Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
EKG-atlas, övriga tillstånd
Författare Docent , Emro Medical AB/
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2019-12-30
Specialitet Kardiologi, Klinisk fysiologi
Skriv ut


INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).Hypertrofi/belastning
 

 • Tecken till vänsterkammarbelastning/myokardpåverkan
  - Sinusrytm
  - Patologisk T-våg i laterala avledningar

   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 1
  - Sinusrytm
  - Höga R-vågsamplituder i vänstersidiga avledningar samt djupa S-vågor i avlening V1-V3
  - El-axeln är i detta fall normalställd, är dock ofta vänsterställd vid vänsterkammarhypertrofi.
  - Belastningstecken i form av ST-T-förändringar i laterala avledningar.
  - EKG registrerat inför arbetsprov.
   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 2
  - Sinusrytm 55 slag/min
  - Ordinär överledning
  - Hög amplitud i V3-V6 med förlängd ventrikulär aktiveringstid (VAT) 0,07 s (referens ≤ 0,05 s) samt tydliga negativa T lateralt i V3-V6 och högt lateralt i aVL, I, -aVR.
  - Bilden typisk för vänsterkammarhypertrofi.
   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 3
  - Sinusrytm 51 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,16 s
  - Extremt vänsterställd el-axel i frontalplanet, minus 32 grader.
  - Lätt breddökad QRS 0,13 s uppfyller kriterier för atypiskt vänster skänkelblock utan M-konfiguration
  - Negativa T vågor anteriort och lateralt (V3-V6 samt aVL, I och – aVR)
  - Hög R-S amplitud i V4 med 3,5 mV
  - Bild som vid vänsterkammarhypertrofi.
  - Ekokardiografi visade koncentrisk vänsterkammarhypertrofi med väggtjocklek 13-19 mm.
   
 • Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Regelbunden sinusrytm 70 slag/min
  - Normal överledning 0,15 s
  - Normal el-axel 12 grader
  - Förlängd VAT (ventrikulär aktiveringstid) på 0,06 s
  - Negativa T i V5, V6, aVL, I och -aVR
  - Misstanke om vänsterkammarhypertrofi då bara två av de klassiska kriterier för hypertrofi som extrem vänster el-axel, hög R-vågsamplitud, negativ T lateral och förlängd VAT är uppfyllda
  - Ekokardiografi visade hypertrofi med septumtjocklek av 14 mm
   
 • Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Sinusrytm 49 slag/min
  - Normalställd el-axel 71 grader
  - Normal QRS-tid 0,112 s
  - Hög amplitud av RS i V4, utbredda bifasiska och negativa T vågor i V2-V5 samt i aVL och I.
  - Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Ekokardiografi visade septumtjocklek 16 mm (ref < 13 mm)

  Observera att datortolkning (Tolking av vilo EKG (OBEKRÄFTAD)) som ses uppe till höger är felaktig.
   
 • Högerkammarhypertrofi
  - Sinusrytm
  - Högerställd elaxel
  - Höga R-taggsamplituder, patologisk T-våg i högersidiga avledningar (V1-V4, II, aVF, III)
   
 • Hypertrof Kardiomyopati
  - Sinusrytm 60 slag/min.
  - Förhöjda R-vågsamplituder och markerad T–negativitet i prekordiala avledningar V2-V6.
  - Förlängd VAT (ventricular activation time) vilket mäts från början av QRS till toppen av R-vågen (referens ≤ 0,05 s).
  - De uttalade T-vågsförändringarna kan också vara uttryck för myokardischemi eller annan myokardpåverkan (myokardaffektion) som myokardit. Beakta noggrant anamnes och symtombild.
  - I detta fall visade vänsterkammarangio en uttalad apikal vänsterkammarhypertrofi.
   
 • Högerkammarbelastning
  - Regelbunden sinusrytm, 46 slag/min, med normal överledning (0,18 s).
  - Enstaka SVES ses på rytmremsa (12,5 mm/s registreringshastighet).
  - Utbredd djup T-negativitet i V1 till V4, d v s högersidig, även inferiort i II, aVF och III.
  - Typiskt för högerbelastning som vid till exempel lungemboli.
  - Patienten hade en DT-thoraxkonfirmerad lungemboli och ekokardiografi visade högerkammarbelastningstecken.

Preexitation med deltavåg (WPW - Wolf-Parkinson-Whitesyndrom)
 

 • Preexitation (ex 1)
  - Sinusrytm
  - Kort PQ
  - Deltavåg

  Kammaraktiveringen gör övrig tolkning meningslös!
   
 • Preexitation (ex 2)
  - Sinusrytm
  - Kort PQ
  - Deltavåg
  - Ospecifik T-vågsabnormitet

  OBS! Negativa deltavågor i II, aVF och III får inte tolkas som Q-vågor (tecken på en tidigare genomgången infarkt). Patienten har alltså inte haft en tidigare infarkt!
   
 • Preexitation (ex 3)
  - Sinusrytm, frekvens 65 slag/min
  - Kort PQ-tid (ca 0,10 sek) och deltavåg i flertalet avledningar, d v s extra retledningsbana mellan förmak och kammare.
  - OBS! Q-vågor och ST-T kan inte tolkas på vanligt vis vid preexitation. Således INTE patologiska Q-vågor inferiort även i detta fall.
  - Patologiskt EKG.
   
 • Preexitation (ex 4)
  - Sinusrytm, frekvens 68 slag/min
  - Kort PQ tid 0,108 sek samt deltavågor i V3-V5 som vid preexitation.
  - Inga repolarisationsförändringar, normala T-vågor.

Perikardit
 

Övrigt
 

 • Digitalismedicinering
  - Sinusrytm
  - ST-sänkning av hängmatteform som vid digitalismedicinering
   
 • Brugada
  - Regelbunden sinusrytm, 44 slag/min, med normal överledning (0,18 s).
  - I V1 till V4 ses en välvd ST-höjning med hög J-punkt (> 2 mm) i V2 och V3 med negativ T-våg. Detta är ett Brugada-EKG-mönster typ 1.
  - Brugadas syndrom är en sällsynt orsak till synkope och plötslig död och har beskrivits första gången av bröderna Brugada 1992.
   
 • Pacemaker (ex 1)
  - Regelbundna pacemakerutlösta slag
  - Artefakter från såväl förmaks- som kammarpacing
   
 • Pacemaker (ex 2)
  - Regelbunden kammarpacing, frekvens 70 slag/min.
  - Bakomliggande rytm är förmaksfladder, frekvens 250/min (fladdervågor ses).
  - Pacemakerspik ses före varje QRS och QRS har vänsterskänkelblockutseende, vilket beror på att elektroden är placerad i höger kammare och impulsen sprider sig utanför retledningssystemet till vänsterkammaren.
   
 • Pacemaker (ex 3) (A), extremitetsavledningar (B), bröstavledningar (C)
  - Såväl förmakspacing som kammarpacing motsvarande 60 slag/min.
  - Pacemakerartefakten ses före P-vågen och före QRS.
  - QRS är breddökad som vid vänster skänkelblock då pacemakerelektroden ligger i höger kammare, vilket resulterar i EKG-utseende som vid vänster skänkelblock.
  - I rytmremsan(A) nere på bilden ses enstaka P-vågor utan pacemakerartefakten. Således egen förmaksexcitation utan pacing, vilket sker när sinusexcitationen kommer med lite högre frekvens (80-90 slag/min) vilket leder till inhibering av förmakspacing.
  - Förmakspacade och egna förmakskontraktioner utan pacemakerartefakt ses som ovan beskrivet, alla QRS är kammarpacade (B och C).
   
 • Lång QT
  - Sinusbradykardi 45 slag/min, ordinär överledning.
  - Mindre intraventrikulärt ledningshinder med QRS 0,10 s, ST-T förändring lateralt med nedåtsluttande ST och T-negativitet, kan vara tecken på belastning.
  - Lång QT-tid (QT 0,52 s, korrigerat QT, QTc 0,49 s).
  - Hypokalcemi?
   
 • Lång QT (ex 2)
  - Sinusbradykardi, frekvens 45 slag/min
  - Patologiskt förlängd QT-tid, QT-tid ca 570 ms, QTc (korrigerad QT-tid) ca 550 ms.
   
 • Lång QT (ex 3)
  - Endast extremitetsavledningarna visas. SInusrytm, frekvens 55 slag/min. Mycket lång QT-tid, 740 ms, QTc 710 ms. Hög risk för torsade de pointes VT.
   
 • Misstänkt lång QT
  - Sinusrytm 85 slag/min
  - PQ-tid 0,19 s, normal
  - Bröstavledningars R-S-transition förskjuten åt höger, ospecifik
  - Splittrade RS i V1-V6 men QRS-tid normal 0,098s, således inkomplett högerskänkelblock, bedöms ospecifik
  - QT-tid mäts till 0,402 s, QTc beräknas till 0,479 s, vilket är lätt förlängd och ger 2 poäng enligt nedan.

  Enligt diagnoskriterier för långt QT-syndrom (Schwarz et al 2012) ger QTc 0,45-0,459 s ett poäng, QTc 0,460-0,479 s ger två poäng och QTc ≥ 0,480 s ger tre poäng, QTc 4 min efter arbete > 0,480 s ger ett poäng, tidigare synkope ger två poäng och plötslig död av familjemedlem < 30 år ger en halv poäng. Sannolikhet för långt QT-syndrom (LQTS) är låg vid ≤ 1 poäng, intermediär vid 1,5-3,5 poäng och hög vid ≥ 3,5 poäng.

  Riskstratifiering enligt Goldenberg, Zareba och Moss 2008 visar låg risk för allvarlig händelse (hjärtstopp eller plötslig död) vid QTc < 0,500 s och hög risk vid QTc > 0,500 s.
   
 • Ektopisk förmaksrytm
  - Negativ P-våg i avledningarna II, aVF och III
   
 • Ektopisk- och sinusrytm
  a)
  - I vila ses ektopisk förmaksrytm, 60/min, med negativa P i II , aVF, och III med PQ-tid 0,13 s. Normala QRST.

  b)
  - Efter några knäböjningar och därmed viss sympatikotoni ses sinusrytm, 111/min med normala positiva P-vågor i II aVF och III och PQ tid 0,14 s, normala QRST.
   
 • Ospecifika T-vågsförändringar
  - Sinusrytm 69/min.
  - Patologisk flack T i V5 och V6.
  - Fyndet är ospecifikt.
  - Kan ses i samband med olika tillstånd, bland annat begynnande hypertrofi.
   
 • Coronarinsufficiens
  Arbets-EKG vila
  Arbets-EKG arbete
  Arbets-EKG efter arbete
  - Normalt vilo-EKG
  - Vid arbete ses platåformad ST-sänkning i laterala avledningar med formförändring av ST-T-regionen efter arbete.
  - Patologisk EKG–reaktion
  - Fynd som vid reversibel myokardischemi


ICD-10

Hjärtförstoring I51.7
Annan hypertrofisk kardiomyopati I42.2
Pre-excitationssyndrom I45.6
Retledningsrubbning, ospecificerad I45.9
Akut perikardit, ospecificerad I30.9
Andra specificerade hjärtarytmier I49.8

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1341

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: EKG-atlas, övriga tillstånd

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd

annons
annons
annons
annons
annons