Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vaccinationer, resemedicin i primärvård

FÖRFATTARE

Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-05-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Denna översikt ger vägledning om de typer av resor för vilka varje vårdcentral bör kunna erbjuda vaccination och annan profylax och summerar samtidigt vilken reseprofylax som bör ordineras.

Vacciner mot polio, difteri/tetanus, hepatit A och kombinationsvaccin för hepatit A och B, samt för mässling, påssjuka och röda hund bör finnas vid varje vårdcentral så att adekvat grundskydd och profylax för resenärer till våra vanligaste resmål kan ges. Alla primärvårdsläkare bör vara väl förtrogna med dessa vacciner och med principerna för malariaprofylax i områden med måttlig malariarisk.

För vissa resmål gäller att det epidemiologiska läget avseende olika sjukdomar inklusive malaria kan variera avsevärt. Detaljkunskaper om smittvägen för en del ovanligare sjukdomar kan även behövas och ibland krävs vaccination med ovanliga eller dyra vacciner. Vaccination och rådgivning för vissa resmål behöver därför handläggas av specialist. Självklart kan dock varje läkare själv utföra även dessa uppgifter om specialkunskaper finns och aktuella rapporter om förändringar i det epidemiologiska läget följs.

Som ett stöd för den läkare som vill ta på sig ansvaret även för resmål utanför de här rekommenderade, finns information från bl a Folkhälsomyndigheten, WHO och 1177.se och dessutom flera kommersiella informationskällor som kontinuerligt uppdateras (se nedan under Referenser/konsensusdokument). Ett krav för att ta sig an dessa typer av resor är att man kan fullfölja vaccinationsprogrammet i sin helhet.

 

Vissa grundregler
 

 • All ordination av vacciner för reseprofylax utförs av läkare som också är ansvarig för konsekvenserna av eventuella felaktiga ordinationer.
  Ordination av grundvaccination inom barn- och skolhälsovård samt influensa- och pneumokockvaccin i enlighet med givna kriterier, kan utföras av sjuksköterskor med speciell delegation.
   
 • En bra princip är att alla ordinationer och vaccinationer sker på ett ställe.
  I de flesta fall kan man klara sig med ett vaccinationsbesök.
  Det är inte försvarligt att t ex börja med polio- och difteri/tetanusvaccination på vårdcentralen och sedan hänvisa patienten till annan mottagning för kompletterande vaccination mot gula febern eller japansk B-encefalit.
  Påbörja aldrig ett vaccinationsprogram som inte kan fullföljas på optimalt sätt för patienten!
   
 • De vacciner man i första hand bör använda är de som rekvirerats via t ex apotek eller SBL Vaccin Distribution.
  Att få vaccin utskrivet på individuella recept blir ofta dyrare för patienten. Flera regioner har gemensam upphandling av vaccin och därmed kraftiga prisrabatter.

 

 

 

MALARIAPROFYLAX

 

Malaria är ett problem i stora delar av världen. Läget förändras ständigt med uppblossande lokala epidemier, förändrad resistenssituation m m.

Resistens mot klorokinfosfat finns rapporterad från en mängd håll i Asien, Afrika och Sydamerika. Samtidigt varierar riskerna att utsättas för och insjukna i malaria väldigt mellan olika platser.

Ingen profylaxregim kan sägas vara helt säker. Malariaprofylax för resenärer till ordentliga problemområden bör därför handläggas av specialintresserade läkare.

De vanligaste preparaten för malariaprofylax idag är atovakvon/proguanil, meflokin och doxycyklin, medan klorokinfosfat används allt mindre delvis p g a ökande resistens men framför allt eftersom man idag är mer restriktiv med medikamentell profylax i de områden där klorokin är verksamt. Malariaprofylax med meflokin eller doxycyklin kräver mer erfarenhet av förskrivaren, men atovakvon/proguanil bör alla
vara förtrogna med som profylax till de "lågriskområden" som definieras nedan.

Det viktigaste malariaskyddet är att försöka undvika myggstick (moskitnät, myggmedel m m). Impregnerade myggnät kan köpas på en rad infektionskliniker, vaccinationscentraler och friluftsbutiker.

Atovakvon/proguanil (bl a Malarone) ges i dosen 1 tablett dagligen till vuxna. Till barn finns Malarone Junior (10-20 kg: 1 x 1, 20-30 kg: 2 x 1, 30-40 kg: 3 x 1). Man börjar profylaxen senast på ankomstdagen och fortsätter t o m 5-7 dagar efter utresa från malariaområde. Detta innebär att atovakvon/proguanil ofta är lämpligt när man under en längre resa bara befinner sig i riskområde för malaria under en begränsad period.

Atovakvon/proguanil rekommenderas inte som profylax till gravida och vid amning.

Klorokinfosfat kan i enstaka fall vara aktuellt när man väljer att vara liberal med profylax till vissa områden med förhållandevis liten malariarisk (i t ex Mellanamerika) eller med enbart risk för vivax-malaria. Speciellt gäller detta gravida som är en riskgrupp för allvarlig malaria och som inte kan få atovakvon/proguanil p g a risk för fosterskador. Samtidigt har de områden där klorokinfosfat rekommenderas som profylax blivit allt färre. Observera dosering efter vikt (se FASS), två veckodoser första veckan och att profylax med klorokinfosfat alltid måste tas under 4 veckor efter att man lämnat malariaområdet. Psoriasis och epilepsi är kontraindikationer.

Se även nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Direktlänk till dokumentet i PDF-format: Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer för malariaprofylax.

 

 

 

RÅD KRING ZIKAVIRUSINFEKTION

 

Zikavirus har länge funnits i tropiska delar av Afrika och Asien. Oftast är infektionen asymtomatisk eller en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. 2013 uppstod ett utbrott i Polynesien och 2015 ett stort utbrott i Syd- och Centralamerika och Karibien. I samband med dessa utbrott fann man att infektionen kan orsaka mikrocefali och andra missbildningar hos foster och i vissa fall Guillain Barré-sjukdom hos vuxna. Frekvensen av fosterskador är oklar.

Zikavirus sprids framför allt med myggor som är aktiva dagtid, framför allt i gryning och skymning. Det finns också en risk för sexuellt överförd smitta. Det är fortfarande inte helt klart hur stor denna risk är och hur länge efter en infektion som man kan vara smittsam. Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida bör undvika områden med zikavirus. Om man ändå måste åka ska man skydda sig mot myggstick, speciellt dagtid. Den som redan är gravid eller partner till en gravid kvinna bör undvika oskyddat sex under resten av graviditeten. För att undvika sexuell överföring bör man undvika oskyddad sex på resan och två (för kvinnor) respektive tre (för män) månader efter hemkomst. Dessa råd modifieras efterhand som mer kunskap inhämtas – för aktuell information kan man läsa mer på Folkhälsomyndigheten.

 

 

 

DIARRÉPROFYLAX/TIDIGBEHANDLING

 

Profylax mot bakteriell diarrésjukdom kan ske med antibiotikaprofylax i enstaka utvalda fall.

OBS! Profylax och tidig antibiotikabehandling (på platsen) av gastroenterit är endast aktuell vid vissa resor till tredje världen!

Antibiotikabehandling är i normalfallet inte indicerad till turister som söker vård för gastroenterit efter hemkomsten.


Antibiotika

Profylax

Ciprofloxacin 500 mg x 1.

Kan övervägas till utvalda riskpatienter under korta resor (ej mer än 2 veckor) - immunsupprimerade, patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, akyliker, e t c.


Tidig behandling

Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 1-3 dagar alt azithromycin 500 mg x 1 i 1-3 dagar (dock ej godkänd indikation i Fass).

Patienten bör instrueras att avvakta några timmar efter symtomdebut, så att man undviker att behandla en självläkande matförgiftning.

Restriktivitet!

I flera länder kan antibiotika köpas receptfritt på apotek - man kan då ge en lapp med dosering och generiskt namn att använda vid behov. Samtidigt bör beaktas risken att patienten inte får en kontrollerad antibiotikaprodukt.COVID-19 OCH RESOR

 

Covid-19 påverkar för närvarande kraftigt vårt resande. Man ska naturligtvis enbart resa om man kan göra detta på ett smittsäkert sätt, och helst ska man undvika resor överhuvudtaget innan man blivit vaccinerad mot Covid-19. Regler kring enskilda länders krav på aktuell Covid-19-testning varierar och ändras snabbt medan eventuella vaccinationskrav för inresa fortfarande ofta är oklara. Inför eventuell resa bör man noga följa Utrikesdepartementets reseinformation (www.swedenabroad.se) och rådgöra med flygbolag och/eller researrangör. För mer information om Covid-19 och Covid-19-vaccination hänvisas till separata behandlingsöversikter.

Se behandlingsöversikt - Covid-19

Se behandlingsöversikt - Covid-19, vaccin


 

PROFYLAX VID OLIKA RESMÅL


EUROPA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Kortare resor till Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien, forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien och Turkiet Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skydd. Difteriskydd är speciellt viktigt vid resor till delar av forna Sovjet.
Alla övriga länder Grundskydd (tetanus/ difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)  


Bör handläggas av speciellt intresserade/specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse (> 3 månader) i forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien, Turkiet och delar av forna Jugoslavien kan vaccination mot hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. I Turkiet kan även tyfoidvaccination behövas i enstaka fall.

 

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Kortare resor (≤ 3 veckor) Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skydd Vid vallfärdsresor till Mecca krävs meningokockvaccin.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse i dessa länder kan t ex vaccination mot tyfoid, hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. Malaria förekommer i låg frekvens i delar av området.


ÖVRIGA ASIEN

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Affärsresor och kortare (≤ 3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till alla viktiga storstäder och till Japan, Sydkorea, Taiwan, Kina, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia, Sumatra, Java, Bali, Maldiverna, Sri Lanka, Indien, Pakistan samt till badturistorter (inklusive utflykter med enstaka övernattningar på landsbygd). Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet) samt hepatit A-skydd, men inte medikamentell malariaprofylax Besökare som övernattar på landsbygden på indonesiska öar öster om Lombok bör erbjudas malariaprofylax (Lariam eller atovakvon/proguanil). Man kan avstå från hepatit A-skydd vid resor till Japan. Malariaprofylax är sällan aktuell i Kina. Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.
Kringresande med flera övernattningar på landsbygden i Bhutan, Nepal, Laos, Kambodja, Myanmar, östra Indonesien och på Borneo. Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), hepatit A-skydd samt malariainformation. Malariaprofylax (atovakvon/proguanil) kan övervägas. Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid resor > 3 veckor, vid mycket kringresande på ovanstående resmål eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B-, japansk B-encefalit-, tyfoid- och koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Resor till vissa områden i Asien kan kräva speciell malariaprofylax och/eller kvalificerad rådgivning.


AFRIKA SÖDER OM SAHARA 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Affärsresor och kortare (≤ 3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till Sydafrika (om man ej ämnar besöka de nordöstra delarna nära Moçambique), Namibia (om man ej reser till den nordligaste fjärdedelen), södra Botswana samt Mauritius, Réunion och Seychellerna Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skydd, men inte malariaprofylax och inte gula febern-vaccination Vid längre vistelser eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas och sannolikheten för utfärder in i malariaområden diskuteras.
Malariaprofylax behövs vanligen inte vid enstaka övernattningar i nationalparker i Sydafrika (t ex Krugerparken). Vid flera övernattningar kan atovakvon/proguanil övervägas (under nationalparks¬vistelsen plus 5-7 dagar).


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Övriga resor i Afrika bl a p g a risken för malaria och gula febern.


AUSTRALIEN OCH OCEANIEN 

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Australien och Nya Zeeland Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)  
Kortare resor (≤ 3 veckor) till öar i Stilla Havet (förutom nedanstående) Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skydd Vid längre resor till dessa öar bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Resistent malaria är vanligt förekommande på Vanuatu, Papua Nya Guinea samt Solomonöarna, varför resenärer dit bör ha rådgivning av speciellt intresserad läkare.

 

NORD- OCH MELLANAMERIKA, VÄSTINDIEN

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/restyp Profylax Kommentar
USA och Kanada Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet)  
Kortare resor (≤ 3 veckor) till Mexiko, Mellanamerika och Västindien Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skydd Vid flera övernattningar på landsbygden i låglandsdelar av Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken kan malariaprofylax med Klorokinfosfat övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre vistelse i Mexico, Mellanamerika samt på Haiti och Dominikanska republiken bör bl a hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas. Gula febern-vaccination rekommenderas till resenärer till Dariénprovinsen i Panama (öster om kanalen).

 

SYDAMERIKA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resa Profylax Kommentar
Kortare resor (≤ 3 veckor) till Sydamerikas storstäder och turistorter, kustprovinserna i Brasilien (upp till Amazonasbäckenet), Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay samt höglandsområden i Anderna Grundskydd (tetanus/difteri, polio och mässling [MRP] om ej trolig immunitet), samt hepatit A-skydd Pågående gula febern-utbrott i bl a södra Brasilien - vaccination kan behövas. Gränspassager i de andinska länderna kan underlättas av ett bevis på gula febernskydd. Malariaprofylax med atovakvon/proguanil kan vara aktuell vid flera övernattningar på landsbygden i Amazonas.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Om en längre vistelse planeras i dessa länder bör ofta hepatit B-, tyfoid- och i vissa fall koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Vid kringresande eller längre vistelse i övriga Sydamerika är oftast gula febern-vaccination aktuell och det lokala malarialäget bör diskuteras med speciellt intresserad läkare.


 

ICD-10

Läkemedel mot diarréer T47.6
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Vaccination avseende rabies Z24.2
Vaccination avseende gula febern Z24.3
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Vaccination avseende virushepatit Z24.6
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination Z27.1
Vaccination mot difteri + tetanus (DT) Z27.1A
Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT) Z27.1B
Vaccination avseende polio Z24.0
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende kolera enbart Z23.0
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart Z23.1

 

Viktiga konsensusdokument och länkar
 

www.1177.se ägs landstingsgemensamt och innehåller landspecifik information

Reserådet

Folkhälsomyndigheten (171 82 Solna) www.folkhalsomyndigheten.se

VaccinationsGuiden AB (Apotekareg. 13E, 582 24 Linköping) www.vaccinationsguiden.se

International Travel and Health, WHO Travel advice


Blanketter

För medtagande av läkemedel på resan
 

Läkarintyg, narkotikaklassade läkemedel

Läkarintyg, insulinsprutor

Läkarintyg, trombosprofylax

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev