Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi

FÖRFATTARE

Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-12-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Diagnosen virushepatit baserar sig på anamnestiska, kliniska, biokemiska, virologiska och serologiska data.

Då samtliga fem kända virus som kan ge virushepatit hos immunkompetenta individer, hepatit A-, B-, C-, D- och E-virus, kan ha identisk symtombild varierande från subkliniska former utan symtom till fulminanta former med snabb progress till allvarlig sjukdom och död, så blir det i praktiken de serologiska testerna som avgör vilken hepatit det rör sig om.

Hepatit A och E utvecklas ej till kroniska former vilket är vanligt vid hepatit B, C och D.

Vad gäller hepatit E är undantaget immunsupprimerade som vid kraftig immunsuppression kan drabbas av kronisk HEV-infektion.


För diagnosen akut virushepatit krävs följande:

 • Ett ALAT värde > 5 x ÖNG (=övre normalvärdesgränsen) vilket för män motsvarar 5,5 µkat/L och för kvinnor 3,5 µkat/L (ej obligat). Normalt ALAT är < 1,1 respektive 0,61 µkat/L för män och kvinnor.
   
 • Kliniska fynd förenliga med hepatit såsom ikterus och hepatomegali (ej obligata).
   
 • Anamnes på hepatitsymtom såsom anorexi, illamående och trötthet (ej obligata).
   
 • Serologiska tecken på akut virushepatit (obligata fynd).
   
 • Virologiska tekniker som påvisar virus-DNA/-RNA.

 

 

För diagnosen kronisk virushepatit krävs följande:

 • En sjukdomsduration på mer än 6 månader
 • Positiv virusserologi för hepatit B, C och/eller D
 • Påvisande av virus-DNA/-RNA

 

SEROLOGISKA MARKÖRER VID DE OLIKA VIRALA HEPATITFORMERNA
 

HEPATIT A-VIRUS (HAV)


Anti-HAV
Antikroppar mot hepatit A-virus av IgG- och IgM-klass.

Anti-HAV IgM
Indikerar akut hepatit A-virusinfektion. Antikroppen kvarstår positiv cirka 6-12 månader efter det akuta insjuknandet.

Anti-HAV IgG
Indikerar utläkt hepatit A-virusinfektion, livslång immunitet och därmed skydd för infektion. Erhålles också vid vaccination.HEPATIT B-VIRUS (HBV)

 

HBsAg
Ytantigenet

Anti-HBs
Ytantikroppen

Anti-HBc
Core (=kärna) antikropp mot kärnan av IgG- och IgM-klass.

HBeAg
Hepatit B e-antigen, indikerar hög smittsamhet.

Anti-HBe
Hepatit B e-antikropp, indikerar låg smittsamhet i frånvaro av virus med precore-mutant.
 

Ett positivt anti-HBc IgM-test indikerar en akut hepatit B-virusinfektion men kan också indikera reaktivering av en tidigare okänd kronisk hepatit B-infektion. Den senare har dock som regel betydligt högre HBV-DNA-mängder.

HBsAg-positivitet samt anti-HBc IgG-positivitet indikerar kronisk hepatit B-virusinfektion.


Tolkning av serologiska markörer vid akut och kronisk hepatit B

Infektionsform HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgG Anti-HBc IgM
Hepatit B i inkubationsfas + - - -
Akut hepatit B + - + +
Subakut hepatit B - - + +
Kronisk hepatit B + - + -
Utläkt hepatit B - + + -
Vaccinerad mot hepatit B - + - -

 

Viruspåvisning HBV-DNA

Ett flertal tester som mäter hepatit B virus-DNA i serum finns av olika kvalitet. Ett positivt test indikerar förekomst av virus i blodet. Idag används ofta HBV-DNA-kvantifiering för att monitorera antiviral behandling. Man angav tidigare virusmängden som kopior/mL, numera i IU/mL där 1 IU/mL motsvarar 5,82 kopior/mL när man mäter med Roche AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV-test.

Numera kan man också kvantifiera HBsAg-nivåerna i serum med kommersiella test. Detta kan vara av vikt vid monitorering av antiviral behandling samt för att differentiera en HBeAg negativ kronisk hepatit B infektion (tidigare benämnd kronisk hepatit B i övervakningsfas) från en HBeAg-negativ kronisk hepatit B.

Idag bör man också subtypa hepatit B virus vilket kan ha betydelse för smittspårning, val av antiviral behandling, långtidsprognos och risken att utveckla hepatocellulär cancer. Man skiljer på subtyperna A, B, C, D, E med flera ovanligare subtyper. Subtyp D dominerar helt i Sydeuropa och medelhavsområdet. Subtyp B och C dominerar i Sydostasien och subtyp A och E i Afrika.HEPATIT D-VIRUS (HDV)

Anti-HDV
Antikroppar mot hepatit D-virus.

HDV-RNA
Ej kommersiellt tillgängligt test för påvisande och kvantifiering av hepatit D virus-RNA. Dessa tester utförs på Virologen Labmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
 

En hepatit D-virusinfektion förekommer akut i två kliniska former:

Hepatit D-superinfektion
En akut HDV-infektion överlagrad en kronisk hepatit B-virusinfektion med de serologiska markörerna HBsAg och anti-HBc IgG positiva i serum, samt uppkomst av ett positivt anti-HDV-test i serum.

Hepatit B och D co-infektion
En samtidig akut hepatit D-virus och akut hepatit B-virusinfektion med de serologiska markörerna HBsAg, anti-HBc IgM och anti-HDV positiva i serum (se tabell).
 

En kronisk hepatit D virusinfektion förekommer enbart samtidigt med en kronisk hepatit B virusinfektion (undantaget efter levertransplantation) och kännetecknas serologiskt av positiva tester för HBsAg, anti-HBc IgG och anti-HDV samt positiv HDV-RNA-test.

 

Virusnivå HDV RNA

Kvantifieras på ovan nämnda laboratorier.


Tolkning av serologiska markörer vid akut hepatit D-virusinfektioner

Infektionsform HBsAg Anti-HBc IgG Anti-HBc IgM Anti-HDV HDV RNA
HBV + HDV coinfektion
tidigt skede
+ + + - +
HBV + HDV coinfektion
subakut
+ + + + +
HDV superinfektion* + + - + +


* Akut HDV överlagrad en kronisk hepatit B virus infektion.HEPATIT C-VIRUS (HCV)


Anti-HCV
Mäter antikroppar mot hepatit C-virus men skiljer inte en akut från en kronisk infektion. Anti-HCV förekommer både vid akuta och kroniska hepatit C-virusinfektioner. Serokonversion från negativ till positiv anti-HCV test indikerar akut infektion vilket också låga och fluktuerande HCV-RNA-mängder gör.

RIBA test för anti-HCV
En konfirmationstest som huvudsakligen används vid blodgivarscreening (låg prelavens population) för att avgöra om en positiv serologisk anti-HCV test är specifik eller ospecifik. Testen mäter förekomst av antikroppar mot 4 olika delar av hepatit C virus separat. Om 2 eller flera band finns är testen positiv. Om endast ett band finns är testen indeterminant och vidare testning bör göras med HCV-RNA påvisning med PCR-teknik.


Viruspåvisning

HCV-RNA
Kan mätas kvalitativt men mäts numera endast kvantitativt då de nya testerna har mycket hög sensitivitet med en nedre detektionsgräns av ca 15 IU/mL.

Kvalitativa HCV-RNA-tester
Användes tidigare men är numera ersatt av känsliga kvantitativa tester med stor range. Har hög känslighet och detekterar virusnivåer ner till cirka 15 IU (internationella enheter) vilket motsvarar cirka 50 kopior per ml serum. Är alltid positiv vid kronisk infektion.

Kvantitativa HCV-RNA tester
Detekterar virusmängden och användes tidigare under antiviral behandling basalt (före behandlingsstart), och vid de äldre behandlingarna vid behandlingsvecka 4, vid end of treatment (ETR) och 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12 = sustained viral response) för att följa behandlingen vid kronisk hepatit C.

Med nuvarande direktantivirala läkemedel (DAA) blir nästan alla patienter HCV RNA neg (< 25 IU/mL) efter 4 veckors behandling. Se behandling av kronisk hepatit C.

Genotypning
Hepatit C-virus förekommer som olika varianter, genotyper, varav de vanligast förekommande i Sverige är genotyp 1a, 1b, 2, 3a, 4 samt de ovanligare 5 och 6.

IL28B-genpolymorfism
Bestämning av IL28B-genen (the Duke snip) utfördes tidigare för att förutsäga chansen till behandlingssvar främst vid behandling med peg-IFN + ribavirin. IL28B CC-genotypen medförde hög chans till behandlingssvar medan IL28B TT medförde lägre chans till behandlingssvar. IL28B genpolymorfismen har mycket liten betydelse vid DAA behandling utan IFN och används inte längre rutinmässigt.HEPATIT E-VIRUS (HEV)


Hepatit E-virus typ 1 förekommer knappast i Sverige men sporadiskt som importfall bland resenärer främst från Sydostasien. Anti-HEV antikroppar mot hepatit E-virus. Däremot förekommer HEV typ 3 inhemskt som zoonos hos grisar, vildsvin, älg och hjortar och kan överföras till människa och utgöra en risk för immunsupprimerade individer.

Anti-HEV
Antikroppar uppträder efter några veckor i samband med akut hepatit E, men är ännu ej en optimerad test.

HEV-RNA
HEV-RNA för direktpåvisning av virus finns inte tillgängligt kommersiellt men kan begäras från viruslaboratorierna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.ICD-10

Akut hepatit C B17.1
Hepatit A utan leverkoma B15.9
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma B16.2
Annan specificerad akut virushepatit B17.8

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B15 Akut hepatit A
B16 Akut hepatit B
B17 Annan akut virushepatit

Referenser

Infektionsmedicin epidemiologi, klinik, terapi. Redaktör Iwarson. Säwe förlag 2014 Aug 11, Weiland Kapitel Hepatiter sid 204-220.

European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. Journal of hepatology. 2017 Aug;67(2):370-98. Länk

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 – Behandlingsrekommendation. Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Länk

RAV. Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev