Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kalkylatorer

Här finner du olika medicinska kalkylatorer.

ABC-score

ABC-score

ABC-score

Penetrerande mekanism: 
Systoliskt BT ≤ 90 mmHg: 
Hjärtfrekvens ≥ 120: 
Positiv FAST: 
Referens
ABCD2

Fyll i för att beräkna

ABCD2

ABCD²

Ålder: år
BT Syst: mmHg
BT Diast: mmHg
Längd på TIA: min
Fynd:  Unilateral eller fokal svaghet
Talsvårigheter
Diabetes mellitus
Referens
AIR Score

AIR Score

AIR Score

Kräkning: 
Smärta i höger fossa: 
Släppömhet eller muskelförsvar: 
Temp ≥ 38,5°: 
Neutrofiler: 109/L
Leukocyter: 109/L
CRP: mg/L
Referens

Albuminkorrigerat calcium

Albuminkorrigerat calcium

Albuminkorrigerat calcium

P/S-Calcium: mmol/L
P/S-Albumin: g/L
Visa formel
Alvarado Score

Alvarado Score

Alvarado Score

Ömhet i höger fossa: 
Smärtvandring till höger fossa: 
Släppömhet: 
Aptitlöshet: 
Illamående eller kräkning: 
Temp ≥ 37.3°: 
LPK > 10: 
Vänstersförskjuten diff: 
Referens
Apgar

Poängskala för bedömning av en nyfödds tillstånd.

Apgar

Apgar

Puls:  ≥ 100 < 100 Ingen
Andning:  Regelbunden, skrik Oregelbunden Ingen
Färg:  Rosig Perifer cyanos Blek eller cyanotisk
Tonus:  Aktiva rörelser Svag Slapp
Retbarhet:  God Svag Ingen
Uträkning

Beräknat LDL-värde

Beräknat LDL-värde

Beräknat LDL-värde

Kolesterol: mmol/L
HDL: mmol/L
Triglycerider: mmol/L
Referens
Beräkning av anjongap

Ett hjälpmedel för att uppskatta närvaron av främmande katjoner såsom vid vissa intoxikationer.

Beräkning av anjongap

Beräkning av anjongap

S-Na+mmol/L
S-K+mmol/L
S-Cl-mmol/L
S-HCO3-mmol/L
Referens
Beräkning av basalmetabolismen

Beräkna det basala energibehovet i vila.

Beräkning av basalmetabolismen

Beräkning av basalmetabolismen

Längd: cm
Vikt: kg
Ålder: år
Visa formel
Beräkning av BMI

BMI används för att objektifiera närvaron av över- eller undervikt.

Beräkning av BMI

Beräkning av BMI

Längd: cm
Vikt: kg
BMI: kg/m2
Visa formel
Beräkning av kroppsyta

Beräkning av kroppsytan ur längd och vikt.

Beräkning av kroppsyta

Beräkning av kroppsyta

Längd: cm
Vikt: kg
Formel
Beräkning av promillehalt alkohol

Beräkning av promillehalt alkohol

Beräkning av promillehalt alkohol

Etanol: 
Provtyp: 
Enhet: 
Referens

Bolusdos insulin enligt 100-regeln

Bolusdos insulin enligt 100-regeln

Bolusdos insulin enligt 100-regeln

B-glukos: mmol/L
Dygnsdos insulin: E
Uträkning
Calverts formel

Calverts formel

Calverts formel

Ålder: år
Vikt: kg
S-Kreatinin: µmol/L
GFR: ml/min
AUC: 
Beräkning
Canadian CT Head Rule

Canadian CT Head Rule

Canadian CT Head Rule

GCS < 15: 
Misstanke om skallfraktur: 
Tecken till skallbasfraktur
Kräkt minst två gånger: 
65 år eller äldre: 
Amnesi för hela halvtimmen innan traumat: 
Farlig mekanism
Referens
Centorkriterierna

Centorkriterierna

Centorkriterierna

Temp ≥ 38,5 °C: 
Beläggningar på tonsillerna
Ömmande käkvinkeladeniter: 
Frånvaro av hosta: 
Referens
CHA2DS2-VASc

CHA2DS2-VASc

CHA2DS2-VASc

Ålder: 
Riskfaktorer:  Hjärtsvikt
Hypertoni
Stroke / TIA / Tromboembolism
Diabetes
Kärlsjukdom
Kvinna
Referens
Child-Pugh

Klassifikation för att bedöma prognosen på medellång sikt vid levercirros.

Child-Pugh

Child-Pugh

P/S-Bilirubin: 
P/S-Albumin: 
P-PK (INR): 
Ascites: 
Encefalopati: 
Fynd:  Primär biliär cirros
Referens

CIWA-Ar

CIWA-Ar

CIWA-Ar

Illamående och kräkningar: 
Tremor
Svettning: 
Ångest: 
Psykomotorisk oro: 
Taktila förändringar: 
Hörsel: 
Syn: 
Huvudvärk: 
Orientering
Förklaring

Cockcroft-Gault

Cockcroft-Gault

Cockcroft-Gault

Överväg att använda något av de nyare alternativen MDRD eller LM-reviderad.

MDRD
LM-reviderad
Se: SBU
Ålder: år
Vikt: kg
Längd: cm
S-Kreatinin: µmol/L
Beräkning
CRB-65 (pneumoniscore)

Verktyg för att bedöma adekvat vårdnivå vid pneumoni.

CRB-65 (pneumoniscore)

CRB-65 (pneumoniscore)

Nytillkommen konfusion: 
Andningsfrekvens ≥ 30 / min: 
Hypotoni
Ålder ≥ 65 år: 
Referens
Djup ventrombos – DVT-score

Skala som används på patienter där misstanke om djup ventrombos finns.

Djup ventrombos – DVT-score

DVT-score (djup ventrombos)

Cancer behandlad senaste halvåret eller palliation: 
Benpares eller gips: 
Immobilisering / kirurgi
Ömhet över kärlsträngen: 
Ensidig helbenssvullnad: 
≥ 3 cm skillnad i vadomfång: 
Pittingödem i det symptomatiska benet: 
Ytliga kollateralvener (ej endast varicer): 
Tidigare diagnosticerad DVT: 
Annan diagnos minst lika trolig: 
Referens
Dosering av Brinavess (vernakalant)

Dosering av Brinavess (vernakalant)

Dosering av Brinavess (vernakalant)

Vikt: kg
Information
Dosering efter kroppsyta

Dosering efter kroppsyta

Dosering efter kroppsyta

Längd: cm
Vikt: kg
Dosering: mg/m2
Formel: 
Referens

Dropptakt

Dropptakt

Dropptakt

Mängd: L
Tid: timmar
Uträkning
DVT-score (djup ventrombos)

DVT-score (djup ventrombos)

DVT-score (djup ventrombos)

Cancer behandlad senaste halvåret eller palliation: 
Benpares eller gips: 
Immobilisering / kirurgi
Ömhet över kärlsträngen: 
Ensidig helbenssvullnad: 
≥ 3 cm skillnad i vadomfång: 
Pittingödem i det symptomatiska benet: 
Ytliga kollateralvener (ej endast varicer): 
Tidigare diagnosticerad DVT: 
Annan diagnos minst lika trolig: 
Referens
EGSYS

EGSYS

EGSYS

Arytmikänsla: 
Hjärtsjukdom eller patologiskt EKG: 
Svimmat vid ansträngning: 
Svimmat i liggande: 
Utlösande faktor: 
Illamående eller kräkning: 
Resultat: 
Referens
Enhetsomvandlare

Enhetsomvandlare

Enhetsomvandlare

EuroSCORE

EuroSCORE är ett sätt att uppskatta mortaliteten inför hjärtkirurgi.

EuroSCORE

EuroSCORE

Ålder: år
S-Kreatinin: µmol/L
Kön: 
Vänsterkammarfunktion: 
Diagnoser:  Kronisk lungsjukdom
Extrakardiell arteriopati
Neurologisk dysfunktion
Tidigare hjärtkirurgi
Aktiv endokardit
Kritiskt preoperativt tillstånd
Instabil angina
Pulmonell hypertension
Haft hjärtinfarkt senaste 90 dagarna
Kirurgi:  Akut operation
Annat än isolerad CABG planeras
Kirurgi på torakalaorta
Septumruptur efter hjärtinfarkt
Referens

Gasflöde

Gasflöde

Gasflöde

Storlek: L
Tryck: bar
Ordination: L/min
Uträkning
Glasgow Alcoholic Hepatitis Score

Glasgow Alcoholic Hepatitis Score

Glasgow Alcoholic Hepatitis Score

Ålder: år
LPK: * 109/L
S-Urea: mmol/L
S-Bilirubin: µmol/L
PT: s
Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale används ibland för att uppskatta medvetandegraden (jfr RLS).

Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale

Ögonöppning:  Spontan
Ja, vid tilltal
Ja, vid smärtstimulering
Ingen trots stimulering
Svar på tilltal:  Orienterad
Desorienterad / konfusorisk
Enstaka ord
Oartikulerat ljud
Inget
Motorisk reaktion:  Följer uppmaningar
Lokaliserar (supraorbitalt)
Undandragande (fingernagel)
Onormal flexion (fingernagel)
Extension (fingernagel)
Ingen trots stimulering

Glasgow-Blatchford Score

Glasgow-Blatchford Score

Glasgow-Blatchford Score

B-Hb: g/L
S-Urea: mmol/L
Systoliskt BT: mmHg
Hjärtfrekvens: / min
Kvinna: 
Melena: 
Synkope: 
Leversvikt: 
Hjärtsvikt: 
Tolkning
Grace Score

Grace Score

Grace Score

Ålder: år
Hjärtfrekvens: / min
Systoliskt BT: mmHg
S-Kreatinin: µmol/L
Killipklass: 
Hjärtstopp vid ankomst: 
ST-deviation: 
Förhöjda hjärtmarkörer: 
Referens

Göteborg University Cirrhosis Index (GUCI)

Göteborg University Cirrhosis Index (GUCI)

Göteborg University Cirrhosis Index (GUCI)

ASAT: mmol/L
Övre referens: 
PK (INR): 
TPK: * 109/L
Tolkning och referenser
HAS-BLED

HAS-BLED

HAS-BLED

Hypertoni
Njursjukdom
Leverpåverkan
Tidigare stroke: 
Tidigare blödning, anemi eller blödningsrisk: 
Risk-PK
Ålder ≥ 65 år: 
ASA / klopidogrel: 
Minst 8 glas alkohol per vecka: 
Resultat: 
Referens
HbA1c

HbA1c

HbA1c

Förr: %
Nu: mmol/mol
Referens
Infusionsmängd

Infusionsmängd

Infusionsmängd

Tid: timmar
Dropptakt: droppar / min
Uträkning
Infusionstid

Infusionstid

Infusionstid

Mängd: L
Dropptakt: droppar / min
Uträkning
Injury Severity Score

Injury Severity Score

Injury Severity Score

Huvud / nacke: 
Ansikte: 
Thorax: 
Buk: 
Extremiteter: 
Externt: 
Referens

Kardiovaskulär risk
[card name="kard"]
Korrigerad QT-tid

Korrigerad QT-tid

Korrigerad QT-tid

QT-tid: ms
Hjärtfrekvens: / min
Alla formler
Beräkning
korrigerat calcium vid pH 7.4

Metod för att uppskatta mängden biologiskt tillgängligt calcium när man inte har B/S-Calciumjon.

korrigerat calcium vid pH 7.4

Korrigerat calcium vid pH 7.4

Calciumjon: mmol/L
pH: 
Visa formel
Korrigerat natrium vid hyperglykemi

Korrigerat natrium vid hyperglykemi

Korrigerat natrium vid hyperglykemi

P-Glukos: mmol/L
S-Na+mmol/L
Uträkning
Kreatininclearance

Beräkning av kreatininclearance ger en uppskattning av njurfunktionen.

Kreatininclearance

Cockcroft-Gault

Överväg att använda något av de nyare alternativen MDRD eller LM-reviderad.

MDRD
LM-reviderad
Se: SBU
Ålder: år
Vikt: kg
Längd: cm
S-Kreatinin: µmol/L
Beräkning
Kreatininclearance: Lund-Malmö reviderad

Kreatininclearance: Lund-Malmö reviderad

Kreatininclearance: Lund-Malmö reviderad

Ålder: år
S-Kreatinin: µmol/L
Kvinna: 
Beräkning
Lungemboliscore – Wells

Skala som används vid misstanke om lungembolism.

Lungemboliscore – Wells

Lungemboliscore - Wells

Kliniska tecken på DVT: 
Hjärtfrekvens > 100/min: 
Hemoptys: 
Immobilisering / kirurgi
Tidigare haft lungemboli eller DVT: 
Malignitet behandlad inom 6 mån eller palliation: 
LE mer sannolik än annan diagnos: 
Referens
MDRD-beräknat clearance

MDRD-beräknat clearance

MDRD-beräknat clearance

Ålder: 
Kreatinin: µmol/L
Kvinna: 
Referens
Medelartärtryck

Medelartärtryck

Medelartärtryck

Systoliskt: mmHg
Diastoliskt: mmHg
MELD-score

Model of end stage liver disease score ger en uppskattning av prognosen på kort tid vid levercirros.

MELD-score

MELD-Score

S-Kreatinin: µmol/L
P/S-Bilirubin: µmol/L
P-PK (INR): 
Dialys
Referens
MEWS (Modified Early Warning Score)

Modified Early Warning Score används för att uppskatta mortalitetsrisken hos en patient utifrån vitalparametrar (och därmed behovet av intensivvård).

MEWS (Modified Early Warning Score)

MEWS (Modified Early Warning Score)

Andningsfrekvens: / min
Puls: / min
Systoliskt blodtryck: mmHg
Temperatur: ° C
CNS:  Alert
Nytillkommen förvirring
Reagerar på tilltal
Reagerar på smärta
Reagerar inte alls
Urinproduktion:  Normal
< 35 mL/h
< 20 mL/h
Ingen
Stor
Referens

Natriumunderskott

Natriumunderskott

Natriumunderskott

Kvinna: 
Normalvikt: kg
S-Na+mmol/L
Önskat Na+mmol/L
Uträkning
Natriumutsöndring (Fractional Excretion of Sodium, FENa)

Natriumutsöndring (Fractional Excretion of Sodium, FENa)

Natriumutsöndring (Fractional Excretion of Sodium, FENa)

S-Na+mmol/L
U-Na+mmol/L
S-Kreatinin: µmol/L
U-Kreatinin: µmol/L
Uträkning och tolkning
NEXUS-kriterierna

NEXUS-kriterierna

NEXUS-kriterierna

Ingen fokalneurologi: 
Ingen ömhet över kotpelaren: 
Ingen medvetandesänkning: 
Ej intoxikerad: 
Ingen annan distraherande skada: 
Referens
NIHSS (NIH Stroke Scale) – Strokeskala

NIH Stroke Scale ger en uppskattning av svårighetsgraden hos en stroke.

NIHSS (NIH Stroke Scale) – Strokeskala

NIHSS (NIH Stroke Scale) - Strokeskala

Vakenhet:  RLS 1
RLS 2
RLS 3
RLS 4-8
Orientering, förståelse:  Anger korrekt månad
Anger sin ålder korrekt
Lyckas eller försöker öppna och sluta ögonen på uppmaning
Lyckas eller försöker knyta och öppna ickeparetisk hand på uppmaning
Ögonmotorik:  Normal
Partiell blickpares
Komplett blickpares
Synfält:  Inga bortfall
Partiell hemianopsi (t ex kvadratanopsi)
Komplett hemianopsi
Bilaterala synfältsdefekter eller blindhet
Facialispares:  Ingen
Partiell central facialispares
Komplett central facialispares
Perifer eller bilateral facialispares
Armpares hö:  Håller kvar armen i minst 10 s
Armen sjunker inom 10 s, men når ej sängen
Armen faller ned inom 10 s, men pat försöker hålla mot tyngdkraften
Armen faller omedelbart, inget motstånd, pat rör armen mot underlaget
Ingen rörlighet i armen
Kan ej bedömas (stelopererad, amputerad)
Armpares vä:  Håller kvar armen i minst 10 s
Armen sjunker inom 10 s, men når ej sängen
Armen faller ned inom 10 s, men pat försöker hålla mot tyngdkraften
Armen faller omedelbart, inget motstånd, pat rör armen mot underlaget
Ingen rörlighet i armen
Kan ej bedömas (stelopererad, amputerad)
Benpares hö:  Håller kvar benet i minst 5 s
Benet sjunker inom 5 s, men når ej sängen
Benet faller till sängen inom 5 s, men pat försöker hålla mot tyngdkraften
Benet faller omedelbart, inget motstånd, pat rör benet mot underlaget
Ingen rörlighet i benet
Kan ej bedömas (stelopererad, amputerad)
Benpares vä:  Håller kvar benet i minst 5 s
Benet sjunker inom 5 s, men når ej sängen
Benet faller till sängen inom 5 s, men pat försöker hålla mot tyngdkraften
Benet faller omedelbart, inget motstånd, pat rör benet mot underlaget
Ingen rörlighet i benet
Kan ej bedömas (stelopererad, amputerad)
Extremitetsataxi:  Ingen ataxi
Ataxi i en extremitet
Ataxi i två extremiteter
Sensibilitet:  Inga känselbortfall
Lätt till måttlig känselnedsättning
Svår till total känselnedsättning
Språk:  Ingen afasi
Lätt till måttlig afasi
Svår afasi
Stum eller global afasi
Dysartri:  Ingen
Lätt till måttlig dysartri
Mycket sluddrigt tal, kan ej förstås, mutistisk
Intuberad eller annat fysiskt talhinder
Sensoriskt neglekt:  Ingen avvikelse
Visuellt neglekt eller kutan ouppmärksamhet vid bilateral simultan stimulering
Uttalat halvisidigt neglekt
Referens

Osmolgap

Osmolgap

Osmolgap

S-Na+mmol/L
S-Urea: mmol/L
B-Glukos: mmol/L
Uppmätt osm: mosmol/kg
Referens
Ottawa Ankle Rules

System för att avgöra om röntgen behövs vid smärta i foten.

Ottawa Ankle Rules

Ottawa Ankle Rules

Smärtans plats: 
Fynd:  Oförmåga att stödja på foten direkt efter skadan
Oförmåga att stödja på foten med fyra steg vid undersökningen
Ömhet över laterala eller mediala malleolen och 6 cm uppåt
Ömhet över basen på metatarsale V
Ömhet över os naviculare
Referens

Ottawa Knee Rules

Ottawa Knee Rules

Ottawa Knee Rules

Ålder ≥ 55 år: 
Isolerad ömhet över patella
Ömhet över fibulahuvudet: 
Oförmåga flektera knät 90°: 
Oförmåga belasta
Referens
Parklands formel

Parklands formel

Parklands formel

Vikt: kg
Kroppsyta: %
Referens
PERC-regeln (sannolikhet för lungemboli)

PERC-regeln (sannolikhet för lungemboli)

PERC-regeln (sannolikhet för lungemboli)

Ålder < 50: 
Puls < 100: 
Sat > 94% utan O2
Aldrig haft DVT/lungemboli: 
Ej nyligen trauma eller kirurgi: 
Ej hemoptys: 
Ej östrogenbehandling: 
Inga kliniska DVT-tecken: 
PESI-score

PESI-score

PESI-score

Ålder: 
Man: 
Cancer: 
Hjärtsvikt: 
Kronisk lungsjukdom: 
Puls ≥ 110: 
Systoliskt BT < 100 mmHg: 
Andningsfrekvens ≥ 30/min: 
Temp < 36°C: 
Mental påverkan: 
SaO2 < 90% på rumsluft: 
Referens
San Francisco Syncope Rule

San Francisco Syncope Rule

San Francisco Syncope Rule

Tidigare hjärtsvikt: 
Hematokrit < 30%: 
Patologiskt EKG: 
Dyspné i anamnesen: 
Systoliskt BT under 90 mmHg: 
Referens
Sunnybrook-skalan för facialispares

Sunnybrook-skalan för facialispares

Sunnybrook-skalan för facialispares

Vilosymmetri (jämför med friska sidan)

Öga: 
Kind (naso-labial-fåran): 
Mun: 

Symmetri vid viljerörelser (jämför med friska sidan)

Lyfta ögonbryn: 
Blunda långsamt: 
Dra på munnen (le): 
Rynka på näsan: 
Truta med munnen (vissla): 

Synkinesi (ofrivilliga medrörelser)

Lyfta ögonbryn: 
Blunda långsamt: 
Dra på munnen (le): 
Rynka på näsan: 
Truta med munnen (vissla): 

Resultat

Referens

TIMI-Score för icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina

TIMI-Score för icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina

TIMI-Score för icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina

Ålder: år
Riskfaktorer:  Diabetes mellitus
Hypertoni
Hyperkolesterolemi
Koronarsjukdom i släkten
Röker
Känd koronarsjukdom
ASA sista 7 d
≥ 2 anginaattacker sista 24 h
ST-förändring ≥ 0.5 mm
Positiv hjärtmarkör
Referens
TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt

TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt

TIMI-Score för ST-höjningsinfarkt

Ålder: år
Systoliskt BT: mmHg
Hjärtfrekvens: / min
Vikt: kg
Riskfaktorer:  Diabetes mellitus
Hypertoni
Angina pectoris
Killipklass II-IV
Vänstergrenblock
Anterior ST-höjning
Tid innan behandling > 4 h
Referens
Vattenunderskott vid hypernatremi

Vattenunderskott vid hypernatremi

Vattenunderskott vid hypernatremi

S-Na+mmol/L
Vikt: kg
Patient: 
Beräkning

Vätskebehov

Vätskebehov

Vätskebehov

Vikt: kg
Beräkning
WETBAGS-5A

WETBAGS-5A

WETBAGS-5A

Ålder: 
månader: 
Referens
Winters formel

Winters formel

Winters formel

HCO3-mmol/L
Uträkning
Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar

Kryssa i de symptom patienten har.

 • Ögonrodnad
 • Skavkänsla
 • Ljusskygghet
 • Sveda eller klåda
 • Pus
 • Värk
 • Rörliga fläckar i synfält
 • Ljusblixtar
 • Mörk skugga i synfältet
 • Krokseende
 • Upplevelse av färgade ringar kring lampor
Diagnoser efter sannolikhet

1. Keratit, Konjunktivit, Irit, Glaukom
2. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit
2. Konjunktivit, Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration, Glaukom

1. Keratit, Irit
2. Konjunktivit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration, Glaukom

1. Konjunktivit
2. Keratit, Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration, Glaukom

1. Konjunktivit
2. Keratit, Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration, Glaukom

1. Irit, Glaukom
2. Keratit, Konjunktivit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning
2. Keratit, Konjunktivit, Makuladegeneration, Glaukom

1. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning
2. Keratit, Konjunktivit, Irit, Makuladegeneration, Glaukom

1. Näthinneavlossning
2. Keratit, Konjunktivit, Irit, Glaskroppsavlossning, Makuladegeneration, Glaukom

1. Makuladegeneration
2. Keratit, Konjunktivit, Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Glaukom

1. Glaukom
2. Keratit, Konjunktivit, Irit, Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit
2. Konjunktivit, Irit, Glaukom
3. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit
2. Irit
3. Konjunktivit, Glaukom
4. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit
2. Konjunktivit, Iritv 3. Glaukom
4. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit, Konjunktivit
2. Irit
3. Glaukom
4. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Keratit, Konjunktivit, Irit
2. Glaukom
3. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Makuladegeneration

1. Irit
2. Keratit, Konjunktivit
3. Glaukom
4. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning
5. Makuladegeneration

1. Irit
2. Keratit, Konjunktivit
3. Glaskroppsavlossning, Näthinneavlossning, Glaukom
4. Makuladegeneration

1. Irit
2. Keratit, Konjunktivit, Näthinneavlossning
3. Glaskroppsavlossning, Glaukom
4. Makuladegeneration

1. Irit
2. Keratit, Konjunktivit, Näthinneavlossning
3. Glaskroppsavlossning, Glaukom
4. Makuladegeneration

1. Irit
2. Keratit, Konjunktivit, Näthinneavlossning, Glaukom
3. Glaskroppsavlossning
4. Makuladegeneration

Prenumerera på våra nyhetsbrev