Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Hypertoni, malign
Författare Professor emeritus , Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2018-10-25
Specialitet Hypertoni, Endokrinologi, Anestesi
Skriv ut
Patientbroschyr
BlodtrycketBAKGRUND
 

Malign hypertoni är en svår form av primär men vanligen sekundär hypertoni. Patienterna har definitionsmässig ögonbottenförändringar (fundus hypertonikus 3-4) och/eller njurengagemang (fibrinoid nekros). Tillståndet, som numera är ovanligt, leder utan adekvat behandling till tidiga och allvarliga kardiella, cerebrovaskulära och renala komplikationer. Man ser oftast mycket höga blodtryck.

 

Orsaker
 

Obehandlad primär hypertoni kan vara orsaken, men oftast har malign hypertoni sekundära hypertoniformer som bakgrund, såsom njurartärstenos eller annan njursjukdom, primär hyperaldosteronism (t ex Mb Conn) eller feokromocytom (1,2). Någon enhetlig etiologi kan inte identifieras. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet aktiveras i omfattande grad, vilket anses orsaka de avancerade kärlskadorna vid detta tillstånd (2).

Den svåra blodtryckssjukdomen ger upphov till omfattande hjärt-kärlhypertrofi och njurskada med proteinuri.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Symtom
 

 • Många gånger ringa symtom i tidig fas
 • Visusstörningar p g a papillödem, som för patienten till ögonläkare
 • Huvudvärk, yrsel eller illamående
 • Tillståndet upptäcks inte sällan i sent stadium, med utvecklad hjärtsvikt eller encefalopati

Kliniska fynd
 

 • Mycket högt blodtryck oftast diastoliskt > 120 mmHg
 • Ibland encefalopati med huvudvärk, yrsel, synrubbningar, illamående, kräkningar
 • Ibland lungödem, hjärtsvikt med EKG vänsterhypertrofi och ischemiförändringar
 • Ibland njursvikt med anuri/oliguri, stigande s-kreatinin. Patognomont för tillståndet är ögonbottenförändringar med blödningar (fundus hypertonikus 3) och/eller papillödem (fundus hypertonikus 4)
 • Primär eller sekundär hyperaldosteronism ger ofta lågt S-K


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Svår primär hypertoni
 • Snabbt progredierande sekundär hypertoni
 • Ökat intracerebralt tryck, t ex stroke med högt blodtryck
 • Smärttillstånd
 • Intoxikationstillstånd med agiterad patient
 • Abstinensfas efter varierande intoxikationer


UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Anamnes och fysikalisk undersökning (inkl ögonbottenundersökning!)
 • Blodtryck i båda armar
 • Elektrolytstatus med S-kreatinin, proteinuri, urinvolym följes
 • EKG
 • S-aldosteron/perifer reninaktivitet (förhöjda värden på båda)
 • I senare skede njurkärlsdoppler som screening för renovaskulär hypertoni
 • Vid bestående proteinuri genomförs urografi eller ultraljud för bedömning av njurparenkym och avflöde
 • Ev dygnsurin för katekolaminer/VMA


BEHANDLING
 

 • Intensivvårdsfall: Omedelbar behandling tar sikte på att måttligt reducera blodtrycket inom några timmar och till rimligt normala nivåer på 1-2 dygn. OBS! Snabbt resorberbara, kortverkande kalciumantagonister ger oftast alltför snabba blodtrycksfall.
   
 • Vid nedsatt njurfunktion rekommenderas loop-diuretika ex furosemid (Furix) 40-80 mg (ev i.v. administration) tillsammans med oralt verkande betablockad t ex metoprolol 100 mg, atenolol 100 mg, eller bisoprolol 5-10 mg och oralt verkande kärldilaterande kalciumantagonist, t ex felodipin 5 mg eller amlodipin 5 mg. De senare medlen upptitreras inom 2 dygn till rekommenderade dygnsdoser. Furosemid kan itereras inom någon timma. Urinproduktion liksom blodtryck följes.
   
 • Inj. av labetalol (Trandate) 5 mg/ml 2-5 ml i.v.. Kan upprepas med 5 minuters intervall x 3.
   
 • ACE-blockad bör initialt ges som testdos t ex 12,5-25 mg kaptopril p.o., som har kort halveringstid. Uttalad blodtrycksreduktion antyder reninberoende hypertoni. Vid långtidsbehandling gives vanligen enalapril 10-20 mg eller ramipril 2,5-5 mg p.o. Stora blodtrycksfall antyder renin/angiotensin-beroende hypertoni och/eller njurartärstenos.
   
 • Vid svår hypertoni har man ofta hjälp av spironolakton i doser om 25-100 mg eller eplerenone 50-100 mg som 3:e eller 4:e medel.
   
 • Vid normal njurfunktion ges ev enbart betablockad + kalciumantagonist. Effekten följes. Tiazid- eller loopdiuretika behövs dock oftast också i dessa fall.
   
 • Vid intolerans (vanligen hosta) av ACE-blockad kan AT-antagonister, t ex losartan 50-100 mg eller candesartan 16-32 mg ersätta.
   
 • Kompletterande behandling med t ex doxazosin 4-8 mg eller andra alfa-antagonister.
   
 • Inte sällan krävs 4-5 läkemedel för den kroniska kontrollen av dessa patienter. Efter titreringsfasen finner man ofta fasta kombinationer som underlättar patientens compliance och reducerar kostnader.

Kreatininclearance-kalkylatorUPPFÖLJNING
 

 • Sekundär hypertoniform skall uteslutas och blodtrycksbehandlingen optimeras (3). Prognosen har förbättrats markant med modern behandling (4).
 • Totala riskprofilen kartläggs och patienten motiveras till livslång behandling med farmaka alternativt kurativ intervention mot hypertonins etiologi.
 • Patienterna bör åtminstone initialt följas upp av läkare med speciell kompetens.


ICD-10

Essentiell hypertoni I10.9
Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar I15.2

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)
I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)

Referenser
 

Tuncel M & Ram VC; Hypertensive emergencies. Etiology and management. Am. J. Cardiovasc Drugs 2003;3:21-31. Länk

Vand den Born BJ, Koopmans RP, Montfrans GA. The renin-angiotensin system in malignant hypertension revisited. Am.J. Hypertens 2007;20:900-906. Länk

Scarpelli PT et al,: Continuing follow-up of malignant hypertension. J. Nephrol 2002;15:431-37. Länk

Lane DA, Lip GY, Beevers DG.:Improving survival of malignant hypertension patients over 40 years. Am. J. Hypertens. 2009; 22:1199-1204. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 129

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hypertoni, malign

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Omvårdnadschef
Barnoperation


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons