 dagar.
   
 2. Ceftriaxon (Rocephalin) 2-3 g x 1 i.v. Barn: 50 mg/kg/dygn.
  Behandlingstid vanligen 10 – 14 dagar.
   
 3. Azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 peroralt i 7 dygn. Barn 10-20 mg/kg/dygn.

Fokala manifestationer
 

 • Som vid septisk salmonellos men varierande behandlingstid beroende på fokus.

Salmonellaenterit
 

 • Antibiotikabehandling bör övervägas endast i speciella fall, t ex hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar, proteser, kärlgrafter, känt aneurysm, svåra diarrétillstånd.
   
 • OBS! Antibiotikabehandling kan förlänga smittbärartiden!
   
 • Till vuxna ges ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i minst 5 dygn. OBS ökande resistens, framför allt stammar från Asien, se ovan! Azitromycin är ett alternativ i dessa fall.
   
 • Begär alltid resistensbestämning!

Asymtomatiskt bärarskap
 

 • Behandling kan övervägas om bärarskap > 3-6 månader.
   
 • OBS gallfokus! Ev ultraljud.
   
 • Till vuxna ges ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 2-3 veckor. OBS ökande resistens, framför allt stammar från Asien!
   
 • Begär alltid resistensbestämning!
   
 • Barn under 12 år behandlas endast i undantagsfall. Rådfråga barnläkare eller infektionsspecialist.

Uppföljning
 

 • Smittbärartid. 50 % smittfria efter 4 veckor, 95 % efter 3 månader, 99 % efter 1 år. Småbarn smittbärare längre tid än vuxna.

 • Allmänfarlig sjukdom. Anmäl enligt smittskyddslagen via www.sminet.se, utan dröjsmål och senast dagen efter diagnos.

 • Smittspåra och ge förhållningsregler enligt Smittskyddsbladet. Påtala vikten av handhygien!

 • Kontrollprovtagning endast om klinisk indikation föreligger eller hos patienter med “riskyrken”:

  - Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel; personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. I dessa fall bör ett negativt prov föreligga innan återgång till arbete. Ev tillfällig omplacering i arbetet.

   
 • Barn med Salmonella brukar kunna återgå till förskolan när de är stabilt symtomfria (cirka en veckas symtomfrihet).

 • Personer med tyfoidfeber eller paratyfoidfeber och som arbetar inom riskyrken (se ovan) eller är förskolebarn ska lämna tre negativa fecesprov (högst ett prov per dag) innan återgång till arbete/förskola.

Vaccin
 

Vaccin finns tillgängligt mot tyfoidfeber, ett peroralt (Ty21a) och ett parenteralt (Vi-antigen), båda med cirka 70 % skyddseffekt. De rekommenderas för personer som vistas längre tid i endemiska områden i framför allt Asien.

 

Länkar
 

Smittskydd Stockholm har en hemsida med anmälningsblanketter, smittskyddsblad med läkarinformation och patientinformation för diagnoser i smittskyddslagen samt allmänna råd vid tarmsmitta:
 

Smittskydd Stockholm (Salmonella)

Smittskyddsblad - Salmonella


ICD-10

Salmonellaenterit A02.0
Salmonellasepsis A02.1
Lokaliserade salmonellainfektioner A02.2
Andra specificerade salmonellainfektioner A02.8
Andra salmonellainfektioner, ospecificerade A02.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
A02 Andra salmonellainfektioner

Referenser


Wain J et al. Typhoid fever. Lancet 2015;385:1136-45. Länk

Thaver D, et al. A comparison of fluoroquinolones versus other antibiotics for treating enteric fever: meta-analysis. BMJ 2009;338:b1159. Länk

Effa EE, Bukirwa H. Azithromycin for treating uncomplicated typhoid and paratyphoid fever (enteric fever). Cochrane Database Syst Rev 2011. Länk

Sanchez-Vargas FM, Abu_el-Haija MA, Gomez-Duarte OG. Salmonella infections: An update on epidemiology, management, and prevention. Travel Med Infect Dis 2011;9:263-77. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 225

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Salmonella

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Sjuksköterska
Blodbussen


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


AT-läkare
Region Norrbotten


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons