Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex
Författare Med dr, specialistläkare , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2018-10-27
Specialitet Kardiologi
Skriv ut
Patientbroschyr
HjärtrytmrubbningarBAKGRUND
 

Definition:

Hjärtrytm med frekvens över 100 slag/min, regelbundna R-R intervall och QRS-komplex med längre duration än 120 ms. En breddökad regelbunden takykardi skall anses vara ventrikeltakykardi tills motsatsen är bevisad.

 

Etiologi:

Det finns tre huvudorsaker till en regelbunden takykardi med breddökade QRS-komplex:
 

 • Ventrikeltakykardi (VT), vanligaste typen av regelbunden takykardi med breddökade QRS-komplex.
   
 • Ovanlig form av WPW-syndrom (antidrom takykardi).
   
 • Supraventrikulär takykardi (SVT) med aberrant överledning, d v s högergrenblock (RBBB) eller vänstergrenblock (LBBB)- 

DIAGNOSTIK
 

Anamnes

Takykardi med breddökat QRS-komplex är en heterogen grupp av arytmier med allt från akut livshotande tillstånd till relativt benigna tillstånd. Anamnes kan ge värdeful information om möjliga orsaker till arytmi. Framför allt bör anamnes på ischaemisk hjärtsjukdom eller genomgången infarkt inge stark misstanke om ventrikulär takykardi.
 

Notera att hemodynamisk stabilitet ej diskriminerar mellan VT och SVT.


 

EKG-TOLKNING


EKG-fynd som talar för VT:
 

 • QRS-duration över 160 ms talar starkt för VT.
   
 • Konkordans av QRS-komplex från V1-V6 (d v s alla positiva eller alla negativa) talar starkt för VT.
   
 • Tid från start av QRS till botten av S-våg >100 ms i prekordiala avledningar talar för VT.
   
 • Kombinationen av ett mono- eller bifasiskt ”högergrenblocksliknande” QRS-komplex och en negativ R/S-kvot i V5 är diagnostiskt för VT.

EKG-fynd som talar för SVT:
 

 • Typiskt LBBB eller RBBB


Jämför vilo-EKG med EKG vid takykardi

Om QRS-komplexen i vilo-EKG är identiska med dem vid breddökad takykardi är VT mindre sannolikt.
 

 • Patienter med känt grenblock i vilo-EKG eller annan känd orsak till breddökat QRS (t ex kardiomyopati) kan ha ett identiskt QRS-komplex vid takykardi. Detta talar för SVT med abberation.
   
 • Ett undantag är s k Bundle Branch Reentry som är en ovanlig form av kammartakykardi (VT) som ff a drabbar patienter med en uttalad kammardysfunktion. EKG-bild i vila (med grenblock) liknar då ofta den som ses vid VT. Dessa VT är ofta snabba och hemodynamiskt ostabila.
   
 • Hos patienter med preexciterat vilo-EKG (deltavåg) och antidrom takykardi är i regel QRS-komplexet likt det i vila men preexcitationen är mer uttalad.


Förmaksfrekvens och kammarfrekvens

Om patienten har smala QRS i vila är lokalisation av P-vågor av stort värde för differentialdiagnostiken. Om P-vågor ej är tydliga i 12-avlednings-EKG (vilket ofta är fallet) kan esofagus-EKG visualisera P-vågen bättre.
 

 • Om förmaksfrekvensen är snabbare än kammarfrekvensen rör det sig om ektopisk förmakstakykardi eller förmaksfladder med abberation.
   
 • Om förmaksfrekvensen är långsammare än kammarfrekvensen är diagnosen oftast VT.
   
 • Om förhållandet mellan P-vågorna och QRS-komplexen är 1:1 eller P-vågen ej kan urskiljas kan det röra sig om antingen SVT eller VT. Komplexens utseende i prekordiala avledningar kan då ofta vara av stort värde. Sådan diskriminering är ofta svår varför arytmin vid tveksamhet alltid behandlas som VT. Vid en 1:1 relation mellan P-vågor och QRS-komplex kan adenosin vara till hjälp för att ställa diagnosen. Adenosin borde ej påverka VT men bryter en PSVT eller blockerar en överledd förmaksarytmi.
EKG_bred_VT.gif


Figur 1. Flödesschema; Diagnostik vid regelbunden takykardi med breda QRS.


 

BEHANDLING
 

OBS! Behandling av takykardier bör genomföras av läkare med erfarenhet av behandling av arytmier och med kunskap och erfarenhet av A-HLR. Defibrillator och narkosberedskap skall vara till hands.

Vid kraftigt påverkad hemodynamik är elkonvertering ett snabbt och effektivt sätt att konvertera en takykardi med breddökat QRS och är därför att betrakta som förstahandsalternativ.

 

Ventrikeltakykardi
Ventrikulära takykardier är ofta men ej alltid livshotande tillstånd och bör behandlas under översyn av kardiolog när det är möjligt.
Det mest effektiva och säkraste sättet att konvertera en VT är med elkonvertering. Vid tveksamhet kan adenosin prövas; om takykardin bryts är genesen sannolikt supraventrikulär, annars är den troligen ventrikulär.

 

Antidrom takykardi
En ovanlig form av WPW (se översikt om takykardi med smala QRS) då signalen från förmaket når kammaren via en accessorisk bana och sedan överleds i retrograd riktning tillbaka till förmaket via retledningssystemet och AV-knutan. Vid antidrom takykardi ses alltid breddökade QRS-komplex. Försiktighet bör iaktas med adenosin p g a risk för att ev förmaksflimmer överleds via extrabanan och orsakar ventrikelflimmer (Adenosin kan orsaka förmaksflimmer hos ca 15 % av patienter med PSVT). Ett rimligt förstahandsalternativ är därför elkonvertering.
 

SVT med aberrant överledning
Behandlingen följer samma principer som vid regelbunden takykardi med smala QRS-komplex (se översikt om regelbunden takykardi med smala QRS). Patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion är ofta känsliga för negativt inotropa effekter av t ex verapamil. amiodaron eller elkonvertering är mer säkra behandlingsalternativ för denna grupp. Förändingar i vilo-EKG som inger misstanke om kardiomyopati skall också innebära ökad försiktighet. En takykardi med breda QRS som misstänks vara SVT och behandlas med adekvata doser adenosin utan effekt skall föranleda prompt omvärdering av diagnos med VT som huvudsakliga differentialdiagnos.

Fortsatt utredning och behandling är beroende av arytmi, symtom, prognos och övrig hjärtsjukdom.


Vid oklarhet om VT eller SVT med abberant överledning föreligger bör arytmin behandlas som VT.

 

ICD-10

Paroxysmal ventrikulär takykardi I47.2
Pre-excitationssyndrom I45.6
Paroxysmal supraventrikulär takykardi I47.1

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1900

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations - Stockholm


Specialistläkare inom urologi till Bollnäs
Region Gävleborg


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
NU-sjukvården


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Allmänspecialist alt ST inom allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Psykolog till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Södra Hälsingland
Region Gävleborg

annons
annons
annons
annons