Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Hematuri hos vuxna
Författare Med dr, överläkare , Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Uppdaterad 2018-07-22
Specialitet Nefrologi, Urologi
Skriv utBAKGRUND


Cirka en miljon erytrocyter utsöndras dagligen, motsvarande 1-3 erytrocyter/högförstoringssynfält (x400) vid mikroskopisk undersökning av urinsediment.

Hematuri definieras som onormal förekomst av blod i urin, d v s > 3 erytrocyter/ högförstoringssynfält vid mikroskopisk undersökning av urinsediment.

Mikroskopisk undersökning av urinsediment är ”golden” standard för diagnos av hematuri. Den ger också vägledning till att särskilja renala (glomerulära och extraglomerulära) från postrenala blödningar, se nedan!

Nackdelar:
 

 • Kräver en erfaren undersökare
 • Analysen kräver färsk urin (lämnas till laboratoriet inom 2 timmar och analyseras inom 4 timmar). Detta medför praktiska svårigheter inom primärvården.

Urinsticka


Urinundersökning med stickor är oftast förstahandsval. Metoden är enkel, snabb och billig. Dessutom får man med urinstickor uppfattning om förekomst av albuminuri. De urinstickor som används idag för att upptäcka hematuri bygger på peroxidasreaktion.

Nackdelar:
 

 • Testet är mycket känsligt och kan ge ett positivt utslag redan vid motsvarande 1-2 erytrocyter/synfält vid mikroskopi.
 • Testet är mycket känsligt för hemoglobin och myoglobin och därmed ses ett falskt positivt utslag vid förekomst av fri hemoglobinuri och myoglobinuri.
 • Falskt positivt utslag ses också vid förekomst av pseudoperoxidas hos vissa bakterier (Enterobacter, stafylokocker och streptokocker). 

ORSAKER


Blod i urinen kan ha sitt ursprung var som helst utmed urinvägarna.
Hematuri uppdelas vanligen i makroskopisk (synlig) och mikroskopisk hematuri.

Makroskopisk hematuri: rödfärgad urin kan bero på så lite som 1 ml blod i 1 liter urin. Därför urinfärgen återspeglar inte graden av blodförlust. Dessutom kan andra tillstånd och ett stort antal andra ämnen framkalla en sådan färgförändring (Tabell 1).

Tabell 1. Exempel på ämnen som kan orsaka mörk/rödfärgad urin

Endogena ämnenLivsmedelMediciner
BilirubinRödbetorRifampicin
MyoglobinBlåbär och björnbärNitrofurantoin
HemoglobinKonstgjorda färgämnenSulfasalazin
Porfyrin Levodopa

För mer information om makroskopisk hematuri se översikt: Makroskopisk hematuri
 


Mikroskopisk hematuri kan vara intermittent eller persisterande.

Intermittent mikroskopisk hematuri kan orsakas av hård fysisk trängning, trauma, samlag, eller kontamination som vid menstruation. Det är därför viktigt att kontrollera om urinprovet vid flera tillfällen för att säkerställa fyndet av hematuri.

Persisterande hematuri kan vara av renala eller post-renala orsakar (Tabell 2).

Renal hematuri har vanligen sitt ursprung från glomeruli eller mindre vanligen från tubulointerstitium. Vid renal hematuri kan erytrocyterna fastna i Tamm-Horsfallprotein (mukoprotein som utsöndras i tubuliceller och utgör matrix i cylindrar) och därmed bilda erytrocytcylindrar. Vid renal hematuri (särskilt vid glomerlulära sjukdomar) är huvuddelen av erytrocyterna dysmorfa och hemoglobinfattiga. Detta är sekundärt till mekanisk skada när erytrocyterna passerar genom det glomerulära basalmembranet och kraftig osmotisk påverkan under passagen genom tubuli.

Förekomsten av proteinuri stödjer en glomerulär källa till mikroskopisk hematuri. Dock, kan enbart mikroskopisk hematuri utan cylindrar eller proteinuri förkomma vid glomerulära sjukdomar t ex vissa patienter med IgA-nefrit eller vid familjär benign hematuri.

Hematuri utan proteinuri eller cylindrar kallas isolerad hematuri.

Tabell 2. Vanliga renala och postrenala orsaker till hematuri

RENALA ORSAKERGlomerulära sjukdomarIcke glomerulära sjukdomar
Glomerulonefriter- vanligast IgA-nefrit

Inflammatoriska systemsjukdomar (t ex SLE, vaskuliter)

Tunt basalmembran (familjär benign hematuri)

Alports syndrom
Njurcancer
Kärlmissbildningar
Njurinfarkt
Njurvenstrombos
Akut tubulär nekros
Akut interstitiell nefrit
Polycyctisk njursjukdom
Medullär svampnjure
Hyperkalcuri och hyperurikemi
Infektioner
POSTRENALA ORSAKER

Prostatacancer och benign prostatahyperplasi
Urotelial cancer
Urinvägskonkrement
Urinvägsinfektioner
Trauma inklusive iatrogena (transuretrala åtgärder, ESWL-behandling)
UTREDNING & HANDLÄGGNING


Genom noggrann namnes, status och initiala laboratorieprover kan man ofta särskilja renala (glomerulära och extraglomerulära) från postrenala blödningar och ev identifiera bakomliggande diagnos.

 

Anamnes
 

 • Miktionsbesvär i form av sveda, täta urinträngningar talande för urinvägsinfektion
   
 • Flanksmärtor kan tala för urinvägskonkrement, njurinfarkt eller ibland malignitet
   
 • Blåstömningssvårigheter eller ökad miktionsfrekvens talar för benign prostatahyperplasi eller prostatacancer
   
 • Cigarettrökning (risk för malignitet)
   
 • Gynekologisk anamnes (vaginala blödningar?)
   
 • Hereditet för njursjukdomar som vid polycystisk njursjukdom eller Alports syndrom
   
 • Makroskopisk hematuri i samband med luftvägsinfektion kan tala för IgA-nefrit eller post-streptokock glomerulonefrit
   
 • Allmän sjukdomskänsla, feber, artrit, och ev. hudutslag kan tyda på en glomerulonefrit associerad med en inflammatorisk systemsjukdom såsom vaskuliter eller systemisk lupus erythematosus
   
 • Läkemedelsanamnes: antikoagulantia? Mediciner som kan missfärga urin (se Tabell 1)? Nefrotoxiska läkemedel såsom NSAID?

Obs! Kombinationen antikoagulantia och makroskopisk hematuri skall inte föranleda att man avstår från utredning.

 

Utredning
 

Förslag till utredningsgång vid hematuri visas i Figur 1


Skall man utreda vid asymtomatisk isolerad mikroskopisk hematuri?
 

 1. Asymtomatisk isolerad mikroskopisk hematuri hos patienter med normal njurfunktion är i regel knappast utredningsindicerande.
   
 2. IgA-nefrit och tunt basalmembran (familjär benign hematuri) är de vanligaste orsakerna till asymtomatisk isolerad mikroskopisk hematuri.
   
 3. Asymtomatisk mikroskopisk hematuri skall utredas om man kliniskt kan sätta det i samband med urotelial eller njurmalignitet, t ex vid hög SR eller vid förekomst av riskfaktorer. Dessa patienter skall utredas och följas upp i samråd med urologer.

Riskfaktorer för urotelial och/eller njurmalignitet:
 

 • Hög ålder (ovanlig under 40 års ålder)
 • Cigarettrökning
 • Tidigare erhållen strålbehandling (t ex strålbehandling vid gynekologisk malignitet)
 • Behandling med cyklofosfamid
 • Exponering till vissa kemikalier inom färg-, gummi- och oljeindustri

Patienter med urotelial malignitet har dock oftast makroskopisk hematuri.
 

Visa översikt: Makroskopisk hematuri


Hematuri och proteinuri
 

 • Vid massiv postrenal blödning har man i regel mikroalbuminuri och därmed ger urinstickan ett positivt utslag för albumin.
   
 • Vid makroskopisk hematuri och proteinuri i samband med övre luftvägsinfektion får man misstänka poststerptokock-glomerulonefrit eller IgA-nefrit.
   
 • Om mikroskopisk hematuri och proteinuri förekommer samtidigt, skall fortsatt utredning i första hand inriktas mot inflammatorisk njursjukdom. Detta medför remiss till njurmedicin.
   
 • Vid hematuri och proteinuri och kreatininstegring, ta omedelbart kontakt med njurmedicinsk specialist (se översikt: Nedsatt njurfunktion hos vuxna - primär bedömning och handläggning).


Figur 1. Förslag till utredningsgång vid hematuri
 

Flödesschema för handläggning av röd urin/positiv urinsticka 

ICD-10

Icke specificerad hematuri R31.9

 

Referenser
Njurmedicin, 4:e upplagan. Urinanalyser inklusive hematuri och proteinuri

Uptodate.com - Etiology and evaluation of hematuria in adults
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 184

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hematuri hos vuxna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Kliniskt verksam forskningshandledare
FoU-centrum, Region Sörmland, Eskilstuna


Sjuksköterska till Ortoped- och traumamottagningen i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Överläkare
Region Skånes Ätstörningscentrum i Lund


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterskor till akutsjukvården inom Tema Neuro i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


Biträdande Universitetssjuksköterskor med vårduppdrag klinisk utbildning och handledning
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska natt till våra Infektionsavdelningar i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Reumatologmottagningen i Huddinge söker sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset


Biobanksamordnare
FoU-centrum vid Region Sörmland, Eskilstuna


Nattsjuksköterskor till akutvårdsavdelning för barn, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska- välkommen till oss på Reumatologens öppenvård och vår dagvårdsavdelning!
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska sökes till spännande kombinationstjänst inom kardiologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Bli vår nya sjuksköterskekollega på Gynekologisk vårdavdelning inom kirurgi i Solna!
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till våra Infektionsavdelningar i Huddinge!
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska och nyfiken på kirurgisk verksamhet? Vårdavdelning Kolorektal i Solna söker kollegor!
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska till Angio i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnakuten i Huddinge söker sjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


Utbilda dig till specialistsjuksköterska med lön.
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Urologmottagningen och Njurstensenheten i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska Natt till Tema Hjärta och Kärl i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare / Biträdande överläkare / Överläkare i Anestesiologi och Intensivvård till Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/Överläkare/Biträdande överläkare Reproduktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset


Biträdande Universitetssjuksköterska, steg 5, till högspecialiserad barnmedicin, slutenvård
Karolinska Universitetssjukhuset

annons