Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Doping (hormondoping)
Författare Docent , Endokrinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2018-12-05
Specialitet Idrottsmedicin, Endokrinologi
Skriv utBAKGRUND
 

Doping innebär inom idrotten generellt ett onaturligt sätt för en idrottsman/idrottskvinna att höja sin prestationsförmåga. Idrotten definierar dopning enligt en egen lista innefattande förbjudna substanser, metoder och manipulationer. Termen dopning innefattar situationer utanför elitidrotten, såsom gymvärlden.

Med hormondopning menas främst dopning med anabola, androgena steroider (AAS), tillväxthormon (GH), erytropoietin (EPO) samt insulin.

Hormondoping är idag inte enbart ett idrottsproblem, utan även ett växande samhällsproblem, då missbruket, särskilt av AAS är utbrett bland vanliga ungdomar på gymmen, inte sällan kombinerat med annat missbruk.

Enligt Dopingjouren i Huddinge finns det idag 60 000-100 000 hormonmissbrukare i Sverige, nya beräkningar pekar mot minst cirka 30 000. Enligt CAN (Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning) har 2011 i ett riksgenomsnitt 2 % av pojkarna i årskurs 9 och 1 % i gymnasieskolans årgång 2 någon gång använt AAS. Motsvarande siffror för flickorna är 1 % i både årskurs 9 och gymnasiet.

På gymmen dominerar AAS-dopningen. Några få använder tillväxthormon och troligen ännu färre insulin. EPO-doping hör i princip enbart till elitidrotten.

Antalet beslag via tull och polis har ökat flerfaldigt sista 10-15 åren, varvid huvuddelen insmugglas från forna öststaterna, Sydeuropa och Asien. Endast 5-10 % av alla dopingmedel beräknas gå till aktiva idrottare. Sedan april 1999 är innehav, bruk och försäljning av dopningsmedel straffbelagt i Sverige.


 

AAS-DOPNING
 

Normalt bildar män 7 mg testosteron/dag och kvinnor 0,7 mg/dag.
AAS är syntetiska derivat av testosteron, där man eftersträvar en stark anabol och en svagare androgen effekt.

Det finns i princip tre grupper av AAS-användare:
 

 • Atleterna (toppidrottsmän, tar AAS för att öka prestationen)
 • Esteterna (på gymmen, vill se starka och vackra ut)
 • Strategiska användare – slagskämparna (i kriminella kretsar: för att öka modet och aggressiviteten).

AAS intas antingen peroralt eller parenteralt. I svenska FASS är numera nandrolon (Deca Durabol) avregistrerat som AAS-medel.

 

Effekter

AAS stimulerar muskeltillväxt via muskelhypertrofi och ökar därmed utöver den effekt som fås via träning. AAS ger vidare ökning av antalet cellkärnor per muskelfiber, där ökningen tycks kvarstå flera år efter avslutat AAS-bruk. Effekten är mer uttalad i trapeziusmuskeln jämfört lårmuskeln.

Genom minskat vilobehov från träning gör AAS det möjligt att öka träningsdosen. Sannolikt föreligger även en anti-katabol effekt via bindning till kortisolreceptorn samt effekt via estrogenreceptorn.


Somatiska bieffekter

De kortsiktiga bieffekterna av AAS-dopning är väl kartlagda, men ännu ej fullständigt de långsiktiga.
Kortsiktiga somatiska bieffekter innefattar:
 

 • Hormonella
  • Testisatrofi/Nedsatt endogen spermieproduktion / infertilitet
  • Nedsatt thyreoideafunktion
  • Ökade estrogennivåer (aromatisering)
  • Förkortad kroppslängd p g a prematur slutning av tillväxtzoner i skelett

 • Hjärta-kärl
  • Försämrat lipidstatus - ökad risk ateroskleros
  • Vänsterkammarhypertrofi och nedsatt hjärtfunktion (ssk diastolisk)
  • Ökad trombosrisk
  • Mild men övergående blodtrycksstegring
  • Ökad risk livshotande arytmi

 • Hematologi
  • Polyglobuli, sekundärt till stimulering av erytroposen, med EVF-värden > 55 %. Kan kräva akut venesctio.

 • Lever
  • Påverkat leverstatus (särskilt transaminaser)
  • Kolestas-ikterus
  • Hepatitrisk (p g a sprutor)
  • Ökad risk specifika tumörer (leverpleiocytos)

 • Gynekomasti
 • Akne
 • Oljigt hår-ansikte
 • Håravfall
 • Hudbristningar (särskilt axillärt)
 • Muskel-senrupturer
 • Maskulinisering hos kvinnor
  • Permanent mörk röst
  • Ökad behåring
  • Permanent klitorisförstoring
  • Mens-störning
  • Infertilitet/Virilisering av foster

Psykiatriska bieffekter
 

Hos AAS-missbrukare noteras psykiatriska besvär hos cirka 25 %. Ej sällan förekommer s k dysmorfofobi, d v s en vanföreställning om egna kroppens utseende.

Nedanstående psykiatriska bieffekter är beskrivna:

 • Affektlabilitet
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Grandiositet/Maniforma tillstånd
 • Panikångest
 • Paranoia
 • Psykosgenombrott
 • Sömnstörningar
 • AAS-beroende

Ett beteendekontinuum med tre faser noteras:

Fas I: Ökad energi, självförtroende, irritabilitet, fientlighet

Fas II: Impulskontrollförlust, affektlabilitet, paranoia, aggressivitet

Fas III: Efter avslutad kur apati, depression, ångest, affektlabilitet,
     koncentrationssvårigheter

 

Biverkningar på lång sikt
 

Dåligt kända, p g a få långsiktiga studier. Sannolikt föreligger dock skadliga långtidseffekter på hjärtkärlsystemet, levern, testes med risk sterilitet samt ökad risk för psykosociala-psykiatriska problem.

En finsk studie på ett begränsat antal tyngdlyftare med misstänkt AAS-missbruk har påvisat en cirka 4 ggr ökad mortalitet jämfört med kontroller vid en 12-årsuppföljning. Suicid och hjärtinfarkt var de vanligaste dödsorsakerna. En ny studie från Sahlgrenska påvisar ökad dödlighet, inkluderande ökad suicidrisk, under och åren efter avslutad karriär hos elitidrottare inom kraftsporter, där tidigare AAS-bruk misstänkts. Det samtidiga drogmissbruk som är vanligt bland AAS-brukare på gymmen, tycks även negativt påverka prognosen för denna patientgrupp.


När misstänka AAS-missbruk?
 

 • Extrem muskulär fysionomi
 • Massiv viktuppgång under kort tid
 • Gynekomasti
 • Nytillkommen svår akne
 • Testisatrofi
 • Nedsatt sexfunktion-infertilitet
 • Prematurt håravfall
 • Sen-muskelbristningar
 • Nytillkomna psykiska besvär med aggression, depression, oro-panikångest


GH-DOPNING
 

GH-dopning förekommer mest inom elitidrotten i grenar som premierar styrka och explosivitet. Ej sällan bland kvinnor, som vill undvika AAS-biverkningar.

GH-dopning föreligger, men kontinuerligt GH-missbruk är ej vanligt på gymmen p g a högt pris och rädsla för akromegali-biverkningar.


Effekter

Användarna förväntar sig anabola effekter med ökad muskelvolym-muskelstyrka, fettförbränning samt kortare viloperioder mellan träningspassen. Preparaten tas i 6-10 veckors-kurer i dosen 3-10 mg/dag, 3-4 ggr/vecka eller 1-2 mg/dag tillsammans med AAS-medel.

Oftast användes rekombinant GH, men ännu förekommer troligen bruk av kadaver-GH, oftast från forna öststaterna och Baltikum.

Inga studier har påvisat positiva effekter av GH på muskelstyrka-muskelvolym; möjligen kan positiv anabol effekt uppnås om samtidig eller just avslutad AAS-dopning. Dock tycks GH stimulera kollagensyntesen, vilket teoretiskt skulle kunna förkorta läkningstiden vid AAS-inducerade muskel/sen-rupturer.

 

Bieffekter
 

 • Troligen risk för akromegalibild
 • Diabetes mellitus
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Hepatit-HIV (orena sprutor)
 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (om kadaver-GH)
 • Långtidseffekter okända


INSULINDOPNING
 

Missbrukets utbredning oklart, men det förekommer både inom elitidrotten och på gymmen, dock med litet olika utformning.

Elitidrottare: Använder kontrollerad, övervakad hyperinsulinemisk clamp-teknik.
Gymmen: Höga doser Actrapid (20-50 E) tillsammans med extrem kolhydratdiet


Effekter

Teorin bakom insulindopningen är att man med höga insulindoser och samtidig hög kolhydrattillförsel stimulerar glukosinflödet till cellerna, med stimulering av glykogenbildning i skelettmuskler inför tävling samt vid återhämtning efter svår fysisk ansträngning. Insulin hämmar även proteinnedbrytningen.


Bieffekter
 

 • Hypoglykemi (risk letal)


EPO-DOPNING
 

Erytropoietin (EPO) är ett glykoprotein som bildas i njuren och som ökar Hb-värdet via stimulering av mitos och differentiering av stamceller i benmärgen till mogna röda blodkroppar.


Effekter

EPO-dopning är ett fenomen enbart inom elitidrotten, främst inom uthållighetsidrotter, såsom cykel och längdskidåkning. Höjer prestationsförmågan via ökad Hb-nivå, och därmed antal syrgastransportörer.

Ges i dosen 2000-5000 E/vecka. Lång halveringstid (4-11 dagar), vilket kan ge bestående B-Hb ökning. Potent drog; farlig i icke-medicinska händer.


Bieffekter
 

 • Hypertoni
 • Trombos, p g a
  • Hematokrit 55-60 %
  • B-Hb 185-220 g/l
  • Minskad plasmavolym
  • Dehydrering, via ansträngning
 • Plötslig död (ej sällan under tävling-träning)


HUR AVSLÖJAS DOPNING?
 

AAS

AAS-medel och dess metaboliter påvisas i urinprover från 2 veckor upp till 6-9, ibland 18, månader efter intag (beroende på preparat), via främst gaskromatografi-masspektrometri (Dopinglab, Huddinge)

GH

Två metoder via blodprover. Isoform-metoden är etablerad, och den GH-markör-baserade metoden, har använts i begränsad skala senaste åren.

Insulin

Ingen metod tillgänglig.

EPO

Avslöjas via specifika metoder, såsom isoelectric focusing (IEF),och där nyare metoder ständigt utvärderas.


 

OMHÄNDERTAGANDE AV HORMONMISSBRUKARE
 

Idag finns möjlighet till vård för en nyupptäckt AAS-missbrukare på främst två behandlingscentra i Sverige: Nationella Dopingcentrat i Örebro dit patienter från övriga delar av landet kan remitteras för 1-2 dagars utredning, samt i Stockholm, utöver telefonkonsultationen, via Dopingjouren. Via Örebrocentrat har ett nytt Nationellt kompetensutvecklingsprojekt för dopingproblematik (NKD) skapats, där aktuell kunskap i ämnet uppdaterats.

Vidare finns ett aktivt Nationellt nätverk, som via regelbundna möten uppdaterar aktuella forskningsfronten. Sammantaget har detta skapat förutsättning för en ökad kunskapsnivå gällande omhändertagandet av AAS-patienter.

 

Omhändertagande av specifika problem (främst AAS-dopning)
 

Viktigt att misstänka AAS-dopning enligt lista ovan! Gärna diskussion med Dopingjour, och/eller remiss till Resurscentra, enligt ovan.

Huvudmålet är att Resurscentra är konsultmottagningar, och att patienten småningom återgår till inremitterande.
 

 • Nedsatt sexfunktion-testisatrofi-infertilitet
  Kräv totalt hävande av AAS-bruket. Informera om att spontan remission kan dröja upp till 2 år. Följ med s-testosteron, s-SHBG, s-LH, s-FSH samt spermaprov. Om klinisk och labmässig hypogonadism föreligger prövas i första hand aromatashämmaren anastrazol (Arimidex) 1 mg/dag. Gonadotrop terapi kan diskuteras vid definitivt, långvarigt stopp av missbruket och samtidigt allvarligt menat graviditetsönskemål, om Arimidex ej har avsedd effekt.
   
 • Gynekomasti
  Behandling med tamoxifen (Nolvadex) 20-40 mg/dag kan prövas några månader, oftast krävs dock plastikkirurgi. Även aromatashämmaren anastrazol (Arimidex) 1 mg/dag kan prövas.
   
 • Leverpåverkan
  Totalt stopp av AAS-bruket, samt övriga droger. Följes med leverlaborationer.
   
 • Hjärtpåverkan
  EKG, UCG, ev rtg cor-pulm. Kontroll av lipidstatus. Stopp AAS-bruk. Följes symtomatiskt. Hjärtsvikt, hypertoni och arytmier behandlas på sedvanligt sätt, gärna via specialintresserad kardiolog.
   
 • Muskel-senrupturer
  Sedvanligt omhändertagande via ortoped.
   
 • Psykiatriska problem
  Terapiförslag, med utrymmer för lokala variationer:
  Depression: Mirtazapin (Remeron) 15-45 mg/dag eller citopram (Cipralex) 5-20 mg/dag. Kan kombineras vid behov.
  Oro/ångest: Zoloft (Sertralin) 25-200 mg/dag alternativt paroxetin (Seroxat) 20-40 mg/dag.
  Affektiva störningar (mani e t c): Quetiapin (Seroquel) 50-150 mg x 2.
  Psykos: Olanzapin (Zyprexa) 5-20 mg/dag.
  Sömnstörningar: Propiomazin (Propavan) 25 mg 1-2 till natten, alimemazin (Theralen) 5-20 mg till natten, alternativt quetiapin (Seroquel) 25-50 mg.

  Specifik terapi mot låga s-testosteronvärdet, såsom gonadotropa medel eller parenterala/lokala testosteronberedningar kan också prövas för att behandla särskilt depressionsbilden.

 • Övriga missbruksproblem
  Omhändertagande via missbruksenhet, då det krävs långvarigt arbete med psykiater, psykolog, övrig missbrukspersonal inkluderande sociala myndigheter.


ICD-10

Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande F55.9

 

Referenser
 

F Hartgens & H Kuipers. Effects of Androgenic-Anabolic Steroids in Athletes. Review. Sports Med 2004; 34(8):513-554. Länk

Thord Rosén. Hormondopning. Endokrinologi. Redaktör Sigbritt Werner. Liber förlag, Tredje upplagan, Stockholm 2013; 319-329.

Arver S, Börjesson A, Edin E, Gårevik N, Lundmark J, Rane A, Rosén T, Skårberg K. 2012. Nationellt vårdprogram. Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1552

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Doping (hormondoping)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning

annons
annons
annons