Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
HIV – symtomatologi och diagnostik
Författare Professor , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-05-05
Specialitet HIV, Virologi, Infektion
Skriv ut
Patientbroschyr
Att leva med hiv

BAKGRUND
 

En HIV-infektion kan förlöpa asymtomatiskt under många år. Symtom förekommer framför allt vid avancerad sjukdom samt ibland några veckor efter smittotillfället (s k primärinfektion).

Det är viktigt att diagnostisera HIV så tidigt i infektionsförloppet som möjligt, dels för att patienten skall kunna följas optimalt och erhålla behandling när sådan är indicerad, dels ur smittskyddssynpunkt.
 

Se även översikt: HIV – behandling 

PRIMÄR HIV-INFEKTION
 

Symtom
 

Symtom på primär HIV-infektion ses hos >50 % av smittade patienter.
 

 • Symtomdebut 1-4 veckor efter smittotillfället (vanligtvis cirka 2 veckor).
   
 • Symtomduration vanligtvis 1-2 veckor (ibland bara några dagar och ibland upp till en månad).
   
 • Ofta mononukleosliknande sjukdomsbild med feber, faryngit (ibland med ulcerationer i munslemhinna och svalg) och lymfkörtelförstoring.
   
 • Drygt 50 % har utslag (makulösa röda efflorescenser på övre delen av thorax och rygg, ibland också på ansikte, armar och lår).
   
 • Serös meningit/meningoencephalit förekommer ibland.
Bilder: HIV-infektion


Laboratorieprover
 

 • Anemi, leukopeni och trombocytopeni är vanligt
 • Ofta ses förhöjda leverenzymer (ASAT och ALAT)
 • CRP är normalt eller lätt förhöjt

Diagnostik
 

 • HIV serologi: HIV Ak/Ag Kombotest. Vid stark misstanke akutmärk proverna (OBS! Informera patienten att proverna tas).
   
 • HIV serologi med snabbsvar (30 min) erbjuds på vissa mottagningar, obs att känsligheten i antigendelen kan vara sämre än kombotestet. Skall inte användas vid misstanke om primärinfektion eller om smittotillfället ligger nära i tiden.
   
 • Det tar någon till några veckor innan HIV-antikroppar börjar bildas. Om provtagning sker tidigt i förloppet kan antikroppstest visa ”falskt” negativt resultat. I dessa fall är ofta antigentestet positivt om patienten har en symtomatisk primär HIV-infektion. HIV-RNA mätt med PCR blir positivt ännu tidigare i förloppet och kan i undantagsfall tas vid stark misstanke på primär HIV-infektion.

Differentialdiagnoser
 

Handläggning
 

Telefonkontakt med infektionsklinik bör tas.

Vid stark misstanke på primär HIV-infektion kontaktas infektionsklinik redan vid misstanke, annars vid positiva provsvar.

Obs! Snabb handläggning. Patienter med primär HIV-infektion bör oftast behandlas akut med antiretrovirala läkemedel.


 

SYMTOMATISK KRONISK HIV-INFEKTION
 

Bortsett från primärinfektionen är en HIV-infektion vanligtvis asymtomatisk fram till dess antalet T-hjälparceller (CD4+ celler) minskat till under 350 x 106/l. Durationen av det asymtomatiska sjukdomsstadiet kan variera från något år till >10-15 år. Ju högre virusreplikation (kan mätas med kvantitativ HIV-RNA-PCR i plasma), desto snabbare minskning av antalet CD4-celler och sjukdomsprogress till AIDS.

 

”Tidiga” symtom
 

Senare symtom
 

 • Viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar
 • Recidiverande pneumonier
 • Kronisk diarré
 • Annan AIDS-definierande diagnos (se Klassifikation av HIV-infektion)

Laboratorieprover
 

 • Anemi, leukopeni och trombocytopeni är vanligt
 • SR, ofta hög i sena stadier

HIV-serologi (HIV Ak/Ag Kombotest) tas vid misstanke på HIV-infektion (vida indikationer). Vid positivt test gör laboratoriet ett konfirmerande och mer specifikt Western Blot-test samt ytterligare ett andra konfirmerande antikroppstest på nytt prov(ELISA).

Patienter som befunnits vara HIV-positiva, remitteras efter telefonkontakt till infektionsklinik.


 INDIKATORSJUKDOMAR HIV
 

2/3 av nydiagnosticerad HIV i Sverige är s k ”Late presenters”, CD4 < 350, många har sökt sjukvård tidigare där HIV-diagnosen förbisetts. Genom att utöka HIV-testning vid indikatorsjukdomar där förväntade prevalensen är relativt hög kan fler oupptäckta HIV-infektioner diagnosticeras.

Indikatorsjukdomar har förväntad HIV-prevalens > 0,1 % i europeisk population

Exempel:

AIDS-definierande diagnoser
 

 • Candidiasis, bronk, trakea, lungor, esophagus
 • Cervixcancer, invasiv *
 • Coccidioidomykos, disseminerad eller extrapulmonell
 • Cryptococcos, extrapulmonell
 • Cryptosporidos, kronisk intestinal (> 1 månad)
 • CMV-sjukdom (annan än lever, mjälte eller lymfkörtlar)
 • CMV-retinit
 • Encephalopati, HIV-relaterad
 • HSV, kroniska sår (> 1 mån), bronkit, pneumonit, esophagit
 • Histoplasmos, disseminerad eller extrapulmonell
 • Isosporiasis, kronisk intestinal (> 1 månad)
 • Kaposis sarkom
 • Lymfom, B-cells (Burkitt)
 • Lymfom, immunoblastiskt
 • Lymfom, primärt i hjärna
 • Mycobacterium atypiska, disseminerad eller extrapulmonell
 • Mycobacterium tuberculsosis, pulmonell * eller extrapulmonell
 • Pneumocystis carinii pneumoni
 • Pneumoni, recidiverande bakteriell * (>2 / ett år)
 • Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML)
 • Salmonellasepsis, recidiverande
 • Toxoplasmos, hjärna
 • Wasting syndrome, HIV-relaterad (viktförlust > 10% + kronisk diarré > 2 lösa avföringar/dag > 30 dagar eller kronisk trötthet och dokumenterad feber > 30 dagar, intermittent eller konstant, utan annan förklaring)


LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Hiv


ICD-10

HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med Kaposis sarkom B21.0
HIV-infektion med Burkitts lymfom B21.1
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom B21.2
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad B21.3
HIV-infektion med multipla maligna tumörer B21.7
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer B21.8
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör B21.9
HIV-infektion med encefalopati B22.0
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit B22.1
HIV-infektion med extrem avmagring B22.2
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes B22.7
Akut HIV-infektionssyndrom B23.0
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati B23.1
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes B23.2
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B24
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

B24 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]


Referenser
 

1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1992;41:RR-17. Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 164

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HIV – symtomatologi och diagnostik

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Sjuksköterska
Blodbussen


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


AT-läkare
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken

annons
annons
annons