Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Hypertoni, malign
Författare Professor , Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2017-09-27
Specialitet Hypertoni, Endokrinologi, Anestesi
Skriv ut
Patientbroschyr
Blodtryck
annonsBAKGRUND
 

Malign hypertoni är en svår form av primär men vanligen sekundär hypertoni. Patienterna har definitionsmässig ögonbottenförändringar (fundus hypertonikus 3-4) och/eller njurengagemang (fibrinoid nekros). Tillståndet, som numera är ovanligt, leder utan adekvat behandling till tidiga och allvarliga kardiella, cerebrovaskulära och renala komplikationer. Man ser oftast mycket höga blodtryck.

 

Orsaker
 

Obehandlad primär hypertoni kan vara orsaken, men oftast har malign hypertoni sekundära hypertoniformer som bakgrund, såsom njurartärstenos eller annan njursjukdom, primär hyperaldosteronism (t ex Mb Conn) eller feokromocytom (1,2). Någon enhetlig etiologi kan inte identifieras. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet aktiveras i omfattande grad, vilket anses orsaka de avancerade kärlskadorna vid detta tillstånd (2).

Den svåra blodtryckssjukdomen ger upphov till omfattande hjärt-kärlhypertrofi och njurskada med proteinuri.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Symtom
 

 • Många gånger ringa symtom i tidig fas
 • Visusstörningar p g a papillödem, som för patienten till ögonläkare
 • Huvudvärk, yrsel eller illamående
 • Tillståndet upptäcks inte sällan i sent stadium, med utvecklad hjärtsvikt eller encefalopati

Kliniska fynd
 

 • Högt blodtryck oftast diastoliskt > 120 mmHg
 • Patognomont för tillståndet är ögonbottenförändringar med blödningar (fundus hypertonikus 3) och/eller papillödem (fundus hypertonikus 4)
 • Primär eller sekundär hyperaldosteronism ger ofta lågt S-K i elektrolytstatus
 • S-Kreatinin oftast måttligt eller ibland tydligt ökat
 • EKG visar oftast tecken till vänsterkammarhypertrofi
 • Proteinuri oftast


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Svår primär hypertoni
 • Ökat intracerebralt tryck, t ex stroke med högt blodtryck
 • Smärttillstånd
 • Intoxikationstillstånd med agiterad patient och blodtrycksförhöjning sekundärt till detta
 • Abstinensfas efter intox


UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Anamnes och fysikalisk undersökning (inkl ögonbottenundersökning!)
 • Blodtryck monitoreras
 • Elektrolytstatus med S-kreatinin, proteinuri, urinvolym
 • EKG
 • S-aldosteron/perifer reninaktivitet (förhöjda värden på båda)
 • I senare skede njurkärlsdoppler som screening för renovaskulär hypertoni
 • Vid bestående proteinuri genomförs urografi eller ultraljud för bedömning av njurparenkym och avflöde
 • Ev dygnsurin för katekolaminer/VMA


BEHANDLING
 

 • Omedelbar behandling tar sikte på att måttligt reducera blodtrycket inom några timmar och till rimligt normala nivåer på 1-2 dygn. OBS! Snabbt resorberbara, kortverkande kalciumantagonister ger oftast alltför snabba blodtrycksfall.
   
 • Vid nedsatt njurfunktion rekommenderas loop-diuretika ex furosemid (Furix) 40-80 mg (ev i.v. administration) tillsammans med oralt verkande beta-blockad t ex metoprolol 100 mg, atenolol 100 mg, eller bisoprolol 5-10 mg och oralt verkande kärldilaterande kalciumantagonist, t ex felodipin 5 mg eller amlodipin 5 mg. De senare medlen upptitreras inom 2 dygn till rekommenderade dygnsdoser. Furosemid kan itereras inom någon timma. Urinproduktion liksom blodtryck följes.
   
 • ACE-blockad bör initialt ges som testdos t ex 12,5-25 mg kaptopril p.o., som har kort halveringstid. Uttalad blodtrycksreduktion antyder reninberoende hypertoni. Vid långtidsbehandling gives vanligen enalapril 10-20 mg eller ramipril 2,5-5 mg p.o. Stora blodtrycksfall antyder renin/angiotensin-beroende hypertoni och/eller njurartärstenos.
   
 • Vid svår hypertoni har man ofta hjälp av spironolakton i doser om 25-100 mg eller eplerenone 50-100 mg som 3:e eller 4:e medel.
   
 • Vid normal njurfunktion ges ev enbart beta-blockad + kalciumantagonist. Effekten följes. Tiazid-eller loopdiuretika behövs dock oftast också i dessa fall.
   
 • Vid intolerans (vanligen hosta) av ACE-blockad kan AT-antagonister, t ex losartan 50-100 mg ersätta.
   
 • Kompletterande behandling med t ex doxazosin 4-8 mg eller andra aldosteronantagonister.
   
 • Inte sällan krävs 4-5 läkemedel för den kroniska kontrollen av dessa patienter. Efter titreringsfasen finner man ofta fasta kombinationer som underlättar patientens compliance och reducerar kostnader.

Kreatininclearance-kalkylatorUPPFÖLJNING
 

 • Sekundär hypertoniform skall uteslutas och blodtrycksbehandlingen optimeras (3). Prognosen har förbättrats markant med modern behandling (4).
 • Totala riskprofilen kartläggs och patienten motiveras till livslång behandling med farmaka alternativt kurativ intervention mot hypertonins etiologi.
 • Patienterna bör åtminstone initialt följas upp av läkare med speciell kompetens.


ICD-10

Essentiell hypertoni I10.9
Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar I15.2

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I10 Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)
I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)

Referenser
 

Tuncel M & Ram VC; Hypertensive emergencies. Etiology and management. Am. J. Cardiovasc Drugs 2003;3:21-31. Länk

Vand den Born BJ, Koopmans RP, Montfrans GA. The renin-angiotensin system in malignant hypertension revisited. Am.J. Hypertens 2007;20:900-906. Länk

Scarpelli PT et al,: Continuing follow-up of malignant hypertension. J. Nephrol 2002;15:431-37. Länk

Lane DA, Lip GY, Beevers DG.:Improving survival of malignant hypertension patients over 40 years. Am. J. Hypertens. 2009; 22:1199-1204. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 129

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hypertoni, malign

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


Specialistläkare
Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhus


Distriktsläkare/ Specialistläkare till primärvården
Vårdcentralen Torshälla


Sommarvikariat
Region Gävleborg


Läkarchef, Neuro-och rehabiliteringskliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Allmänspecialister
till Vårdcentralen Läkarhuset


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum


Specialistläkare
Doktor24


Barndietist
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård

annons