Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Föräldrar och barn (8 blanketter)

Abort, ansökan

Ansökan om tillstånd till abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan (3 § abortlagen [1974:595]).

Ladda ner PDF

Abort, medicinsk utredning

Bifogas till ansökan om abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan.

Ladda ner PDF

Abort, psykosocial utredning

Bifogas till ansökan om abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan.

Ladda ner PDF

Adoption, ansökan – psykisk hälsa

Läkarutlåtande avseende psykisk hälsa vid ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Ladda ner PDF

Adoption, ansökan – somatisk hälsa

Läkarutlåtande avseende somatisk hälsa vid ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Ladda ner PDF

Bekräftelse av föräldraskap

Detta formulär bör användas, om ett barn har kommit till genom en assisterad befruktning enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m m, med samtycke från den kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället.

Ladda ner PDF

MF-protokoll för utredning av faderskap

Detta protokoll ska användas, om parterna inte är sambor, eller om de är sambor och omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet. Om modern uppger att flera män förekommer inom eller i anslutning till den beräknade konceptionstiden, ska ett MF-protokoll upprättas och numreras för var och en av männen.

Ladda ner PDF

Samtycke till insemination

Samtycke om användning av egna/donerade spermier till insemination av sin partner.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev