Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Hyperhidros
Författare Docent , Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Rikshospitalet Oslo
Docent, specialistläkare i dermatologi , Svettmottagningen/Stockholm, Köpenhamn, Oslo
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2016-10-06
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Patientföreningen för hyperhidrosBAKGRUND
 

Primär hyperhidros är en genetisk, neurologisk sjukdom som karakteriseras av extensiv symmetrisk svettning lokaliserad till armhålor, händer, fötter, ljumskar/glutealt, huvudet och bröst/rygg. Sjukdomen debuterar vanligast i barnaåren (händer/fötter), tonåren (armhålor/ljumskar/rumpa) eller efter 40 års ålder (huvudet/bröst/rygg).

Fokal hyperhidros från händer och fötter kan ses som en förlängning på det fysiologiska svaret vid stress och som ska leda till ett bra grepp i strids- och flyktsituationer. På samma sätt anses generell hyperhidros från stora kroppsytor såsom huvud/bröst/rygg vara en förlängning på det termoregulatoriska svaret vid ansträngning/hög temperatur för att motverka värmeslag.

I armhålor/ljumskar/rumpa finns 3 typer av svettkörtlar – ekkrina, apoekkrina och apokrina – varav de två senare aktiveras av könshormoner, vilket förklarar att hyperhidros från dessa områden debuterar i puberteten.

Patienter med hyperhidros har inte fler eller större svettkörtlar än en normalpopulation men har en ökad känslighet för arousal/värme med patologiskt ökad nervsignalering till svettkörtlar som följd.Primär hyperhidros är distribuerad relativt lika mellan könen. Prevalensen är knappt 3 %.Hyperhidros kan medföra fysiska och psykosociala störningar med ibland omfattande konsekvenser inom arbete/studier, socialt och i privatlivet. Många patienter har t ex tackat nej till arbeten, sociala kontakter och att inleda förhållanden p g a sitt handikapp. Quality of life-studier visar att gruppen kan jämföras med patienter med svåra kroniska sjukdomar såsom psoriasis, RA och MS. Det är därför viktigt att läkaren tar patientens problem på allvar.


 

SYMTOM OCH KLINISK UNDERSÖKNING
 

Primär hyperhidros, definition

Fokal, ökad svettning med > 6 månaders duration utan bakomliggande orsak med två eller flera av följande tilläggskriterier:
 

 • Bilateral och symmetrisk svettning
 • Svettningen stör dagliga aktiviteter
 • Episod med kraftigt ökad svettning minst en gång per vecka
 • Debut före 25 års ålder
 • Hereditet
 • Svettningen upphör under sömn

Kommentar:
 

 • Vid asymmetrisk svettning är neurologisk utredning indicerad. Asymmetrisk svettning från armhålor är dock så vanligt att vidare utredning sällan behövs.
   
 • Hur livskvalitén påverkas kan objektiveras med validerade instrument som DLQI (Dermatology Life Quality Index) och HDSS (Hyperhidrosis Disease Severity Scale) och görs innan behandling med botulinumtoxin.
   
 • Vid undersökning är det inte obligat att patienten uppvisar blöta områden på kroppen för att ställa diagnosen hyperhidros.
   
 • Primär hyperhidros är en pediatrisk diagnos men kan debutera i vuxen ålder, framförallt efter 40 år.
   
 • Cirka hälften vet om någon släkting med uttalad svettning.
   
 • Nattlig svettning är betydligt vanligare än man hittills har trott och förekommer också vid primär hyperhidros.

Anamnes
 

 • Ärftlighet?
 • Debutålder?
 • Triggerfaktorer (stress, värme, ansträngning, föda)
 • Vilka områden på kroppen svettas patienten besvärande från?
 • Hur påverkas patienten av sitt handikapp?
 • Egenbehandling med antiperspiranter (aluminiumklorid?)
 • Är svettningen symmetrisk? – om inte ska fokus läggas på att finna neurologiskt bakomliggande orsak.
 • Om kort anamnes på uttalad svettning bör fokus vara att finna bakomliggande orsaker såsom infektioner, internmedicinsk sjukdom eller cancer.
 • Mediciner – ett flertal kan utlösa/försämra hyperhidros.
 • Nattliga svettningar – kort/lång anamnes – bakomliggande sjukdom såsom menopaus, infektion, struma?
 • Fragmenterad sömn vid sömnapné, bruxism (tandgnissling), smärtor, eller vid mardrömmar bör efterfrågas liksom utesluta annan allvarlig bakomliggande orsak vid nattliga svettningar.

Status
 

 • Finns tecken på ökad svettning? (finns inte alltid)
 • Vanligt status med extra fokus på neurologi
Hyperhidrosklin.jpgDIFFERENTIALDIAGNOSTIK
 

I de flesta fall är diagnosen enkel att ställa. Vid tidig debut, lång anamnes, ärftlighet, symmetrisk utbredning, och normalt somatiskt status finns ingen anledning till vidare utredning. Om det omvända, fr a vid asymmetrisk svettning och kort anamnes, ökar anledningen till vidare utredning.

Vid nattliga svettningar med kort anamnes är det viktigt att utesluta allvarlig bakomliggande orsak som infektion, cancer eller struma.

Vanlig orsak är annars menopaus och primär nattlig svettning. Även vid långvarig nattlig svettning är det viktigt att efterfråga sömnapné som bör utredas och om möjligt åtgärdas.

 

 • Generaliserad hyperhidros
  - Droger
  - Kardiovaskulär sjukdom
  - Respiratorisk insufficiens
  - Infektioner
  - Maligniteter
  - Endokrina metaboliska sjukdomar (tyreotoxikos, hypoglykemi, feokromocytom, akromegali, carcinoid)
  - Parkinson
   
 • Regional hyperhidros
  - Stroke
  - Perifer nervskada
  - Central eller perifer nervlesion som ger lokaliserad anhidros med kompensatorisk svettning (stroke, ryggmärgsskada, neuropati, Ross syndrom (sällsynt triad av tonisk pupill, areflexi och segmentell anhidros med kompensatorisk hyperhidros))
   
 • Fokal hyperhidros
  - Freys syndrom (skada på eller i närheten av parotis samt n auriculotemporalis, vilket leder till fokal hyperhidros runtom örat vid salivation)
  - Gustatorisk svettning
  - Eccrint naevus
  - Unilateral fokal hyperhidros
  - Tumör


BEHANDLING
 

De flesta patienter som söker lider från fler än ett område på kroppen. Därför är det viktigt, dels att veta samtliga områden som patienten svettas besvärande från, dels att patienten prioriterar vilka områden som är viktigast att behandla. För de som svettas från många områden behövs ofta en kombination av behandlingar för att uppnå bäst resultat.

 

Aluminiumklorid

Antiperspirant med aluminiumklorid är förstahandsmedel vid hyperhidros från armhålor, händer och fötter. Produkten måste appliceras på torr hud.


Biverkningar
 

 • Torrhet
 • Eksem

Ovanstående är vanliga (kan behandlas med grupp I-II-steroid under cirka 2 veckor).

 

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin är andrahandsval om inte aluminiumklorid fungerar. Vid få och mindre områden är botulinumtoxin typ A att föredra. Om stora ytor eller i ansiktet där risk för biverkningar föreligger, är botulinumtoxin typ B bäst.

Cirka 90 % blir nöjda efter behandling med toxin och de flesta behöver behandling 2 ggr/år men det kan behövas både oftare och glesare. Injektioner ges intrakutant över de områden som patienten svettas uttalat från.


Biverkningar

 • Övergående muskelsvaghet (svagt pincettgrepp, eller stel panna)
 • Kompensatorisk svettning från obehandlat område
 • Torrhet som kan kräva mjukgörare

Toxinet inhiberar frisättningen av acetylkolin från de kolinerga neuroners presynaptiska membran och hämmar därvid svettkörtelns sekretion.

Olika typ av anestesi krävs beroende på vad som ska behandlas, och på individens behov av smärtlindring. Armhålor gör minst ont att behandla och kräver i regel ingen anestesi alls.

Behandlingar ges på hud- och neurologkliniker och högspecialiserade svettmottagningar.


OBS! Kontraindikationer:
 

 • Graviditet
 • Amning
 • Neuromuskulär sjukdom

Antikolinergika

Indikationen att använda antikolinergika ökar ju fler och större områden patienten besväras från. Samtidigt bör medicinen användas för tillfälligt bruk då långtidsanvändning har visat ökad risk för demensutveckling hos äldre.

Antikolinergika kan i måttliga doser förlänga effekten av botulinumtoxin. Vanligast använda antikolinergikum vid hyperhidros är oxybutynin (Ditropan) som verkar postsynaptiskt på svettkörtelns muskarina receptorer.


Biverkningar

Är vanliga, bl a:
 

 • Muntorrhet
 • Ackomodationsstörning
 • Esofagusreflux
 • Kognitiv påverkan

Då biverkningarna är av sådan art är det olämpligt vid behandling av små ytor som händer och armhålor.

 

Axillär utrymmning

Idag används endast kirurgi vid axillär hyperhidros. Kirurgisk excision, kyrettage eller fettsugning finns som metoder. MiraDry är en icke-invasiv metod som är godkänd både av FDA och EMEA vid axillär hyperhidros och svettkörtlarna förstörs då av elektromagnetiska vågor.

 

Jontofores

En metod vid behandling fr a av händer och fötter, som numer används sparsamt, då behandlingen upplevs tidskrävande. Definieras som transport av joner genom huden med hjälp av elektrisk ström. Laddade joner interagerar med akrosyringiets proteiner och en ocklusion av svettutförsgångens yttersta del hindar svett att komma ut på hudytan. Få vårdgivare kan erbjuda behandlingen men apparatur finns att köpa via internetförsäljning. 
Det påverkade hudområdet sänks ned i ett kar med kranvatten och elektroder med låg strömstryka. Behandlingen görs initialt ca 3-5 gånger/vecka och tar 20-30 min. Effekt ses efter 10-15 behandlingar, underhållsbehandling är nödvändig.


OBS! Kontraindikationer:
 

 • Graviditet
 • Pacemaker
 • Metallimplantat

ICD-10

Lokaliserad hyperhidros R61.0

 

Referenser
 

N Lowe et al, The place of botulinum toxin type A in the treatment of focal hyperhidrosis. BJD 151:1115-1122, 2004.

Hornberger J et al, Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol 51: 274-86, 2004.

Grunfeld A, Murray CA, Solish N, Botulinum toxin for hyperhidrosis: a review.
Am J Clin Dermatol. 2009;10(2):87-102.

Swartling C, Brismar K, Aquilonius, S-M, Naver H, Rystedt A, Rosell K, Hyperhidros – det »tysta« handikappet. Läkartidningen. 2011;49. Volym 108. Länk.

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1592

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hyperhidros

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Skolsköterska Dammsdal, Vingåker
Region Sörmland


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Ansökan är öppen för 48 H – en pröva-på kurs för legitimerad personal.
Försvarsmakten


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till högspecialiserad vård inom lungkirurgi och lungonkologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi Klinisk fysiologi & nuklearmedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna alt Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska/ Distriktsjuksköterska
Region Norrbotten


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska/ Barnsjuksköterska till Barnkliniken i Gällivare
Region Norrbotten


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Sjuksköterska till framtidens vårdavdelning Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken
Region Sörmland


Sjuksköterska sökes till allmänpsykiatriska avdelningen Psykiatriska kliniken i Nyköping
Region Sörmland


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska till hjärt- och medicinavdelningen? Se hit! Hjärt- och medicinavdelningen, Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Region Sörmland


Sjuksköterska till Avdelning 46 hjärta/kärl, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Ortopediska avdelningen söker sjuksköterska Ortopeden, Nyköping lasarett
Region Sörmland


Psykolog/PTP-psykolog till psykiatriska öppenvårdsmottagningen Bollnäs
Region Gävleborg


BVC-sjuksköterska Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna
Region Sörmland


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons
annons
annons