Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Prostataspecifikt antigen (PSA)

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-03-30

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr PSA-test
INNEHÅLL
 

BAKGRUND


Prostataspecifikt antigen (PSA) är den idag i särklass mest betydelsefulla av alla kemiska markörer för cancer. Användandet av PSA som rutinblodprov för diagnostik och uppföljning av prostatacancer har de senaste 25 åren inneburit omvälvande förändringar för stora patientgrupper, för delar av den friska befolkningen och för sjukvården.

Detta är en översikt av patofysiologin för PSA som markör för prostatacancer och för dess kliniska användning i olika situationer.

För mer information om prostatacancer, se:
 

Visa översikt: Prostatacancer


Vad är PSA?

PSA är ett enzym i sädesvätska som produceras av prostataceller och utsöndras till körtelrören. I samband med ejakulation löser PSA upp den gel som omsluter spermierna. PSA behövs således för fortplantningen. Det sker normalt ett läckage av PSA från körtelrören till blodbanan med en koncentrationsgradient på i storleksordningen en miljon till ett, vilket ger PSA-värden i serum omkring 1 µg/l.

Analys av PSA i serum för diagnostik av prostatacancer infördes i USA i slutet av 1980-talet och i Sverige i början av 1990-talet. Många olika analysmetoder används och de är inte helt jämförbara, men standardiseringsarbete pågår.

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av s-PSA upp till några µg/l, i enstaka fall upp till 20 µg/l eller mer. Medianvärdet för PSA ökar därför med ökande ålder, från omkring 0,6 µg/l i fyrtioårsåldern till 1,7 µg/l i 75-årsåldern. Vid inflammation och cancer försämras membranens barriärfunktion och mer PSA läcker ut till blodbanan. Vid utbredd cancer ökar PSA även av den stora mängden PSA-producerande celler.

Det är värt att notera att prostatacancerceller producerar mindre PSA per cell än normala prostataceller och att PSA-produktionen avtar med dedifferentiering. Lågt differentierad prostatacancer kan alltså vara lokalt avancerad och metastaserad även vid låga PSA-värden.


 

FÖRHÖJT PSA-VÄRDE


PSA i serum ökar vid i princip alla prostatasjukdomar, t ex:
 

Risken för cancer i prostatakörteln ökar kontinuerligt med ökande PSA-värden upp till värden kring 50 µg/l (se Tabell 1). Samtidigt minskar andelen lokaliserad, botbar cancer med stigande PSA-värden. Åtgärdsgränsen för utredning är alltså en kompromiss mellan sensitivitet och specificitet. Begreppet "normalvärde" är därför egentligen inte relevant vid bedömning av PSA.

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer anger att åldersspecifika gränsvärden för PSA ska användas i hela Sverige. Gränsvärdena för remiss till urolog är (malignitetsmisstänkt palpationsfynd ska föranleda remiss oberoende av PSA-värde):

 • Män < 70 år: PSA ≥ 3 µg/l
 • Män 70–80 år: PSA ≥ 5 µg/l
 • Män > 80 år: PSA ≥ 7 µg/l
 • Kriterier för remiss enligt standardiserat vårdförlopp: Länk

För män < 50 år är PSA 2-2,9 µg/l en stark riskfaktor för senare allvarlig prostatacancer. Prostatapalpation bör utföras. Om palpationsfyndet är benignt bör mannen rekommenderas uppföljning med PSA vartannat år.

För patienter som tar 5-alfareduktashämmare ska gränsvärdena halveras (se nedan).

PSA bör inte tas på män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år i frånvaro av symtom eller kliniska tecken till prostatacancer. Om PSA ändå har tagits på en man med kort förväntad kvarvarande livstid utan symtom som skulle kunna bero på prostatacancer, kan man i samråd med honom avstå från remiss även vid högre PSA-värden om palpationsfyndet talar för godartad prostataförstoring. Det är då rimligt att följa upp med ett nytt PSA efter ett halvår innan man eventuellt helt avslutar uppföljningen.


Tabell 1. Ungefärlig andel av män mellan 50 och 70 års ålder med fynd av prostatacancer vid systematiska vävnadsprov från prostatakörteln vid olika nivåer av PSA i serum. Cancer hos män med låga PSA-värden är oftare högt differentierad och kliniskt insignifikant, men lågt differentierad, avancerad prostatacancer kan i sällsynta fall utvecklas utan påtaglig ökning av PSA-värdet.

S-PSA
(µg/l)
Andel med cancer
vid prostatabiopsier
0-15 %
1-210 %
2-315 %
3-425 %
4-1030 %
10-2060 %
20-3075 %
30-5090 %
> 5099 %Metoder för att öka specificiteten och sensitiviteten för PSA
 

 • PSA-kvoten - Analysen av kvoten mellan fritt och totalt PSA bygger på att en större andel av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. Av inte helt klarlagd anledning är kvoten i genomsnitt lägre vid cancer och infektion. Precis som totalt PSA avspeglar PSA-kvoten en kontinuerlig variation av risken för prostatacancer och något normalvärde finns därför inte i egentlig mening (se Tabell 2).
   
 • Åldersspecifika brytpunkter - Medianvärdet för PSA ökar med åldern på grund av ökande förekomst av godartad prostataförstoring. Samtidigt har yngre män större risk att avlida av en diagnostiserad prostatacancer. Högre brytpunkter för äldre män minskar dessutom antalet män som diagnostiseras med en liten prostatacancer som inte skulle ge upphov till allvarlig sjukdom under mannens livstid.
   
 • PSA-utveckling över tid korrelerar med risken för allvarlig prostatacancer. Vid ökning över 2 µg/l under ett år är risken för död i prostatacancer efter kurativt syftande behandling klart ökad.
   
 • PSA-densitet är värdet för PSA dividerat med prostatavolymen i kubikcentimeter. Det krävs alltså undersökning av prostatakörteln med ultraljud för att beräkna PSA-densiteten. Vid benignt palpationsfynd är risken för behandlingskrävande prostatacancer mycket liten om densiteten är under 0,1 µg/l/cm3.


Tabell 2. Ungefärlig andel män med fynd av prostatacancer vid systematiska vävnadsprov från prostatakörteln beroende på andelen fritt PSA vid totalt PSA i serum på 3-10 µg/l i olika åldersgrupper.

Andel fritt PSAAndel med prostatacancer i åldersgruppen 50-59 årAndel med prostatacancer i åldersgruppen 60-69 årAndel med prostatacancer i åldersgruppen > 70 år
0-10 %50 %60 %65 %
11-18 %25 %35 %40 %
19-25 %20 %25 %30 %
> 25 %10 %12 %15 %Felkällor
 

 • Intraindividuell variation kan vara upp till 15 %. Korrekt provhantering med snabb centrifugering och nedkylning är av stor vikt för att minimera felkällorna, särskilt för PSA-kvoten som blir lägre vid felaktig provhantering.
   
 • Akut urinstämma höjer värdet omedelbart och det tar någon vecka innan det återgått till ursprungsvärdet. Kvarkateter (KAD) och prostatapalpation påverkar däremot inte PSA i blodet i någon kliniskt signifikant omfattning.
   
 • Urinvägsinfektion hos män engagerar vanligen prostatakörteln och kan ge mycket kraftigt förhöjda värden med en låg PSA-kvot, åtminstone febril infektion. Det kan ta många månader innan PSA normaliseras efter en febril urinvägsinfektion. PSA ska därför inte analyseras i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns en klinisk misstanke på prostatacancer. Om PSA ändå tagits vid akut infektion och palpationsfyndet är benignt kan man ta om PSA en månad efter avslutad behandling. Är då värdet klart lägre och palpationsfyndet är benignt kan man fortsätta att följa PSA var annan månad tills det antingen normaliserats eller planat ut på en nivå över åtgärdsgränsen. I det senare fallet remitterar patienten till urolog.
   
 • Behandling med 5-alfareduktashämmare (Finasterid, Proscar, Avodart) sänker PSA vid godartad prostataförstoring. Inom ett år ska PSA-värdet halveras. För patienter som tar 5-alfareduktashämmare får alltså det uppmätta PSA-värdet dubbleras för bedömning av om vävnadsprov är indicerade i förhållande till gällande åtgärdsgräns. Om PSA-värdet inte minskar till hälften av ursprungsvärdet, eller om det ökar under pågående behandling med 5-alfareduktashämmare, är risken stor för samtidig prostatacancer och patienten bör remitteras till urolog.


Betydelsen av PSA vid behandling för benign prostatahyperplasi (BPH)
 

 • Korrelation mellan PSA-värden och progress av BPH - Män med större prostatakörtlar har högre PSA-värden och större risk för progression av sin BPH (symtomförsämring, urinstämma, behov av kirurgi) än de med mindre körtlar och lägre PSA.
   
 • Effekt av 5-alfareduktashämmare - För att finasterid (Proscar, Avodart) ska ha effekt krävs att prostatakörteln är förstorad av BPH. Betydande prostataförstoring av BPH är sällsynt hos män med mycket låga PSA-värden och effekten av 5-alfareduktashämmare är dålig i sådana fall. Nedre gränsvärde för insättande av 5-alfareduktashämmare är 1,5 µg/l. Effekten av 5-alfareduktashämmare blir allt bättre ju större prostatakörteln är och ju mer symtom patienten har.


INDIKATIONER FÖR PSA-TESTNING


Den viktigaste indikationen är malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln.

Hos män över 40 års ålder ska PSA även tas vid:
 

 • Ökande skelettsmärtor
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör
 • Allmänna cancersymtom, d v s trötthet, aptitlöshet etc
 • Makroskopisk hematuri (ska även utredas med cystoskopi, CT urinvägar och urincytologi)
 • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvåret)

PSA-prov bör inte tas i samband med symtom som skulle kunna bero på infektion i urinvägarna eller genitalia, annat än vid stark klinisk misstanke om prostatacancer.


"Friska" män som önskar kontroll


Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska män som önskar hälsokontroll med PSA erbjudas skriftlig och muntlig information, samt en individuell värdering av balansen mellan möjlig nytta och möjliga negativa effekter med PSA-testning för den enskilde mannen. Socialstyrelsen har gjort en kortfattad broschyr för detta ändamål, se:
 

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer (pdf)

Broschyren ska finnas i primärvård och företagshälsovård, så att alla män som efterfrågar en prostatakontroll ska kunna ta del av den. Att PSA-testa män utan tecken eller symtom på prostatacancer som inte tagit del av denna, eller motsvarande, information är inte acceptabelt. Män som efter att ha läst skriften och ha rådgjort med en läkare vill göra en prostatakontroll ska däremot inte förnekas PSA-testning, om det inte är helt orimligt. Man bör då även palpera prostatakörteln. Aktuell åldersgrupp är främst 50 till 75 år.

Faktorer som talar för PSA-prov:
 

 • Hereditet för prostatacancer (se nedan)
 • Stark oro för prostatacancer
 • Om mannen har goda möjligheter att bli mycket gammal
 • Om mannen kan tänka sig att leva med något lägre livskvalitet för att minska risken för spridd prostatacancer i framtiden


Faktorer som talar mot PSA-prov:
 

 • Hög ålder, förväntad kvarstående livstid under 10-15 år
 • Allvarliga sjukdomar som kan förkorta livet
 • Riskfaktorer för tidig död, såsom:
  - rökning (det är i allmänhet bättre att sluta röka än att PSA-testas)
  - kraftig fetma
  - kort livslängd i släkten
 • Anorektala sjukdomar som försvårar prostatadiagnostik
 • Neurologiska sjukdomar som påverkar nedre urinvägarnas funktion (stor risk för allvarliga biverkningar efter behandling för prostatacancer)
 • En personlighetstyp som hellre njuter fullt ut av livet medan allt är väl än oroar sig för morgondagen

Intervall för PSA-testning

Risken för att inom några år utveckla en behandlingskrävande prostatacancer är ytterst liten för män med låga PSA-värden. För män utan betydande ärftlig belastning för prostatacancer rekommenderas därför följande intervall vid regelbunden PSA-testning:

 • PSA < 1 µg/l: vart sjätte år
 • PSA 1-2,9 µg/l: vart annat år
För män över 60 år med PSA under 1 µg/l är risken oerhört liten att dö i prostatacancer före 85 års ålder (Vickers 2010).
 


Ärftlig riskgrupp

Ärftlighet är en stark riskfaktor för prostatacancer. Risken för en man att drabbas av prostatacancer ökar med antalet fall av sjukdomen i den nära släkten. Risken ökar mer om släktingarna drabbats relativt tidigt, särskilt för tidigt debuterande sjukdom.

Det nationella vårdprogrammet definierar den ärftliga riskgruppen som män med två eller fler nära släktingar med prostatacancer (två bröder, far och bror, far och farbror, far och farfar, bror och morbror, bror och morfar), varav någon diagnostiserats före 75 års ålder. Risken för dessa män att drabbas av prostatacancer före 70 års ålder är 30-40 %. Även män med konstaterad mutation i generna BRCA2 har en ärftligt ökad risk för prostatacancer (ofta med spridd sjukdom i förhållandevis unga år) och bör erbjudas uppföljning enligt nedan. Riskökningen för män med mutation i BRCA1 är oklar.


Kontroller för män i ärftlig riskgrupp

Det nationella vårdprogrammet rekommenderar att män i den ärftliga riskgruppen påbörjar kontroller vid 40 års ålder. Kontrollerna kan påbörjas i primärvård. Första kontroller bör omfatta såväl PSA-prov som palpation. Män med benignt palpationsfynd och PSA under 1 µg/l kan sedan följas i primärvård med enbart PSA-testning vartannat år medan män med PSA 1-1,9 µg/l bör testas årligen. PSA ≥ 2 µg/l och malignitetsmisstänkt eller oklart palpationsfynd är var för sig skäl för remiss till urolog, där kontroller sedan bör ske årligen med PSA och palpation om inte cancer påvisas. Kontrollerna avslutas när den förväntade kvarvarande livstiden är kortare än omkring 10 år (ofta mellan 70 och 80 års ålder).


Uppföljning av män med förhöjda PSA-värden

Den läkare som ordinerat ett PSA-test är skyldig att bedöma svaret och att informera patienten om innebörden av resultatet. Grundregeln är att ett PSA-värde över åtgärdsgränsen, liksom ett malignitetsmisstänkt palpationsfynd, ska föranleda remiss till en urolog. I Socialstyrelsens riktlinjer anges tydligt att det krävs upprepade systematiska vävnadsprover från prostatakörteln för att med rimlig säkerhet utesluta behandlingskrävande prostatacancer hos män med PSA-värden över 3 µg/l. Palpation och ultraljud är inte tillräckligt.

Den gängse strategin är att urologen tar två omgångar systematiska prostatabiopsier på patienter med måttligt höga och över tid oförändrade PSA-värden, för att sedan återremittera till primärvård eller företagshälsovård för årlig uppföljning med PSA. Urologen ska då tydligt ange hur länge man ska fortsätta att följa PSA-värdena och vid vilken PSA-nivå som en ny urologbedömning är påkallad.


 

SCREENING
 

År 2009 redovisades resultat efter nio år från den europeiska randomiserade studien av screening för prostatacancer (ERSPC). Den relativa dödligheten i prostatacancer var då 20 % lägre bland de 73 000 män som inbjudits till regelbunden PSA-testning än bland de 89 000 männen i kontrollgruppen. Den absoluta skillnaden var 0,07 %. Effekten var större bland de män som verkligen genomgick PSA-testning (31 %). Männen var mellan 55 och 69 år då de inbjöds till testning första gången. För varje förebyggt dödsfall i prostatacancer behövde 1 000 män PSA-testas och 48 fler fall av prostatacancer diagnostiseras. År 2014 publicerades resultaten efter 13 års uppföjning. Den absoluta minskningen av prostatacancerdödligheten i den screenade gruppen var då något större (0,11 %).

År 2010 redovisades resultat från Göteborg, där 10 000 män lottades till screening med PSA-prov 1994. Bland dessa män var dödligheten i prostatacancer halverad efter 14 år. Vid regelbunden testning med start vid 50 års ålder var minskningen av dödlighet än mer uttalad. För varje förebyggt dödsfall i prostatacancer behövde 250 män PSA-testas och 12 fler fall av prostatacancer diagnostiseras. Göteborgsstudien uppdaterades efter 18 års uppföljning. Då behövde 139 män PSA-testas och 13 fler fall av prostatacancer diagnostiseras för varje förebyggt dödsfall i prostatacancer, jämfört med män som inte PSA-testats.

Minskningen av cancerdödligheten efter PSA-testning är åtminstone så stor som vid screening för bröstcancer med mammografi. Överdiagnostik och överbehandling av små cancertumörer som inte skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdomen är dock mer omfattande vid screening för prostatacancer än vid screening för bröstcancer.

Nyckeln till framgångsrik screening för prostatacancer är därför metoder som minskar överdiagnostiken. Senare års forskning har lett till kompletterande tester för män med förhöjt PSA, som ytterligare ett filter före prostatabiopsier. Ett exempel är det svenska Stockholm 3-testet, som omfattar ytterligare cancermarkörer i serum, genetisk analys och kliniska variabler. Stockholm 3-testet minskar antalet män som rekommenderades biopsi med 32 % och av diagnostiserad lågriskcancer (Gleasonsumma 6) med 17 %, utan att antalet diagnostiserade potentiellt allvarliga cancrar (Gleasonsumma 7-10) minskade. I en pågående forskningsstudie i Stockholm utvärderas effekten av att kombinera Stockholm 3-testet med magnetkameraundersökning av prostatan. I Göteborg pågår ett stort forskningsprojekt för att utvärdera screening för prostatacancer med magnetkamera som ett ”andra filter” för män med PSA över vissa värden.

Socialstyrelsen kom 2018 med nya riktlinjer för prostatacancerscreening. De avråder fortfarande från ett nationellt screeningprogram baserat på PSA och systematiska biopsier, eftersom de gynnsamma effekterna inte tydligt skulle uppväga de negativa effekterna. Socialstyrelsen stödjer dock regionala projekt som utvärderar systematisk information om PSA-prov till män mellan 50 och 74 års ålder, och organiserad prostatacancertestning för de män som önskar detta. Motiven är dels att dagens oorganiserade PSA-testning är mycket omfattande, ineffektiv och ojämlik, dels att organiserad PSA-testning skulle ge bättre förutsättningar för utvärdering av nya diagnostiska tester.

Regeringen har avsatt medel för planering och samordning av sådana projekt och Regionala cancercentrum i samverkan har utarbetat riktlinjer för hur de bör bedrivas och samordnas. En nationell arbetsgrupp har bildats. Våren 2020 påbörjades pilotprojekt med organiserad prostatacancertestning i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.


 

PSA VID KONSTATERAD PROSTATACANCER


PSA vid utredning och val av behandling

PSA-värdet påverkar både utredning och val av behandling för prostatacancer. Vid högt och medelhögt differentierade tumörer brukar man avstå från metastasutredning inför kurativt syftande behandling om PSA är < 10-20 µg/l. Recidivrisken efter kurativt syftande behandling korrelerar också med PSA-värdet före behandling.
 

 • Vid behandling av prostatacancer hos patienter med PSA mellan 3 och 10 µg/l kan omkring tre fjärdedelar botas.
   
 • Vid PSA > 10 µg/l är recidivrisken högre.
   
 • Vid PSA > 20 µg/l är recidivrisken betydande.
   
 • Vid PSA > 50 µg/l är sjukdomen nästan alltid spridd.

För ett ökande antal patienter med lokaliserad prostatacancer fattas inget definitivt beslut vid diagnos om kurativt syftande behandling ska ges eller inte. Istället observeras utvecklingen av cancern med några månaders intervall, så kallad aktiv monitorering. PSA-utvecklingen har i dessa fall mycket stor betydelse.


PSA vid uppföljning

PSA är mycket värdefullt vid uppföljning efter behandling för prostatacancer. Efter botande kirurgisk behandling ska PSA-värdet vara omätbart lågt (vanligen 0,2 µg/l innebär kvarvarande cancer. Hos många patienter ger då kompletterande, lokal strålbehandling en andra chans till bot. Omvänt kan symtomgivande recidiv i praktiken uteslutas om PSA är < 0,1 µg/l.

Efter strålbehandling är sambandet mellan PSA och återfall inte lika tydligt, eftersom cancercellerna dör successivt efter given strålning och prostatakörteln finns kvar i kroppen. De allra flesta som botats av strålbehandling har dock PSA-värden < 0,5 µg/l.

Det finns en mycket stark korrelation mellan PSA-utvecklingen över tid och prognosen vid återfall efter kurativt syftande behandling. Beroende på bland annat dubbleringstiden av PSA kan man identifiera grupper med förväntad 15 års cancerspecifik överlevnad mellan 1 och 94 % vid stigande PSA efter radikal prostatektomi.

Även under hormonbehandling ska PSA sjunka till låga nivåer om sjukdomen svarar bra på behandlingen, vilket sker hos 70-90 % av patienterna. Stigande PSA-värden under hormonell behandling föregår vanligen symtomgivande progress med minst ett halvår, men progress utan stigande PSA-värden förekommer. Under hormonell behandling sker metastasering vanligen vid betydligt lägre PSA-värden än hos obehandlade patienter.


 

ICD-10

Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata Z12.5
Malign tumör i prostata C61.9

 

Referenser


Nationellt vårdprogram för prostatacancer 2020. Länk

Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer 2020. Länk

Socialstyrelsen. Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer. Länk

Socialstyrelsens riktlinjer för screening för prostatacancer med PSA-prov 2018. Länk

Regionala cancercentrum i samverkan: Rekommendationer om organiserad prostatacancertestning. Länk

Roehrborn CG, et al: The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010. Länk

Bratt O, Damber JE, et al: Hälsokontroll med PSA-test – bara för välinformerade män. Läkartidningen 2008. Länk

Schröder FH, et al. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. Lancet, 2014. Länk

Hugosson J, et al: Eighteen-year follow-up of the Göteborg Randomized Population-based Prostate Cancer Screening Trial: effect of sociodemographic variables on participation, prostate cancer incidence and mortality. Scand J Urol 2017. Länk

Arnsrud Godtman R, et al. Opportunistic Testing Versus Organized Prostate-specific Antigen Screening: Outcome After 18 Years in the Goteborg Randomized Population-based Prostate Cancer Screening Trial. Eur Urol, 2015. Länk

Carlsson S, et al. Influence of blood prostate specific antigen levels at age 60 on benefits and harms of prostate cancer screening: population based cohort study. BMJ 2014. Länk

Grönberg H, et al. Prostate cancer screening in men aged 50–69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study. Lancet Oncol 2015. Länk

Ström P, et al. The Stockholm-3 Model for Prostate Cancer Detection: Algorithm Update, Biomarker Contribution, and Reflex Test Potential. Eur Urol 2018. Länk

Lamb B & Bratt O. Towards "next-generation" prostate cancer screening. Lancet Oncol 2015. Länk

Organiserad prostatacancertestning. Regionala cancercentrum i samverkan. 5 november 2018. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev