Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
AVK-behandling, antikoagulation
Författare Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare , Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2020-07-25
Specialitet Koagulation
Skriv ut


AVK står för antivitamin K-behandling, vilket avser behandling med olika kumarinderivat, där warfarin är den enda använda i dagsläget, som har en hämmande effekt på K-vitaminmetabolismen vilket medför nedsatt funktion av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer.INDIKATIONER


Stark indikation
 

 1. Venös tromboembolism rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) eller edoxaban (Lixiana) kan vara alternativ enligt lokala riktlinjer.
   
 2. Hjärtsjukdomar:
  Förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer för stroke eller systemisk embolism (här kan också NOAK (Non vitamin K Oral Anti Coagulants) dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) eller edoxaban (Lixiana) vara alternativ enligt lokala riktlinjer).
  Elkonvertering (4 v före och 12 v efter)
  Stor framväggsinfarkt (3-6 mån)
  Tromb i förmak/kammare
  Biologisk hjärtklaff 3 mån postop (alternativt ASA)
  Biologisk hjärtklaff och förmaksflimmer
  Mekanisk hjärtklaff
  VOC aorta/mitralis med hjärtsvikt (EF < 30 %)
   
 3. Nefrotiskt syndrom (s-albumin < 25 g/l)
   
 4. Patienter med antifosfolipidsyndrom (APS) och tromboembolism och/eller ökad risk för tromboemboliska händelser.
  DOAK (=NOAK) rekommenderas inte för dessa patienter p g a ökad risk för återkommande tromboemboliska händelser jämfört med AVK-behandling som warfarin.


Mindre stark indikation
 

 1. Kardiomyopati
   
 2. Perifer artärsjukdom och cerebral artärsjukdom; AVK-behandling ges endast vid kardiella embolier - i alla övriga fall enbart trombocythämmare. Vid komplicerad perifer arteriell insufficens övervägs kombinationsbehandling med ASA och rivaroxaban (Xarelto) 2,5 mg x 2.
  (se PM Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling)


KONTRAINDIKATIONER
 

 • Kan ej äta vanlig kost och/eller svälja tabletter (ev undantag vid sondmatning)
 • Okontrollerad hypertoni (> 180/100)*
 • Dålig medverkan - PK-INR kontroller
 • Dålig medverkan - tablettintag
 • Alkoholproblem
 • Demens (relativ kontraindikation)
 • Balansproblem som inte kan minimeras
 • Två veckor efter större blödning **
 • Två-tolv veckor efter cerebral blödning **
 • Känd ökad blödningsbenägenhet inklusive ockult GI-blödning och recidiverande urinvägsblödning där blödningskällan inte kan identifieras/åtgärdas.
 • Graviditet
 • Spridd malignitet (LMH är oftast att föredra)
 • Malignitet som skall behandlas med cytostatika (LMH är oftast att föredra)

* För att minska risken för hjärnblödning skall högt blodtryck behandlas aktivt och målblodtryck vid all antikoagulationsbehandling bör vara ≤ 140/90

** Om och när warfarinbehandlingen skall påbörjas får avgöras från fall till fall.


Recidivrisken (reblödning) är högst vid lobära intrakraniella blödningar och amyloid angiopati då warfarinbehandling snarast är kontraindicerad.

 

Målvärde - PK-INR

Lägre intensitet 2,1 (±0,3): Ökad blödningsrisk eller hög ålder (>85 år)***
(Gäller pat med tidigare DVT. Pat som har förmaksflimmer som indikation bör ha målvärde 2,4 (±0,4), också vid hög ålder).

Normal intensitet 2,4 (± 0,4): Alla övriga indikationer utom de som kan övervägas för ”hög intensitet” enligt nedan.

Hög intensitet 3,0 (± 0,5): Mekanisk mitralklaff, två mekaniska klaffar, mitralklaffsjukdom inför perkutan valvulotomi, och ev vid VTE recidiv vid normal intensitet (överväg LMH som alternativ).
 

*** Lägre intensitet än 1,8 ger ett sämre skydd men ändå ökad blödningsrisk.


 

INTERAKTIONER
 

AVK-läkemedel interagerar med en rad olika läkemedel. Se respektive läkemedels- förteckning i FASS, B01AA03: Waran/Warfarin Orion. Flera läkemedel interagerar så kraftigt att AVK-dosen måste justeras inom något/några dygn efter att behandlingen med aktuellt läkemedel påbörjats eller avslutats, se exempel nedan.

Ofta begränsad erfarenhet om nya läkemedel och deras inverkan på AVK-behandlingen.

Den kliniska betydelsen av interaktioner varierar mellan olika patienter delvis p g a variationer i läkemedelsmetaboliserande enzymers aktivitet.

Observera att flera populära växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och proteinrika kosttillskott har visats interagera påtagligt med AVK-läkemedel. Patienter som har AVK-behandling bör rekommenderas att avstå från växtbaserade läkemedel och naturläkemedel då de utsätter sig för onödig risk och individuella interaktionsmönster inte går att förutse. T ex skall produkter som innehåller Johannesört (St Johns wort) aldrig tas tillsammans med AVK-läkemedel.

Vitamin K1 och/eller K2 finns i ett flertal vitamin och kosttillskottsprodukter vilket man bör vara uppmärksam på vid anmärkningsvärda variationer i dosbehovet. Patienterna uppfattar inte dessa som läkemedel.

OBS! att det finns interaktioner som påverkar behandling med NOAK d v s dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) eller edoxaban (Lixiana), kontrollera alltid i FASS!

 

Tre grundregler

1. Förutsätt att alla läkemedel kan interagera vid warfarinbehandling, oberoende av FASS-texten. Vid varje medicinändring (insättning/utsättning) bör därför patienten alltid ta extra prov efter 1 vecka för att se om AVK-dosen behöver justeras.

2. Patienten bör i första hand erbjudas den behandling som krävs för grundsjukdomen, oberoende av interaktion. AVK-dosen får anpassas efter interaktionen. Frekventa provtagningar kan behövas i flera veckor tills ny underhållsdos hittats, både vid start och vid avslutning av det/de läkemedel som interagerar.

3. När patient på sjukhus inte ”svarar” med PK-INR-ökning på förväntat sätt vid AVK-behandling, beror det inte sällan på interaktion med något läkemedel.

 

Kända interaktioner av klinisk betydelse = dosjusteringar krävs:

OBS!

 1. Amiodaron har T½ 4-6 v varför effekten dröjer kvar länge vid dosminskning/utsättning.
  Warfarinbehandlingen måste följas med tätare PK(INR) kontroller än vanligt på dessa patienter vid dosändring av amiodarone.
  Vid utsättning av amiodarone kan det ta > 8 v innan patienten har ”normalt” warfarinbehov.


 2. NSAID (COX 1+2 hämmare): - kraftigt ökad risk för magblödning p g a "tysta" magsår hos äldre (> 65 år), Kombination med SSRI kan öka risken ytterligare. Ge alltid protonpumpshämmare och använd NSAID med kort halveringstid (de har mindre och kortvarigare effekt på trombocytfunktionen). COX 2-hämmare ökar också risken för gastrointestinala blödningar och bör undvikas till patienter som har GI-blödningsbenägenhet.

 Warfarin - DOSERINGSRÅD (T Waran/Warfarin Orion 2,5 mg)
 

Dosbehovet är individuellt och genetiskt bestämt. Av P450-isoenzymerna är CYP2C9 det viktigaste när det gäller warfarinmetabolismen.

Cirka 3 % av befolkningen har polymorfismer som medför påtagligt nedsatt metabolisering av warfarin, vilket gör att de behöver låg warfarindos (< 15 mg/v):

- Dessa patienter får ofta för hög dos vid start av warfarinbehandlingen och ökad risk för blödningskomplikationer.

- De får också snabbt höga PK-INR värden vid behandlingsstarten med normala startdoser. Det kan ta 4-7 dagar innan PK-INR sjunker till målvärdet, trots uppehåll med warfarin. Eventuellt kan 1-2 mg Konakion behöva tillföras (p.o. eller i.v.)

En annan faktor som bidrar till interindividuell variation av dosbehovet av warfarin, är polymorfismer i genen för vitamin-K epoxide reduktas (VKOR).

Tillsammans förklarar polymorfismer i CYP2C9 och Vitamin K-reduktas genen minst 40 % av den interindividuella variationen i warfarinbehov.
 

 • Underhållsdos: 5-140 mg/vecka

 • Halveringstiden är individuell och varierar från 1,5 till > 5 dygn

 • Hög veckodos innebär vanligen också kort halveringstid och tvärtom

 • Levnadsvanor och interaktioner av läkemedel inverkar något

 • Majoriteten av patienterna behöver 26-43 mg/vecka (1,5-2,5 tabletter/dag)

 • Dosbehovet avtar med stigande ålder och minskar från i genomsnitt 40 mg/vecka vid 40 års ålder till 20 mg/vecka vid 85 års ålder

Startdos (nyinställning):

PK-prov efter 3 (-4) dagar

ÅlderDag 1 Dag 2 Dag 3
≤ 7510 mg 10 mg5 mg
> 757,5 mg5 mg2,5 mgDoseringsförslag för dag 4 eller 5

PK-INR dag 3 eller 4Dos dag 4Dos dag 5
< 1,1= dos dag 1= dos dag 2
1,2-1,47,5 mg6,25 mg
1,5-1,76,25 mg5 mg
1,8-2,05 mg5 mg
> 2,1 3,75 mg3,75 mg • Given mängd i mg t o m dag 5 kan delas med 7, för att skatta en genomsnittlig dagsdos för kommande 4-7 dygn.
   
 • Förutom inverkan av ålder, polymorfismer i CYP 2C9- och VKOR1-generna påverkas dosbehovet också av kroppsvikten så att vid hög kroppsvikt (> 85 kg) kan veckodosen vara högre och vid låg kroppsvikt lägre än vad som motsvaras av åldern.

Kostens och hälsotillståndets betydelse

Dålig aptit:
Nedsatt aptit på grund av olika sjukdomstillstånd (t ex depression, infektion, hjärtsvikt) och minskad fysisk aktivitet ger ofta höga PK-INR (mindre K-vitamin intag och ev nedsatt levermetabolism).

Dosbehov vid sjukhusvård:
Dosbehovet är vanligen lägre i början av sjukhusvistelsen, men kan öka när patientens allmäntillstånd förbättras under vårdtiden. Vid uttalad hjärtsvikt ses t ex kraftigt minskat dosbehov som ökar när hjärtsvikten behandlats. Detta gäller också för patienter som redan har warfarinbehandling.

Starta aldrig warfarinbehandling på en patient som inte kan äta i normal utsträckning!

Kost:
Allsidig kost rekommenderas - inga dietlistor. Lågt K-vitamin intag pga dietrekommendationer medför svårinställd warfarinbehandling med svängande PK-INR värden. Högt dagligt K-vitaminintag är följaktligen att föredra.

Alkohol:
Kortvarig överkonsumtion kan ge högre PK-INR värden t ex p g a minskat kostintag men också lägre PK-INR p g a enzyminduktion. Längre tids överkonsumtion ger vanligen ökad känslighet för AVK-behandling och högre PK-INR.
Vin/öl till maten är tillåtet, men inte starksprit p g a risk för erosioner i esofagus och ventrikel med blödningar som följd.

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, Läkemedelsverket 2017


 

ICD-10

Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat I48.9
Paroxysmalt förmaksflimmer I48.0
Persisterande förmaksflimmer I48.1
Kroniskt förmaksflimmer I48.2
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9
Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale I26.0
Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt material Z95.2
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven I82.9

 

Referenser

Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG i samråd med EMA och Läkemedelsverket. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 208

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: AVK-behandling, antikoagulation

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


AT-läkare
Region Sörmland


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

annons
annons
annons